I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Mayelana nokusebenzisa kukaNkulunkulu umuntu

Akukho muntu okwazi ukuphila ngokuzimela ngaphandle kwalabo abanikwe umkhombandlela okhethekile nokuqondiswa nguMoya oNgcwele, ngoba badinga inkonzo nokweluswa yilabo abasetshenziswa nguNkulunkulu. Ngakho-ke, kuleso naleso sikhathi uNkulunkulu uphakamisa abantu abehlukene abaphuthuma bakhuthalele ukwelusa amabandla ngenxa yomsebenzi waKhe. Okusho ukuthi, umsebenzi kaNkulunkulu kufanele wenzeke ngalabo Abakhonzile futhi Abathokozelayo; uMoya oNgcwele kufanele asebenzise ingxenye engaphakathi kubo ekufanele ukusetshenziswa ukuze asebenze, futhi benziwa ukuba bakulungele ukusetshenziswa nguNkulunkulu ngokupheleliswa nguMoya oNgcwele. Ngoba ukwazi komuntu ukuqonda kuncane kakhulu, kufanele eluswe yilabo abasetshenziswa nguNkulunkulu; kuyafana nokusebenzisa kukaNkulunkulu uMose, ayethole kuye okuningi okwakukufanele ukusetshenziswa ngaleso sikhathi, okuyikho akusebenzisa ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngaleso sikhathi. Kulesi sikhathi, uNkulunkulu usebenzisa umuntu ebe futhi esebenzisa ingxenye yakhe enokusetshenziswa nguMoya oNgcwele ukuze asebenze, bese uMoya oNgcwele emhola ebe ekhona lapho ephelelisa ingxenye esele ingenakusebenziseka.

Umsebenzi owenziwa yilowo osetshenziswa nguNkulunkulu ngowokuthi ubambisane nomsebenzi kaKrestu noma uMoya oNgcwele. Lo muntu uphakanyiswa nguNkulunkulu phakathi kwabantu, ulapho ukuze ahole bonke abakhethwe nguNkulunkulu, futhi uphakanyiswe nguNkulunkulu ukuze enze umsebenzi wokubambisana kwabantu. Ngomuntu onjengalo, okwazi ukwenza umsebenzi wokubambisana kwabantu, okuningi okudingwa nguNkulunkulu kumuntu, nomsebenzi okufanele wenziwe nguMoya oNgcwele phakathi kwabantu kungenzeka ngaye. Enye indlela yokubeka lokhu yile: inhloso kaNkulunkulu ngokusebenzisa lo muntu ngukuba bonke labo abalandela uNkulunkulu bakwazi ukuyiqonda kangcono intando kaNkulunkulu, futhi bakwazi ukufinyelela ngokuthe xaxa emigomeni kaNkulunkulu. Ngoba abantu abakwazi ukuwaqonda ngqo amazwi noma intando kaNkulunkulu, uNkulunkulu uphakamise umuntu osetshenziswa ukwenza lo msebenzi. Lo muntu osetshenziswa uNkulunkulu angachazwa njengethuluzi uNkulunkulu asebenza ngalo ukuqondisa abantu, njengomhumushi oxhumanisa uNkulunkulu nabantu. Kanjalo-ke, umuntu onje akefani namunye kulabo abasebenza emndenini kaNkulunkulu noma abangabefundisi baKhe. Njengabo, kungathiwa ungumuntu okhonza uNkulunkulu, kodwa engqikithini yomsebenzi wakhe nasendikimbeni yokusetshenziswa kwakhe nguNkulunkulu wehluka kakhulu kwezinye izisebenzi nabefundisi. Ngokwengqikithi yomsebenzi wakhe nendikimba yokusetshenziswa kwakhe, umuntu osetshenziswa nguNkulunkulu uphakanyiswa nguYena, ulungiselelwa nguNkulunkulu ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, bese ebamba umsebenzi kaNkulunkulu uqobo. Akukho muntu ongambambela emsebenzini wakhe, kuyimbambiswano yomuntu eyingxenye ebalulekile emsebenzini ongcwele. Umsebenzi owenziwa ngezinye izisebenzi noma abefundisi, wona, ungukuhambisa nje nokufeza imikhakha eminingi yezinhlelo zamabandla ngaleso naleso sikhathi, noma-ke umsebenzi olula nje wokunikeza impilo ukuze kuqhubeke ukuphila kwebandla. Lezi zisebenzi nabefundisi ababekiwe nguNkulunkulu, futhi ngeke nakancane babizwe ngokuthi bayilabo abasetshenziswa nguMoya oNgcwele. Bakhethwa phakathi kwamabandla futhi, emva kokuba sebeqeqeshiwe bakhuliswa isikhathi esithile, labo abafanelekile bayagcinwa, kuthi labo abangafanelekile baphindiselwe emuva lapho baphuma khona. Ngoba laba bantu bakhethwa phakathi kwamabandla, abanye baveza ubunjalo babo emva kokuba ngabaholi, abanye baze benze izinto eziningi ezimbi bagcine sebekhishiwe. Lowo osetshenziswa nguNkulunkulu, kwenye ingxenye, yilowo olungiswe nguNkulunkulu, futhi onezinga elithile futhi onobuntu. Usevele elungiswe futhi wapheleliswa nguMoya oNgcwele, futhi uholwa ngokugcwele nguMoya oNgcwele, aphinde, ikakhulu uma kuya emsebenzini wakhe, aqondiswe futhi alawulwe nguMoya oNgcwele – okungenxa yakho kungekho kuphambuka endleleni yokuhola abakhethwa bakaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu impela uyawumela umsebenzi waKhe uqobo, futhi uNkulunkulu wenza umsebenzi waKhe ngazo zonke izikhathi.

Okwedlule:Okuqondene Nabo Bonke Abenza Umsebenzi Wabo

Okulandelayo:Landelani Iqiniso Uma Seniliqonda

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Isahluko 34

  Ngake ngamema umuntu ukuthi azovakasha endlini yaMi, kodwa wayelokhu eshona le nale ngoba ngilokhu ngimshayela ucingo – kungathi, esikhundleni sokumme…

 • Abaphelelisiwe Kuphela Abangaphila Impilo Enohlonze

  Eqinisweni, umsebenzi owenziwa manje owokuthi abantu bafulathele uSathane, bafulathele ukhokho wabo omdala. Zonke izahlulelo ngezwi zihlose ukudalula …

 • Ingqikithi KaKristu Ukuthobela Intando KaBaba Osezulwini

  UNkulunkulu osesimweni somuntu kuthiwa nguKristu, kanti uKristu uyinyama embethwe uMoya kaNkulunkulu. Le nyama ayifani nomuntu oyinyama. Lo mehluko we…

 • Mayelana neBhayibheli (3)

  Akuyona yonke into eseBhayibhelini engumbhalo wamazwi akhulunywa nguNkulunkulu mathupha. IBhayibheli lethula izigaba ezimbili zomsebenzi kaNkulunkulu …