Mayelana NeBhayibheli (1)

Kufanele silithathe kanjani iBhayibheli ekukholweni kuNkulunkulu? Lo umbuzo omayelana nomyalo. Kungani sixoxisana ngalo mbuzo? Yingoba esikhathini esizayo uyosabalalisa ivangeli futhi wandise umsebenzi weNkathi Yombuso, futhi akwanele ukumane wazi ukukhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu namhlanje. Ukuze wandise umsebenzi Wakhe, kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi ukuxazulula imibono yabantu emidala ngokholo kanye nezindlela ezindala zokholo, futhi ubashiye bekholiseke ngokuphelele—ukufika kuleso sigaba kudinga iBhayibheli. Eminyakeni eminingi, izindlela zomdabu zabantu zokukholwa (lezo zobuKristu, okungenye yezinkolo ezintathu ezinkulu emhlabeni) bekuwukufunda iBhayibheli; ukusuka eBhayibhelini akulona ukholo eNkosini, ukusuka eBhayibhelini kuyinkolelo ephambukile nedukisayo, futhi ngisho lapho abantu befunda ezinye izincwadi, isisekelo salezo zincwadi kufanele kube ukuchazwa kweBhayibheli. Okungukuthi, uma uthi ukholwa eNkosini, kufanele ufunde iBhayibheli, kufanele udle uphinde uphuze iBhayibheli, futhi ngaphandle kweBhayibheli akufanele ukhonze noma iyiphi enye incwadi engaphathelene neBhayibheli. Uma ukwenza lokho, ukhaphela uNkulunkulu. Kusukela ngesikhathi lapho kwaba khona iBhayibheli, inkolelo yabantu eNkosini ibingukukholelwa eBhayibhelini. Esikhundleni sokuthi abantu bakholelwa eNkosini, kungcono ukuthi bakholelwa eBhayibhelini; kunokuba kuthiwe sebeqalile ukufunda iBhayibheli, kungcono ukuthi sebeqalile ukukholelwa eBhayibhelini; futhi kunokuthi kuthiwe sebebuyele phambi kukaNkulunkulu, kungcono ukuthi sebubuyele phambi kweBhayibheli. Ngale ndlela, abantu bakhonza iBhayibheli sengathi linguNkulunkulu, sengathi liyigazi lempilo yabo nokulahlekelwa yilo kungafana nokulahlekelwa impilo yabo. Abantu babona iBhayibheli liphakeme njengoNkulunkulu, futhi kukhona ngisho nalabo abalibona liphakeme kunoNkulunkulu. Uma abantu bengenawo umsebenzi woMoya oNgcwele, uma bengamuzwa uNkulunkulu, bayaqhubeka baphile—kodwa ngokushesha uma belahlekelwa iBhayibheli, noma balahlekelwe izahluko nezisho ezaziwayo eBhayibhelini, kumane kube sengathi balahlekelwe impilo yabo. Ngakho, ngokushesha uma abantu bekholwa kuNkulunkulu bayaqala bafunde iBhayibheli, nokwazi iBhayibheli ngekhanda, futhi lapho bazi ngekhanda ingxenye enkulu yeBhayibheli, yilapho kubonakala kakhulu ukuthi bayayithanda iNkosi futhi banokholo olukhulu. Labo abalifundile iBhayibheli futhi abakwazi ukukhuluma kwabanye ngalo bangabafowethu nodadewethu abalungile. Kuyo yonke le minyaka, ukukholwa nokuthembeka kwabantu eNkosini kukalwe ngezinga lokuqonda kwabo iBhayibheli. Abantu abaningi bamane abaqondi ukuthi kungani kufanele bakholwe kuNkulunkulu, nokuthi kufanele bakholwe kanjani kuNkulunkulu, futhi abenzi lutho ngaphandle kokucinga ngokumpumpuzela befuna imikhondo yezincazelo obala izimfihlakalo zezahluko zeBhayibheli. Abantu abakaze bafune ukuqondisa komsebenzi kaMoya oNgcwele; kuze kube manje, abenzanga lutho ngaphandle kokufundisisa nokuphenya iBhayibheli, futhi akekho owake wathola umsebenzi osemusha woMoya oNgcwele, ngaphandle kwaseBhayibhelini, akekho owake wasuka eBhayibhelini, futhi abakaze balokothe basuke eBhayibhelini. Abantu balifundile iBhayibheli kuyo yonke le minyaka, baqhamuke nezincazelo eziningi kakhulu, bazikhandla kakhulu; banokuhluka ngemibono okuningi, futhi abaphikisana ngayo bengaphezi, ngendlela yokuthi sekunezinhlelo zamabandla ezingaphezu kwezi-2000 ezakhiwe namuhla. Zonke zifuna ukuthola izincazelo ezithile ezikhethekile, noma izimfihlakalo ezijule kakhulu eBhayibhelini, zifuna ukulihlola, nokuthola isendlalelo ngomsebenzi kaJehova kwa-Israyeli, noma isendlalelo