Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

Okuqukethwe

Okumayelana Negama Nobuqobo

Uma ufisa ukulungela ukusetshenziswa uNkulunkulu, kufanele wazi umsebenzi kaNkulunkulu; kufanele wazi umsebenzi awenza esikhathini esidlule (eTestamenteni Elisha neliDala), futhi ngaphezu kwalokho, kufanele wazi umsebenzi Wakhe wanamuhla. Okusho ukuthi, kufanele wazi izigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu eminyakeni eyizi-6,000. Uma ucelwe ukuba usabalalise ivangeli, angeke ukwazi ukwenza kanjalo ngaphandle kokwazi umsebenzi kaNkulunkulu. Abantu bazokubuza konke ngeBhayibheli, nangeTestamente Elidala nokuthi uJesu wathini, wenzani ngaleso sikhathi. Bazothi, “Ngabe uNkulunkulu wakho akakutshelanga konke lokhu? Uma Yena (uNkulunkulu) engekwazise ngalokho okwenzekayo ngempela eBhayibhelini, uzobe engeyena uNkulunkulu; uma engakwazisa, yima sizokholiseka.” Ekuqaleni, uJesu wakhuluma kabanzi ngeTestamente Elidala nabafundi Bakhe. Yonke into ababeyifunda yayivela eTestamenteni Elidala; iTestamente Elisha labhalwa emashumini ambalwa eminyaka ngemva kokubethelwa kukaJesu. Ukuze usabalalise ivangeli, kufanele ubambe iqiniso elingaphakathi leBhayibheli, nomsebenzi kaNkulunkulu kwa-Israyeli, okusho ukuthi umsebenzi owenziwe nguJehova. Futhi ufanele ukuqonda nomsebenzi owenziwe nguJesu. Lezi yizindaba bonke abantu abathinteka ngazo kakhulu, futhi abaziqondi[a] lezi zigaba ezimbili zomsebenzi. Uma kusatshalaliswa ivangeli, okokuqala beka eceleni inkulumo yomsebenzi kaMoya Oyingcwele namuhla. Lesi sigaba somsebenzi abakwazi ukusifinyelela, ngoba lokho okulwelayo yilokho okuphakeme kakhulu kunakho konke: ukwazi uNkulunkulu, nokwazi umsebenzi kaMoya Oyingcwele, futhi akukho okudunyiswa ukwedlula lokhu okubili. Uma uqala ukukhuluma ngalokho okuphakeme, kuzoba nzima kubona, ngoba akekho namunye wabo oke wawazi umsebenzi onjalo owenziwe nguMoya Oyingcwele; awunasandulelo, futhi akulula ukuba umuntu awamukele. Ulwazi lwabo luyizinto ezindala zasendulo, ezinomsebenzi wezikhathi ezithile ngoMoya Oyingcwele. Abakwaziyo akuwona umsebenzi kaMoya Oyingcwele wanamuhla, noma intando kaNkulunkulu namuhla. Basenza ngokwemikhuba emidala, ngaphandle kokukhanya okusha, noma izinto ezintsha.

Enkathini kaJesu, uMoya Oyingcwele wenza umsebenzi Wakhe kuJesu, ngenkathi labo abakhonza uJehova begqoke izembatho zabaphristi ethempelini benza kanjalo ngokwethembeka okungenakuzanyazanyiswa. Nabo futhi benza umsebenzi kaMoya Oyingcwele futhi, kodwa bengakwazi ukuzwa intando yamanje kaNkulunkulu, futhi bahlala nje bethembekile kuJehova ngokwemikhuba yakudala, ngaphandle kokuqondiswa okusha. UJesu weza futhi waletha umsebenzi omusha. Labo bantu abasethempelini babengenakho ukuqondiswa okusha, noma umsebenzi omusha. Ukukhonza kwabo ethempelini kwenze ukuba baphakamise imikhuba yakudala; ngaphandle kokusuka ethempelini, babengeke bangene kokusha. Umsebenzi omusha walethwa nguJesu, futhi uJesu akazange aye ethempelini ukuyokwenza umsebenzi Wakhe. Wenza umsebenzi Wakhe ngaphandle kwethempeli kuphela, ngoba indlela yokwenza umsebenzi kaNkulunkulu yashintsha kudala. Akazange asebenze ngaphakathi kwethempeli, futhi uma umuntu emkhonza lapho izinto bezingagcinwa ngendlela ezaziyiyo, kungalethwa msebenzi omusha. Kusenjalo nanamuhla, abantu abangamakholwa basalikhonza iBhayibheli. Uma usabalalisa ivangeli kubo, bazophikisana nawe ngeBhayibheli; futhi uma bekhuluma ngeBhayibheli, uphelelwa amazwi, uthule du, bese becabanga ukuthi uyisilima okholweni lwakho, futhi awulazi neBhayibheli, “Izwi likaNkulunkulu,” nokuthi ungasho kanjani ukuthi ukholelwa kuNkulunkulu? Bazobe sebekubukela phansi, babe sebethi, Njengoba Lowo okholelwa kuyena kunguNkulunkulu, kungani engakutsheli konke ngeTestamente Elidala Nelisha? Njengoba elethe inkazimulo Yakhe ukusuka kwa-Israyeli ukuya eMpumalanga, kungani engawazi umsebenzi owenziwa kwa-Israyeli? Kungani engawazi umsebenzi kaJesu? Uma ungazi, lokho-ke kuveza ukuthi awukatshelwa; njengoba ebengowesibili ukuba semzimbeni womuntu uJesu, ubengahlala kanjani angazazi lezi zinto? UJesu ubewazi umsebenzi owenziwa nguJehova; ubengahlala kanjani angawazi? Lapho kufika isikhathi, bazokubuza bonke imibuzo enjalo. Amakhanda abo agcwele izinto ezinjalo; bangahlala kanjani bangabuzi? Labo abangaphakathi kwalo leli qembu abagxili eBhayibhelini, ngoba uhambe ngokufanelana nesinyathelo ngasinye somsebenzi owenziwe nguNkulunkulu namuhla, ubone lezi zinyathelo ezilandelanayo ngamehlo akho, uzibheke kahle lezi zigaba ezintathu zomsebenzi, manje uye wafanela ukubeka iBhayibheli uyekele ukulifunda. Kodwa angeke bangalifundi, ngoba abanalo ulwazi lwalo msebenzi wezinyathelo ezilandelanayo. Abanye abantu bazobuza, “Uyini umehluko phakathi komsebenzi owenziwe nguNkulunkulu onesimo somuntu nalowo wabaphrofethi nabaphostoli bezinkathi ezedlule?” UDavide naye wayebizwa ngeNkosi, kanjalo noJesu, yize umsebenzi ebebewenza bewehlukile, bebebizwa ngento efanayo. Kungani ubuza ukuthi, bebengafani yini? Okwabonwa nguJohane kwaba ngumbono, lowo owavela kuMoya Oyingcwele, wakwazi ukusho amazwi ayehloswe ukushiwo uMoya Oyingcwele, kungani uJohane engafani noJesu? Amazwi akhulunywe nguJesu akwazile ukumela uNkulunkulu ngokugcwele emela nemisebenzi kaNkulunkulu ngokuphelele. UJohane wabona umbono, kanti ubengakwazi ukumela ngokuphelele umsebenzi kaNkulunkulu. Kungani oJohane, uPetru kanye noPawulu bakhuluma amazwi amaningi—njengoJesu—kodwa bebe bengafani noJesu? Ngabe kungenxa yokuthi umsebenzi abebewenza bewungafani. UJesu ubemele uMoya kaNkulunkulu, futhi enguMoya kaNkulunkulu