Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Mayelana neBhayibheli (3)

Akuyona yonke into eseBhayibhelini engumbhalo wamazwi akhulunywa nguNkulunkulu mathupha. IBhayibheli lethula izigaba ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu waphambilini, ingxenye eyodwa ingumbhalo ngokubikezela kwabaprofethi, futhi enye ingxenye yilokho abantu abadlule kukho kanye nolwazi olubhalwe ngabantu abebesetshenziswa nguNkulunkulu ngesikhathi sonke sezinkathi. Izinto abantu abadlula kuzo ziyangcoliswa imibono nolwazi lwabantu, lokhu okungena kugwemeka. Ezincwadini eziningi zeBhayibheli kunemibono yabantu, ukubandlulula kwabantu, kanye nezincazelo zabantu ezingenangqondo. Impela, ubuningi bamazwi bungumphumela wokukhanyiselwa nokukhanyisa kukaMoya Ongcwele, futhi ayizincazelo ezifanele—nokho kungeke kwashiwo ukuthi awukuvezwa kweqiniso okuqondile ngokuphelele. Imibono yawo kwezinye izinto imane iwulwazi lwalokho abantu abadlule kukho mathupha, noma ukukhanyiselwa nguMoya Ongcwele. Ukubikezela kwabaprofethi kwabe kuyalwe nguNkulunkulu mathupha: Iziprofetho zika-Isaya, uDaniyeli, u-Ezra, uJeremiya, kanye noHezekeli zavela emiyalelweni eyayisuka kuMoya Ongcwele ngqo, la bantu babengabaprofethi, babenikwe uMoya wokuprofetha, bonke babengabaprofethi baseTestamenteni Elidala. Ngesikhathi seNkathi yoMthetho laba bantu, ababethole ukuphefumulelwa nguJehova, bakhuluma iziprofetho eziningi, ababeziyalwe nguJehova. Futhi kungani uJehova ayesebenza kubo? Yingoba abantu bakwa-Israyeli babenga bantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo: Umsebenzi wabaprofethi kwakufanele wenziwe phakathi kwabo, futhi babefanelekile ukuthola izambulo ezinjalo. Empeleni, bona uqobo lwabo babengaziqondi izambulo zikaNkulunkulu kubo. Umoya Ongcwele wakhuluma lawo mazwi ngemilomo yabo ukuze abantu bangesikhathi esizayo baziqonde lezo zinto, futhi babone ukuthi ngokoqobo zabe zingumsebenzi kaMoya kaNkulunkulu, ezoMoya Ongcwele, futhi zazingavelanga kumuntu, futhi nokubanika isiqiniseko ngomsebenzi kaMoya Ongcwele. Ngesikhathi seNkathi yoMusa, uJesu uqobo Lwakhe wenza wonke lo msebenzi esikhundleni sabo, ngakho abantu babengasaprofethi. Ngakho-ke uJesu wabe enguprofethi yini? Kunjalo, uJesu wabe enguprofethi, kodwa Wabe ekwazi ukwenza umsebenzi wabaphostoli: Wayekwazi ukuprofetha kanye nokushumayela kanye nokufundisa abantu ezweni lonke. Kepha umsebenzi Yena awenza nobuyena ayebumele kwakungafani. Wafika ukuhlenga sonke isintu, ukuhlenga umuntu esonweni; Yena wabe engumprofethi, futhi umphostoli, kodwa ngaphezu kwalokho wabe enguKristu. Umprofethi angaprofetha, kodwa ngeke kuze kuthiwe unguKristu. Ngaleso sikhathi, uJesu wabe eprofetha kakhulu, ngakho kungashiwo ukuthi wabe Engumprofethi, kodwa ngeke