ngomsebenzi kaJesu eJudiya, noma ezinye izimfihlakalo ezingaziwa muntu. Indlela abantu abalithatha ngayo iBhayibheli yile enokuthatheka nokukholwa, futhi akekho ocacelwe ngokuphelele indaba yangaphakathi noma ingqikithi yeBhayibheli. Ngakho, namuhla, abantu basenomuzwa ongachazeki wokumangala uma kuza eBhayibhelini, futhi baze bathatheke ngokwedlulele ngalo, futhi baze bakholwe kulo ngokwengeziwe. Namhlanje, bonke abantu bafuna ukuthola iziphrofetho zomsebenzi wezinsuku zokugcina eBhayibhelini, bafuna ukuthola ukuthi imuphi umsebenzi uNkulunkulu awenzayo ngezinsuku zokugcina, nokuthi iziphi izimpawu ezikhona zezinsuku zokugcina. Ngale ndlela, ukukhonza kwabo iBhayibheli kuya kuba namandla, futhi njengoba ziya zisondela izinsuku zokugcina, bazikholwa ngokunobumpumputhe obengeziwe iziphrofetho zeBhayibheli, ikakhulukazi lezo ezimayelana nezinsuku zokugcina. Ngokholo olumpumpuzela kakhulu eBhayibhelini, nangokwethembela okukhulu eBhayibhelini, abanasifiso sokufuna umsebenzi woMoya oNgcwele. Ngokokubona kwabantu bacabanga ukuthi iBhayibheli kuphela elingaletha umsebenzi woMoya oNgcwele; iseBhayibhelini kuphela lapho bengathola khona izinyathelo zikaNkulunkulu; iseBhayibhelini kuphela lapho kucashe khona izimfihlakalo zomsebenzi kaNkulunkulu; iBhayibheli kuphela—hhayi ezinye izincwadi noma abantu—okungacacisa yonke into kaNkulunkulu kanye nomsebenzi wakhe sewuwonke; iBhayibheli lingaletha umsebenzi wezulu emhlabeni; futhi iBhayibheli lingaqala futhi liphethe izinkathi. Ngale mibono, abantu abanaso isifiso sokufuna umsebenzi woMoya oNgcwele. Ngakho, akukhathaleki, ukuthi iBhayibheli labe liwusizo kangakanani kubantu kudala, seliphenduke isiphazamiso emsebenzini kaNkulunkulu wakamuva. Ngaphandle kweBhayibheli abantu bangafuna izinyathelo zikaNkulunkulu kwenye indawo, kepha namuhla, izinyathelo Zakhe sezigcinwe eBhayibhelini, futhi ukwelula umsebenzi Wakhe wakamuva sekuphenduke kwanzima ngokuphindiwe, futhi kwaba umshikashika owumqansa. Konke lokhu kungenxa yezahluko nezisho ezinedumela zaseBhayibhelini, kanye neziphrofetho ezehlukene zeBhayibheli. IBhayibheli seliphenduke isithixo emiqondweni yabantu, seliphenduke indida ezingqondweni zabo, futhi bamane abakwazi ukukholelwa ukuthi uNkulunkulu angasebenza ngaphandle kweBhayibheli, abakwazi ukukholwa ukuthi abantu bangathola uNkulunkulu ngaphandle kweBhayibheli, kungasaphathwa ukuthi bakholwe ukuthi uNkulunkulu angashiya iBhayibheli ngesikhathi somsebenzi wokugcina futhi aqale kabusha. Lokhu kuyinto engacabangeki kubantu; abayikholwa, futhi abakwazi ukuyibona nangamehlo engqondo. IBhayibheli seliphenduke isiphazamiso esikhulu ekwamukeleni kwabantu umsebenzi kaNkulunkulu omusha, nenkinga kuNkulunkulu ekwandiseni lo msebenzi omusha. Ngakho, uma ningaqondi indaba yangaphakathi yeBhayibheli, ngeke nikwazi ukusabalalisa ivangeli, futhi ngeke nikwazi ukufakazela umsebenzi omusha. Nakuba, namuhla ningalifundi iBhayibheli, lisathandeka kakhulu kini, okungukuthi, iBhayibheli kungenzeka ukuthi aniliphathi ngezandla, kodwa imibono yenu eminingi ivela kulo. Aniqondi umsuka weBhayibheli noma indaba yangaphakathi mayelana nezigaba ezimbili zokugcina zomsebenzi kaNkulunkulu. Nakuba ningadli futhi niphuze iBhayibheli, kufanele niliqonde iBhayibheli, kufanele nibe nolwazi olufanele ngeBhayibheli, futhi ingaleyo ndlela kuphela lapho niyokwazi khona ukuthi uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizi-6, 000 lumayelana nani. Nizosebenzisa lezi zinto ukuzuza abantu, ukubenza bemukele ukuthi lo mzila uyindlela yeqiniso, ukubenza bemukele ukuthi le ndlela eniyihambayo namhlanje yindlela yeqiniso, nokuthi iqondiswa uMoya oNgcwele, futhi ayivulwanga inoma imuphi umuntu.