obusebenza ngqo. Wenze umsebenzi wenkathi entsha, umsebenzi ongakaze wenziwe ngumuntu ngaphambilini. Uvule indlela entsha, umele uJehova waze wamela noNkulunkulu uqobo Lwakhe. Kanti ngoPetru, uPawulu noDavide, kungakhathalekile ukuthi babebizwa ngani, bebemele nje uqobo lwesidalwa sikaNkulunkulu, noma bebethunywe nguJesu noma nguJehova. Manje noma ungakanani umsebenzi abawenzile noma ngabe zingakanani izimangaliso abazenzile bebelokhu beyizidalwa nje zikaNkulunkulu bengakwazi ukumela uMoya kaNkulunkulu. Basebenza egameni likaNkulunkulu noma ngemva kokuthunywa nguNkulunkulu; ngaphezu kwalokho, basebenza ezinkathini ezaqalwa uJesu noma uJehova, nomsebenzi abawenza ubungehlukene. Bebeyizidalwa nje zikaNkulunkulu. ETestamenteni Elidala, abaphrofethi abaningi bebakhuluma ngokubikezela, noma babhale izincwadi zesiphrofetho. Akekho othe babenguNkulunkulu, kodwa masinyane nje ukuba uJesu avele, ngaphambi kokukhuluma amazwi, uMoya kaNkulunkulu waba nobufakazi Ngaye njengoNkulunkulu. Kungani kunjalo? Kulesi sigaba kufanele ukuba usuyazi vele! Ngaphambilini abaphostoli nabaphrofethi babhala izincwadi ezithize, benza neziphrofetho eziningi. Kamuva, abantu bakhetha ezinye zazo ukuzifaka eBhayibhelini, ezinye zalahleka. Njengoba kunabantu abathi yonke into ekhulunywe yibo ivele kuMoya Oyingcwele, kungani okunye kwakho kubonakala kukuhle, okunye kwakho kubonakala kukubi? Futhi kungani okunye kwakhethwa, okunye kwangakhethwa? Uma ngabe ngempela bekungamazwi akhulunywe uMoya Oyingcwele, kungadingeka ukuba abantu bawakhethe? Kungani amagama akhulunywe nguJesu nomsebenzi awenzile uhlukile emaVangelini omane? Ngabe lokhu akulona iphutha lalabo abawabhalile. Abanye abantu bangabuza, “Njengoba izincwadi ezibhalwe nguPawulu nabanye ababhali beTestamente Elisha nomsebenzi abawenzile ingxenye yawo ivele ngentando yomuntu, futhi kuxutshwe nemiqondo yomuntu, manje ngabe akukho kungcola komuntu kulawo mazwi Wena (Nkulunkulu) owakhulumayo namuhla? Ngabe ngempela awaqukethe lutho oluyimiqondo yabantu?” Lesi sigaba somsebenzi owenziwe nguNkulunkulu wehluke kakhulu kulowo owenziwa nguPawulu nabaphostoli kanye nabaphrofethi abaningi. Akukhona nje ukuthi kunomehluko kuqobo lwabo, kodwa kakhulu kunomehluko emsebenzini owenziwe. Ngemva kokuba uPawulu ashaywa wawa phansi, ewela phambi kweNkosi, ubeholwa nguMoya Oyingcwele ukuba asebenze, waba ngothunyiweyo. Ngakho wabhalela amabandla izincwadi, zonke lezi zincwadi zalandela izimfundiso zikaJesu. UPawulu wayethunywe yiNkosi ukuba azosebenza egameni leNkosi uJesu, kodwa ngenkathi uNkulunkulu eza ngoKwakhe, akazange asebenze ngaphansi kwanoma yiliphi igama, wangamela muntu kodwa wamela uMoya kaNkulunkulu emsebenzini Wakhe. UNkulunkulu weza ukuzokwenza umsebenzi Wakhe ngoKwakhe: Akazange apheleliswe ngumuntu, kanti nomsebenzi Wakhe awenziwanga ngezimfundiso zanoma yimuphi umuntu. Kulesi sigaba somsebenzi uNkulunkulu akaholi ngokukhuluma ngolwazi Lwakhe uqobo, kodwa kunalokho wenza umsebenzi Wakhe ngoKwakhe, ngalokho anakho. Isibonelo, wenza umsebenzi womsebenzi, wezikhathi zesijeziso, umsebenzi wokufa, wokuthanda uNkulunkulu.… Lo yiwo wonke umsebenzi ongakaze wenziwe ngaphambilini, futhi ngumsebenzi wenkathi yamanje, kunokuba ngumsebenzi wolwazi lomuntu. Emazwini engiwakhulumile, yimaphi angulwazi lwabantu? Ngabe awaphumi wonke ngqo kuMoya, futhi ngabe awakhishwanga nguMoya? Ukuthi nje isimilo sakho sibuthakathaka kangangoba awukwazi ukubona iqiniso! Indlela okwenzeka ngayo empilweni engikhuluma ngayo ukuhola indlela, futhi akukaze kukhulunywe ngayo nayinoma ngubani ngaphambilini, noma ngabe ubani umuntu oke wayazi le ndlela, noma owayelazi leli qiniso. Ngaphambi kokuba ngikhulume lawa mazwi, akekho oke wawakhuluma. Akekho oke wakhuluma ngalolu lwazi, noma oke wakhuluma ngaleyo mininingwane, futhi, ngaphezu kwalokho akekho oke waveza izimo ezinjalo ukwembula lezi zinto. Akekho oke wahola indlela engiyiholayo namuhla, kanti uma ngabe beyiholwa ngumuntu, bekungeke kube yindlela entsha. Ake ubheke uPawulu noPetru, njengesibonelo. Bebe ngenalwazi lwabo uqobo ngaphambi kokuhamba[b] endleleni eyayiholwa nguJesu. Bekungemva kokuba uJesu ahole indlela lapho bezwa khona amazwi ayekhulunywa nguJesu, nendlela eyayiholwa Nguye; kulokhu bafunda lukhulu, babhala nezincwadi. Ngakho, ulwazi lomuntu alufani nomsebenzi kaNkulunkulu, kanti umsebenzi kaNkulunkulu awufani nolwazi oluchazwe yimiqondo nolwazi lwabantu. Sengisho, izikhathi eziningi, ukuthi namuhla ngihola indlela entsha, nokuthi ngenza nomsebenzi omusha, futhi umsebenzi Wami namazwi Ami kwehlukile kulokho okwakukhulunywa ngoJohane nabo bonke abanye abaphrofethi. Angikaze ngiqale ngokuthola ulwazi bese nginitshela lona—lokho akunjalo impela. Uma ngabe bekunjalo, ngabe lokho akuzange kunibambezele kudala le? Esikhathini esedlule, ulwazi abaningi ababekhuluma ngalo, nalo lwadunyiswa, kodwa onke amazwi abo akhulunywa nje asekwe phezu kowalabo ababizwa ngabantu bakamoya. Abazange bahole indlela, kodwa kwavela olwazini lwabo, kwavela nakulokho abakubonile, nasolwazini lwabo. Okunye bekuyimiqondo yabo, okunye kuyilokho abakwaziyo nabakufingqile. Namuhla, uhlobo lomsebenzi Wami lwehluke kakhulu kweyabo. Angikaze ngikwazi ukuholwa ngabanye, noma ngamukele ukupheleliswa ngabanye. Ngaphezu kwalokho, konke lokho engikushilo ngakujwayela akufani nokwanoma ubani, futhi akukaze kukhulunywe muntu. Namuhla, ngale kokuthi ungubani, umsebenzi wakho wenziwa phezu kwesisekelo samagama engiwakhulumayo. Ngaphandle kwalawa mazwi nomsebenzi, ubani ongakwazi ukuthola ulwazi lwalezi zinto (abasebenzi, izikhathi