kuthiwe wabe engumprofethi ngakho wabe engeyena uKristu. Yingoba Yena wabe emele uNkulunkulu uqobo Lwakhe ekwenzeni lesi sigaba somsebenzi, futhi ubuyena babuhlukile kunobuka Isaya: Wafika ukuzofeza umsebenzi wokuhlenga, futhi Yena wabe engukuphila kumuntu, futhi uMoya Ongcwele weza wangena kuye ngqo. Emsebenzini Yena awenza kwabe kungekho ukuphefumulelwa nguNkulunkulu noma imiyalelo evela kuJehova. Esikhundleni salokho, uMoya wafika ukuze uzosebenza ngqo—okwanele ukufakazela ukuthi uJesu wabe engafani nomprofethi. Umsebenzi Yena awenza kwabe kungumsebenzi wokuhlenga, owesibili kwaba ngukuprofetha. Wayengumprofethi, umphostoli, futhi ngaphezu kwalokho Wabe enguMhlengi. Abaprofethi, ngaleso sikhathi, babeprofetha kuphela, futhi babengeke bamele uMoya kaNkulunkulu ekwenzeni noma imuphi omunye umsebenzi. Ngenxa yokuthi uJesu wenza omningi umsebenzi owawungakaze wenziwe ngumuntu phambilini, futhi wenza umsebenzi wokuhlenga isintu, ngakho wayehlukile kubantu abanjengo Isaya. Ukuthi abanye abantu abawemukeli umfula wanamuhla yingenxa yokuthi lokhu sekudale isiphazamiso kubona. Bathi: “ETestamenteni Elidala abaprofethi abaningi bakhuluma amazwi amaningi—ngakho kungani babengeyena uNkulunkulu othathe isimo sesintu? UNkulunkulu wanamuhla ukhuluma amazwi—kwanele lokho ukufakazela ukuthi Yena unguNkulunkulu othathe isimo sesintu? Awuliphakamisi iBhayibheli, futhi awulifundi—ngakho isiphi isisekelo onaso sokuthi Yena unguNkulunkulu othathe isimo sesintu? Uthi bayalwe nguMoya Ongcwele, futhi ukholelwa ukuthi lesi sigaba somsebenzi ngumsebenzi owenziwa nguNkulunkulu mathupha—kepha yini isisekelo sakho salokhu? Ugxilisa ukuqaphela kwakho emazwini kaNkulunkulu namuhla, kubukeka sengathi sewuliphikile iBhayibheli, futhi walibeka eceleni, futhi bathi ukholelwa ekuhlubukeni, ukuthi uyingxenye yenkolo-ze embi.

Uma ufisa ukufakazela umsebenzi kaNkulunkulu ngezinsuku zokugcina, kufanele uqonde indaba yangaphakathi yeBhayibheli, ukwakhiwa kweBhayibheli, kanye nengqikithi yeBhayibheli. Namhlanje, abantu bakholwa ukuthi iBhayibheli nguNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu iBhayibheli. Futhi, bayakholelwa ukuthi wonke amazwi aseBhayibhelini yiwo wodwa amazwi uNkulunkulu awakhuluma, futhi nokuthi wonke ashiwo nguNkulunkulu. Labo abakholwa kuNkulunkulu bacabanga ngisho ukuthi nakuba zonke izincwadi ezingama-66 zeTestamente Elidala neTestamente Elisha zabhalwa ngabantu, zonke zanikezwa ngokuphefumulelwa nguNkulunkulu futhi zabe zingumbhalo wamazwi kaMoya Ongcwele. Lokhu kuyincazelo eyiphutha yabantu, futhi ayivumelani namaqiniso. Empeleni, ngaphandle kwezincwadi zokuprofetha, iningi lokubhalwe eBhayibhelini lingumlando nje. Ezinye zezincwadi zeTestamente Elisha zivela kulokho abantu abadlule