Emva kokuba uNkulunkulu enze umsebenzi weNkathi Yomthetho, kwakhiwa iThestamente Elidala, futhi abantu baqala lapho ukufunda iBhayibheli. Emva kokufika kukaJesu, wenza umsebenzi weNkathi Yomusa, abaphostoli Bakhe base babhala iThestamente Elisha. Lakhiwa kanje iThestamente Elidala neThestamente Elisha leBhayibheli, futhi kuze kube namuhla, bonke abakholwa kuNkulunkulu bebelokhu befunda iBhayibheli. IBhayibheli yincwadi yomlando. Kunjalo, futhi liqukethe okunye ukubikezela kwabaphrofethi, futhi lokhu kubikezela akuwona neze umlando. IBhayibheli linezingxenye eziningi—akukho nje ukuphrofetha kuphela, noma umsebenzi kaJehova kuphela, futhi akukho zincwadi zokuthunyelwa zikaPawulu kuphela. Kufanele wazi ukuthi iBhayibheli linezingxenye ezingaki; iTestamente Elidala liqukethe uGenesise, uEksodusi…, futhi kukhona nezincwadi zeziphrofetho abaphrofethi abazibhala. Ekugcineni, iTestamente Elidala ligcina ngeNcwadi kaMalaki. Kubhalwe umsebenzi weNkathi Yomthetho, owaholwa nguJehova; kusuka kuGenesise kuya eNcwadini kaMalaki, kungumbhalo ogcwele wawo wonke umsebenzi weNkathi Yomthetho. Okungukuthi, imibhalo yeTestamente Elidala ingakho konke abantu ababeqondiswa nguJehova abadlula kukho ngeNkathi Yomthetho. NgeNkathi Yomthetho weTestamente Elidala, inani eliningi labaphrofethi abamiswa nguJehova bamphrofethela, banikeza imiyalelo, ezizwaneni nezizwe ezihlukahlukene, futhi babikezela umsebenzi uJehova abe ezowenza. Laba bantu ababemisiwe bonke babenikwe uMoya wokuphrofetha nguJehova: Babekwazi ukubona imibono evela kuJehova, nokuzwa izwi Lakhe, ngakho bagqugquzelwa Nguyena futhi babhala ngokuphrofetha. Umsebenzi abawenza wawuveza izwi likaJehova, uveza isiphrofetho sikaJehova, futhi umsebenzi kaJehova ngaleso sikhathi kwabe kumane kuwukuqondisa abantu ngokusebenzisa uMoya. Akazange athathe isimo senyama, futhi abantu abazange babubone ubuso Bakhe nakancane. Ngakho, wamisa abaphrofethi abaningi ukuze benze umsebenzi Wakhe, futhi wabanika imibiko abayidlulisela kuzo zonke izizwe nezizalo zakwa-Israyeli. Umsebenzi wabo kwabe kuwukuphrofetha, futhi abanye babhala imiyalelo kaJehova kubo ukuze bakhombise abanye. UJehova wabamisa laba bantu ukuze baphrofethe, babikezele umsebenzi wangesikhathi esizayo noma umsebenzi owawusadinga ukwenziwa ngaleso sikhathi, ukuze abantu babone ubuhle obumangalisayo nobuhlakani bukaJehova. Lezi zincwadi zokuphrofetha zazihlukile nokho kunezinye izincwadi zeBhayibheli; zabe zingamazwi ayekhulunywe noma ebhalwe yilabo ababekade benikwe uMoya wokuphrofetha—yilabo ababethole imibono noma izwi elivela kuJehova. Ngaphandle kwezincwadi zokuphrofetha, yonke into eTestamenteni Elidala imibhalo ebhalwe ngabantu emuva kokuthi uJehova wayeseqedile umsebenzi Wakhe. Lezi zincwadi ngeke zikwazi ukumela ukubikezela okwakhulunywa ngabaphrofethi njengoba uGenesise no-Eksodusi bengeke baqhathaniswa neNcwadi ka-Isaya kanye neNcwadi kaDaniyeli. Iziphrofetho zakhulunywa ungakenziwa umsebenzi; lezi ezinye izincwadi, nokho, zabhalwa lapho sewuqediwe, okuyilokho abantu ababekwazi ukukwenza. Abaphrofethi baleso sikhathi bagqugquzelwa nguJehova futhi baphrofetha okuthile, bakhuluma amazwi amaningi, futhi baphrofetha izinto zeNkathi Yomusa, kanye nokubhujiswa komhlaba ezinsukwini zokugcina—umsebenzi uJehova ayehlele