zokujeziswa…), nokuthi ngubani ongakwazi ukukhuluma ngalolu lwazi? Awukwazi ngempela ukubona lokhu? Noma ngabe yisiphi isinyathelo somsebenzi, emva nje kokuba amazwi Ami asekhulunyiwe, usungaqala ukwakha ubudlelwane ngokuhambelana namazwi Ami, usebenze ngokulandela wona, futhi akuyona indlela leyo unoma ubani wenu oke wacabanga ngayo. Usuhambe waze wafika lapha, awukwazi yini ukubona umbuzo ocacile futhi olula kangaka? Akuyona indlela ecatshangwe ngomunye le, noma esekwe kulowo owake waba othize kokukamoya. Yindlela entsha le, futhi namazwi amaningi ake akhulunywa nguJesu awasasebenzi. Engikushoyo umsebenzi wokuvula ukuqala kwenkathi entsha, futhi umsebenzi ozimele wodwa; umsebenzi engiwenzayo namazwi engiwakhulumayo, kusha konke. Ngabe lo akuwona umsebenzi omusha wanamuhla? Umsebenzi kaJesu nawo ubufana nalo. Umsebenzi Wakhe ubuhlukile kulowo wabantu abasethempelini, nakanjalo futhi ubuhlukile emsebenzini wabaFarisi, futhi awuzange ufane nakancane nje nalowo owenziwa yibo bonke abantu bakwa-Israyeli. Ngemva kokuwubona, abantu abakwazanga ukuthatha izinqumo: Ngabe wenziwe nguNkulunkulu ngempela? UJesu akazange abambelele emthethweni kaJehova; ngenkathi wayeza ukuzofundisa abantu, konke lokho ayekukhuluma kwakukusha futhi kwehlukile kulokho okwashiwo abangcwele kanye nabaphrofethi basemandulo beTestamente Elidala, ngakho ngenxa yalokhu, abantu basala bengaqondi kahle. Yilokhu okwenza ukuthi kube nzima ukubhekana nomuntu. Ngaphambi kokwamukela lesi sigaba esisha somsebenzi, indlela leyo ehanjwe yiningi lenu bekungukuzijwayeza nokungena esisekelweni salabo abake baba abathize kokukamoya. Kodwa namuhla, umsebenzi engiwenzayo wehluke kakhulu, ngakho awukwazi ukunquma ukuba ngabe ufanele noma awufanele. Angikhathali ngokuthi iyiphi indlela oke wayihamba ngaphambilini, noma nginake ukuba udle ukudla kukabani, noma ubani omthathe “njengoyihlo.” Njengoba ngizile ngaletha umsebenzi omusha ukuqondisa abantu, bonke labo abangilandelayo kufanele benze ngokuhambelana nalokho engikushoyo. Noma ngabe “umndeni” ovela kuwona unamandla kanganani, kufanele ungilandele, ungenzi ngokwemikhuba yakho yakudala, “usingayihlo” kufanele adede, wena uze phambi kukaNkulunkulu wakho uzothola isabelo sakho esikufanele. Ukuphelela kwakho kusezandleni Zami, kanti awufanele ukunikela kakhulu inkolo ephuphuthekile kusingayihlo; angekwazi ukukulawula ngokuphelele. Umsebenzi wanamuhla uvelela wodwa. Konke lokho engikushoyo namuhla kusobala ukuthi akwesekiwe esisekelweni sakudala; wukuqala kabusha, kanti uma uthi kudalwe yisandla somuntu, ungomunye walabo abangelapheke ebumpumputheni babo!

U-Isaya, uHezekeli, uMose, uDavide, u-Abrahama, noDaniyeli bebengabaholi noma abaphrofethi abakhethiweyo phakathi kwabantu bakwa-Israyeli. Kungani babengabizwa ngoNkulunkulu? Kungani uMoya Oyingcwele ungafakazanga ngabo? Kungani uMoya Oyingcwele ufakaze ngoJesu masinyane nje emva kokuqala umsebenzi Wakhe waqala wakhuluma amazwi Akhe. Kungani uMoya Oyingcwele ungafakazanga ngabanye? Lawo, madoda abesenyameni, wonke abebizwa “ngeNkosi.” Ngaphandle kokuthi abe bizwani, umsebenzi wawoumele ubukhona noqobo lwawo, kanti ubukhona noqobo lwawo kumele ubuwona uqobo. Uqobo lwabo aluhlobani namagama abo; lumelwe yilokho olukushoyo, nalokho abakuphilile. ETestamenteni Elidala, bekungekho okuvelele ngokubizwa ngeNkosi, kanti umuntu ubengabizwa nganoma iyiphi indlela, kodwa ubuqobo bakhe nobuyena bemvelo yakhe bekungena kuguqulwa. Phakathi kwalabo boKristu bamanga, abaphrofethi bamanga nabakhohlisi, abekho yini labo ababizwa ngoNkulunkulu? Kungani bengeyena uNkulunkulu? Ngenxa yokuthi abakwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu? Ngokwemvelo bangabantu, abakhohlisi babantu, hhayi uNkulunkulu, ngakho abanabo ubuYena bukaNkulunkulu. Ngabe uDavide wayengabizwa ngeNkosi na phakathi kwezizwe eziyishumi nambili? UJesu naye wayebizwa ngeNkosi, kungani kunguJesu yedwa owayebizwa ngoNkulunkulu osenyameni yomuntu? Ngabe uJeremiya wayengaziwa njengeNdodana yomuntu naye? UJesu Yena, ngabe Naye wabe aziwa njengeNdodana yomuntu? Kungani uJesu wabethelwa endaweni kaNkulunkulu? Akukhona ukuthi uqobo Lwakhe lwaluhlukile? Akukhona ukuthi umsebenzi ayewenza wawuhlukile? Ngabe isihloko sinendaba? Yize uJesu wayebizwa nangokuthi uyiNdodana yomuntu, ubengowokuqala ukuba uNkulunkulu othathe umzimba womuntu, weza ukuzozithathela amandla, nokuphetha umsebenzi wokuhlenga. Lokhu kufakazela ukuthi ubuYena noqobo luka Jesu bebungafani nobabanye ababebizwa nabo ngeNdodana yomuntu. Namuhla, ngubani owenu ongaba nesibindi sokuthi onke amazwi akhulunywe yilabo abebesetshenziswa nguMoya Oyingcwele ebe evela kuMoya Oyingcwele? Ngabe ukhona ongasho lezo zinto? Uma uzisho, kungani-ke incwadi ka-Ezra yobuphrofethi yalahlwa, futhi kungani isenzeko esifanayo senziwa ezincwadini zalabo abangcwele nabaphrofethi basendulo? Uma ngabe bonke bavele kuMoya Oyingcwele manje kungani unesibindi sokukhetha ukwenza umathanda kanje? Ngabe uyafaneleka yini ukukhetha umsebenzi kaMoya Oyingcwele? Izindaba eziningi ezazivela kwa-Israyeli nazo zalahlwa. Uma ngabe ukholelwa ukuthi le mibhalo yakudala yayivele kuMoya Oyingcwele, kungani ke eminye yemibhalo yalahlwa? Uma ngabe yonke yayivele kuMoya Oyingcwele, kufanele igcinwe yonke, ithunyelwe kubazalwane nodade ezinkonzweni ukuze bayifunde. Akufanele ukuba ikhethwe futhi ilahlwe ngentando yabantu; akulungile ukwenza njalo. Ukuthi ulwazi lukaPawulu noJohane beluxutshwe nokubona kwabo akusho ukuthi ulwazi lwabo luvela kuSathane, kodwa ukuthi nje bebenezinto ezivela olwazini lwabo ngokwabo