kukho mathupha, futhi ezinye zivela ekukhanyiselweni nguMoya Ongcwele; izincwadi zikaPawulu, isibonelo, zavela emsebenzini womuntu, zabe zingumphumela wokukhanyiselwa nguMoya Ongcwele, futhi zabe zibhalelwe amabandla, zingamazwi okuyala nokukhuthaza abazalwane emabandleni. Kwabe kungewona amazwi ayekhulunywe nguMoya Ongcwele—uPawulu wayengeke akhulumele uMoya Ongcwele, futhi wabe engeyena umprofethi, kungasaphathwa okokubona imibono. Izincwadi zakhe zazibhalewe amabandla ase Efesu, eFiladelfiya, eGalathiya, kanye namanye amabandla. Ngakho, izincwadi zikaPawulu zeTestamente Elisha zabe ziyizincwadi uPawulu azibhalela amabandla, hhayi ukuphefumulelwa okuvela kuMoya Ongcwele, futhi aziwona amazwi avela ngqo kuMoya Ongcwele. Zimane zingamazwi okuyala okududuza, nokukhuthaza awabhalela amabandla ngesikhathi enza umsebenzi wakhe. Futhi zingumbhalo ngomningi umsebenzi kaPawulu ngaleso sikhathi. Zazibhalelwe bonke abazalwane eNkosini, futhi zabe zingezokwenza ukuthi abazalwane emabandleni ngaleso sikhathi ukuba balandele izeluleko zakhe nokuthi bagcine zonke izindlela zeNkosi uJesu. Akazange uPawulu athi, noma kumabandla angaleso sikhathi noma angesikhathi esizayo, bonke kufanele badle futhi baphuze izinto kuye, futhi akazange athi wonke amazwi akhe avele kuNkulunkulu. Ngokuhambisana nezimo ebandleni ngaleso sikhathi, wamane waxoxisana nabazalwane, futhi wabayala, wagqugquzela ukholo kubo; futhi wayemane ashumayele noma akhumbuze abantu futhi abayale. Amazwi akhe ayesukela emthwalweni wakhe, futhi wayesekela abantu ngalamazwi. Wenza umsebenzi womphostoli wamabandla angaleso sikhathi, wabe engumsebenzi owasetshenziswa yiNkosi uJesu, futhi ngakho wanikwa umthwalo wokuphatha amabandla, wathunywa ukuba enze umsebenzi wamabandla, kwadingeka ukuba afunde ngezimo ababekuzo abazalwane—futhi ngenxa yalokhu, wabhalela izincwadi bonke abazalwane eNkosini. Konke akusho okwabe kwakha futhi kukuhle kubantu kwakulungile, kodwa kwabe kungamele amazwi kaMoya Ongcwele, futhi wayengeke amele uNkulunkulu. Kungukuqonda okuyiphutha ngokumangalisayo, nokuhlambalaza okukhulu kakhulu, ukuthi abantu bathathe imibhalo yalokho umuntu adlule kukho nezincwadi zomuntu njengamazwi akhulunywa nguMoya Ongcwele emabandleni! Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma kuza ezincwadini lezi uPawulu azibhalela amabandla, ngoba izincwadi zakhe zazibhalelwe abazalwane ngokubhekelela izinselelo nezimo zebandla ngalinye ngaleso sikhathi, futhi kwabe kungezokuyala abazalwane eNkosini, ukuze bathole umusa weNkosi uJesu. Izincwadi zakhe kwakungezokuvuselela abazalwane bangaleso sikhathi. Kungashiwo ukuthi lokhu kwabe kungumthwalo wakhe, futhi kwakungumthwalo ayewunikwe nguMoya Ongcwele; phela wabe engumphostoli awahola amabandla