ukuwenza. Izincwadi ezisele zonke zibhala ngomsebenzi owenziwa nguJehova kwa-Israyeli. Ngakho, uma ufunda iBhayibheli, ufunda ikakhulukazi ngomsebenzi uJehova awenza kwa-Israyeli; iTestamente Elidala ekakhulukazi libhala ngomsebenzi kaJehova wokuqondisa abakwa-Israyeli, ukusebenzisa Kwakhe uMose ukuhola abakwa-Israyeli ngesikhathi bephuma eGibhithe, owabakhulula kozankosi bakaFaro, wabakhiphela endle, emuva kwalokho bangena eKhanani futhi yonke into elandela lokhu kwakuyimpilo yabo eKhanani. Konke ngaphandle kwalokhu kuyimibhalo ngomsebenzi kaJehova ezweni lonke lakwa-Israyeli. Yonke into ebhalwe eTestamenteni Elidala ngumsebenzi kaJehova kwa-Israyeli, ngumsebenzi uJehova awenza ezweni lapho enza khona u-Adamu no-Eva. Kusukela lapho uNkulunkulu waqala khona ngokusemthethweni ukuhola abantu emhlabeni emva kukaNowa, konke lokho okubhalwe eTestamenteni Elidala umsebenzi wakwa-Israyeli. Futhi kungani kungabhaliwe ngomunye umsebenzi ngaphandle kwa-Israyeli. Ngenxa yokuthi izwe lakwa-Israyeli liyimbeleko yesintu. Ekuqaleni, ayengekho amanye amazwe ngaphandle kuka-Israyeli, futhi uJehova akazange asebenze kwezinye izindawo. Ngale ndlela, lokho okubhalwe eThestamenteni Elidala leBhayibheli kuwumsebenzi kwa-Israyeli kuphela ngaleso sikhathi. Amazwi akhulunywa ngabaphrofethi, u-Isaya, uDaniyeli, uJeremiya, kanye noHezekeli … amazwi abo abikezela omunye umsebenzi Wakhe emhlabeni, abikezela umsebenzi kaJehova uqobo Lwakhe. Konke lokhu kwavela kuNkulunkulu, kwabe kungumsebenzi woMoya oNgcwele, futhi ngaphandle kwalezi zincwadi zabaphrofethi, yonke into ngumbhalo ngalokho abantu abadlule kukho emsebenzini kaJehova ngaleso sikhathi.

Umsebenzi wokudala wenzeka ngaphambi kokuba khona kwesintu, kodwa iNcwadi kaGenesise yabakhona lapho sekukhona isintu; incwadi eyabhalwa nguMose ngeNkathi Yomthetho; Injengezinto ezenzeka phakathi kwenu namhlanje: Emuva kokuthi sezenzekile, nizibhala phansi ukuze nizikhombise abantu ngesikhathi esizayo, futhi kubantu bangesikhathi esizayo, lokho enakubhala izinto ezenzeka ezikhathini ezedlule—zimane zingumlando nje. Izinto ezibhalwe eTestamenteni Elidala zingumsebenzi kaJehova kwa-Israyeli, futhi lezo ezibhalwe eTestamenteni Elisha ngumsebenzi kaJesu ngeNkathi Yomusa; abhala ngomsebenzi owenziwe nguNkulunkulu ezinkathini ezimbili ezihlukene. ITestamente Elidala libhala ngomsebenzi owenziwa nguNkulunkulu ngeNkathi Yomthetho, ngakho iTestamente Elidala liyincwadi yomlando, lapho iTestamente Elisha liphethe umsebenzi weNkathi Yomusa. Lapho umsebenzi omusha uqala, nawo waphelelwa isikhathi—ngakho iTestamente Elisha nalo liyincwadi yomlando. Kusobala ukuthi, iTestamente Elisha alihambisi ngomthetho njengeThestamente Elidala, futhi alibhali ngezinto eziningi kangako. Wonke amazwi amaningi akhulunywa nguJehova abhalwe eThestamenteni Elidala leBhayibheli, kanti amazwi athile kuphela kaJesu abhalwa kumaVangeli Amane. Kunjalo, uJesu Naye wenza umsebenzi omningi kodwa akuzange kubhalwe yonke imininingwane. Ukuthi kuncane okwabhalwa eTestamenteni Elisha yingenxa yobuningi bomsebenzi owenziwa nguJesu; umsebenzi awenza ngesikhathi seminyaka emithathu kanye nengxenye emhlabeni kanye nalowo wabaphostoli wabe umncane kakhulu kunomsebenzi kaJehova. Ngakho, zincane izincwadi eziseTestamenteni Elisha kunaseTestamenteni Elidala.