nangokubona kwabo. Ulwazi lwabo belumayelana nesendlalela solwazi lwangempela lwangaleso sikhathi, ubani ongasho ngokuzethemba ukuthi konke kuvele kuMoya Oyingcwele? Uma ngabe iVangeli lezincwadi ezine lonke livele kuMoya, manje kungani uMathewu, uMarku, uLuka noJohane besho izinto ezingefani ngomsebenzi kaJesu? Uma ungakholelwa yilokhu, bheka izincwadi eBhayibhelini ukuthi uPetru wamphika kanjani kathathu uJesu: Bonke behlukile, futhi omunye nomunye unezimpawu zakhe. Abaningi abangenalo ulwazi bathi, uNkulunkulu onesimo senyama yomuntu wayengumuntu Naye, manje ngabe amagama awakhuluma ayevela ngokuphelele kuMoya? Uma ngabe amazwi kaPawulu noJohane abexutshwe nentando yomuntu, manje ngabe amazwi awakhuluma ayengaxutshiwe nentando yomuntu? Abantu abasho izinto ezinjalo bayizimpumputhe, futhi abanalo ulwazi! Funda ngokucophelela iVangeli ezincwadini ezine; funda ngalokho abakubhalile ngezinto ezenziwa nguJesu, namazwi awakhuluma. Incwadi ngayinye ibilula, yehlukile, futhi ngayinye ibinendlela ebona ngayo izinto. Uma ngabe konke obekubhalwe yilaba babhali balezi zincwadi kuvele kuMoya, kufanele kufane futhi kungaguquki. Kungani-ke kunomehluko? Ngabe umuntu akasona isilima esikhulu, ukungakuboni lokhu? Uma ngabe ucelwe ukuba ubeke ubufakazi ngoNkulunkulu, unganikeza buphi ubufakazi? Ngabe le ndlela yokwazi uNkulunkulu ingaba ubufakazi Kuye? Uma ngabe abanye bayakubuza, “Uma ngabe amarekhodi oJohane noLuka abexutshwe nentando yomuntu, ngabe amagama akhulunywe nguNkulunkulu wakho axutshwe nentando yomuntu?” Ungakwazi ukunikeza impendulo ecacile? Ngemva kokuba uLuka noMathewu bezwe amazwi kaJesu, babone nomsebenzi kaJesu bakhuluma ngalokho abakwaziyo, bebeka ngendlela yokukhumbula amanye amaqiniso enziwe nguJesu ngemininingwane. Ungasho ukuthi ulwazi lwabo lwembulwa ngokuphelele nguMoya Oyingcwele? Ngaphandle kweBhayibheli, bekukhona abantu abaningi bakamoya ababenolwazi olungaphezulu kolwabo; kungani amazwi abo angathathwanga izizukulwane zamuva? Ngabe bona babengasetshenziswa nguMoya Oyingcwele? Yazi ukuthi emsebenzini wanamuhla, angizikhulumeli ngokubona Kwami kusekwe esisekelweni somsebenzi kaJesu, kanti futhi angikhulumi ngolwazi Lwami oluqhathaniswa nesendlalelo somsebenzi kaJesu. Wenza msebenzi muni uJesu ngaleso sikhathi? Mina ngenza msebenzi muni namuhla? Engikwenzayo nengikushoyo akuna sandulelo. Indlela engiyihambayo namuhla ayikaze ihanjwe ngaphambilini, ayikaze ihanjwe ngabantu bezinkathi nezizukulwane ezingaphambili. Namuhla, kuvuliwe, akuwona umsebenzi kaMoya lo? Yize kwakungumsebenzi kaMoya Oyingcwele, abaholi bakudala bonke benza umsebenzi wabo phezu kwesisekelo sabanye. Kodwa umsebenzi kaNkulunkulu ngoKwakhe wehlukile, njengesigaba somsebenzi kaJesu: wavula indlela entsha. Ngenkathi efika washumayela iVangeli lombuso wezulu, wathi umuntu kufanele aguquke, avume izono. Ngemva kokuba uJesu eseqede umsebenzi Wakhe uPetru noPawulu nabanye baqala baqhubekisa umsebenzi kaJesu. Ngemva kokuba uJesu abethelwe esiphambanweni wenyukela ezulwini, bathunyelwa nguMoya ukushumayela iVangeli lesiphambano. Yize amazwi kaPawulu aphakanyiswa, nawo abesekwe esisekelweni esibekwe nguJesu, njengokubekezela, uthando, ukuhlupheka, ukwemboza ikhanda, ukubhaphathizwa noma ezinye izimfundiso okumele zilandelwe. Konke lokhu kwakusesisekelweni samazwi kaJesu. Babengakwazi ukuvula indlela entsha, ngoba bonke bebangabantu ababesetshenziswa nguNkulunkulu.

Amazwi nomsebenzi kaJesu ngaleso sikhathi ayengabambelelanga ezimfundisweni, futhi akenzanga umsebenzi Wakhe ngokomthetho weTestamente Elidala. Bekuya ngomsebenzi obufanele ukwenziwa eNkathini yoMusa. Usebenze ngokomsebenzi awubekile, ngokohlelo Lwakhe, nangokwenkonzo Yakhe; akasebenzanga ngokomthetho weTestamente Elidala. Ayikho into ayenza eyayihambelana nomthetho weTestamente Elidala futhi akenzanga emsebenzini ukugcwalisa amazwi abaphrofethi. Isigaba ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu wawungenzelwanga ukugcwalisa izibikezelo zabaphrofethi basendulo futhi akezanga ukuzohlala emfundisweni noma ukubona izibikezelo zabaphrofethi basendulo ngenhloso. Kodwa izenzo Zakhe azithikamezanga izibikezelo zabaphrofethi basendulo, noma zithikazise umsebenzi awenza ngaphambilini. Iphuzu elisemqoka emsebenzini Wakhe bekuwukungalandeli nanoma iyiphi imfundiso, nokwenza umsebenzi lowo Yena ngoKwakhe ebekufanele ukuthi awenze. Ubengesiye umphrofethi noma isanusi kodwa umenzi owayezele ukwenza umsebenzi owayefanele ukuwenza, ezele nokuzovula inkathi Yakhe entsha enze nomsebenzi Wakhe omusha. Kusobala, ngenkathi uJesu ezele ukuzokwenza umsebenzi Wakhe, wabuye wagcwalisa amazwi amaningi akhulunywa abaphrofethi basendulo eTestamenteni Elidala. Kanjalo-ke nomsebenzi wanamuhla ugcwalise izibikezelo zabaphrofethi basendulo beTestamente Elidala. Wukuthi nje angiphakamisanga “leya alimanaki endala ephuzi”, yilokho nje. Ngoba mningi umsebenzi okufanele ngiwenze, kunamazwi amaningi okufanele ngiwakhulume kini, futhi lo msebenzi namazwi abaluleke kakhulu kunokuchaza iziqeshana ezivela eBhayibhelini, ngoba umsebenzi ofana nalowo awubalulekanga kakhulu nokuthi ube yigugu kuwena futhi awukwazi ukukusiza noma ukukuguqula. Ngihlose ukwenza umsebenzi omusha hhayi ngenxa yokugcwalisa isiqeshana esivela eBhayibhelini. Uma ngabe uNkulunkulu weza kuphela emhlabeni ukugcwalisa amazwi abaphrofethi basendulo beBhayibheli, manje-ke ubani omkhulu, uNkulunkulu osesimweni somuntu noma labo baphrofethi basendulo? Manje, ngabe abaphrofethi abaphethe uNkulunkulu, noma uNkulunkulu ophethe abaphrofethi? Uwachaza kanjani lawa mazwi?