ngaleso sikhathi, owabhalela izincwadi emabandleni futhi wabayala—lokhu kwabe kungumsebenzi wakhe. Ubuyena kwakumane kuyilobo bomphostoli osebenzayo, futhi wabe emane engumphostoli owayethunywe nguNkulunkulu; wabe engeyena umprofethi, noma umbikezeli. Ngakho kuye, umsebenzi wakhe kanye nezimpilo zabazalwane zazibaluleke kakhulu impela. Ngakho, wayengakwazi ukukhulumela uMoya Ongcwele. Amazwi akhe kwakungewona amazwi kaMoya Ongcwele, kungasaphathwa ukuthi kuthiwe amazwi kaNkulunkulu, ngoba uPawulu wayemane engelutho ngaphandle kwesidalwa sikaNkulunkulu, futhi ngokuqinisekileyo wabe engeyena uNkulunkulu othathe isimo sesintu. Ubuyena babungafani nalobo bukaJesu. Amazwi kaJesu kwabe kungamazwi kaMoya Ongcwele, kwakungamazwi kaNkulunkulu, ngoba Ubuyena kwakunguKristu—indodana kaNkulunkulu. UPawulu wayengaba kanjani untanga Wakhe? Uma abantu bebona izincwadi noma amazwi kaPawulu njengamazwi kaMoya Ongcwele, futhi bewakhonze njengoNkulunkulu, ngakho kungathiwa bemukela noma yini bakhohliseka kalula. Ukukusho ngesankahlu, akuve lokhu kuwukumthuka uNkulunkulu? Umuntu angakhulumela kanjani uNkulunkulu? Futhi abantu bangakhothama kanjani ngaphambi kwemibhalo yezincwadi zakhe namazwi awakhuluma ongathi “ayeyincwadi engcwele,” noma “incwadi yasezulwini”? Ingabe amazwi kaNkulunkulu ayengakhulunywa ngumuntu ngokunganaki? Wayengamkhulumela kanjani uNkulunkulu umuntu? Ngakho, wena uthini—kungenzeka yini ukuthi izincwadi azibhalela amabandla zazingcoliswe yimibono yakhe ngokwakhe? Zazingeke kanjani zingangcoliswa imibono yobuntu? Wabhalela izincwadi amabandla esusela kulokho ayedlule kukhona yena uqobo kanye nezinga le mpilo yakhe. Isibonelo, uPawulu wabhalela izincwadi amabandla aseGalathiya ezazinombono othile, futhi uPetru wabhala enye, nokho eyayinombono ohlukile. Yiziphi ezazivela kuMoya Ongcwele? Akekho ongasho ngokuqinisekile. Ngakho, kungathiwa kuphela zozimbili zazinomthwalo ngamabandla, kepha izincwadi zawo zibonisa izinga lawo, zibonisa ukuhlinzeka nokusekela kwazo abazalwane, kanye nomthwalo mayelana namabandla, futhi zibonisa umsebenzi womuntu; zazingezona ezikaMoya Ongcwele ngokuphelele. Uma uthi izincwadi zakhe zingamazwi kaMoya Ongcwele, ngakho awunangqondo, futhi uyamhlambalaza uNkulunkulu! Izincwadi zikaPawulu kanye nezinye izincwadi zeTestamente Elisha zingalinganiswa nomlando walabo ababenegalelo elikhulu kwezikamoya kamuva nje. Zisezingeni elifanayo nezincwadi zikaWatchman Nee noma lokho uLawrence adlula kukho, njalo njalo. Ukuthi nje izincwadi zalabo bakamuva ababenegalelo elikhulu kwezikamoya, aziqoqelwanga eTestamenteni Elisha, kepha ingqikithi yala bantu iyafana: Babengabantu ababesetshenziswa nguMoya Ongcwele ngesikhathi esithile, futhi babengeke bamele uNkulunkulu ngqo.