Liyincwadi enjani iBhayibheli? ITestamente Elidala liwumsebenzi kaNkulunkulu ngeNkathi Yomthetho. ITestamente Elidala eBhayibhelini libhala wonke umsebenzi kaJehova ngeNkathi Yomthetho kanye nomsebenzi Wakhe wokudala. Lonke libhala umsebenzi owenziwa nguJehova, futhi ekugcineni liphothula zonke izindaba zomsebenzi kaJehova ngeNcwadi kaMalaki. ITestamente Elidala libhala ngezingxenye ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu: Omunye ngumsebenzi wokudala, futhi omunye ngukumisa umthetho. Yomibili yenziwa nguJehova. INkathi Yomthetho imele umsebenzi ngaphansi kwegama likaJehova uNkulunkulu; yiwo wonke umsebenzi owenziwa ngaphansi kwegama likaJehova uNkulunkulu. Ngakho, iTestamente Elidala libhala ngomsebenzi kaJehova, kanti iTestamente Elisha libhala ngomsebenzi kaJesu, umsebenzi owenziwa ikakhulukazi ngaphansi kwegama likaJesu. Ukubaluleka kwegama likaJesu kanye nomsebenzi awenza kubhalwe ikakhulu eTestamenteni Elisha. Ngesikhathi seNkathi Yomthetho seTestamente Elidala, uJehova wakha ithempeli ne-altare kwa-Israyeli, waqondisa impilo yama-Israyeli emhlabeni, efakazela ukuthi bangabantu Bakhe abakhethiweyo, iqembu lokuqala labantu abakhetha emhlabeni futhi ababe ngabenhliziyo Yakhe, iqembu lokuqala alihola mathupha; okungukuthi, izizwe eziyi-12 zakwa-Israyeli zabe zingabakhethiweyo bokuqala bakaJehova, ngakho wayesebenza njalo kubo, kwaze kwafika lapho sewuphele khona umsebenzi kaJehova weNkathi Yomthetho. Umsebenzi wesigaba sesibili kwabe kungumsebenzi weNkathi Yomusa weTestamente Elisha, futhi wenziwa phakathi kwamaJuda, phakathi kwesinye sezizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. Ukuthi isilinganiso somsebenzi sasisincane kakhulu kwakungenxa yokuthi uJesu wabe enguNkulunkulu osenyameni. UJesu wasebenza kuphela kulo lonke izwe laseJudiya, futhi wenza umsebenzi weminyaka emithathu nesigamu kuphela; ngakho okubhalwe eTestamenteni Elisha akukwazi impela ukudlula ubuningi bomsebenzi obhalwe eTestamenteni Elidala. Umsebenzi kaJesu weNkathi Yomusa ubhalwe ikakhulukazi kumaVangeli Amane. Indlela eyahlanjwa ngabantu beNkathi Yomusa kwabe kuyileyo yezinguquko ezikha phezulu kakhulu ezimweni zabo zempilo, iningi lazo zibhalwe ezincwadini ezathunyelelwa amaKristu okuqala. Izincwadi ezathunyelelwa amaKristu okuqala zikhombisa ukuthi uMoya oNgcwele wawusebenza kanjani ngaleso sikhathi. (Empeleni, akukhathaleki noma uPawulu wajeziswa noma wehlelwa yishwa, emsebenzini awenza wayeyalelwe nguMoya oNgcwele, wabe engumuntu owayesetshenziswa nguMoya oNgcwele ngaleso sikhathi; uPetru naye, wasetshenziswa nguMoya oNgcwele, kodwa akazange enze umsebenzi omningi njengoPawulu. Nakuba umsebenzi kaPawulu uqukethe ukungcola komuntu, ezincwadini ezibhalwe uPawulu kuyabonakala ukuthi uMoya oNgcwele wayesebenza kanjani ngaleso sikhathi; indlela eyayihanjwa nguPawulu kwakungelungile, yayifanele, futhi kwabe kuyindlela kaMoya oNgcwele.)