Ekuqaleni, ngesikhathi uJesu esafanele ukuthi enze inkonzo Yakhe ngokusemthethweni, njengabafundi ababemlandela, kwesinye isikhathi wayeya emihlanganweni, acule amaculo, adumise, afunde neTestamente Elidala ethempelini! Emva kokuba abhaphathizwe waphuma, uMoya wehlela Kuye ngokusemthethweni Ngaphambi kwalokhu, akekho obazi ubuYena, ngaphandle kukaMariya, ngisho noJohane wayengabazi, uJesu wayeneminyaka engama-29 ngesikhathi ebhaphathizwa. Ngemva kokubhaphathizwa Kwakhe, amazulu avuleka, izwi lathi: “Lona yiNdodana Yami engithokozile ngayo.” Emva kokuba uJesu abhaphathizwe uMoya Oyingcwele waqala waba ufakazi Kuye ngale ndlela. Ngaphambi kokuba abhaphathizwe eseneminyaka engama-29, wayephila impilo yomuntu ejwayelekile, edla uma kufanele, elala egqoka ngokufanele, akukho okwakukuyena okwakwehlukile kwabanye. Empeleni lokhu kwakusemehlweni abantu enyama. Kwesinye isikhathi Naye ubeba buthaka, kwesinye isikhathi Naye wayengakwazi ukwahlukanisa; njengoba kubhaliwe eBhayibhelini: La mazwi akhombisa nje ukuthi wayengumuntu ojwayelekile novamile, futhi wayengahlukanga kwabanye abantu abajwayelekile. Wakhula futhi njengomuntu ovamile, bekungekho lutho olukhethekile Ngaye. Kodwa wayengaphansi kokunakekelwa nokuvikelwa nguNkulunkulu. Ngemva kokubhaphathizwa, waqala walingwa, lapho aqala khona ukwenza inkonzo Yakhe nokusebenza, wayenamandla, ukuhlakanipha, negunya. Lokhu akusho ukuthi uMoya Ongcwele awuzange usebenze Kuye, noma wawungekho ngaphakathi Kwakhe ngaphambi kokubhaphathizwa. Ngaphambi kokubhaphathizwa Kwakhe uMoya Ongcwele wahlala ngaphakathi Kwakhe kodwa ubengakaqali ukusebenza ngokusemthethweni, ngoba kunemikhawulo lapho uNkulunkulu enza umsebenzi Wakhe, futhi ngaphezu kwalokho, abantu abajwayelekile banendlela ejwayelekile yokukhula. Umoya Oyingcwele selokhu wahlala ngaphakathi Kwakhe. Ngenkathi uJesu ezalwa, ubehlukile kwabanye, kwavela inkanyezi yokusa, ngaphambi kokuzalwa Kwakhe, ingelosi yavela kuJosefa ngephupho yamtshela ukuthi uMariya uzozala usana lwesilisa, nokuthi ingane uyikhulelwe ngoMoya Oyingcwele. Bekungekhona nje emva kokubhaphathizwa kukaJesu, obekuyisikhathi futhi lapho uMoya Oyingcwele waqala ukusebenza khona ngokusemthethweni, lapho uMoya Oyingcwele wehlela phezu Kwakhe. Inkulumo yokuthi uMoya Oyingcwele wehlela Kuye njengejuba ibhekiswe ekuqaleni kwenkonzo Yakhe ngokusemthethweni. UMoya kaNkulunkulu ubulokhu uNaye ngaphambilini, kodwa ubengakaqali ukusebenza, ngoba isikhathi sasingakafiki. UMoya ubungakaqali ukusebenza ngokufufuzela. UMoya waba nobufakazi Kuye ngombhaphathizo. Umoya waqala ukusebenza Kuye ngenkathi ephuma emanzini ngokusemthethweni, okwakhombisa ukuthi uNkulunkulu osenyameni yomuntu uqalile ukugcwalisa inkonzo Yakhe, nokuthi useqalile umsebenzi wokuhlenga, okusho ukuthi iNkathi yoMusa isiqalile ngokusemthethweni. Ngakho kunesikhathi emsebenzini kaNkulunkulu, kungakhathalekile ukuthi wenza msebenzi muni. Ngemva kokubhaphathizwa Kwakhe bekungekho guquko olutheni kuJesu; ubeselokhu esenyameni Yakhe yakuqala. Ukuthi nje uqale umsebenzi Wakhe waveza ubuYena, futhi wayegcwele igunya namandla. Ngale ndlela wayesehlukile kunakuqala. Ubuyena Bakhe bebuhlukile, okusho ukuthi kwaba khona inguquko ebalulekile esimweni Sakhe; lokhu kwabe kungubufakazi bukaMoya Oyingcwele, futhi kwakungewona umsebenzi owenziwe ngumuntu. Ekuqaleni, abantu babengazi, base bazi kancane ngenkathi uMoya Oyingcwele uba nobufakazi ngoJesu ngaleyo ndledlana. Uma ngabe uJesu wayenze umsebenzi omkhulu ngaphambi kokuba uMoya Oyingcwele ube nobufakazi Ngaye kodwa ngaphandle kobufakazi bukaNkulunkulu Ngokwakhe, akukhathalekile ukuthi umsebenzi Wakhe mkhulu kanganani, abantu bebengeke bazi ngobuYena ngoba iso lomuntu belingekwazi ukububona. Ngaphandle kwesinyathelo sobufakazi bukaMoya Oyingcwele, akekho owayengambona njengoNkulunkulu othathe isimo somuntu. Uma, ngemva kokuba uMoya Oyingcwele ube nobufakazi Ngaye, uJesu waqhubeka wasebenza ngendlela efanayo, ngaphandle komehluko, bekungeke kube nalowo mphumela. Kulokhu kukhonjiswe kakhulu nomsebenzi kaMoya Oyingcwele. Ngemva kokuba uMoya Oyingcwele ube nobufakazi, uMoya Oyingcwele uye wafanela ukuzikhombisa, ukuze ubone kahle ukuthi unguNkulunkulu, ukuthi bekunoMoya kaNkulunkulu ngaphakathi Kwakhe; ubufakazi bukaNkulunkulu bebungebona obungalungile, lokhu kungakhombisa ukuthi ubufakazi Bakhe bebulungile. Uma ngabe umsebenzi wangaphambili nowamuva ubufana, inkonzo Yakhe yokuba nomzimba womuntu nomsebenzi kaMoya Oyingcwele ngabe ungazange ugcizelelwe, ngalokho umuntu ngabe akakwazanga ukubona umsebenzi kaMoya Oyingcwele ngoba bewungekho umehluko ocacile. Ngemva kokuba nobufakazi, uMoya Oyingcwele kwafanela uvumele lobu bufakazi, ngalokho kwafanela ukuba abonakalise ukuhlakanipha negunya Lakhe kuJesu, okwakuhlukile kunokwezikhathi zakudala. Kusobala, lokhu bekungewona umphumela wombhaphathizo; umbhaphathizo kwakungumgidi nje, wukuthi nje umbhaphathizo kwakuyindlela yokukhombisa ukuthi kwase kuyisikhathi sokuthi enze inkonzo Yakhe. Umsebenzi onjalo ubuwenzelwe ukuveza ngokusobala amandla amakhulu kaNkulunkulu, ukuveza ngokucacile ubufakazi bukaMoya Oyingcwele, bese uMoya Oyingcwele uba nesibopho salobu bufakazi kuze kube sekupheleni. Ngaphambi kokuba enze inkonzo Yakhe, uJesu walalela nezintshumayelo, washumayela, wahambisa ivangeli ezindaweni ezahlukene. Akazange enze umsebenzi omkhulu ngoba isikhathi sasingakafiki sokuthi angenza inkonzo Yakhe, nanokuthi ngoba uNkulunkulu wazifihla ngokuzithoba enyameni, wangenza msebenzi kwaze kwafika isikhathi. Akazange enze msebenzi ngaphambi kombhaphathizo ngezizathu ezimbili: Esokuqala, kwakuyingoba uMoya Oyingcwele wawungakehli ngokusemthethweni (okusho ukuthi, uMoya Oyingcwele ubengakehliseli phezu kukaJesu amandla negunya lokwenza lowo msebenzi), noma ngabe ubesebazi ubuYena, uJesu wayengekwazi ukwenza umsebenzi ayehlose ukuwenza kamuva, ubezofanele alinde kuze kufike usuku Lwakhe lombhaphathizo. Lesi bekuyisikhathi sikaNkulunkulu, futhi bekungekho noyedwa obengasiphikisa, ngisho noJesu imbala ubengeke ajivaze umsebenzi okungoWakhe. Kusobala, lokhu bekungukuzithoba kukaNkulunkulu nomthetho womsebenzi kaNkulunkulu uma ngabe uMoya kaNkulunkulu awuzange usebenze bekungekho owayengenza lo msebenzi. Okwesibili, ngaphambi kokuba abhaphathizwe, ubengumuntu ovamile nojwayelekile, engahlukile kubantu abavamile nabajwayelekile, lolu uphawu lunye olukhombisa ukuthi uNkulunkulu onesimo sobuntu wayengowemvelo yasemhlabeni. UNkulunkulu othathe isimo somuntu azange aphikise izinhlelo zoMoya kaNkulunkulu; wasebenza ngendlela ehlelekile nangejwayelekile. Bekungemuva nje kombhaphathizo lapho umsebenzi Wakhe waba negunya namandla. Okusho ukuthi, yize wayenguNkulunkulu othathe isimo somuntu akazange enze izenzo ezingesizo ezemvelo yasemhlabeni. Wakhula ngendlela efanayo njengabanye abantu abajwayelekile. Uma ngabe uJesu ubesazi ngobuYena, ubezokwenza umsebenzi omkhulu ezweni lonke ngaphambi kombhaphathizo Wakhe, futhi ubezohluka ebantwini abajwayelekile, eziveza engumuntu ongavamile, bese bekungebe nje kungenzeki kuJohane ukuba enze umsebenzi wakhe, kodwa bekuzobuye kungabi nendlela kuNkulunkulu ukuba aqale isinyathelo esilandelayo somsebenzi Wakhe. Ngakho loku bekuzobonakalisa ukuthi lokho uNkulunkulu akwenzile kuhambe kabi, kumuntu bekuzoba sengathi uMoya kaNkulunkulu nenyama yesimo somuntu kaNkulunkulu. Akuvelanga emthonjeni munye. Ngakho, umsebenzi kaJesu oseBhayibhelini umsebenzi owenziwa ngemuva kokubhaphathizwa Kwakhe. Umsebenzi owenziwa ngeminyaka emithathu. IBhayibheli alikubhalanga ukuthi wenzani ngaphambi kokuba abhaphathizwe ngoba akawenzanga lo msebenzi ngaphambi kokuba abhaphathizwe. Ubengumuntu ojwayelekile, emele umuntu ojwayelekile; ngaphambi kokuba uJesu enze inkonzo Yakhe, ubengahlukile kwabanye abantu futhi abanye bebangaboni mehluko kuYena. Kube nje ngemva kokuthi afinyelele eminyakeni engama-29 lapho uJesu wazi khona ukuthi kufanele aqedele isigaba somsebenzi kaNkulunkulu; kuqala, Yena uqobo Lwakhe ubengazi, ngoba umsebenzi owenziwa nguNkulunkulu bekungowemvelo. Uma wayeye emhlanganweni eSinagogeni eneminyaka eyishumi nambili, uMariya wayemfuna, wathi uma ephendula waphendula ngomusho owodwa ngendlela efanayo yanoma iyiphi ingane: “Mame! Awazi yini ukuthi kufanele ngibeke intando kaBaba ngaphezu kwakho konke?” Kokusobala, njengoba azalwa ngendlela kaMoya Ongcwele, wayengeke uJesu abe ngokhethekileyo ngendlela ethize? Kodwa ukukhetheka Kwakhe bekungasho ukuthi wayengenzi izinto ngokwemvelo, kodwa bekusho ukuthi ubethanda uNkulunkulu ukwedlula noma iyiphi ingane encane. Yize ayebonakala egumuntu, ubuYena bebukhethekile futhi bungafani nokwabanye. Kodwa, kwaba ngemuva kombhaphathizo lapho amuzwa khona esebenza kuYena uMoya Oyingcwele, wezwa ukuthi unguNkulunkulu ngoKwakhe uqobo. Kube lapho afinyelela khona eminyakeni engama-33 lapho abona khona ukuthi uMoya Oyingcwele uhlose ukwenza umsebenzi wokubethelwa Ngaye. Eseneminyaka engama-32, wayezele ukuzokwazi amaqiniso angaphakathi, njengoba kubhaliwe eVangelini ngokukaMathewu: “USimoni Petru waphendula wathi: “Wena unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu ophilayo.”… Kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukubonisa abafundi Bakhe ukuba umelwe ukuya eJerusalema, ahlushwe ngokuningi ngamalunga nangabaphristi abakhulu nababhali, abulawe, kepha avuswe ngosuku lwesithathu.” Akazange azi ngaphambili umsebenzi obekufanele awenze, kodwa ngesikhathi esithize. Akazange azi ngokuphelele ngenkathi esanda kuzalwa; uMoya Oyingcwele wasebenza kancane kancane kuYena, futhi bekunenqubo kulo msebenzi. Uma, ukusuka ekuqaleni, ubese azi ukuthi unguNkulunkulu, noKristu neNdodana yomuntu enesimo senyama yomuntu, ukuthi wayezofeza umsebenzi wokubethelwa, kungani ayengazange asebenze ngaphambili? Kungani kwaba ngemuva kokutshela abafundi Bakhe ngenkonzo Yakhe uJesu lapho aqala ukuba lusizi uJesu, wakhuleka ngokweqiniso ngalokhu? Kungani uJohane amvulela indlela wambhaphathiza ngaphambi kokuqonda izinto eziningi abengaziqondi? Lokhu kubonisa ukuthi bekungumsebenzi kaNkulunkulu onesimo somuntu enyameni, ngakho ukuze aqonde, futhi azuze, bekunenqubo, ngoba wayenguNkulunkulu othathe isimo somuntu, umsebenzi Wakhe wawuhlukile kulowo owawenziwa nguMoya ngqo.

Isinyathelo ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu silandela indlela eyodwa, kanjalo necebo lokuphatha likaNkulunkulu leminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, isinyathelo ngasinye salandelwa eduze esinye, ukusukela esisekelweni somhlaba kuze kube kunamuhla. Uma ngabe ubengekho obezolungisa indlela bekungeke kube khona ozolandela, njengoba bekhona labo abalandelayo, bakhona nalabo abalungisa indlela. Ngale ndlela umsebenzi uyanikezelwana, ngezinyathelo ezilandelanayo. Isinyathelo sinye silandela esinye, futhi ngaphandle komunye ozovula indlela kuzoba nzima ukuqala umsebenzi futhi uNkulunkulu ubengeke abe nendlela yokuqhubekisa umsebenzi Wakhe. Asikho isinyathelo esiphikisa esinye, futhi ziyalandelana ukwakha uhlelo; konke lokhu kwenziwa ngoMoya munye. Kunganakiwe ukuthi omunye uqala umsebenzi noma uyawuphetha akubonisi ubuyena. Akulona yini iqiniso lokhu? UJohane uvule indlela, uJesu waqhubeka, kungabe lokhu kusho ukuthi uJesu ungaphansi kunoJohane? UJehova wenza umsebenzi Wakhe ngaphambi kukaJesu, ngabe singasho ukuthi uJehova mkhulu kunoJesu? Noma ngabe baqala umsebenzi noma bayawuqhubekisa akubalulekile lokho; okubalulekile ingqikithi yomsebenzi wabo, kanye nalokho okuwumele. Akulona yini iqiniso lokhu? Njengoba uNkulunkulu wayefisa ukusebenza phakathi kwabantu, kwakufanele aveze labo abozokwenza umsebenzi wokulungisa indlela. Ngenkathi uJohane eqala ukushumayela, wathi “Lungisani indlela yeNkosi, nenze imikhondo yayo iqonde. Phendukani: ngokuba umbuso wezulu ususondele.” Ukhuluma kanjalo ukusuka ekuqaleni, kungani akwazi ukusho lawa mazwi ngokohlelo lolo lawa mazwi akhulunywa ngalo, nguJohane owakhuluma ivangeli lombuso wezulu kuqala, bese kuba uJesu owalandela ngemuva. Ngokwemiqondo yabantu bekunguJohane owavula indlela entsha, futhi kusobala ukuthi uJohane wayemkhulu kunoJesu kodwa uJohane akashongo ukuthi wayenguKristu noNkulunkulu akazange abe nobufakazi Ngaye njengeNdodana ethandekayo kaNkulunkulu, kodwa wamsebenzisa nje ukuvula indlela, nokulungisa indlela eyilungisela iNkosi. Walungisela uJesu indlela kodwa akakwazanga ukusebenzela uJesu. Yonke imisebenzi yomuntu yayigcinwe nguMoya Oyingcwele.

ENkathini yeTestamente Elidala bekunguJehova ohola indlela, nawo wonke umsebenzi owenziwa kwa-Israyeli. UMose wenza lo msebenzi emhlabeni futhi ukusebenza kwakhe kubalwa njengokubambisana nabantu. Ngaleso sikhathi, kwakunguJehova owakhuluma futhi wabiza uMose wamphakamisa phakathi kwabantu bakwa-Israyeli, wenza ukuba uMose abaholele ehlane ukuya eKhanana. Lo kwakungewona umsebenzi kaMose ngokwakhe, kodwa lowo owawuqondiswa nguJehova uqobo. Ngakho uMose angeke abizwe ngoNkulunkulu. UMose wethula nomthetho kodwa lo mthetho wawubekwe uJehova ngoKwakhe, Nguye owenza ukuthi ukhulunywe nguMose. UJesu naye wenza imithetho wachitha umthetho weTestamente Elidala wabeka imithetho yeNkathi Entsha. Kungani uJesu enguNkulunkulu ngoKwakhe? Ngoba lezi akuzona izinto ezifanayo. Ngaleso sikhathi, umsebenzi owawenziwe nguMose awuzange umele inkathi, futhi awuvulanga indlela entsha. Wayeholwa ngaphambili nguJehova futhi ubengulowo owayesetshenziswa nguNkulunkulu. Ngenkathi uJesu efika, uJohane wenza umsebenzi wokulungisa indlela waqala washumayela ivangeli lombuso weZulu (uMoya Oyingcwele waqala lokhu). Ngenkathi uJesu eqhamuka, wenza umsebenzi Wakhe owawuqondene Naye, kodwa kwakunomehluko omkhulu phakathi komsebenzi Wakhe nomsebenzi namazwi kaMose. U-Isaya wakhuluma iziphrofetho eziningi, kodwa kungani wayengeyena uNkulunkulu ngokwakhe? UJesu akakhulumanga iziphrofetho eziningi, kodwa kungani wayengesiyena uNkulunkulu ngokwakhe? Akekho ongaba nesibindi sokuthi umsebenzi kaJesu ngaleso sikhathi wavela wonke kuMoya Oyingcwele, noma abe nesibindi sokuthi ivele ngentando yomuntu, noma kwakungumsebenzi kaNkulunkulu uqobo Lwakhe. Umuntu akanayo indlela yokuhlaziya izinto ezinjalo. Kungashiwo ukuthi u-Isaya wenza umsebenzi othize wakhuluma iziphrofetho ezithize, nokuthi konke kuvele kuMoya Oyingcwele, akuvelanga ngqo ku-Isaya ngokwakhe kodwa bekuyizambulo ezivela kuJehova. UJesu akenzanga umsebenzi omkhulu, futhi akakhulumanga amazwi amaningi, noma akhulume iziphrofetho eziningi. Kumuntu, ukushumayela Kwakhe akuzange kudunyiswe, kodwa ubenguNkulunkulu ngoKwakhe, futhi lokhu akuqondakali kumuntu. Akekho oke wakholelwa kuJohane noma ku-Isaya noma kuDavide noma kube khona oke wababiza ngoNkulunkulu noma uDavide uNkulunkulu noma uJohane uNkulunkulu akekho oke wakhuluma kanjalo kanti uJesu kuphela oke wabizwa ngoKristu.Lokhu kuhlela kwenziwe ngokobufakazi bukaNkulunkulu, ngomsebezi awenzile nenkonzo ayenzile. Mayelana namadoda amakhulu eBhayibhelini – u-Abrahama, uDavide, uJohane noJesu – ngemisebenzi abayenzile, ungasho ukuthi ngubani uNkulunkulu uqobo Lwakhe, nokuthi yibaphi abaphostoli. Ngubani owasetshenziswa nguNkulunkulu, uNkulunkulu Yena wayengubani ngoKwakhe, bahlukaniswa batholwe ngoqobo nohlobo lomsebenzi abawenzile. Uma ngabe uyehluleka ukusho umehluko, lokhu kusho ukuthi awukwazi ukuthi kushoni ukukholelwa kuNkulunkulu, UJesu unguNkulunkulu ngoba wakhuluma amazwi amaningi, wenza nomsebenzi omningi ikakhulu ukukhombisa kwakhe imimangaliso eminingi. Kanjalo noJohane, naye, wenza umsebenzi omningi wakhuluma amazwi amaningi kanjalo noMose, kungani babengabizwa ngoNkulunkulu? U-Adamu wayedalwe nguNkulunkulu uqobo Lwakhe; kungani ayengabizwa ngoNkulunkulu, kunokuba abizwe nje ngesidalwa kuphela? Uma umuntu ethi kuwe, “Namuhla, uNkulunkulu wenze umsebenzi omningi, futhi wakhuluma amazwi amaningi; unguNkulunkulu uqobo Lwakhe. Manje ngisho noMose ngokwakhe wakhuluma amazwi amaningi, Naye ngokwakhe kumele abe uNkulunkulu!” kumele ubabuze kanje nabo, “Ngaleso sikhathi, kungani uNkulunkulu abeka ubufakazi ngoJesu, hhayi ngoJohane njengoNkulunkulu uqobo? Ngabe uJohane akandulelanga uJesu? Ubani owayemkhulu, umsebenzi kaJohane noma okaJesu? Kubantu, uJohane uvela emkhulu kunoJesu kodwa kungani uMoya Oyingcwele ubeka ubufakazi buka Jesu, hhayi obuka Johane?” Kwenzeka into efanayo namuhla! Ekuqaleni uMose wahola abantu bakwa-Israyeli, uJehova wakhuluma naye phakathi kwamafu. UMose akazange akhulume ebhekise ngqo kodwa wayeholwa ngqo nguJehova. Lo bekungumsebenzi wakwa-Israyeli weTestamente Elidala. UMose wayengenawo uMoya, noma ubuNkulunkulu. Ubengeke awenze lo msebenzi, ngakho kunomehluko omkhulu phakathi kwalokho okwenziwe nguye nalokho okwenziwe nguJesu. Lokho kwenziwa wukuthi umsebenzi ababewenza bewungafani! Noma ngabe umuntu usetshenziswa nguNkulunkulu, noma ngumphrofethi, umphostoli noma uNkulunkulu uqobo kungahlukaniswa ngohlobo lomsebenzi awenzayo futhi lokho kuzoqeda ukungabaza kwakho. EBhayibhelini kulotshiwe ukuthi iWundlu kuphela elingavula “izimpawu eziyisikhombisa”. Eminyakeni edlule, bekukhona abahlahli abaningi bemibhalo engcwele phakathi kwalabo bantu abakhulu, manje ungasho ukuthi bonke bayiWundlu? Ungasho ukuthi izincazelo zabo zivela kuNkulunkulu? Bangabahlahli nje; abanabo ubuWundlu. Bangafanela kanjani ukuvula izimpawu eziyisikhombisa? Yiqiniso ukuthi “YiWundlu kuphela elingavula izimpawu eziyisikhombisa,” kodwa angeke eze ukuzovula izimpawu eziyisikhombisa kuphela; asikho isidingo kulo msebenzi, wenzeka ngokuqondana. Uwazi kahle umsebenzi Wakhe; ngabe kuyadingeka kuYena ukuba achithe isikhathi esiningi etolika imibhalo? Ngabe kufanele ukuba iNkathi YeWundlu “etolika imibhalo” ifakwe emsebenzini weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha? Uza ukuzokwenza umsebenzi omusha, kodwa unikeza nangezambulo ngomsebenzi wezikhathi ezedlule, ukwenza abantu baqonde iqiniso lomsebenzi weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. Asikho isidingo sokuchaza iziqeshana eziningi ezivela eBhayibhelini; umsebenzi wanamuhla osemqoka, yilokho okubalulekile. Ufanele ukwazi ukuthi uNkulunkulu akezi ukuzobhidliza izimpawu eziyisikhombisa kodwa ukwenza umsebenzi wensindiso.

Wazi kuphela ukuthi uJesu uzokwehla ngezinsuku zokugcina, kodwa uzokwehla kanjani kahle kahle? Isoni esifana nawe, esisanda kuhlengwa, futhi esingakaguquki, noma sapheleliswa nguNkulunkulu, ungayifuna inhliziyo kaNkulunkulu? Nina, enisenobunina bakudala, kuyiqiniso ukuthi nisindiswe nguJesu, nokuthi anibaliwe njengezoni ngenxa yensindiso kaNkulunkulu, kodwa lokhu akufakazeli ukuthi aninasono, nokuthi aningcolile. Ningaba ngcwele kanjani uma ningakaguquki? Ngaphakathi kini, nigcine ukungcola, ubugovu nokudelela, kodwa ngisafuna ukwehla noJesu – ngabe ninenhlanhla! Niphuthwe isinyathelo ekukholweni kwenu kuNkulunkulu: Nihlengiwe nje, kodwa anikaguquki. Ukuthi nifune inhliziyo kaNkulunkulu, uNkulunkulu kufanele azenzele ngoKwakhe umsebenzi wokukuguqula nowokukuhlanza; uma uhlengiwe kuphela, angeke ukwazi ukuzuza ukungcweliswa. Ngale ndlela angeke ukulungele ukwabelana ngezibusiso ezinhle zikaNkulunkulu ngoba weqe isinyathelo emsebenzini kaNkulunkulu sokuphatha umuntu, okuyisinyathelo esisemqoka sokuguqula nokuphelelisa. Manje-ke wena, soni esisanda kuhlengwa, awukwazi ukuthola ifa likaNkulunkulu ngqo.

Ngaphandle kokuqala kwesigaba salo msebenzi omusha, ngubani owaziyo ukuthi nina bavangeli, bashumayeli, bahlahli nalawo madoda amakhulu ningahamba nifikephi! Ngaphandle kokuqala kwalesi sigaba esisha somsebenzi, lokho okhuluma ngakho akusasetshenziswa! Kungabe ukwenyukela esihlalweni sobukhosi, noma kulungiswa isimo sokuba yinkosi; ukuphika ubumina noma ukuthelisa umzimba wakho; ngokubekezela noma ngokufunda izifundo kuzo zonke izinto; kungaba ukuzithoba noma uthando. Akukona ukucula iculo elifanayo elidala? Ukubiza into eyodwa ngegama elehlukile! Ngokwemboza ikhanda nokuhlephula isinkwa noma ukubeka izandla, uthandaze, uphilise abagulayo nokukhipha amadimoni. Ngabe ukhona umsebenzi omusha? Ngabe kukhona okubhekiwe okuyintuthuko? Uma uqhubeka uhola ngale ndlela, uzolandela izimfundiso ngokuphuphutheka noma uhlale ngokuguquka. Ukholelwa wukuthi umsebenzi Wakho uphakeme, kodwa awazi ukuthi waphumelela wonke waze wafundisa yilawo “madoda amadala.” Akubona ubulondolozi balawa madoda amadala ngaphambi kokuba ashone? Ucabanga ukuthi izenzo zakho zedlula lezo zabaphostoli nabaphrofethi bezizukulwane ezedlule nokuthi zingedlula zonke izinto? Ukuqala kwalesi sigaba somsebenzi kulethe isiphetho ekudumiseni kwakho ubufakazi bomsebenzi ka-Lee wokufuna ukuba yinkosi akhuphukele esihlalweni sobukhosi, ukuvimbela ukuzikhulisa nokuvunguza, ukuze ungakwazi ukuthinta kulesi sigaba somsebenzi. Ngaphandle kwalesi sigaba somsebenzi, ungacwila ushone phansi lapho ungeke usahlengeka. Kunokuningi, okudala kakhulu phakathi kwenu! Ngenhlanhla, umsebenzi wanamuhla ukubuyisile; ngaphandle kwalokho, ubani owaziyo ukuthi iyiphi indlela obuzoyithatha! Njengoba uNkulunkulu enguNkulunkulu ohlala emusha ongasoze aba mdala, kungani ungafuni izinto ezintsha? Kungani uhlala ezintweni ezindala? Ngakho, ukwazi umsebenzi kaMoya Oyingcwele namuhla kubaluleke kakhulu!

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala ushiya “ukuqondwa kwe.”

b. Umbhalo wokuqala ushiya “ukuhamba phezu.”