IVangeli ngokukaMathewu eTestamenteni Elisha lilandisa ngohlu lo zalo lukaJesu. Ekuqaleni, lithi uJesu wabe eyinzalo ka-Abrahama, indodana kaDavide, indodana kaJosefa; okulandelayo lithi uJesu wazalwa ngoMoya Ongcwele, futhi wazalwa yintombi—okuchaza ukuthi wabe engeyona indodana kaJosefa noma inzalo ka-Abrahama, ukuthi wabe engeyona indodana kaDavide. Uhlu lo zalo, nokho, luyaphikelela ukuhlanganisa uJesu noJosefa. Okulandelayo, uhlu lo zalo luyaqala ukucacisa ngenqubo uJesu azalwa ngayo. Luthi uJesu wazalwa ngoMoya Ongcwele, ukuthi wazalwa yintombi, futhi wayengeyona indodana kaJosefa. Kepha ohlwini lo zalo kubhalwe ngokusobala ukuthi uJesu wabe eyindodana kaJosefa, futhi ngoba uhlu lo zalo lubhalelwe uJesu, lubhala izizukulwane ezingama-42. Uma seluza esizukulwaneni sikaJosefa, ngokushesha luthi uJosefa wabe engumyeni kaMariya, amazwi okubonisa ukuthi uJesu wabe eyinzalo ka-Abrahama. Ngabe akukhona yini ukuphikisa lokhu? Uhlu lo zalo luyabhala ngokusobala isizukulwane sokhokho bakaJosefa, kusobala ukuthi uhlu lo zalo lukaJosefa, kodwa uMathewu uyaphikelela ukuthi uhlu lo zalo lukaJesu. Ngabe lokhu akuphikisi iqiniso lokuzalwa kukaJesu ngoMoya Ongcwele? Ngakho ngabe uhlu lo zalo olubhalwe nguMathewu, aluwona umbono womuntu? Akunangqondo! Ngale ndlela, uyazi ukuthi le ncwadi ayiveli kuMoya Ongcwele ngokuphelele. Kukhona, mhlawumbe, abantu abacabanga ukuthi uNkulunkulu kufanele abe nohlu lo zalo emhlabeni, ngakho babela uJesu njengesizukulwane sama-42 sika-Abrahama. Lokho akunangqondo ngempela! Emuva kokufika emhlabeni uNkulunkulu wayengaba kanjani nohlu lo zalo? Uma uthi uNkulunkulu unohlu lo zalo, Awumbeki esikhundleni phakathi kwezidalwa zikaNkulunkulu? Ngoba uNkulunkulu akuyena owomhlaba, uyiNkosi yokudala, futhi nakuba Yena usenyameni, akanabo ubunjalo obufanayo nomuntu. Ungambeka kanjani uNkulunkulu esikhundleni esifanayo nesidalwe nguNkulunkulu? U-Abrahama ngeke amele uNkulunkulu; wabe engumenziwa womsebenzi kaJehova ngaleso sikhathi, wayemane eyisikhonzi esithembekile esasemukelwe nguJehova, futhi wabe engomunye wabantu bakwa-Israyeli. Wayengaba kanjani ukhokho kaJesu?

Ubani owabhala uhlu lo zalo lukaJesu? UJesu walubhala yena uqobo? Washo uJesu kubona mathupha, “Bhalani uhlu lo zalo lwami”? Lwabhalwa nguMathewu emuva kokuba uJesu esebethelwe esiphambanweni. Ngaleso sikhathi, uJesu wayekade enze umsebenzi omningi owawungaqondakali kubafundi Bakhe, futhi wayengazange anike incazelo. Emuva kokuthi esehambile, abafundi baqala bashumayela futhi basebenza yonke indawo, futhi ngenxa yaleso sigaba somsebenzi, baqala babhala izincwadi kanye nezincwadi zevangeli. Izincwadi zevangeli zeTestamente Elisha zabhalwa eminyakeni engama-20 noma engama-30 ngemuva kokubethelwa kukaJesu. Phambilini, abantu bakwa-Israyeli babefunda iTestamente Elidala kuphela. Okungukuthi, ngeNkathi yoMusa abantu babefunda iTestamente Elidala. ITestamente Elisha lavela kuphela ngeNkathi yoMusa. ITestamente Elisha labe lingekho ngesikhathi uJesu esebenza; abantu emuva kokuvuka nokunyukela Kwakhe ezulwini babhala phansi umsebenzi Wakhe. Yilapho kuphela kwabakhona amaVangeli Amane, ukwengeza kulokho, kwakukhona izincwadi zikaPawulu noPetru, kanye neNcwadi yeSambulo. Emuva kweminyaka engaphezu kwama-300 uJesu enyukela ezulwini, yilapho kuphela izizukulwane ezalandela zaqoqa ndawonye imibhalo, kwaba khona iTestamente Elisha. Kuphela emuva kokuthi lo msebenzi wabe sewuqediwe, kwaba khona iTestamente Elisha; lalingazange libe khona phambilini. UNkulunkulu wayekade enze wonke lowa msebenzi, umphostoli uPawulu wayekade enze wonke lowa msebenzi futhi emva kwalokho izincwadi zikaPawulu noPetru zihlangene, kanye nombono omkhulu kakhulu owabhalwa nguJohane esiqhingini sasePhatmose wabekwa ekugcineni, ngoba wawuprofetha umsebenzi wezinsuku zokugcina. Lokhu konke kwabe kungukuhlela kwezizukulwane ezeza kamuva, futhi kuhlukile kunamazwi anamhlanje. Okubhalwe namuhla kuhambisana nezinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu; lokho abantu ababhekana nakho namhlanje umsebenzi owenziwe nguNkulunkulu mathupha, namazwi akhulunywe nguye mathupha. Awudingi ukugxambukela—amazwi asuka kuMoya Ongcwele ngqo, ahleliwe isinyathelo ngesinyathelo, futhi ahlukile kunamalungiselelo emibhalo yomuntu. Lokho abakubhala, kungathiwa, kwakuhambisana nezinga le mfundo nezinga labo le mpilo. Ababekubhala kwabe kuyilokho abantu ababedlule kukho, futhi ngamunye babenezi ndlela zabo zokubhala nokwazi, futhi umbhalo ngamunye wabe uhlukile. Ngakho, uma ukhonza iBhayibheli njengoNkulunkulu uwunalwazi futhi uyisiphukuphuku ngokwedlulele! Kungani ungafuni umsebenzi kaNkulunkulu wanamhlanje? Umsebenzi kaNkulunkulu kuphela ongasindisa umuntu. IBhayibheli ngeke limsindile umuntu, futhi alishintshanga nhlobo eminyakeni eyizinkulungwane eziningi, futhi uma ukhonza iBhayibheli awusoze wawuzuza umsebenzi kaMoya Ongcwele. Izigaba ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu kwa-Israyeli zombili zibhaliwe eBhayibhelini, futhi uyabona phakathi kule mibhalo ukuthi wonke amagama awaka-Israyeli, nazo zonke izehlakalo ngezika-Israyeli; ngisho igama “Jesu” igama lama-Israyeli. Uma uqhubeka ufunda iBhayibheli namuhla, awugcini isiko? Lokho okubhalwe eTestamenteni Elisha le Bhayibheli izindaba zaseJudiya. Umbhalo wasekuqaleni wabe ungesiGriki nesiHeberu, futhi amazwi kaJesu negama ayebizwa ngalo ngaleso sikhathi konke okolimi lo muntu. Ngesikhathi ebethelwa esiphambanweni, uJesu wathi: “Eli, Eli, lama sabaktani?” Akusona isiHeberu lesi? Lokhu kumane kungenxa yokuthi uJesu wabe ethathe isimo sesintu eJudiya, kodwa akufakazeli ukuthi uNkulunkulu ungumJuda. Namhlanje, uNkulunkulu uthathe isimo sesintu eShayina, ngakho yonke into ayishoyo ngokungangabazeki ingesiShayina. Kepha ngeke kuqhathaniswe nesiShayina esihunyushwe eBhayibhelini, ngoba umthombo wala mazwi uhlukile: Owodwa usuka kusiHeberu esibhalwe ngabantu, kanti omunye uphuma emazwini kaMoya ngqo.