Uma ufisa ukubona umsebenzi weNkathi Yomthetho, nokubona ukuthi abakwa-Israyeli bayilandela kanjani indlela kaJehova, kufanele ufunde iTestamente Elidala; uma ufisa ukuqonda umsebenzi weNkathi Yomusa, kufanele ufunde iTestamente Elisha. Kepha uwubona kanjani umsebenzi wezinsuku zokugcina? Kufanele wamukele ubuholi bukaNkulunkulu wanamhlanje, futhi ungene emsebenzini wanamuhla, ngoba umsebenzi omusha lo, futhi akekho owake wawubhala eBhayibhelini. Namhlanje, uNkulunkulu uthathe isimo senyama futhi waqoka abanye abakhethiweyo eShayina. UNkulunkulu uyasebenza kulaba bantu, uyaqhubeka esuka emsebenzini wakhe emhlabeni, uyaqhubeka esuka emsebenzini weNkathi Yomusa. Umsebenzi wanamuhla uyindlela umuntu angakaze ayithathe, futhi indlela okungekho muntu owake wayibona—umsebenzi kaNkulunkulu wakamuva emhlabeni. Ngakho umsebenzi ongakaze wenziwe phambilini akuwona umlando, ngoba manje yimanje, futhi usazobuye ube owakudala. Abantu abazi ukuthi uNkulunkulu wenze umsebenzi omkhulu futhi omusha kakhulu emhlabeni, futhi ngaphandle kwakwa-Israyeli, ukuthi sewuze wahamba wadlula esilinganisweni sakwa-Israyeli, waphinde wadlula ukubikezela kwabaphrofethi, ukuthi umsebenzi omusha futhi omangalisayo ongaphandle kweziphrofetho, kanti futhi umsebenzi wanamuhla okude le nakwa-Israyeli, uphinde waba umsebenzi abantu abangawuqondi futhi abangakaze bawubone ngamehlo engqondo. IBhayibheli lingaba kanjani nemibhalo ebeka ngokusobala ngalo msebenzi onjena? Ubani obengabhala ngakho konke ngomsebenzi wanamuhla, angashiyi lutho, kungakafiki isikhathi? Ubani obengabhala ngalo msebenzi onamandla futhi ohlakaniphe kakhulu ophambana nesiko encwadini endala ekhuntile? Umsebenzi wanamuhla awuwona umlando, ngakho, uma ufuna ukuhamba endleleni entsha yanamhlanje, kufanele ulishiye iBhayibheli, kufanele udlule ezincwadini zeziphrofetho noma umlando weBhayibheli. Yilapho kuphela uyokwazi ukuhamba indlela entsha ngokufanele, futhi yilapho kuphela uyokwazi khona ukungena embusweni omusha kanye nasemsebenzini omusha. Kufanele uqonde ukuthi kungani, namhlanje, ucelwa ukuba ungalifundi iBhayibheli, kungani kukhona omunye umsebenzi ohlukene neBhayibheli, kungani uNkulunkulu engabheki eBhayibhelini ukuze athole izindlela zokwenza ezintsha futhi ezinemininingwane, kungani esikhundleni salokho kukhona umsebenzi onamandla nangaphezulu ongaphandle kweBhayibheli. Yilokhu konke okufanele ukuqonde. Kufanele uwazi umahluko phakathi komsebenzi omdala nomusha, futhi nakuba ungalifundi iBhayibheli kufanele ukwazi ukulihlaziya; uma kungenjalo, uzolokhu ukhonza iBhayibheli, futhi kuzoba nzima kuwe ukuthi ungene emsebenzini omusha futhi ubhekane nezinguquko ezintsha. Njengoba kukhona indlela ephakeme, kungani uzofunda le ndlela esezingeni eliphansi esiphelelwe isikhathi? Njengoba kunamazwi amasha, futhi nomsebenzi omusha kakhulu, kungani uphila phakathi kwemibhalo emidala yemilando? Amazwi amasha angakuhlinzeka, okubonisayo ukuthi lokhu ngumsebenzi omusha; imibhalo emidala ayikwazi ukukwenelisa, noma igculise izidingo zamanje, okufakazela ukuthi ingumlando, futhi ayiwona umsebenzi walo mzuzu. Indlela ephakeme kunazo zonke, indlela entsha kunazo zonke, futhi ngomsebenzi omusha, akusho lutho ukuthi iphakeme kangakanani indlela yakudala, isewumlando wemicabanga yabantu, futhi akusho lutho ukuba wusizo kwayo uma uhlola okwedlule, iseyindlela endala. Nakuba ibhaliwe “encwadini engcwele,” indlela endala iwumlando; nakuba kungekho okubhaliwe ngayo “encwadini engcwele,” indlela entsha eyalo mzuzu. Le ndlela ingakusindisa, futhi le ndlela ingakushintsha, ngoba lokhu ngumsebenzi woMoya oNgcwele.

Kufanele niliqonde iBhayibheli—lo msebenzi unesidingo esikhulu kakhulu! Namhlanje, ukufunda iBhayibheli, ngoba akukho okusha kulo; lidala lonke. IBhayibheli incwadi yomlando, futhi uma bewudle waphinda waphuza iTestamente Elidala ngesikhathi seNkathi Yomusa—uma bewenze okwakufuneka ngesikhathi seTestamente Elidala ngeNkathi Yomusa—uJesu ngabe wakudikila futhi wakulahla; uma ubusebenzise iTestamente Elidala emsebenzini kaJesu, ubuyoba umFarisi. Uma namuhla, ufaka iTestamente Elidala Nelisha ndawonye bese udla futhi uphuze, uNkulunkulu wanamuhla uzokulahla; uzobe usele emsebenzini wanamuhla woMoya oNgcwele! Uma udla futhi uphuze iTestamente Elidala neTestamente Elisha, ungaphandle komfula woMoya oNgcwele! Ngesikhathi sikaJesu, uJesu wahola amaJuda kanye nabo bonke labo ababemlandela ngokuhambisana nomsebenzi woMoya oNgcwele Kuye ngaleso sikhathi. Akazange athathe iBhayibheli njengesisekelo salokho abe ekwenza, kodwa wakhuluma ngokuhambisana nomsebenzi Wakhe; wakushaya indiva okwakushiwo yiBhayibheli, futhi akazange afune eBhayibhelini ukuze athole indlela ayezohola ngayo abalandeli Bakhe. Kusukela ngesikhathi eqala ukusebenza, wasakaza indlela yokuphenduka—izwi elalingakaze liphathwe eziphrofethweni zeTestamente Elidala. Akazange enze ngokuhambisana neBhayibheli, kodwa wavula indlela entsha futhi wenza umsebenzi omusha. Wayengakaze abhekise eBhayibhelini uma eshumayela. NgeNkathi Yomthetho, akekho owake wakwazi ukwenza izimangaliso Zakhe zokuphulukisa abagulayo nokukhipha amadimoni. Wawunjalo futhi umsebenzi Wakhe, izimfundiso Zakhe, negunya Lakhe namandla amazwi Akhe ngaphezu kwanoma yimuphi umuntu ngeNkathi Yomthetho. UJesu wenza umsebenzi Wakhe omusha nje, futhi nakuba abantu abaningi bamsola besebenzisa iBhayibheli—futhi baze basebenzisa iTestamente Elidala ukuze bambethele—umsebenzi Wakhe walidlula iTestamente Elidala; ukuba lokhu bekungenjalo kungani abantu bambethela esiphambanweni? Akuve kungenxa yokuthi iTestamente Elidala lalingasho lutho ngemfundiso Yakhe, nekhono Lakhe lokuphulukisa abagulayo nokukhipha amadimoni? Umsebenzi Wakhe kwakungowokuvula indlela entsha, kwabe kungewona owokuqala uchuku ngamabomu nokumelana neBhayibheli noma ukuphetha ngamabomu iTestamente Elidala. Weza kuphela ukuzokwenza inkonzo Yakhe, ukuletha umsebenzi omusha kulabo ababemlangazelela futhi bemfuna. Akazange afikele ukuzochaza iTestamente Elidala noma ukuphakamisa umsebenzi walo. Umsebenzi Wakhe kwabe kungekhona ukuvumela iNkathi Yomthetho ukuthi iqhubeke ithuthuke, ngoba umsebenzi Wakhe awuzange uzihluphe ngokubonelela ukuthi wawungenalo iBhayibheli njengesisekelo sawo; uJesu wamane wafika nje ukuze enze umsebenzi ayefanele ukuwenza. Ngakho akazange achaze iziphrofetho zeTestamente Elidala, noma asebenze ngokuhambisana namazwi eNkathi Yomthetho yeTestamente Elidala. Wakushaya indiva okwabe kushiwo iTestamente Elidala, akazange anake noma lalivumelana yini nomsebenzi Wakhe noma cha, futhi akazange anake nokuthi abanye baba ini ngomsebenzi Wakhe, noma ukuthi babewusola kangakanani. Wamane waqhubeka nokwenza umsebenzi okwakufanele awenze, nakuba abantu abaningi babesebenzisa ukubikezela kwabaphrofethi beTestamente Elidala ukumlahla. Kubantu, kwakubukeka sengathi umsebenzi Wakhe awunasisekelo, futhi kwakukuningi ngawo okwakungavumelani nemibhalo yeTestamente Elidala. Ingabe kwakungelona iphutha lomuntu leli? Ingabe imfundiso iyadinga ukusetshenziswa emsebenzini kaNkulunkulu? Futhi kumele yini ukuba kuhambisane nokubikezela kwabaphrofethi? Kanti phela, ubani omkhulu: uNkulunkulu noma iBhayibheli? Kungani umsebenzi kaNkulunkulu kufanele uhambisane neBhayibheli? Kungenzeka yini ukuthi uNkulunkulu akanalo ilungelo lokudlula iBhayibheli? Angeke yini uNkulunkulu akwazi ukushiya eBhayibhelini futhi enze omunye umsebenzi? Kungani uJesu nabafundi Bakhe babengaligcini iSabatha? Uma wayengaligcina iSabatha futhi enze ngokuhambisana nemiyalelo yeTestamente Elidala, kungani uJesu wayengaligcini iSabatha emva kokufika, kodwa kunalokho, wageza izinyawo, wamboza ikhanda, wahlephula isinkwa, futhi waphuza iwayini? Akuve konke lokhu kungekho emiyalelweni yeTestamente Elidala? Uma uJesu wayelihlonipha kakhulu iTestamente Elidala, kungani wazishaya indiva lezi zimfundiso? Kufanele wazi ukuthi yikuphi okweza kuqala, uNkulunkulu noma iBhayibheli! Njengoba eyiNkosi yeSabatha, ubengeke futhi abe yiNkosi yeBhayibheli?

Umsebenzi owenziwa nguJesu ngesikhathi seTestamente Elisha wavulela umsebenzi omusha: Akazange asebenze ngokuhambisana nomsebenzi weTestamente Elidala, futhi akazange asebenzise amazwi ayekhulunywe nguJehova eTestamente Elidala. Wenza umsebenzi Wakhe, futhi wenza umsebenzi omusha, futhi umsebenzi ongaphezulu komthetho. Ngakho, Wathi: “Ningacabangi ukuthi ngizele ukuzochitha umthetho, noma abaphrofethi: angizanga ukuzochitha, kodwa ukuzogcwalisa.” Ngakho, ngokuhambisana nalokho akufezayo, ziningi izimfundiso azephula. NgeSabatha wathatha abafundi badabula emasimini kakolweni, bakha futhi badla izikhwebu; akazange aligcine iSabatha, futhi wathi “iNdodana yomuntu iyiNkosi ngisho neyosuku lwesabatha.” Ngaleso sikhathi, ngokwemigomo yama-Israyeli, noma ubani owabe engaligcini iSabatha wayekhandwa ngamatshe. Kepha, uJesu, akazange angene ethempelini noma agcine iSabatha, futhi umsebenzi Wakhe wawungenziwanga nguJehova ngesikhathi seTestamente Elidala. Ngakho, umsebenzi owenziwa nguJesu wawedlula umthetho weTestamente Elidala, wawungaphezulu kwalo, futhi wawungahambisani nalo. NgeNkathi Yomusa, uJesu akazange asebenze ngokuhambisana nomthetho weTestamente Elidala, wayezishiyile lezo zimfundiso. Kodwa ama-Israyeli ababambelela aqinisa eBhayibhelini futhi amlahla uJesu—lokhu kwakungekhona yini ukuphika umsebenzi kaJesu? Namuhla, umhlaba wenkolo nawo waqinisa kakhulu eBhayibhelini, futhi abanye abantu bathi, “IBhayibheli incwadi engcwele, futhi kufanele lifundwe.” Futhi abanye abantu bathi “Umsebenzi kaNkulunkulu kufanele usekelwe ungunaphakade, iTestamente Elidala liyisivumelwano sikaNkulunkulu nama-Israyeli, futhi ngeke lize liyekwe, futhi neSabatha kufanele ligcinwe njalo!” Akuve bengena ngqondo nje? Kungani uJesu engaligcinanga iSabatha? Ingabe wayenza isono? Ubani ongabona adlule kulezi zinto? Akukhathaleki ukuthi abantu balifunda kanjani iBhayibheli, ngeke kwenzeke ukuthi wazi umsebenzi kaNkulunkulu ngokusebenzisa amandla omuntu okuqonda. Ngeke bagcine ngokungazuzi ulwazi olumsulwa ngoNkulunkulu, kodwa imibono yabo iyoya ngokuba mibi ngokumangalisayo, ngendlela yokuthi bayoqala bamelane noNkulunkulu. Uma bekungeve kungenxa yokuthatha kukaNkulunkulu isimo sesintu namuhla, abantu bebeyochithakaliswa yimibono yabo, futhi bebeyofa bephakathi kokusola kukaNkulunkulu.

Okwedlule: Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)

Okulandelayo: Mayelana NeBhayibheli (2)

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp