Isimo SikaNkulunkulu Nalokho Anakho Nayikho

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 232)

Ngilungile, ngethembekile, nginguNkulunkulu ohlola inhliziyo yomuntu ephakathi kakhulu! Ngiyokwambula ngokushesha lowo ongowangempela nalowo ongowamanga. Akukho sidingo sokwethuka, zonke izinto zisebenza ngokwesikhathi Sami. Ukuthi ngubani ongifuna ngobuqotho, ngubani ongangifuni ngobuqotho—ngizonitshela. Yidlani kahle nje, phuzani kahle, wozani phambi Kwami futhi sondelani Kimi futhi ngiyokwenza umsebenzi Wami Ngokwami. Ningakhathazeki ngemiphumela esheshayo, umsebenzi Wami awuyona into engenziwa yonke kanyekanye. Phakathi kwawo kunezinyathelo Zami nokuhlakanipha Kwami, ngakho ukuhlakanipha Kwami kungambulwa. Ngiyonivumela ukuthi nibone ukuthi kuyini lokho okwenziwa yizandla Zami—ukujezisa ububi nokuhlomulisa ukulunga. Ngempela angenzeleli muntu. Ngikuthanda ngokweqiniso wena ongithanda ngokweqiniso, futhi ulaka Lwami luyohlala lukulabo abangangithandi ngokweqiniso, ukuze bahlale bekhumbula ukuthi nginguNkulunkulu oyedwa wangempela, uNkulunkulu ohlola inhliziyo yomuntu engaphakathi kakhulu. Ungenzi ngendlela eyodwa phambi kwabanye kodwa wenze ngenye indlela ngemuva kwabo; ngibona ngokucacile konke okwenzayo futhi noma ungakhohlisa abanye awukwazi ukukhohlisa Mina. Ngikubona konke ngokusobala. Akunakwenzeka ukuba ufihle noma yini; konke kusezandleni Zami. Ungacabangi ukuthi uhlakaniphe kakhulu, ngokwenza konke ukubala kwakho okuncinyane kukusebenzele. Ngiyakutshela: Noma umuntu angenza izinhlelo ezingaki, noma zingaba yizinkulungwane noma amashumi ezinkulungwane, ekugcineni akakwazi ukuphunyuka entendeni yesandla Sami. Zonke izinto nezigameko ziphethwe yisandla Sami, ube yini-ke umuntu oyedwa! Ungazami ukungigwema noma ukucasha, ungazami ukungikhohlisa noma ukufihla. Ngabe awukwazi ukubona ukuthi ubuso Bami obukhazimulayo, ulaka Lwami nokwahlulela Kwami kwambulwe obala? Ngizokwahlulela ngokuphazima kweso nangaphandle kwesihawu bonke labo abangangifuni ngobuqotho. Isihawu Sami sesifike ekugcineni futhi akusasele lutho. Ungabe usazenzisa futhi yeka izindlela zakho zobudlwembe.

Madodana Ami, qaphelani, chithani isikhathi esengeziwe Nami futhi ngiyoba yinsika yenu. Ungesabi, letha inkemba Yami ebukhali esika nxazombili, futhi—ngokuhambisana nentando Yami—yilwa noSathane kuze kube sekugcineni. Ngiyokuvikela; ungakhathazeki. Zonke izinto ezifihliwe ziyovulwa futhi zambulwe. NgiyiLanga elikhipha ukukhanya, likhanyisa ngokungenasihawu bonke ubumnyama. Ukwahlulela Kwami kwehle ngokuphelele futhi ibandla liyinkundla yempi. Kufanele nonke nilunge futhi kufanele nizinikele ngokugcwele empini yokugcina yokunquma; nakanjani ngiyokuvikela wena olwela Mina empini enhle enqobayo.

Qaphela, izinhliziyo zabantu namuhla zinokukhohlisa futhi azibikezeleki futhi azethembeki. Yimina kuphela engikhonela nina. Akukho nkohliso Kimi; ncikani Kimi nje. Amadodana Ami nakanjani ayonqoba empini yokugcina enqumayo futhi uSathane nakanjani uyophuma agadle ebuhlungwini bakhe bokufa. Ungesabi! Ngingamandla akho, ngiyikho konke okwakho. Ungacabangi ngalezi zinto kaninginingi, awukwazi ukunaka imicabango eminingi kangaka. Ngishilo ngaphambili, ngeke ngisanidonsa endleleni ngoba isikhathi sifushane ngokwedlulele. Anginaso isikhathi sokuphakamisa izindlebe zenu futhi bese nginikhumbuza—akwenzeki! Qedani nje amalungiselelo enu empi. Ngithwala sonke isibopho ngawe; zonke izinto zisezandleni Zami. Le yimpi yokuphila nokufa futhi iyoba ukulwa kuze kube sekufeni. Kodwa kufanele ubone ukuthi ngiyanqoba futhi angehlulwa njalo, nokuthi uSathane nakanjani uyobhubha. Le yindlela Yami, umsebenzi Wami, intando Yami nohlelo Lwami.

Kufeziwe! Konke kufeziwe! Ungabi nobugwala noma wesabe. Nginawe futhi wena Nami sizoba ngamakhosi phakade naphakade! Amazwi engiwakhulumile ngeke aguquke naphakade nezigameko zizokwehlela maduze. Bheka! Kufanele uzindle kakhulu ngezwi ngalinye; ungabe usaba nokungacacelwa ngawo. Kufanele ucacelwe ngawo! Khumbula—chitha isikhathi esengeziwe phambi Kwami!

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 44” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 233)

Sengiqale ukuthatha isinyathelo sokujezisa labo abenza okubi, labo abaphethe amandla, kanye nalabo abashushisa amadodana kaNkulunkulu. Kusukela manje, noma ubani ophikisana Nami enhliziyweni yakhe, isandla sezinqumo Zami zokuphatha siyoba phezu kwakhe. Yazi lokhu! Lokhu kuyisiqalo sokwahlulela Kwami, futhi akukho sihe esizokhonjiswa kunoma ubani, futhi akekho ozoyekwa ngoba nginguNkulunkulu ongenaluzwelo owenza ukulunga, futhi kuzoba kuhle ukuba nonke nikubone lokhu.

Akusikho ukuthi ngifuna ukujezisa labo abenza okubi, kunalokho yimpindiselo abayithola ngenxa yobubi babo. Angisheshi ukujezisa noma ubani, akakho noma ubani engimphatha ngokungafanele—ngenza ukulunga kubo bonke. Ngiyawathanda amadodana Ami futhi ngizonda ababi abangidelelayo; lesi yisimiso okusekelwe kuso izenzo Zami. Nonke kufanele nibe nokuqonda izinqumo Zami zokuphatha. Uma kungenjalo, ngeke nibe nokuncane ukwesaba futhi niyoba abanganaki phambi Kwami, futhi ngeke nazi ukuthi yini engifuna ukuyiphelelisa, yini engifuna ukuyenza iphelele, yini engifuna ukuyizuza noma luhlobo luni lomuntu oludingwa umbuso Wami.

Izinqumo Zami zokuphatha yilezi:

1. Kungakhathaleki ukuthi ungubani, uma uphikisana Nami enhliziyweni yakho, uzokwahlulelwa.

2. Labo engibakhethile, bazoqondiswa masinyane kunoma yimiphi imicabango emibi.

3. Ngizobabeka eceleni labo abangakholwa Kimi. Ngizobenza bakhulume futhi benze ngokunganaki kuze kube sekugcineni lapho ngizobajezisa khona ngokuphelele futhi ngibalungise.

4. Abakholwa Kimi, ngizobanakekela futhi ngibavikele ngazo zonke izikhathi. Ngazo zonke izikhathi nizobanika ukuphila ngisebenzisa indlela yensindiso. Laba bantu bayoba nothando Lwami futhi ngokuqinisekile ngeke bawe noma baduke. Noma yibuphi ubuthakathaka abanabo buzoba obesikhashana, futhi ngokuqinisekile angeke ngibukhumbule.

5. Kulabo ababonakala kwangathi bayakholwa kodwa abangakholwa ngempela—okusho labo abakholwa kuNkulunkulu kodwa abangafuni uKristu, kodwa futhi abangamelani naye—lezi zinhlobo zabantu zidabukisa kakhulu, futhi ngezenzo Zami ngizobenza babone ngokucacile. Ngezenzo Zami, ngizosindisa lezi zinhlobo zabantu futhi ngibabuyise.

6. Amadodana kaNkulunkulu angamazibulo abe ngawokuqala ukwamukela igama Lami azobusiswa! Ngokuqinisekile ngizothululela izibusiso ezinhle kakhulu kini futhi niyoba nokujabula okuyokwanelisa izinhliziyo zenu; akekho oyolokotha ukuzivimba. Yonke into ilungiselelwe nina ngokugcwele, njengoba lokhu kuyisinqumo Sami sokuphatha.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 56” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 234)

Babusisiwe labo abafunde izwi Lami base bekholwa ukuthi lizofezeka—ngeke ngikuphathe kabi, kodwa ngiyokwenza lokho okholwa ukuthi kugcwaliseke kuwe. Lesi yisibusiso Sami esiza kuwe. Izwi Lami lishaya izimfihlo ezifihlwe kuwo wonke umuntu. Wonke umuntu unamanxeba abulalayo, futhi ngingudokotela omuhle obelaphayo—woza nje ebukhoneni Bami. Kungani ngathi esikhathini esizayo ngeke kusaba nosizi nezinyembezi? Kungenxa yalokhu. Kimi, konke kuyafezeka, kodwa kubantu, zonke izinto zikhohlakele futhi ziyize, futhi zonke ziyakhohlisa kubantu. Ebukhoneni Bami uyokwamukela zonke izinto, futhi ubone uphinde uthokozele zonke izibusiso obungekwazi ukuzicabanga. Labo abangezi phambi Kwami ngokuqinisekile bayahlubuka, futhi nakanjani bayilabo abamelana Nami. Nakanjani ngeke ngibayeke kalula; ngizolusola kanzima lolu hlobo lomuntu. Khumbula lokhu! Labo abeza phambi Kwami ngokwengeziwe bazozuza okwengeziwe, kodwa ngeke kube ngokungaphezu komusa. Kamuva, bazothola izibusiso ezinkulu ngokwengeziwe.

Kusukela ekudalweni komhlaba ngiqale ukumisa ngaphambili nokukhetha leli qembu labantu, abayinina namuhla. Isimo senhliziyo yenu, izinga lomqondo, ukubonakala, isiqu esingokomoya, umndeni ozalelwe kuwo, umsebenzi wakho nomshado wakho, bonke ubuwena, ngisho umbala wezinwele zakho nowesikhumba sakho, nesikhathi sokuzalwa kwakho konke kwahlelwa yizandla Zami. Ngisho izinto ozenzayo nabantu ohlangana nabo usuku nosuku kuhlelwa yizandla Zami, ingasaphathwa eyeqiniso lokuthi ukukungenisa ebukhoneni Bami namuhla empeleni kuwukuhlela Kwami. Ungaziphonsi enxakanxakeni, kufanele uqhubeke ngokuzotha. Engikuvumela ukuba ukuthokozele namuhla yisabelo osifanele, futhi kwamiswa ngaphambili Yimi ekudalweni komhlaba. Abantu bonke bedlulele—banenkani ngokwedlulele noma abanamahloni ngokuphelele. Abakwazi ukwenza izinto ngokohlelo nokulungiselela Kwami. Ungabe usakwenza lokhu. Kimi konke kukhululiwe; ungazibophi, ngoba kuyoba nokulahlekelwa mayelana nempilo yakho. Khumbula lokhu!

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 74” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 235)

NginguNkulunkulu Ngokwakhe okungekho lutho olunjengaye, futhi ngaphezu kwalokho ngiyisiqu sikaNkulunkulu esisodwa futhi okuwukuphela kwaso, futhi Mina, engiwukuphelela kwenyama, ngiwukubonakaliswa okuphelele ngokwengeziwe kukaNkulunkulu. Noma ngubani olokotha angangihloniphi, noma ngubani olokotha akhombise ukwedelela emehlweni akhe, noma ngubani olokotha akhulume amazwi okungedelela nakanjani uyobulawa yiziqalekiso nolaka Lwami (kuyoba nokuqalekisa ngenxa yolaka). Futhi noma ngubani olokotha angethembeki noma abe njengomntwana Kimi, noma ngubani olokotha azame ukungenzela ubuqili nakanjani uyofa enzondweni Yami. Ukulunga, ubukhosi nokwahlulela Kwami kuyohlala phakade naphakade. Ekuqaleni, nganginothando futhi nginomusa, kodwa lokhu akusona isimo sobunkulunkulu Bami obuphelele; ukulunga, ubukhosi nokwahlulela kuyisimo Sami nje—uNkulunkulu ophelele Ngokwakhe. Ngesikhathi seNkathi Yomusa nganginothando futhi nginesihawu. Ngenxa yomsebenzi okwakufanele ngiwuqede nganginomusa wothando noma isihawu (bekungasekho kusukela lapho). Konke kuwukulunga, ubukhosi, nokwahlulela futhi lokhu kuyisimo esiphelele sobuntu Bami obejwayelekile buhlangene nobunkulunkulu Bami obuphelele.

Labo abangangazi bayobhubha emgodini ongenamkhawulo futhi labo abaqinisekile Ngami bayophila phakade, banakekelwe futhi bavikelwe othandweni Lwami. Lapho nje ngikhuluma izwi elilodwa, umhlaba nezulu nawo wonke amagumbi omhlaba kuyaqhaqhazela. Ngubani ongezwa amazwi Ami futhi angaqhaqhazeli ngenxa yovalo? Ngubani ongatholi inhliziyo engihloniphayo? Ngubani ongakwazi ukulunga nobukhosi Bami ezenzweni Zami! Futhi ngubani ongakwazi ukubona ukuba namandla onke nokuhlakanipha Kwami phakathi kwezenzo Zami! Noma ngubani onganaki uyofa nakanjani. Lokhu kungenxa yokuthi labo abanganaki yilabo abamelana Nami futhi abangangazi; bayingelosi enkulu, futhi abazithibi ngokwedlulele. Zihloleni: Noma ngubani ongazithibi, ozibona elungile, ozithwele futhi oziqhayisayo nakanjani uzothola inzondo Yami futhi uyobhubha!

Manje ngimemezela izinqumo zokuphatha zombuso Wami: Zonke izinto zingaphakathi kokwahlulela Kwami, zonke izinto zingaphakathi kokulunga Kwami, zonke izinto zingaphakathi kobukhosi Bami, futhi ukulunga kwenziwa kubo bonke. Labo abathi bakholwa Kimi kodwa abangiphikisayo ezinhliziyweni zabo, noma izinhliziyo zabo ezingilahlile bayoxoshwa, kodwa konke ngesikhathi esilungele Mina. Labo abakhuluma ngokubhinqa Ngami, kodwa ngendlela abantu abangayiqapheli, bayofa ngokushesha (bayofa emoyeni, emzimbeni nasemphefumulweni). Kulabo abacindezela noma bazibe labo engibathandayo, ulaka Lwami lubahlulela ngokushesha. Lokhu kusho ukuthi labo abanenhliziyo enomona ngalabo engibathandayo futhi abacabanga ukuthi angilungile bayonikelwa kulabo engibathandayo ukuze babahlulele. Bonke labo abaziphethe kahle, abaqondile nje nabaqotho (kuhlanganisa labo abantula ukuhlakanipha) nabaqotho ngokungangabazi Kimi bonke bayosala embusweni Wami. Bonke abangedlulile ekuqeqeshweni, okusho labo bantu abaqotho abantula ukuhlakanipha nolwazi, bayoba namandla embusweni Wami. Nokho baphinde futhi badlula ekubhekanweni nabo nokwephulwa. Ukuthi abedlulile ekuqeqeshweni akunasiqiniseko, kodwa kunalokho ngiyokhombisa ngalezi zinto bonke abantu ukuba namandla onke nokuhlakanipha Kwami. Ngiyoxosha labo abasangingabaza manje, angifuni noyedwa wabo (ngiyabenyanya labo abasangingabaza kanje esikhathini esinje). Ngezenzo engizenza emhlabeni wonke, ngiyokhombisa abantu abaqotho ukumangalisa kwezenzo Zami, kulokho ngikhulise ukuhlakanipha, ulwazi nokwahlukanisa kwabo, futhi ngiyokwenza ukuthi abantu abakhohlisayo babhujiswe ngomzuzu ngenxa yezenzo Zami ezimangalisayo. Wonke amadodana angamazibulo aba ngawokuqala ukwamukela igama Lami (okuchaza labo bantu abangcwele nabangangcolile, abaqotho) ayoba ngawokuqala ukungena embusweni bese ebusa zonke zizwe nabo bonke abantu kanye Nami, abuse njengamakhosi embusweni futhi ndawonye ahlulele zonke izizwe nabo bonke abantu (okusho wonke amadodana angamazibulo embusweni, hhayi abanye). Labo phakathi kwezizwe zonke nabo bonke abantu abahlulelwe futhi abaphendukile bayongena embusweni Wami futhi babe ngabantu Bami, futhi labo abanenkani nabangaphenduki bayophonswa emgodini ongenamkhawulo (ukuze babhubhe kuze kube phakade). Ukwahlulela embusweni kuyoba ngokokugcina futhi kuyoba ngokuhlanzwa komhlaba. Khona-ke ngeke kusaba khona ukwenza okungalungile, usizi, izinyembezi, ukububula futhi ngaphezu kwalokho ngeke kube khona umhlaba. Konke kuyoba ngukubonakaliswa kukaKristu, konke kuyoba ngumbuso kaKristu. Inkazimulo engaka! Inkazimulo engaka!

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 79” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 236)

Manje ngimemezela kini izinqumo Zami zokuphatha (ezisebenza kusuka ngosuku lokumenyezelwa kwazo, nginikeza ukusola okwehlukene kubantu abahlukene):

Ngiyazigcina izethembiso Zami, futhi konke kusezandleni Zami: Lowo ongabazayo nakanjani uyobulawa. Akukho sikhala sokucabanga; bayobhujiswa ngokushesha, ngalokho basuse inzondo enhliziyweni Yami. (Kusukela manje kuqhubeke kuyaqiniswa ukuthi lowo obulewe akufanele abe ngelinye lamalungu ombuso Wami, futhi kufanele abe yinzalo kaSathane.)

Njengamadodana Ami angamazibulo kufanele nigcine izikhundla zenu futhi nenze imisebenzi yenu kahle, futhi ningabi abantu abathanda izindaba. Kufanele nizinikele ngenxa yohlelo Lwami lokuphatha, konke lapho nihamba khona, kufanele ningifakazele futhi nikhazimulise igama Lami. Ningenzi izinto ezinehlazo; yibani yizibonelo kuwo wonke amadodana Ami nabantu Bami. Ningabi nokungazithibi ngisho umzuzu: Kufanele nihlale nibonakala kuwo wonke umuntu ngomfanekiso wamadodana angamazibulo, futhi hhayi ngokuba njengezisebenzi; kodwa kufanele ninyathela niphakamisele amakhanda phezulu. Nginicela ukuba nikhazimulise igama Lami, ningahlazi igama Lami. Labo abangamadodana angamazibulo ngamunye ngamunye banomsebenzi wabo, futhi abakwazi ukwenza konke. Lokhu kungumthwalo engiwunike nina, okungafanele ulahlwe. Kufanele nizinikele ngayo yonke inhliziyo yenu, ngayo yonke ingqondo yenu nangawo wonke amandla enu, ukuze nifeze lokho enginiphathise khona.

Kusukela manje kuqhubeke, kuwo wonke umhlaba, umsebenzi wokwelusa amadodana Ami nabo bonke abantu Bami unikezwe amadodana Ami angamazibulo ukuze awugcwalise, futhi lowo ongakwazi ukuwufeza ngayo yonke inhliziyo yakhe nayo yonke ingqondo yakhe, ngiyomsola. Lokhu kungukulunga Kwami. Ngeke ngiyeke noma ngithambisele ngisho namadodana Ami angamazibulo.

Uma kukhona noma ngubani phakathi kwamadodana Ami noma abantu Bami ohlekisa futhi athuke oyedwa wamadodana Ami angamazibulo, ngiyomjezisa ngesihluku ngoba amadodana Ami amele Mina uqobo Lwami; lokho umuntu akwenza kuwo, ukwenza naKimi futhi. Lesi yisinqumo Sami sokuphatha esinzima kakhulu. Ngizovumela amadodana Ami angamazibulo, ukuba enze ukulunga Kwami ngokuhambisana nezifiso zawo kunoma ngubani phakathi kwamadodana Ami nabantu Bami owephula lesi sinqumo.

Ngizoshiya kancane kancane noma ngubani ongithatha ngokunganaki nogxila kuphela ekudleni, ekugqokeni nasekulaleni Kwami, enaka kuphela izindaba Zami zangaphandle futhi enganaki ukucabangela umthwalo Wami, futhi enganaki ukufeza umsebenzi wakhe ngokufanele. Lokhu kuqondiswe kubo bonke abanezindlebe.

Lowo oqeda ukungenzela umsebenzi kufanele ngokulalela aqhele futhi angabi nomsindo. Qaphela, uma kungenjalo ngiyobhekana nawe. (Lokhu ngokwenezelwe.)

Amadodana Ami angamazibulo ayothatha induku yensimbi kusuka manje kuya phambili bese eqala ukusebenzisa igunya Lami ukubusa zonke izizwe nabantu, ukuhamba phakathi kwazo zonke izizwe nabantu, kanye nokwenza ukwahlulela, ukulunga, nobukhosi Bami phakathi kwazo zonke izizwe nabantu. Amadodana Ami nabantu Bami bayongesaba, bangidumise, bangihalalisele, futhi bangikhazimulise ngokungaphezi, ngoba uhlelo Lwami lokuphatha lufeziwe futhi amadodana Ami angamazibulo asangabusa Nami.

Lokhu kuyingxenye yezinqumo Zami zokuphatha; ngemva kwalokhu, ngiyobatshela ngokuhambisana nezinga lokuqhubeka komsebenzi. Ezinqumweni zokuphatha ezingenhla niyobona isivinini engenza ngaso umsebenzi Wami, futhi nibone isinyathelo umsebenzi Wami osufike kuso. Lokhu kuzoba ubufakazi.

Sengimahlulele uSathane. Ngoba intando Yami ayiphazanyisiwe futhi ngoba amadodana Ami angamazibulo akhazimuliswe kanye Nami, sengisebenzise ukulunga nobukhosi Bami emhlabeni nakuzo zonke izinto zikaSathane. Angiphakamisi nomunwe noma ngimnake nhlobo uSathane (ngoba akakufanele ukukhuluma Nami). Ngihlala nje ngenza lokho engifuna ukukwenza. Umsebenzi Wami uqhubeka kahle, isinyathelo emva kwesinye futhi intando Yami ayiphazanyiswa emhlabeni wonke. Lokhu kuhlaze uSathane ngokusezingeni elithile, futhi ubhujiswe ngokuphelele, kodwa akuyikafezwa intando Yami. Ngivumela futhi amadodana Ami angamazibulo ukuthi asebenzise izinqumo Zami phezu kwawo. Ngakolunye uhlangothi, engenza uSathane akubone wulaka Lwami olubhekiswe kuye; ngakolunye uhlangothi ngimenza abone inkazimulo Yami (abone ukuthi amadodana Ami angamazibulo awubufakazi obuqanda ikhanda bokuthotshiswa kukaSathane). Angimjezisi mathupha; kunalokho, ngenza amadodana Ami angamazibulo enze ukulunga nobukhosi Bami. Ngoba uSathane ubehlala ehlukumeza amadodana Ami, eshushisa amadodana Ami, futhi ecindezela amadodana Ami, namuhla, emva kokuphela komsebenzi wakhe, ngizovumela amadodana Ami angamazibulo avuthiwe ukuba abhekane naye. USathane akasenamandla emva kokuwa. Ukukhubazeka kwezizwe zonke emhlabeni kuwubufakazi obuhle kakhulu; abantu bayalwa namazwe asempini okuyizibonakaliso ezisobala zokubhidlika kombuso kaSathane. Ukuthi angizange ngikhombise zimpawu nezimangaliso ngaphambili kwakungenxa yokuthobisa uSathane nokukhazimulisa igama Lami, ngezinyathelo ezilandelanayo. Lapho uSathane eseqedwe ngokuphelele, ngiqala ukukhombisa amandla Ami: Lokho engikushoyo kuyenzeka, futhi izinto ezingaphezulu kwemvelo ezingavumelani nemiqondo yomuntu iyofezeka (lokhu kubhekise ezibusisweni ezizofika maduze). Ngoba nginguNkulunkulu uqobo Lwakhe ophilayo futhi anginamithetho, futhi ngikhuluma ngokuhambisana nezinguquko ohlelweni Lwami lokuphatha, ngakho-ke engikushilo esikhathini esedlule akuphoqekile ukuthi kusebenze namuhla. Ningabambeleli emibonweni yenu! Angiyena uNkulunkulu othobela imithetho; Kimi konke kukhululekile, kwedlula imvelo, futhi kudedelwe ngokuphelele. Mhlawumbe lokho okushiwo izolo sekwedlulelwe yisikhathi namuhla, noma sekubekelwe eceleni namuhla (nokho, izinqumo Zami zokuphatha, kusuka zimenyezelwa, azisoze zaguquka). Lezi yizinyathelo ohlelweni Lwami lokuphatha. Ungabambeleli emithethweni. Nsuku zonke kukhona ukukhanya okusha, izambulo ezintsha, futhi lokho kuwuhlelo Lwami. Nsuku zonke ukukhanya Kwami kuyokwambulwa kuwe futhi iphimbo Lami liyodedelwa emhlabeni. Uyaqonda? Lo ngumsebenzi wakho, isibopho engisinike wena. Akufanele usidebesele nangesikhathi esincane. Abantu engibavumayo, ngiyobasebenzisa kuze kube sekugcineni, futhi lokhu akusoze kwaguquka. Ngoba nginguNkulunkulu onamandla onke, ngazi ukuthi luhlobo luni lomuntu okufanele lwenze yiphi into, nokuthi yiluphi uhlobo lomuntu olukwazi ukwenza yiphi into. Yilokhu ukuba Kwami namandla onke.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 88” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 237)

Wonke umusho engiwuphimisayo uphethe igunya nokwahlulela futhi akekho ongakuguqula. Lapho amazwi Ami ephuma, izinto ziyofezwa ngokuhambisana namazwi Ami, futhi lokhu kuyisimo Sami. Amazwi Ami ayigunya futhi noma ngubani owaguqulayo udelela ukusola Kwami futhi kufanele ngimshaye ngimwise. Ezimweni ezibucayi bazilethela incithakalo phezu kwezimpilo zabo futhi baya eHayidesi, noma baye emgodini ongenamkhawulo. Lokhu kuyindlela okuwukuphela kwayo engibhekana ngayo nesintu futhi umuntu akanandlela yokuyiguqula—lokhu kuyisinqumo Sami sokuphatha. Khumbulani lokhu! Akekho ovunyelwe ukudelela isinqumo Sami; lokhu kufanele kwenziwe ngokwentando Yami! Esikhathini esedlule, nganginithambisele kakhulu futhi nahlangana namazwi Ami kuphela. Amazwi engawakhuluma ngokushaya ngiwise abantu awakenzeki. Kodwa kusuka namuhla, zonke izinhlekelele (lezi ezihlobene nezinqumo Zami zokuphatha) ziyokwehla ngokulandelana ukuze zijezise bonke labo abangahambisani nentando Yami. Kufanele kufike amaqiniso, kungenjalo abantu ngeke bakwazi ukubona ulaka Lwami kodwa bayokonakala ngokuphindaphindiwe. Lesi yisinyathelo sohlelo Lwami futhi siyindlela engenza ngayo isinyathelo esilandelayo somsebenzi Wami. Ngisho lokhu kini ngaphambi kwesikhathi ukuze nikwazi ukugwema ukwenza icala bese nehlelwa ukubhubha okuphakade. Okusho ukuthi, kusuka namuhla ngizokwenza bonke abantu ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo bathathe izindawo zabo ezifanele ngokwentando Yami, futhi ngiyobasola ngabanye ngabanye. Ngeke ngidedele ngisho noyedwa kubo. Lokothani nje nonakale futhi! Lokothani nje nihlubuke futhi! Ngishilo ngaphambili ukuthi ngilungile kukho konke ngaphandle kwechashazi lesihawu, futhi lokhu kusebenza ukukhombisa ukuthi isimo sami akufanele sidelelwe. Lesi yisiqu Sami. Akekho ongakuguqula lokhu. Bonke abantu bezwa amazwi Ami futhi bonke abantu babona ubuso Bami obukhazimulayo. Bonke abantu kufanele bangilalele ngokuphelele nokungephikiswe—lokhu kuyisinqumo Sami sokuphatha. Bonke abantu emhlabeni wonke nasemaphethelweni omhlaba kufanele bangidumise futhi bangikhazimulise, ngoba nginguNkulunkulu uqobo Lwakhe okungekho lutho olufana Naye, ngoba ngiyisiqu sikaNkulunkulu. Akekho ongaguqula amazwi Ami nengikushoyo, ukukhuluma nokuziphatha Kwami, njengoba lezi kuyizindaba Zami ngedwa, futhi ziyilokho engibe nakho kusuka phakade futhi okuyoba khona kuze kube phakade.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 100” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 238)

Umsebenzi engiwuhlelile uyaqhubeka uya phambili ngaphandle kokuma ngisho nomzuzu. Njengoba sesisukile eNkathini yoMbuso, nganiphatha ngeza nani eMbusweni Wami njengabantu Bami, kukhona engizokufuna kini, lokhu kusho ukuthi, ngizoqala ngimise phambi kwenu umthethosisekelo ozobusa kulesi sikhathi:

Njengoba nibizwa ngabantu Bami, kumele nidumise igama Lami, lokhu kungukuthi, nime nobufakazi phakathi kokulingwa. Uma kukhona ozama ukungikhohlisa angifihlele iqiniso, noma enze izinto ezihlazayo ngingaboni, uzoxoshwa futhi akhishwe endlini Yami ukuze alindele ukuba ngibhekane naye. Labo abebengathembekile futhi bengangithandi esikhathini esedlule, bese namuhla baphakame bangahlulele obala, nabo bazoxoshwa endlini Yami. Labo abangabantu Bami kumele bahlale benakekela imithwalo Yami bafune nokwazi amazwi Ami. Abantu abafana nalaba kuphela engizobakhanyisela, bazohlala ngaphansi kokuholwa Yimi nokukhanya Kwami, angeke bajeziswe. Labo abahlulekayo ukunakekela imithwalo Yami, abalibele ukuhlela ikusasa labo, okusho ukuthi labo, abangenanhloso ekwenzeni kwabo ukwanelisa inhliziyo Yami kodwa ukuntshontsha engibanika kona, lezi zidalwa ezifana nezinxibi angifuni nhlobo ukubasebenzisa, ngoba kusukela ngesikhathi bezalwa abazi lutho ukuthi kusho ukuthini ukunakekela imithwalo Yami. Bangabantu abantula umqondo ovamile; abantu abanjalo baphethwe “ukungondleki” kwengqondo, badinga ukuthi baye ekhaya bayothola “ukondliwa.” Anginamsebenzi nabantu abafana nalaba. Kubantu Bami, wonke umuntu kuzomele athathe ukwazi Mina njengomsebenzi oyimpoqo okumele ufezwe kuze kube sekugcineni, njengokudla, ukugqoka, nokulala, izinto umuntu angakhohlwa nakancane ukuzenza, ukuze ekugcineni ukungazi kube yikhono elijwayelekile njengokudla, into oyenza kalula, ngesandla esijwayeziwe. Mayelana namazwi engiwakhulumayo, izwi ngalinye kumele lithathwe ngokukhulu ukuqiniseka nangokuliqonda; akumele kube khona abakwenza nje kungapheleli. Noma ubani ongawanaki amazwi Ami uzothathwa njengomuntu ophikisana Nami uqobo; noma ubani ongawadli amazwi Ami, noma ongafuni ukuwazi, uzothathwa njengonganginakile, kanti uzoshanelwa akhishwe ngomnyango wendlu Yami. Njengoba ngishilo ngaphambilini, lokhu engikufunayo akukona okwabantu abaningi, kodwa abambalwa abakhethekile. Kubantu abayikhulu, uma oyedwa kubo ekwazi ukungazi ngamazwi Ami, ngizolahla bonke laba abanye ngibhekane nokukhanyisa ngikhanyisela yena yedwa. Kulokhu, uzobona ukuthi akusilo iqiniso ukuthi inani elikhulu lingangibona, lingiphile. Engikufunayo ukolweni (yize noma izikhwebu zingagcwele) hhayi ukhula (yize noma izikhwebu zigcwele ngokwanele zihalisa). Labo-ke abangenandaba nokungifuna kunalokho beziphatha kabi, mabaphile ngentando yabo; angisafuni ukuphinda ngibabone, bengaze balethe ihlazo egameni Lami.

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 5” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 239)

Njengoba ungomunye wabantu bendlu Yami, futhi njengoba uthembekile embusweni Wami, konke okwenzayo kumele kuhlangabezane nemigomo engiyidingayo. Angiceli ukuthi ube ngaphezulu kwefu elihambayo, kodwa ukuthi ube yiqhwa elicwebezelayo, ube nalokhu elinakho okungaphezulu ube nobugugu balo. Ngenxa yokuthi ngavela emhlabeni ongcwele, angifani nembali, enegama kuphela kodwa engenalutho kuyo ngenxa yokuthi yavela lapho okunodaka khona hhayi emhlabeni ongcwele. Isikhathi lapho izulu elisha lizokwehla ngaso lize emhlabeni bese umhlaba omusha ugcwalisa isibhakabhaka yisona sikhathi engizobe ngisebenza ngaso kubantu ngokusemthethweni. Ubani kubantu ongaziyo? Ubani owabona ukufika Kwami? Ubani osebonile ukuthi anginalo igama nje kuphela, kodwa, ngaphezu kwalokho, nginobuqu? Ngichitha amafu amhlophe ngesandla Sami bese ngibhekisisa isibhakabhaka; emkhathini, akukho okungahleliwe yisandla Sami, ngaphansi komkhathi, akekho umuntu ongafaki umzamo wakhe omncane ekufezekisweni kwebhizinisi Lami elikhulu. Angifuni izinto ezinzima kubantu emhlabeni, ngoba selokhu ngaba uNkulunkulu owenzayo, futhi ngoba nginguSomandla owadala umuntu futhi ngimazi kahle. Bonke abantu baphambi kwamehlo kaSomandla. Kungenzeka kanjani ukuthi abantu, ngisho nalabo abasemagumbini akude omhlaba, ukuba bangakubalekela ukuhlola koMoya Wami? Yize umuntu “ewazi” uMoya Wami, kodwa uyawona uMoya Wami. Amazwi Ami aveza ububi bobuso babo bonke abantu, abeke obala imicabango ejulile yabo bonke abantu, enze ukuthi bonke abantu emhlabeni bangabi nalutho ngenxa yokukhanya Kwami bese beyawa ekuhloleni Kwami. Kodwa yize umuntu ewa, inhliziyo yakhe ayicabangi ukungihlubuka. Phakathi kwezidalwa, ubani ongangithandi ngenxa yemisebenzi Yami? Ubani onganginxaneli ngenxa yamazwi Ami? Ubani ongabi nayo imizwa yokuzinikela ngenxa yothando Lwami? Ngabe kungenxa yenkohlakalo kaSathane ukuthi umuntu engakwazi ukufinyelela endaweni edingwa Yimi? Ngisho nemigomo esezingeni eliphansi engiyifunayo yenza ukungabaza kuye, ukungasho lutho kokwanamuhla, esikhathini lapho uSathane enza isiphithiphithi engabambeki, noma isikhathi lapho abantu becindezelwe uSathane kuze kube ukuthi umzimba wakhe wonke ungcolile. Kunini lapho ukuhluleka komuntu ukunakekela inhliziyo Yami ngenxa yokonakala kwakhe kwangangibangela khona usizi? Kungenzeka ukuthi ngizwela uSathane? Kungenzeka ukuthi ngiphambukile othandweni Lwami? Uma umuntu engangihloniphi, inhliziyo Yami iyakhala ekusithekeni; uma umuntu engiphikisa, ngiyamjezisa; uma umuntu ngimusindisile wavuswa ekufeni, ngimondla ngokukhulu ukunakekela; uma engithobela, inhliziyo Yami iba nokuthula bese ngizwa izinguquko ezinkulu ezulwini nasemhlabeni nakuzo zonke izinto. Uma abantu bengidumisa, ngingahlala kanjani ngingakuthokozeli lokho? Uma umuntu engibona bese emukelwa Yimi, ngingahlala kanjani ngingakhazinyuliswa? Kungenzeka ukuthi konke okwenziwa umuntu akubuswa futhi akuhlinzekwa Yimi? Uma ngingamkhombisi umuntu indlela, abantu bayahlala bangenzi lutho, bese, uma ngingaboni, bazibandakanye ezintweni ezingcolile “ezincomekayo”. Ucabanga ukuthi inyama, engizigqokise yona, ayazi lutho ngalokhu enikwenzayo, ngendlela eniziphatha ngayo, namazwi enu? Iminyaka eminingi ngibekezelela umoya nemvula, ngalokho Nami ngikuzwile ukubaba okwenzeka emhlabeni wabantu, kodwa uma ngibhekisisa kahle, akukho ukuhlupheka okungenza umuntu wenyama alahlekelwe yithemba Kimi, kanjalo abukho ubumnandi obungenza umuntu wenyama abande, adangale, noma anganginaki. Ngabe uthando Lwami kumuntu lungaphakathi kokungabi khona kobuhlungu nokungabi khona kobumnandi kuphela?

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 9” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 240)

Namuhla, selokhu nginiholele kule ndawo, ngenze uhlelo olufanele futhi nginezinhloso Zami. Uma benginganitshela ngazo namuhla, beningakwazi ngeqiniso ukuzazi? Ngiyijwayele imicabango yengqondo yomuntu neyezifiso zenhliziyo yomuntu: ubani ongakaze azifunele intuba yokuphuma ngokwakhe? Ubani ongakaze acabange ngakubhekile? Noma ngabe umuntu ebenokuhlakanipha kwezinhlangothi ezintathu, ubani owayengabikezela lokhu, kulandela izinkathi, le eyamanje izoba njengoba injalo? Ngabe ngempela lokhu kuyizithelo nemizamo yakho echemile? Ngabe lokhu inkokhelo yokusebenza kwakho ngokuzikhandla? Ingabe lokhu ngumfanekiso omuhle ocatshangwa yingqondo yakho? Uma ngabe azange ngiqondise abantu, obani ababengakwazi ukuzehlukanisa nezinhlelo Zami bathole ezinye izindlela? Ngabe yimicabango nezifiso zomuntu ezimlethe kunamuhla? Abantu abaningi baphila impilo yabo yonke ngaphandle kokufezekisa izifiso zabo. Ngabe lokhu kwenziwa iphutha abalenzayo ngendlela abacabanga ngayo. Izimpilo zabantu abaningi, zigcwele ukujabula nokwaneliseka okungalindelwe. Ngabe lokhu kwenziwa ukuthi balindele okuncane kakhulu? Ubani kubantu bonke onganakekelwa emehlweni woMninimandla Onke? Obani abangaphili kulokhu okwahlelwa ngaphambilini nguMninimandla Onke? Ngabe ukuphila nokufa komuntu kwenzeka ngokukhetha kwakhe? Ngabe umuntu uyakwazi ukulawula isimiselo sakhe? Abantu abaningi bakhalela ukufa, kodwa, kukude nabo; abantu abaningi bafuna ukuba yilabo abanamandla empilweni futhi basabe ukufa, kodwa ngokungaziwa yibo, usuku lokufa kwabo kubahlomeka kumhome wokufa; abantu abaningi babheka esibhakabhakeni babubule kakhulu; abantu abaningi bakhala kakhulu, isililo esinesilokozane; abantu abaningi bawela ezilingweni; abantu abaningi baba izigqila zokulingwa. Noma ngingaveli ngesiqu Sami ukuvumela umuntu ukuba angibuke kahle, abantu abaningi bayesaba ukubona ubuso Bami, basaba kakhulu ukuthi ngizobaphihliza phansi, nokuthi ngizobanquma. Ngabe umuntu ungazi ngempela noma akangazi? Akekho ongasho ngesiqiniseko. Akunjalo? Nisaba Mina nokujezisa Kwami, kodwa niyama ningiphikise ningehlulele. Akunjalo? Ukuthi umuntu akaze angazi Mina ngenxa yokuthi akakaze abone ubuso Bami noma ezwe izwi Lami. Kanjalo, noma ngisenhliziyweni yakhe, bakhona ezinhliziyweni zabo engingekho lufifi futhi ngingagqamile? Ngabe kukhona labo ezinhliziyweni Zabo engicace ngokupheleleyo kuzo? Angifiseli labo abangabantu Bami ukuthi nabo bangibone kalufifi nangokufiphele, yingakho ngingena kulo msebenzi omkhulu.

Ngiza kubantu buthule, ngiyanyelela uma sengihamba. Ngabe ukhona owake wangibona? Ngabe ilanga liyakwazi ukungibona ngenxa yamalangabi alo avuthayo? Ngabe inyanga iyakwazi ukungibona ngenxa yokucwengeka kokucwebezela kwayo? Ngabe umlaza ungangibona ngenxa yendawo yawo esibhakabhakeni? Uma ngifika, umuntu akazi, futhi zonke izinto ziswela ulwazi; kanti uma ngihamba, umuntu uselokhu engaqapheli. Ubani onganikeza ubufakazi Ngami? Kungaba ukudumisa kwabantu emhlabeni? Kungaba imiduze eqhakaza endle? Ngabe izinyoni ezindiza esibhakabhakeni? Ngabe amabhubesi ebhonga ezintabeni? Akekho ongafakaza Ngami ngokugcwele! Akekho ongenza umsebenzi engizowenza! Noma ngabe bangawenza lo msebenzi, uzoba namphumela muni? Usuku nosuku ngibona konke ukwenza kwabantu abaningi, futhi usuku nosuku ngihlola izinhliziyo nezingqondo zabantu abaningi; akekho oke wasinda ekwahluleleni Kwami, kanti abekho abake baziqhelelanisa ngeqiniso ekwahluleleni Kwami. Ngima phezulu kwesibhakabhaka ngibuke ekudeni: abantu abangabaleki babulawe Yimi, kodwa, noma kunjalo, futhi kunabantu abangabaleki abaphila phansi komusa nothando Lwami. Ngabe nani aniphili phansi kwezimo ezinjalo?

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 11” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 241)

Emhlabeni, nginguNkulunkulu owenzayo uqobo Lwakhe ezinhliziyweni zabantu; ezulwini, ngiyiNkosi yazo zonke izidalwa. Ngiqwale izintaba ngawela nemifula, futhi ngingenile ngaphinde ngaphuma phakathi kubantu. Ubani ongalinge aphikise uNkulunkulu owenzayo uqobo Lwakhe? Ubani ongalinge aphume ebukhosini bukaSomandla? Ubani ongalinge afunge agomele, ngaphandle kokungabaza, ukuthi ngisezulwini? Futhi, ubani ongafunga agomele, ngaphandle kwephutha nelincane leli, ukuthi ngisemhlabeni? Akekho kubo bonke abantu okwaziyo ukuchaza imininingwane yezindawo engihlala kuzo. Kungenzeka yini ukuthi uma ngisezulwini, ngiba uNkulunkulu onamandla adlula awemvelo oqobo Lwakhe? Kungenzeka yini ukuthi uma ngisemhlabeni, ngiba uNkulunkulu owenzayo uqobo Lwakhe? Ukuthi nginguMbusi wazo zonke izidalwa, noma ngibona ukuhlupheka komhlaba wabantu—ngiqinisile lezi zinto ngeke kube yizo ezishoyo ukuthi nginguNkulunkulu owenzayo uqobo Lwakhe noma cha? Uma umuntu ecabanga kanjalo,[a] akenganyelwe ubumnyama kukho konke anethemba kukho? Ngisezulwini; futhi ngisemhlabeni; ngiphakathi kwezinto eziningi ezidaliwe, naphakathi kwezinkumbi zabantu. Umuntu angangithinta zonke izinsuku; ngaphezu kwalokho, angangibona zonke izinsuku. Ngokwabantu, kwesinye isikhathi ngifihlekile kanti kwesinye ngiyabonakala; ngibonakala sengathi ngikhona ngempela, kodwa kokunye angikho. Kimi kukhona izimfihlakalo abantu abangaziqondi. Kuba ngathi bonke abantu bayangilunguza ngesibona-khulu ukuze babone ezinye izimfihlakalo Kimi, benethemba lokuthi bazoqeda lo muzwa wokungaqondi ezinhliziyweni zabo. Kodwa ngisho bengasebenzisa umshini i- fluoroscope, abantu bangazithola kanjani izimfihlo ezivaleleke Kimi?

Uma abantu Bami, ngomsebenzi Wami, bekhazimuliswa kanye Nami, ngaleso sikhathi isigodlo sikadrago omkhulu obomvu sizombululwa, lonke udaka nokungcola kuzoguguleka, namanzi angcolile, avele eminyakeni eminingi edlule, azokonyiswa umlilo Wami ovuthayo, angabe esaba khona. Ngemva kwalokho, udrago omkhulu obomvu uzobhujiswa esithandweni somlilo nesibabule. Ngabe nizimisele ngeqiniso ukuhlala ngaphansi kweso Lami elibukhali ukuze ungahlwithwa ngudrago? Ngabe niwazonda ngempela amaqhinga akhe enkohliso? Ubani ozoma aqine angifakazele? Ngenxa yegama Lami, ngenxa yoMoya Wami, ngenxa yalo lonke uhlelo Lwami lokuphatha – ubani okwazi ukunikela amandla akhe onke asemzimbeni wakhe? Namuhla, lapho umbuso usemhlabeni wabantu, yisikhathi engize ngaso mathupha emhlabeni wabantu. Ngabe ukhona ongaba nesibindi angene empini egameni Lami? Ukuze umbuso uzothola umumo wawo, ukuze inhliziyo Yami izoneliseka, futhi, ukuze usuku Lwami luzofika, ukuze isikhathi sizofika lapho izinto eziningi ezidaliwe zizozalwa kabusha zikhule zande, ukuze umuntu akhululwe olwandle lwenhlupheko, ukuze ikusasa lifike, kube mnandi, lichume, futhi ukuze injabulo yesikhathi esizayo izofezeka, bonke abantu bazama ngamandla abo wonke, bengashiyi lutho ekuzikhandleni kwabo bezikhandlela Mina. Lokhu akulona uphawu lokuthi ukunqoba sekungokwami, nophawu lokupheleliswa kohlelo Lwami?

Uma abantu behlala kakhulu ezinsukwini zokugcina, kulapho bezozwa khona ukungabi nalutho komhlaba futhi bazophelelwa isibindi sokuphila impilo. Ngalesi sizathu, abantu abaningi babulawe ukuphoxeka, abaningi babo baphoxekile endleleni yabo, abaningi bazihlukumeze ngokuthi bakhohliseke esandleni sikaSathane. Ngikhulule abantu abaningi, ngeseka abaningi, kanti kaningi, uma abantu sebelahlekelwe ukukhanya, ngibabuyisele endaweni yokukhanya, ukuze bazongazi ekukhanyeni, bangithokozele enjabulweni. Ngenxa yokufika kokukhanya Kwami, kuba nokungithanda ezinhliziyweni zabantu abahlala embusweni Wami, ngoba nginguNkulunkulu wokuthi abantu bamthande, uNkulunkulu abantu ababambelela Kuye ngothando, bese beba nesithombe somumo Wami. Kodwa uma sekwenzekile konke, akekho oqondayo ukuthi ngabe lokhu kungumsebenzi kaMoya, noma ngumsebenzi wenyama. Lokhu kukodwa kwanele ukuthi umuntu abone imininingwane yomzuzu ekuhambeni kwempilo. Umuntu akakaze angenyanye ekujuleni kwenhliziyo yakhe; kodwa ubambelela Kimi ekujuleni komoya wakhe. Ubuhlakani Bami bukhulisa uthando, izimangaliso engiyenzayo yidili emehlweni akhe, amazwi Ami ayawuhlupha umqondo wakhe, yize kunjalo uyawanakekela. Uqobo Lwami lwenza umuntu aphelele amandla, ashaqeke futhi adideke, kodwa yize kunjalo uzimisele ukukwamukela konke. Ngabe lokhu akusona isilinganiso esinembile somuntu njengoba enjalo?

Kucashunwe embhalweni othi “Isahluko 15” sengxenye ethi Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wasekuqaleni uthi “Uma umuntu ecabanga kanjalo.”

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 242)

1. Umuntu akumele azenze mkhulu, noma aziphakamise. Kumele akhonze futhi aphakamise uNkulunkulu.

2. Kumele wenze noma yini eyinzuzo emsebenzini kaNkulunkulu, futhi ungenzi lutho oluzolimaza izinhloso zomsebenzi kaNkulunkulu. Kumele uvikele igama likaNkulunkulu, ubufakazi bukaNkulunkulu, nomsebenzi kaNkulunkulu.

3. Imali, izinto ezibonakalayo, nazo zonke izimpahla ezisendlini kaNkulunkulu ziwumnikelo okumele unikelwe ngabantu. Le minikelo ingathokozelwa ngumphristi noNkulunkulu hhayi omunye umuntu, ngoba iminikelo yomuntu eyokuba ithokozelwe uNkulunkulu, uNkulunkulu wabelana ngale minikelo nomphristi kuphela, akekho omunye umuntu ofanele noma onelungelo lokuthokozela ingxenye yayo. Yonke iminikelo yomuntu (kuhlanganise imali nezinto ezibonakalayo ezingathokozelwa) inikezwa uNkulunkulu, hhayi umuntu. Ngakho-ke, lezi zinto akumele zithokozelwe umuntu; uma umuntu ezithokozela, kusho ukuthi untshontsha umnikelo. Noma ubani owenza lokhu unguJuda, ngoba, phezu kokuba yimbuka, uJuda wazithathela okwakufanele akufake esikhwameni semali.

4. Umuntu unesimo esikhohlakele futhi, ngaphezu kwalokho, unemizwa. Ngenxa yalokhu, akuvumelekile neze ukuba amalungu amabili obulili obungafani asebenze ndawonye engaphelezelwa lapho enza umsebenzi kaNkulunkulu. Noma yibaphi abantu abatholakale benza lokhu bazoxoshwa, akukho ukukhetha iphela emasini—futhi akekho oxolelwayo.

5. Akumele uhlulele uNkulunkulu, noma ukhulume kalula nje ngezindaba ezithinta uNkulunkulu. Kumele wenze lokhu umuntu okumele akwenze, ukhulume ngendlela okumele ukhulume ngayo, ungeqi imikhawulo noma weqe imingcele. Khalima ulimi lwakho uqaphele izinyathelo zakho. Konke lokhu kuzokuvimbela ekwenzeni noma yini enenga isimo sikaNkulunkulu.

6. Kumele wenze lokhu okumele kwenziwe umuntu, wenze imisebenzi yakho, ugcwalise okuyizibophezelo zakho, ubambelele emsebenzini wakho. Njengoba ukholwa kuNkulunkulu, kumele ube negalelo emsebenzini kaNkulunkulu; uma ungakwenzi lokho, kusho ukuthi awukulungele ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, futhi awukufanele ukuhlala endlini kaNkulunkulu.

7. Emsebenzini nasezindabeni zebandla, ngaphandle kokulalela uNkulunkulu, kukho konke kumele ulandele imiyalelo yomuntu osetshenziswa uMoya oNgcwele. Ngisho ukwephula umthetho okuncane kangakanani akwamukeleki. Kumele uzithobe ngokuphelele, ungahlaziyi okulungile noma okungalungile; okulungile noma okungalungile akuhlangene nawe. Kumele unake nje ukulalela ngokuphelele.

8. Abantu abakholwa kuNkulunkulu kumele balalele uNkulunkulu futhi bamkhonze. Akumele uphakamise noma ubeke ithemba lakho komunye umuntu; akumele unike uNkulunkulu indawo yokuqala, eyesibili kube ngeyabanye abantu othembele kubo, bese indawo yesithathu kube nguwe. Akekho umuntu okumele abe senhliziyweni yakho, futhi akumele ubeke abantu—ikakhulukazi labo obahlonipha kakhulu—endaweni elingana nekaNkulunkulu, balingane Naye. Lokhu akubekezeleki kuNkulunkulu.

9. Imicabango yakho kumele ibe ngemisebenzi yebandla. Kumele ubeke eceleni lokhu okulindele kwenyama yakho, thatha izinqumo ngezindaba zomndeni, ngenhliziyo yakho yonke zinikele emsebenzini kaNkulunkulu, ubeke umsebenzi kaNkulunkulu phambili futhi impilo yakho ilandele ngemuva. Yilokhu ukuziphatha kahle kongcwele.

10. Izihlobo ezingezona ezenkolo (izingane zakho, umyeni noma unkosikazi wakho, odadewenu noma abazali, nabanye) akumele ziphoqwe ukuba ziye ebandleni. Indlu kaNkulunkulu ayintuli amalungu, asikho isidingo sokuba nikhulise isibalo ngabantu abangenamsebenzi walutho. Bonke labo abangakholwa ngokukhululeka akumele balethwe ebandleni. Lo myalelo uqondiswe kubo bonke abantu. Kulolu daba kumele nibheke, niqaphe niphinde nikhumbuzane ngalo, futhi akekho okumele awephulwe. Ngisho lapho izihlobo ezingezona ezenkolo kwenzeka zingena ebandleni ngokuba madolonzima, akumele zinikwe izincwadi noma zinikwe igama elisha; abantu abanjalo ababona abantu bendlu kaNkulunkulu, futhi ukuza kwabo ebandleni kumele kumiswe ngayo yonke indlela. Uma kuba nezinkinga ebandleni ngenxa yokungena kwamadimoni, kusho ukuthi wena uqobo uzoxoshwa noma uzobekelwa imingcele. Kafushane nje, wonke umuntu unesibopho kulolu daba, kodwa akumele nibe budedengu, noma nisisebenzisele impindiselo.

Kucashunwe embhalweni othi “Imiyalelo Eyishumi Yokuphatha Okufanele Ilalelwe Abantu Abakhethiweyo bakaNkulunkulu ENkathini Yombuso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 243)

Abantu kufanele babambelele emisebenzini eminingi okufanele bayenze. Lokhu yilokhu abantu okufanele babambelele kukho, nokufanele bakwenze. Dedela uMoya oNgcwele wenze lokho okufanele kwenziwe uMoya oNgcwele, umuntu akanandima angayidlala kukho. Umuntu makabambelele kulokho okufanele kwenziwe ngumuntu, okungaphathelene noMoya oNgcwele. Akulutho kodwa lokho okufanele kwenziwe ngumuntu, kanti kufanele kulandelwe njengomthetho, njengoba kwakulandelwa umthetho weTestamente Elidala. Yize manje kungeyona iNkathi Yomthetho, kusenamazwi amaningi afanayo neNkathi Yomthetho okufanele alandelwe, futhi awalandelwa nje ngokuthemba ukuthi uzothintwa uMoya oNgcwele, kodwa ayilokho okufanele kulandelwe umuntu. Isibonelo: Awukwazi ukwahlulela umsebenzi kaNkulunkulu ongokoqobo. Awukwazi ukuphikisa umuntu ofakazelwe nguNkulunkulu. Phambi kukaNkulunkulu, uzogcina indawo yakho futhi ungantuli. Kufanele uqoqeke enkulumweni, kanti amazwi akho nezenzo zakho kufanele zilandele izinhlelo zomuntu ofakazelwe nguNkulunkulu. Ufanele uhloniphe ubufakazi bukaNkulunkulu. Akumele uzibe umsebenzi kaNkulunkulu namazwi aphuma emlonyeni Wakhe. Awukwazi ukulingisa iphimbo nezinhloso zokushiwo nguNkulunkulu. Ngaphandle, ngeke wenze lutho okuveza ukuphikisana nomuntu ofakazelwe nguNkulunkulu. Nokunye. Yilokho omunye nomunye okufanele anamathele kukho. ENkathini ngayinye, uNkulunkulu ukhipha imiyalelo eminingi ehlobene nemithetho kanti kufanele ilandelwe ngaba ntu. Ngalokhu, ucindezela isimo somuntu, futhi ahlonze ubuqotho bakhe. Thatha amazwi athi “Hlonipha uyihlo nonyoko” eTestamente Elidala njengesibonelo. Lawa mazwi awasebenzi namuhla; ngaleso sikhathi, abecindezele nje okunye okusesimweni somuntu sangaphandle, ebesetshenziselwa ukukhombisa ubuqotho bomuntu bokukholwa kuNkulunkulu, kanti abewuphawu lwalabo ababekholwa kuNkulunkulu. Yize manje kuyiNkathi Yombuso, kusekhona imithetho leyo umuntu okufanele anamathele kuyo. Imithetho yakudala ayisebenzi; namuhla, kunemikhuba eminingi efanele ukuba umuntu ayenze, futhi edingekayo. Ayibandakanyi umsebenzi kaMoya oNgcwele futhi kufanele yenziwe ngumuntu.

ENkathini Yomusa, imikhuba eminingi yeNkathi Yomthetho yachithwa ngoba le mithetho beyingasebenzi emsebenzini wangaleso sikhathi. Ngemva kokuba ichithwe, imikhuba eminingi yabekelwa obala leyo ebilungele leyo nkathi, futhi ephenduke yaba imiyalelo eminingi yanamuhla. Uma uNkulunkulu wanamuhla eza, le miyalelo yakhishwa, kanti ayisadingi ukulandelwa futhi kwabekwa imikhuba eminingi efanele umsebenzi wanamuhla. Namuhla, le mikhuba akuyona imithetho, kodwa ukuze kuzuzwe umphumela, ikulungele ukusetshenziswa namuhla—nakusasa, mhlawumbe, izokuba yimithetho. Kafushane nje, ufanele unamathele kulokhu okunezithelo emsebenzini wanamuhla. Ungalinaki ikusasa: Okwenziwe namuhla okwanamuhla. Mhlawumbe kusasa kuzoba khona imikhuba engcono ozodinga ukuba uyenze—kodwa ungakunaki kakhulu lokho, namathela kulokho okufanele unamathele kukho namuhla ukuze ugweme ukuphikisana noNkulunkulu. Namuhla, akukho okubaluleke kakhulu kunokuthi umuntu abambelele kulokhu okulandelayo: Ungazami ukukhohlisa uNkulunkulu omi phambi kwamehlo akho, noma umfihlele noma yini. Akumele ukhulume ukungcola noma inkulumo yokuqhosha phambi kukaNkulunkulu ophambi kwakho. Akumele ukhohlise uNkulunkulu ome phambi kwamehlo akho ngamazwi amahle nezinkulumo ezilungile ukuze uthembeke Kuye. Akumele uziphathe ngokungahloniphi phambi kukaNkulunkulu. Uzolalela konke lokho okukhulunywe umlomo kaNkulunkulu, ungenqabi, ungaphikisi, noma uphike amazwi Akhe. Akumele utolike ngendlela obona ngayo amazwi akhulunywe umlomo kaNkulunkulu. Ufanele ugade ulimi lwakho ugweme ukuthi lungakufaki ogibeni lwamaqhinga ayinkohliso yababi. Ufanele ugade izinyathelo zakho ukuze ugweme ukweqa imingcele obekelwe yona nguNkulunkulu. Ukwenza njalo kuzokwenza ukuthi ukhulume amazwi anemizindlo nanokuzikhukhumeza ngokubona kukaNkulunkulu bese uyamnyanyisa uNkulunkulu. Akumele usabalalise ngobudedengu amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu funa abanye bakugcone bese odeveli bekwenza isilima. Kufanele ulalele wonke umsebenzi kaNkulunkulu wanamuhla. Noma ngabe awuwuqondi, akumele uwahlulele; okuwukuphela ofanele ukuthi ukwenze ukufuna nokuba nenhlanganyelo. Akekho umuntu ozokweqa endaweni kaNkulunkulu yokuqala. Akukho okunye ozokwenza ngaphandle kokusebenzela uNkulunkulu wanamuhla usendaweni yomuntu. Awukwazi ukufundisa uNkulunkulu wanamuhla usendaweni yomuntu—ukwenza njalo ukulahleka. Akekho ongema endaweni yomuntu ofakazelwe nguNkulunkulu; emazwini akho, ezenzweni, nasemicabangweni yakho ejulile ume endaweni yomuntu. Lokhu kufanele kulandelwe, yisibophezelo somuntu, kungeguqulwe muntu, kanti ukwenza kanjalo kuwukwephula imiyalelo yokuphatha. Kufanele kukhunjulwe yibo bonke.

Kucashunwe embhalweni othi “Imithetho YeNkathi Entsha” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 244)

Ziningi izinto enginethemba lokuthi nizozizuza. Nokho, izenzo zenu kanye nezimpilo zenu akuhlangabezani ngokuphelele nezidingo Zami, ngakho-ke kufanele ngiqonde ephuzwini nginichazele intando Yami. Ngenxa yokuthi ukuqonda kwenu kuphansi nokwazisa kwenu nakho kuphansi, cishe anisazi nhlobo isimo Sami kanye nobunjalo Bami, kuyinto ephuthumayo ukuthi nginazise ngalokhu. Kungakhathaleki ukuthi nina ubukuqonda kangakanani lokhu ngaphambilini noma ukuthi uzimisele ukuzama ukuqonda lezi zinto, kusamele nginichazele ngazo kabanzi. Lezi zindaba aziyona into eningayazi, kepha nibukeka ningakuqondi noma ningawejwayele umqondo eziwuqukethe. Abaningi kinina banokuqonda okulufifi, futhi ngaphezu kwalokho kuyingxenye futhi akugcwele. Ukunisiza ukuze nikwazi ukwenza iqiniso kangcono, okusho ukuthi, ukwenza amazwi ami asebenze, ngicabanga ukuthi yilezi zindaba okufanele ukuthi niqale nizazi. Kungenjalo, ukholo lwenu luyohlala lumfiliba, lunokuzenzisa, futhi lugcwele imihlobiso yezenkolo. Uma ungasiqondi isimo sikaNkulunkulu, ngeke neze ukwazi ukwenza umsebenzi okufanele umenzele wona. Uma ungabazi ubunjalo bukaNkulunkulu, ngeke kwenzeke ukuthi umkhombise inhlonipho nokumesaba, kunalokho uyomkhombisa ukukha phezulu okungenakulalela nokukhohlisa okungenangqondo, ngaphezu kwalokho nibe nokuhlambalaza okungenakulungiseka. Nakuba ukuqonda isimo sikaNkulunkulu impela kubalulekile, nokwazi ubunjalo bukaNkulunkulu kungeke kubukelwe phansi, akekho oseke wakuxilonga lokhu futhi wangena wajula kulezi zindaba. Kusobala ukuthi nonke niyishaye indiva imiyalo yokuziphatha enganinika yona. Uma ungasiqondi isimo sikaNkulunkulu, kulula ukuthi usone kalula nje isimo Sakhe. Ukona okufuze lokhu kufana ncamashí nokucasula uNkulunkulu uqobo Lwakhe, futhi umphumela wasekugcineni wokwenza kwakho uba ukuphikisana nezinqumo zokuziphatha. Manje kumele ubone ukuthi ukuqonda isimo sikaNkulunkulu kuhambisana nokuqonda izinqumo zokuphatha. Ngokuqinisekile, izinqumo eziningi zokuphatha zithinta isimo sikaNkulunkulu, kodwa isimo Sakhe asiveziwe sonke phakathi kuzo. Yikho udinga ukuthatha elinye inyathelo ukukhulisa ukuqonda kwakho isimo sikaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 245)

Isimo sikaNkulunkulu siyindaba engaqondakali kakhulu kuwo wonke umuntu, futhi ngaphezu kwalokho kuyinto engelula kunoma ngubani ukuyemukela, ngoba isimo sikaNkulunkulu asifani nobuntu bomuntu. UNkulunkulu, naye, unemizwa yakhe yenjabulo, intukuthelo, usizi nentokozo, kodwa le mizwa iyehluka kweyomuntu. UNkulunkulu uyilokhu ayikho futhi unalokhu anakho. Konke akuvezayo nakwembulayo kumela ubunjalo bakhe nomfanekiso wakhe. Lokho ayikho nalokho anakho, kanye nobunjalo nomfanekiso Wakhe, yizinto ezingeke zivalelwe isikhala ngumuntu. Isimo Sakhe sihlanganisa uthando Lwakhe ngesintu, induduzo ngesintu, inzondo ngabantu, futhi ikakhulu, ukusiqonda ngokuphelele isintu. Isimo somuntu, nokho, singase sinikeze ithemba, sigcwale impilo, noma singabi namuzwa. Isimo sikaNkulunkulu singesoMbusi wazo zonke izinto nezidalwa eziphilayo, eseNkosi yayo yonke indalo. Isimo Sakhe simela ukuhlonipheka amandla, ukuphakama, ubukhulu, futhi okubaluleke kakhulu, ukuba phezulu. Isimo Sakhe siwuphawu lwegunya, uphawu lwakho konke okulungile nokuhle. Ngaphezu kwalokho, siwuphawu Lwakhe ongeke[a] acindezelwe noma ahlaselwe ubumnyama kanye nanoma imaphi amandla ezitha, futhi siwuphawu Lwakhe ongasoze oniwe (futhi ongeke akumele ukoniwa)[b] yinoma yini edaliwe. Isimo Sakhe siwuphawu lwamandla aphakeme kakhulu. Akukho muntu noma abantu abangakwazi noma abangaphazamisa umsebenzi Wakhe noma isimo Sakhe. Kodwa ubuntu bomuntu abuyilutho olwedlula uphawu nje lobukhudlwana bomuntu kunesilwane. Umuntu kuye nangokwakhe akanalo igunya, ukuzilawula nokwazi ukweqa imingcele yobuntu, kodwa engqikithini yakhe uyilowo oqhaqhazela emseni walo lonke uhlobo lwabantu, izehlakalo nezinto. Injabulo kaNkulunkulu ibangelwa ubukhona nokuvela kokukulunga nokukhanya; ngenxa yokushabalaliswa kobumnyama nobubi. Ujabuliswa ukuthi ulethe ukukhanya nokuphila okumnandi kubantu; injabulo Yakhe yinjabulo elungile, iwuphawu lokuba khona kwakho konke okuhle futhi, okubaluleke kakhulu, iwuphawu lwentokozo. Intukuthelo kaNkulunkulu ibangelwa ukuba khona kokungalungi nokuphazamisa okukudalayo okulimaza isintu Sakhe; ngenxa yokuba khona kobubi nobumnyama, ukuba khona kwezinto ezihlanekezela iqiniso, ngisho nokuba khona kwezinto ezimelana nezinto ezilungile nezinhle. Intukuthelo Yakhe iwuphawu lokuthi azisekho izinto ezimbi, futhi iwuphawu lobungcwele Bakhe. Ukudabuka Kwakhe kubangelwa isintu, anethemba ngaso kodwa esiwele ebumnyameni, ngoba umsebenzi awenza kumuntu awufinyeleli kulokho akulindele, nangenxa yokuthi isintu asithandayo asikwazi sonke ukuphila ekukhanyeni. Uyadabuka ngesintu esingenacala, ngomuntu othembekile kodwa ongazi lutho, nangomuntu olungileyo kodwa ontulayo emibonweni yakhe. Ukudabuka Kwakhe kuwuphawu lokulunga nomusa Wakhe, uphawu lobuhle nobumnene. Injabulo Yakhe, ngokusobala, isuka ekunqobeni izitha Zakhe, nokuthola ukholo lwabantua. Ngaphezu kwalokho, ibangelwa ukuxoshwa nokubhujiswa kwazo zonke izitha bese isintu sithola ukuphila okumnandi nokunokuthula. Injabulo kaNkulunkulu ayifani neyomuntu; kunalokho iwumuzwa wokwamukela izithelo ezinhle, okuwumuzwa ongaphezu kwenjabulo. Injabulo Yakhe iwuphawu lwesintu sikhululeka ekuhluphekeni kusuka manje kuya phambili nophawu lokungena ezweni lokukhanya. Imizwa yesintu, ngakolunye uhlangothi, yonke ikhona ngenxa yokuthandwa nguye, hhayi ngenxa yokulunga, ukukhanya, noma ngenxa yokuhle, ingasaphathwa eyawo wonke umusa onikezwe yiZulu. Imizwa yesintu inobugovu futhi eyasezweni lobumnyama. Ayikho ngenxa yentando kaNkulunkulu, ingasaphathwa eyohlelo lukaNkulunkulu, ngakho umuntu noNkulunkulu akunakwenzeka kukhulunywe ngabo ngesikathi esisodwa. UNkulunkulu unamandla mkhulu futhi uhloniphekile kuze kube phakade, kanti umuntu eyohlale ephansi, engenamsebenzi. Lokhu kungenxa yokuthi uNkulunkulu uhlale enza imihlatshelo ezinikela esintwini; umuntu, nokho, uhlale ezithathela futhi ezizamela yena kuphela. UNkulunkulu uhlale ehluphekela ukuphila kwesintu, kodwa abantu abanikeli lutho ngenxa yokukhanya noma ukulunga. Ngisho noma umuntu esebenza okwesikhashana, akwenzayo kubuthaka ngendlela yokuthi ngeke kumele ngisho igalelo elilodwa, ngoba umsebenzi womuntu uhlale ungowokuzuzisa yena hhayi abanye. Umuntu uhlale enobugovu, lapho uNkulunkulu ehlale ezidela. UNkulunkulu ungumthombo wakho konke okunobulungiswa, okulungile, nokuhle, kodwa umuntu yilowo ophumelela ekwenzeni futhi oveza bonke ububi nokukhohlakala. UNkulunkulu akasoze aguquka ubunjalo bakhe bokulunga nobuhle, kodwa umuntu ukwazi ngokuphelele, noma nini, nakusiphi isimo ukumelana nokulunga nokwedukela kude noNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala ufundeka ngokuthi “kuwuphawu lokungakwazi ukuba.”

b. Umbhalo wokuqala walapha ufundeka ngokuthi “ukungakwazi ukuba (yebo nakanjani, ukungavunyelwa ukuba ube wenze njalo).”

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 246)

Umusho ngamunye engiwukhulumile umumethe isimo sikaNkulunkulu. Niyobe nenza kahle uma nizindla ngokucophelela ngamazwi Ami, futhi niyozuza kakhulu kuwona. Ubunjalo bukaNkulunkulu bunzima kakhulu ukuqondakala, kodwa ngiyethemba ukuthi okungenani nonke ninalo ulwazana maqondana nesimo sikaNkulunkulu. Ngethemba ukuthi-ke, nizokwazi ukungibonisa futhi nenze okuningi okungaphambani nesimo sikaNkulunkulu. Lapho-ke ngiyoba nokwethemba. Isibonelo nje, gcina uNkulunkulu esenhliziyweni yakho ngazo zonke izikhathi. Uma kukhona okwenzayo, yenza okuhambisana nezwi Lakhe. Funa izinhloso Zakhe kuzona zonke izinto, futhi ugweme ukwenza lokho okungahloniphi nokwedelela uNkulunkulu. Ungalingi nakancane ukubeka uNkulunkulu emsamo wengqondo yakho ukugcwalisa isikhala senkathi ezayo enhliziyweni yakho. Uma wenza lokhu, uyobe wone isimo sikaNkulunkulu. Futhi, uma ungalokothi ukhulume amazwi noma ukukhononda okuhlambalaza uNkulunkulu kukho konke ukuphila kwakho, futhi, uma ukwazi ukwenza kahle konke akubeke kuwe futhi uzithoba kuwo wonke amazwi Akhe kuyo yonke impilo yakho, khona-ke uyobe usukugwemile ukwephula izinqumo zokuphatha. Ngokwesibonelo, uma sewake wathi “Kungani ngingacabangi ukuthi unguNkulunkulu?” “Ngicabanga ukuthi la mazwi awulutho nje olungaphezu kokuthi awukukhanyisa kukaMoya oNgcwele,” “Ngokubona kwami akuyona yonke into eyenziwa uNkulunkulu enhle,” “Ubuntu bukaNkulunkulu abukho ngaphezu kobami,” “Amazwi kaNkulunkulu awakholakali nje,” noma amanye amazwi anje okwahlulela, ngakho ngiyanincenga ukuba nivume futhi niphenduke ezonweni kaningi. Ngale kwalokho, ngeke ube nethuba lokuxolelwa, ngoba awoni kuphela kumuntu, kodwa kuNkulunkulu uqobo. Ungakholwa ukuthi wahlulela umuntu, kodwa uMoya kaNkulunkulu wona awuboni ngaleyo ndlela. Ukungayihloniphi kwakho inyama Yakhe kulingana nokungahloniphi Yena. Uma-ke kunjalo, ingabe awusonanga yini isimo sikaNkulunkulu? Kufanele ukhumbule ukuthi konke okwenziwa wuMoya kaNkulunkulu wukuvikela umsebenzi Wakhe enyameni kanye nokuthi lo msebenzi wenziwe kahle. Uma ukushaya indiva lokhu, ngithi kuwe ungumuntu ongasoze aphumelela ekukholweni kuNkulunkulu. Ngokuba uhlokoze ulaka lukaNkulunkulu, ngakho uyosebenzisa isijeziso esifanele ukukufundisa isifundo.

Ukufinyelela ekwazini ubunjalo bukaNkulunkulu akusiyona indaba encane. Kufanele nakanjani uqonde isimo Sakhe. Ngale ndlela-ke, uyoya ngokuya futhi unganakile, ufinyelela ekwazini ubunjalo bukaNkulunkulu. Uma usungenile kulolu lwazi, uyozithola unyathela uya phambili uyongena esimweni esiphezudlwana futhi esihle kakhudlwana. Ekugcineni, uyozizwa unamahloni ngomoya wakho omubi, ngendlela yokuthi uyoze uzwe ukuthi akukho ndawo ongazifihla kuyo. Ngaleso sikhathi, kuyoncipha kancane kancane ekuziphatheni kwakho okungase kone isimo sikaNkulunkulu, inhliziyo yakho iyoya ngokuya isondelana nekaNkulunkulu, bese kuya ngokuya kwanda uthando Lwakhe enhliziyweni yakho. Lokhu kuwuphawu lokungena kwesintu esimweni esihle. Kodwa okwamanje anikafiki kulesi simo. Ngenkathi niphithizela nehla nenyuka nifuna lapho niya khona, ubani lapha kini ongacabanga ngokuzama ukuthola ubunjalo bukaNkulunkulu? Uma lokhu kuqhubeka, niyobe, ngokungazi, niphambana nezinqumo zokuphatha ngoba niqonda okuncane kakhulu ngesimo sikaNkulunkulu. Ngakho-ke, ingabe lokhu enikwenzayo njengamanje akusikhona ukubeka isisekelo sokona kwenu ngokuphambene nesimo sikaNkulunkulu? Lokhu ngikubuzela ukuthi nikwazi ukuqonda ukuthi isimo sikaNkulunkulu asiphambene nomsebenzi Wami. Ngoba uma nizephula kaningi izinqumo zokuphatha, ubani phakathi kwenu oyophunyuka ekujezisweni na? Ingabe lokho ngeke kusho yini ukuthi umsebenzi Wami ubuyize leze? Ngakho-ke, namanje ngisaninxusa ukuthi ngaphezulu kokucubungula ukuziphatha kwenu, niqaphele izinyathelo enizithathayo. Lesi yisicelo esikhulu kakhulu engisenza kini, futhi ngethemba ukuthi nonke nizosicabanga ngokucophelela futhi nisithathe ngokuzimisela. Uma kwenzeka kufika usuku lapho khona ukwenza kwenu kungithukuthelisa kakhulu, umuntu ngayedwa kuyofuneka acabange ngemiphumela, futhi ngeke kube khona omunye oyothwala isijeziso esikhundleni senu.

Kucashunwe embhalweni othi “Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 247)

Abantu bathi uNkulunkulu ulungile, futhi uma nje umuntu emlandela kuze kube sekugcineni, ngokuqinisekile akakhethi, ungoNgcwele. Uma umuntu emlandela kuze kube sekugcineni, ingabe uNkulunkulu uyomkhipha inyumbazane umuntu? Angikhethi uma kuziwa kubantu futhi ngahlulela wonke umuntu ngobungcwele Bami, nokho kunemibandela ethile yezimfuno engizenzela abantu, futhi engikufunayo kufanele bonke abantu babe nakho, akunandaba ukuthi bangobani. Anginandaba nokuthi uneziqu ezinkulu nezihlonishwa kangakanani; enginendaba nakho ukuthi uhamba endleleni Yami, nokuthi uyalithanda futhi ulomele yini iqiniso. Uma untula iqiniso, kunalokho udicilele phansi igama Lami, futhi ungahambi ngendlela Yami, umane nje ungilandele ungenandaba, ngaleso sikhathi ngiyokushaya ngikujezisele ububi bakho, futhi yini ongabe usayisho? Uyokwazi yini ukuthi uNkulunkulu akalungile? Namuhla, uma wenza ngokuvumelana namazwi engiwakhulume kuwe, lokho kuyosho ukuthi ungumuntu engimamukelayo. Uthi uhlale uhlupheka ube ulandela uNkulunkulu, nokuthi umlandele kumnyama kubomvu, waba Naye ezikhathini ezimnandi nezinzima, kodwa awukaphili ngamazwi uNkulunkulu awakhulumile; ufisa kuphela ukugijima yonke indawo ngenxa kaNkulunkulu futhi uzikhandlele uNkulunkulu nsuku zonke futhi awukaze ukucabange ukuphila ukuphila okunenjongo. Uthi futhi, “Noma kunjalo, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ulungile. Sengihluphekile ngenxa Yakhe, ngayaluza ngenxa Yakhe, futhi ngazinikela Kuye futhi ngisebenze kanzima naphezu kokunganakwa; nakanjani uzongikhumbula.” Kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu ungcwele, nokho ubungcwele bakhe abuthintwa ngisho nobuncane ububi: Ubungcwele bukaNkulunkulu abuhambi ngentando yomuntu, abungcolisiwe inyama futhi abuthengwa. Bonke abavukelayo nabaphikisayo futhi abangahambi ngendlela Yakhe, bayojeziswa; abekho abathethelelwe futhi abekho abayobuye badingeke uma kunesidingo! Abanye abantu bathi, “Namuhla ngiyagijima ngenxa Yakho; lapho kufika ukuphela, unganginika isibusiso esincane?” Ngakho ngiyakucela, “Ingabe uwenzile amazwi Ami?” Ukulunga okhuluma ngakho kuncike ekuhwebeni. Ucabanga ukuthi ngilungile kuphela, nokuthi angikhethi muntu, nokuthi bonke labo abangilandelayo kuze kube sekugcineni nakanjani bazosindiswa bathole nezibusiso Zami. Kunencazelo ejulile emazwini Ami okuthi “bonke labo abangilandelayo nakanjani bazosindiswa”: Labo abangilandela kuze kube sekugcineni yilabo abayothola ukwamukelwa Yimina ngokugcwele, bayilabo okuthi ngemva kokuba sengibanqobile, bafune iqiniso futhi benziwe baphelele. Iyiphi imibandela oyifinyelele? Ufinyelele kuphela ukulandela mina kwaze kwaba sekugcineni, kodwa yini enye? Uphilile ngokuvumelana namazwi Ami? Ufinyelele kweyodwa kwezinhlanu izimfuno Zami, nokho awunaso isifiso sokufeza lezi ezinye ezine. Uthole indlela elula kakhulu futhi wayilwela ngesikhathi ucabanga ngenhlanhla yakho. Kumuntu onjalo ofana nawe, isimo Sami sokulunga sihlanganisa ukusola nokwahlulela, siyimpindiselo Yami futhi siyindlela Yami elungile yokusola abenzi bobubi; bonke labo abangahambi endleleni Yami bazojeziswa nakanjani, ngisho noma bengilandela kuze kube sekugcineni. Lokhu ukulunga kukaNkulunkulu. Lapho lesi simo sokulunga sivezwe ekujezisweni komuntu, umuntu uyomangala futhi uyozisola kakhulu ngokuthi ngesikhathi elandela uNkulunkulu akazange ahambe endleleni Yakhe. “Ngaleso sikhathi ngahlupheka kancane lapho ngilandela uNkulunkulu, kodwa angizange ngihambe endleleni kaNkulunkulu. Yiziphi izaba umuntu onjalo angazibeka? Ayikho enye indlela ngaphandle kokusolwa!” Nokho engqondweni yakhe ulokhu ecabanga, “Akusenani, vele ngikulandelile kwaze kwaba sekugcineni, ngakho ngisho noma ungisola, ngeke ungijsole ngesihluku futhi ngemva kwalokhu kusola uyobe usangifuna. Ngiyazi ukuthi ulungile futhi ngeke ungiphathe kanjalo kuze kube phakade. Futhi ngiyazi ukuthi angifani nalabo abayoqothulwa; labo abayoqothulwa bayothola ukusolwa okukhulu kakhulu, kuyilapho ukusolwa kwami kuzobe kulula.” Ubungcwele bukaNkulunkulu abufani nalokho okushoyo. Akukhona ukuthi labo abakwazile ukuvuma kahle izono zabo bayobonelelwa. Ukulunga kungcwele, futhi buyisimo esingakubekezeleli ukona komuntu, konke okungcolile nokungakashintshi kuyamnyanyisa uNkulunkulu. Isimo sokulunga kukaNkulunkulu asiwona umthetho, kodwa siwumyalo: Bungumyalo embusweni futhi lo myalo uwukusolwa ngokulunga kwabo bonke abantu abangaphili ngeqiniso futhi abangakashintshi, futhi awukho umngcele wensindiso. Ngoba lapho umuntu ehlukaniswa ngokohlobo ayilo, abalungile bayothola umvuzo, ababi bona bayojeziswa. Kulapho kucaciswa khona lapho umuntu eyogcina khona, kuyisikhathi lapho kuyophela khona umsebenzi wensindiso, okuyothi emva kwalokho umsebenzi wokusindisa abantu ungabe usenziwa, nempindiselo iyolethwa kulabo abenza okubi.

Kucashunwe embhalweni othi “Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 248)

Ngiwumlilo oshabalalisayo futhi angibekezeleli isinengiso. Ngenxa yokuthi bonke abantu badalwa Yimi, noma yini engiyishoyo nengiyenzayo, abantu kufanele bayilalele bangangivukeli. Abantu abanalo ilungelo lokugxambukela emsebenzini Wami, futhi abanagunya lokuhlaziya okuhle nokubi ngomsebenzi kanye namazwi Ami. NgiyiNkosi yendalo, futhi izidalwa kufanele zenze konke engikufunayo ngenhliziyo ethobekile Kimi; akufanele ziphikisane Nami futhi ikakhulukazi akufanele zingivukele. Ngisebenzisa amandla Ami ukubusa phezu kwabantu Bami, kanti bonke labo abayingxenye yendalo Yami kufanele bathobele igunya Lami. Yize noma namuhla ninesibindi futhi ningihambela phambili, aniwathobeli amazwi enginifundisa ngawo, futhi anesabi, ngibhekana nokungalaleli kwenu ngokubekezela. Ngeke ngibanjwe yintukuthelo ngithikameze umsebenzi Wami ngenxa yezimpethu ezincanyana eseziphenduke ukungcola kwendunduma yobulongwe. Ngibekezelela konke lokhu okuqhubekayo njengamanje engikwenyanyayo kanye nezinto eziyisinengiso Kimi ngenxa yentando kaBaba, kuze kube amagama Ami aphelile, kuze kube yisikhathi Sami sokugcina. Ungakhathazeki! Ngeke ngifinyelele ezingeni elifanayo nelempethu engenagama, futhi ngeke ngiqhathanise izinga lamakhono nawe. Ngiyakwenyanya, kodwa ngiyakwazi ukukubekezelela. Awungilaleli, kodwa awukwazi ukubalekela usuku lokukujezisa Kwami uBaba angethembise lona. Impethu eyisidalwa ingakwazi yini ukuziqhathanisa neNkosi yendalo yonke? Ekwindla, amaqabunga awayo abuyela ezimpandeni zawo, ubuyela ekhaya likayihlo, Nami ngibuyele eduze kukaBaba. Ngihamba nothando lukaBaba Wami olumnene, wena ulandelwa ukugxobagxoba kukayihlo. Nginodumo lukaBaba Wami, nina ninehlazo likayihlo. Ngisebenzisa ukujezisa ekade ngikubambile ukuba kuhambe nani, nina namukela isijeziso Sami ngenyama yenu ephuhlukile eseyikade ibolile iminyaka eyizinkulungwane ezingamashumi. Ngiwuphethile umsebenzi Wami wamazwi kinina, uhamba nokubekezela, futhi seniqalile ukugcwalisa indima yenu yokubhekana nokuhlupheka okuvela emazwini Ami. Ngiyathokoza futhi ngiyasebenza kwa-Israyeli; nina ninokukhala nokugedla kwamazinyo futhi niphila niphinde nifele odakeni. Ngibuye ngasithola isimo Sami sakuqala futhi angisahleli nani ekungcoleni, ngenkathi nina niselokhu nisebubini benu bakuqala futhi nisavukuza ezidulini zobulongwe. Uma umsebenzi Wami namazwi Ami sekuphothuliwe, kuyoba usuku lwenjabulo Kimi. Uma ukungalaleli nenkani yenu sekuphelile, kuyoba usuku lokukhala kinina. Ngeke ngibe nozwelo kinina, futhi ngeke niphinde ningibone. Ngeke ngisaxoxisana nani, futhi ngeke niphinde nibe nokuhlangana Nami Ngiyokuzonda ukungalaleli kwenu, nani niyobukhumbula ubuhle Bami. Ngiyonishaya, futhi niyongikhumbula. Ngiyophuma kinina ngentokozo, nani niyosazi isikweletu eninaso Kimi. Ngeke ngiphinde nginibone, kodwa nina niyohlezi ningilangazelele. Ngiyonizonda ngoba njengamanje aningifuni, futhi niyongikhumbula, ngoba njengamanje ngiyanisola. Angizimisele ukuphila kanye nani, kodwa niyongilangazelela ngenhliziyo ebuhlungu nikhale ingunaphakade, ngoba niyozisola ngakho konke enikwenze Kimi. Niyozisola ngokungalaleli kwenu nokumelana Nami, futhi niyoze nilale phansi ngobuso ngenxa yokuzisola, niyozilahla phambi Kwami nifunge ukuthi ngeke niphinde ningangilaleli. Kodwa ezinhliziyweni zenu ningithanda nje futhi ngeke nibuye niphinde nikwazi ukuzwa izwi Lami, kufanele nginenze nibe namahloni ngento eniyiyo.

Kucashunwe embhalweni othi “Uma Amaqabunga Awile Ebuyela Ezimpandeni Zawo, Uzozisola Ngabo Bonke Ububi Obenzile” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 249)

Isihe Sami sivezwa kulabo abangithandayo futhi bazidele bona. Futhi isijeziso esilethwa phezu kwababi kungubufakazi kanye besimo Sami esilungile Kanye, ikakhulukazi, nobufakazi bentukuthelo Yami. Uma inhlekelele ifika, indlala kanye nesifo esibhubhisayo siyokwehlela bonke labo abaphikisana Nami futhi bayokhala. Labo abenze zonke izinhlobonhlobo zobubi, kodwa asebengilandele iminyaka eminingi, ngeke bangakhokhi ngamacala abo; nabo futhi, bayokwehlela enhlekeleleni, efana nayo ebithuka nje ibonakala eminyakeni eyizigidi, bayohlala esimweni esingapheli sokwethuka novalo. Futhi labo abalandeli Bami abakade bethembekile Kimi ngedwabayojabula futhi bababaze amandla Ami. Bayokuzwa ukweneliseka okungachazeki ngaphakathi futhi baphile ngenjabulo engingakaze ngiyiphe isintu. Ngokuba ziyigugu Kimi izenzo zabantu ezinhle kepha ngiyazinyanya izenzo zabo zobubi. Selokhu ngaqala ukuhola isintu, bengilokhu ngethemba ukuthi kuzoba neqembu labantu elinomqondo ofana noWami. angikaze ngibakhohlwe labo abangenawo umqondo ofanayo noWami; yilokhu ngibenyanya enhliziyweni Yami, ngilinde kuphela ithuba lokuletha impindiselo Yami kubona, okuyonginika injabulo ukuyibona. Usuku Lwami seluze lwafika namuhla, futhi angisadingi ukulinda!

Umsebenzi Wami wokugcina akusiwona owokujezisa umuntu kuphela kodwa ukuhlela isiphetho somuntu. Nangaphezu kwalokho, kungesizathu sokuthola ukwamukelwa kubo bonke, ngakho konke engikwenzile. Ngifuna wonke umuntu abone ukuthi konke engikwenzile kulungile nokuthi konke kuyindlela yokubonisa isimo Sami; akusikho ukwenza komuntu, kungasaphathwa imvelo, okwaletha isintu. Kunalokho, Yimina okhulisa konke okuphilayo endalweni. Ngaphandle kobukhona Bami, isintu singabhubha kuphela futhi sihlushwe yizinhlekelele. Akekho umuntu oyophinda futhi abone ilanga elihle kanye nenyanga noma umhlaba oluhlaza; isintu siyobona kuphela ubusuku obubandayo kanye nesigodi sethunzi lokufa esingenamkhawulo. Yimina kuphela insindiso yesintu. Yimina kuphela ithemba lesintu nangaphezulu, Ngiyilowo okuhlala kuye ubukhona besintu sonke. Ngaphandle Kwami, isintu siyoma ngqi masinyane. Ngaphandle Kwami, isintu siyovelelwa inhlekelele futhi sinyathelwe yilo lonke uhlobo lwemimoya emibi, nakuba engekho ongilalelayo. Ngenze umsebenzi obungeke wenziwe ngomunye, ithemba lokuthi umuntu uzongikhokhela ngezenzo ezinhle. Noma beyingcosana abangangikhokhela, ngisazophetha uhambo Lwami emhlabeni bese ngiqala isinyathelo esilandelayo somsebenzi owembulekayo, ngoba ukuphuthuma kwami ngiya le nale kule minyaka eminingi phakathi kwabantu kube nezithelo, futhi kuyangithokozisa. Engikhathazeka ngakho akulona inani labantu kodwa kunalokho izenzo zabo ezinhle. Noma kunjalo, ngethemba ukuthi uzolungisela isiphetho sakho isamba esenele sezenzo ezinhle. Ngiyobe sengeneliseka; ngaphandle kwalokho, akekho phakathi kwenu oyophunyuka enhlekeleleni ezonehlela. Inhlekelele isuka Kimi futhi ngokusobala ihlelwe Yimi. Uma ningeke nivele nibahle emehlweni Ami, ngeke niphephe ekwehlelweni yinhlekelele. Ngezikhathi zenhlupheko, ukwenza kwenu kanye nezenzo zenu zazingabonakali zifanele ngempela, ngoba ukukholwa kwenu nothando lwenu kwakuyize, futhi nabonisa kuphela ukuthi niyesaba noma ninamandla. Mayelana nalokhu, ngiyokwenza kuphela ukwahlulela kokuhle nokubi. Ukukhathazeka Kwami kuyaqhubeka ukuba yindlela nina ngamunye enenza ngayo nenikhuluma ngayo, okuyisisekelo engiyonquma ngaso ngesiphetho senu. Nokho-ke, kumele ngikwenze kucace lokhu: ngeke ngisanika umusa kulabo abangathembekanga nhlobo Kimi ngezikhathi zenhlupheko, ngoba umusa uhamba ugcine lapha kuphela. Nangaphezu kwalokho, angithandi muntu oseke wangilahla, kungasaphathwa ukuthi angithandi ukuhlanganyela nalabo abadayisa inhlalakahle yabangani babo. Lesi yisimo Sami, kunoma imuphi umuntu. Kumele nginitshele lokhu: Noma ubani ophula inhliziyo Yami ngeke athole uzwelo Kimi, futhi noma ubani okade ethembekile uyohlala enhliziyweni Yami phakade.

Kucashunwe embhalweni othi “Lungisa Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 250)

Ngenkathi uNkulunkulu eza emhlabeni ubengeyena owomhlaba futhi akazange abe senyameni ukuze athokozele umhlaba. Indawo lapho ukusebenza bekungembula isimo Sakhe futhi kube nomqondo kakhulu yindawo lapho azalelwa khona. Noma ngabe yizwe elingcwele noma elingcolile, futhi noma ngabe usebenza kuphi, ungcwele. Yonke into emhlabeni yadalwa nguYena; ukuthi nje yonke into ikhohlakaliswe nguSathane. Nokho, zonke izinto kusengeZakhe; zonke zisezandleni Zakhe. Uza ezweni elingcolile azosebenza khona ukuze embule ubungcwele Bakhe; lokhu ukwenzela umsebenzi Wakhe kuphela, okusho ukuthi, ubekezelela ukuthotshiswa okukhulu ngokwenza umsebenzi onjalo ukuze asindise abantu baleli zwe elingcolile. Lokhu kwenzelwe ukwethula ubufakazi, ngenxa yaso sonke isintu. Umsebenzi onjalo ukhomnisa abantu ukulunga kukaNkulunkulu, futhi ukwazi kangcono ukuveza ubukhosi bukaNkulunkulu. Ubukhulu nobuqotho Bakhe bubonakala ekusindiseni iqembu labantu abaphansi abedelelwa ngabanye. Ukuzalelwa ezweni elingcolile akufakazeli nakanye ukuthi uphansi; kuvumela nje yonke indalo ukuba ibone ubukhulu nothando Lwakhe lweqiniso esintwini. Uma enza kanje ngokwengeziwe lwembuleka ngokwengeziwe uthando Lwakhe olumsulwa kumuntu, uthando Lwakhe olungenasici. UNkulunkulu ungcwele futhi ulungile. Yize azalelwa ezweni elingcolile, futhi yize ehlala nalabo bantu abagcwele ukungcola, njengoba uJesu wahlala nezoni eNkathini Yomusa, akuwona wonke yini umsebenzi Wakhe owenzelwe ukusinda kwaso sonke isintu? Akukhona yini ukuthi sonke isintu sizuze insindiso enkulu? Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule, wayehlala nezoni iminyaka eminingi. Lokho kwakwenzelwa ukuhlenga. Namuhla, uhlala neqembu labantu abangcolile, abaphansi. Lokhu kungenxa yosindiso. Akukhona ukuthi wonke umsebenzi Wakhe wenzelwe nina bantu? Uma ngabe bekungekhona ukusindisa isintu, kungani waphila wahlupheka nezoni iminyaka eminingi kangaka emva kokuzalelwa emkhombeni? Uma ngabe bekungekhona ukusindisa isintu, ubezobuyelelani enyameni ihlandla lesibili, azalelwe kuleli zwe lapho amadimoni ebuthana khona, ahlale nalaba bantu abakhohlakaliswe ngokujulile nguSathane? Ngabe uNkulunkulu akathembekile? Iyiphi ingxenye yomsebenzi Wakhe ebingenziwa ngenxa yesintu? Iyiphi ingxenye ebingenzelwa lokho omiselwe khona? UNkulunkulu ungcwele—lokhu akuguquki! Akangcoliswa ukungcola, yize eze ezweni elingcolile; konke lokhu kuchaza ukuthi uthando lukaNkulunkulu esintwini luzidela ngokwedlulele, nokuhlupheka nokuthotshiswa akubekezelelayo kukhulu ngokwedlulele! Anazi yini ukuthi wehlelwa ukuthotshiswa ngenxa yenu nangenxa yesiphetho senu? Anikwazi lokho? Akabasindisi abantu abakhulu noma amadodana emindeni eyizicebi nenamandla, kodwa usindisa ngokukhethekile labo abaphansi nababukelwa phansi ngabanye. Ngabe konke lokhu akubona ubungcwele Bakhe? Ngabe konke lokhu akukhona ukulunga Kwakhe? Kungcono ukuba azalwe ezweni elingcolile adlule kukho konke ukuthotshiswa ngenxa yokusinda kwesintu sonke. UNkulunkulu ungowangempela kakhulu—akawenzi umsebenzi ongelona iqiniso. Awenziwa ngokuwuqobo kanjalo umsebenzi wezigaba zonke? Nakuba bonke abantu bemnyundela bethi udla nezoni, noma bonke abantu behlekisa Ngaye bethi uhlala namadodana okungcola, bethi uhlala nabantu abaphansi kakhulu, usazinikela ngokuzidela, futhi usachithwa phakathi kwesintu. Ukuhlupheka akubekezelela akukukhulu kunokwenu? Umsebenzi Wakhe awumkhulu kunenani enilikhokhile?

Kucashunwe embhalweni othi “Ukubaluleka Kokusindisa Isizukulwana SikaMowabi” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 251)

UNkulunkulu uzehlisile wazibeka ezingeni elize lenza ukuthi enze umsebenzi Wakhe kulaba bantu abangcolile nabakhohlakele, bese ephelelisa leli qembu labantu. UNkulunkulu akazange abe yinyama ukuze aphile adle nabantu kuphela, ukuzokwelusa abantu, nokuzohlinzeka abantu ngalokhu abakudingayo. Okubaluleke nakakhulu ukuthi wenza umsebenzi Wakhe omkhulu wokusindisa nokunqoba laba bantu abakhohlakele ngendlela engabekezeleleki. Weza esizindeni sikadrako omkhulu obomvu ukuzosindisa laba bantu abakhohlakele kakhulu, ukuze bonke abantu baguqulwe benziwe babe basha. Ubunzima obukhulu uNkulunkulu abubekezelelayo akubona kuphela ubunzima uNkulunkulu osenyameni abubekezelelayo, kodwa ngaphezu kwakho konke, ukuthi uMoya kaNkulunkulu uzwa ukwehliswa okwedlulele—uyazithoba futhi azifihle kangangokuba uze abe ngumuntu ojwayelekile. UNkulunkulu waba senyameni wathatha isimo senyama ukuze abantu babone ukuthi unokuphila komuntu okujwayelekile kanye nezidingo zomuntu ezijwayelekile. Lokhu kwanele ukufakazela ukuthi uNkulunkulu uzithobe ngokwezinga eliphezulu. UMoya kaNkulunkulu ubonakala enyameni. UMoya Wakhe uphakeme futhi mkhulu kakhulu, kodwa uthatha isimo somuntu ovamile, somuntu onganakekile ukuze enze umsebenzi kaMoya Wakhe. Izinga, ulwazi, umuzwa, ubuntu, kanye nezimpilo zenu kukhombisa ukuthi anifanele ngempela ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu walolu hlobo. Anifanele ngempela ukwenza uNkulunkulu abekezelele ubunzima obufana nalobu ngenxa yenu. UNkulunkulu mkhulu kakhulu. Uphakeme kakhulu, kanti abantu baphansi, kodwa usasebenza kubo. Akazange abe senyameni ukuze ahlinzeke abantu kuphela, ukuzokhuluma kubantu, kodwa uze ahlale ndawonye nabantu. UNkulunkulu uthobeke kakhulu, futhi uthandeka kakhulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Yilabo Kuphela Abagxila Ekwenzeni Abangapheleliswa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 252)

Abaningi abalali ebusuku ngenxa yokuthi uNkulunkulu ubekezele ngenxa yomsebenzi wesintu. Kusukela phezulu kuye phansi, wehlele esihogweni sabaphilayo okuphila kuso umuntu, sekudlule izinsuku enomuntu, akazange akhononde ngesidala kubantu, akazange asole umuntu ngokungalaleli kwakhe, kodwa ubekezelela ihlazo eliphindwe kabili njengoba efeza umsebenzi Wakhe. UNkulunkulu angaba kanjani ngowasesihogweni? Angakuchitha kanjani ukuphila Kwakhe esihogweni? Kodwa ngenxa yaso sonke isintu, ukuze bonke abantu baphumule maduze, ubekezelele ukuhlazwa nokungabi nabulungiswa lapho eza emhlabeni, wazizela “esihogweni” kanye “naseHayidesi,” esibayeni sengwe, ukuze asindise umuntu. Umuntu angamelana kanjani noNkulunkulu? Unasiphi isizathu sokuphinde akhononde ngoNkulunkulu? Angasithathaphi isibindi sokuphinde abuke uNkulunkulu? UNkulunkulu wezulu uze ezweni elingcolile lobubi, akakaze abuveze ubuhlungu Bakhe, noma akhononde ngomuntu, kodwa kunalokho uyakwamukela ukonakaliswa[1] nokucindezelwa umuntu. Akazange ahluthuke ngezinto ezingenangqondo ezifunwa umuntu, akazange afune okwedlulele kumuntu; umane enze wonke umsebenzi awufuna kumuntu ngaphandle kokukhononda: ukufundisa, ukuletha ukukhanya, ukusola, ukucwenga amazwi, ukukhumbuza, ukuzikhandla, ukududuza, ukwahlulela kanye nokwambula. Yini ezigabeni Zakhe engekho mayelana nokuphila komuntu? Nakuba esewalahlile amathemba nomphumela womuntu, yiziphi kulezi zigaba ezifezwa uNkulunkulu ezingekho mayelana nomphumela womuntu? Yisiphi kuzo esingekho mayelana nokusinda komuntu? Yisiphi kuzo ebesingaqondene nokukhulula umuntu kulokhu kuhlupheka nasekucindezelweni amandla obumnyama amnyama njengobusuku? Yisiphi kuzo esingekho ngenxa yomuntu? Ubani ongaqonda inhliziyo kaNkulunkulu, efana nekamama onothando? Ubani ongaqonda inhliziyo kaNkulunkulu enogqozi? Inhliziyo kaNkulunkulu enogqozi nezinto azilindele kukhokhwe ngezinhliziyo ezibandayo, ezinonya, ngamazwi anokhahlo aphindaphindwayo, izinhlamba zabantu, ngezinkulumo ezihlabayo nezibhuqayo, neziyize, zikhokhwe ngobuphukuphuku bomuntu, ngokungabaza nokungavumi kwakhe, ngokungaqondi kwakhe, ngokulila, ukunganaki, esebenzisa inkohliso, ukuhlasela nonya. Amazwi afudumele aye ahlangabezana namagalelo kanye neminwe eyizinkulungwane elwisana nawo. UNkulunkulu angabekezela, akhothamise ikhanda, akhonze abantu njengenkabi ezimisele[2]. Usebheke amalanga nezinyanga okuningi kakhulu, usebheke izinkanyezi kaningi kakhulu, usephume kangaki ezintatha abuye sekuhwalele, aphenduphenduke, abekezelele ubuhlungu obedlula obazwiwa uYise lapho ehamba ngezinkulungwane eziningi zezikhathi, abekezelele ukuhlaselwa umuntu, nokuchwensa komuntu. Ukuthobeka nokuzifihla kukaNkulunkulu kuye kwabuyiswa ngokucwasa komuntu, ngemibono engenabulungiswa[3] nempatho yomuntu, ukuzifihla Kwakhe nokubekezela kukhokhwe ngobugovu bomuntu; umuntu uzama ukuqothula uNkulunkulu, ngaphandle kokushaywa unembeza, uzama ukuthuthumelisa uNkulunkulu emhlabathini. Umbono womuntu ngempatho anayo ngoNkulunkulu “unobuqili obungavamile,” futhi uNkulunkulu, oxhashazwa yisedeleli esiwumuntu, uhlukunyezwa amashumi ezinkulungwane zabantu ngesikhathi umuntu esaphakeme, njengokungathi uyoba inkosi yesigodlo, njengokungathi uwafuna wonke amandla,[4] abambe inkantolo emva kwesihenqo, ukuze enze uNkulunkulu aphathe ngale kwekhethini, ongavunyelwe ukuphindisela noma abangele inkinga; uNkulunkulu kumele adlale indima yoMbusi Wokugcina, kumele abe unodoli,[5] anikele ngayo yonke inkululeko. Akunakulandiswa ngezenzo zomuntu, ngakho ufaneleka kanjani ukufuna lokhu nalokhuya kuNkulunkulu? Ufaneleka kanjani ukusikisela kuNkulunkulu? Ufanele kanjani ukutshela uNkulunkulu ukuthi abe nobubele ngobuthaka bakhe? Ufanele kanjani ukuthola umusa kaNkulunkulu? Ufaneleka kanjani ukuthola isikhathi sikaNkulunkulu ngokuphindiwe? Ufaneleka kanjani ukulokhu ethethelelwa uNkulunkulu? Ukuphi unembeza wakhe? Wayiphula kudala inhliziyo kaNkulunkulu, kade ayishiya iyizicucu inhliziyo kaNkulunkulu. UNkulunkulu weza kubantu enamehlo agqamile, ngethemba lokuthi umuntu uyoba nobubele Kuye, ngisho noma kuyimfudumalo engatheni. Kodwa inhliziyo kaNkulunkulu ayinakududuzwa ngumuntu, okuwukuphela kwento ayitholile ukuhlaselwa kanye nokuhlushwa okukhulayo;[6] inhliziyo yomuntu inomhobholo, ufuna izinto ezinkulu, akaneli, uhlale eshinga futhi unobuwula, akalokothi avumele uNkulunkulu ukuba akhululeke noma akhulume, wenza uNkulunkulu azihlaze, futhi uvumela umuntu amkhohlise ngendlela ayithandayo.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi Nokungena (9)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Imibhalo yaphansi:

1. “Ukonakaliswa” kusetshenziselwa ukudalula ukungalaleli kwesintu.

2. “Ahlangabezana namagalelo kanye neminwe eyizinkulungwane elwisana nawo, akhothamise ikhanda akhonze abantu njengenkabi ezimisele” ekuqaleni umusho owodwa, kodwa lapha wehlukaniswe kabili ukuze wenze izinto zicace kakhudlwana. Umusho wokuqala ubhekise esezweni somuntu, ngesikhathi owesibili ubonisa ukuhlupheka abhekana nakho uNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu uthobekile futhi uzifihlile.

3. “Okungenabulungiswa” kubhekise ekuziphatheni kokungalaleli kwabantu.

4. “Ufuna wonke amandla” kubhekise ekuziphatheni kokungalaleli kwabantu. Bayaziphakamisa, bacindezele abanye, babenze balandele bona futhi bahluphekele bona. Bangamandla aphikisana noNkulunkulu.

5. “Unodoli” usetshenziselwa ukuhleka usulu labo abangamazi uNkulunkulu.

6. “Okukhulayo” kusetshenziselwa ukugqamisa ukuziphatha okwehlile kwabantu.

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 254)

Indlela yokuphila akusiyo into engaba ekanoma ubani, noma into engatholwa yinoma ngubani kalula. Lokhu kwenziwa ukuthi ukuphila kuvela kuNkulunkulu kuphela, okusho ukuthi, uNkulunkulu kuphela onesiqu sokuphila, ayikho enye indlela yokuphila ngaphandle kukaNkulunkulu Uqobo, ngakho-ke uNkulunkulu kuphela owumthombo wokuphila, futhi uwumthombo wamanzi okuphila ahlala egeleza. Kusukeka ngesikhathi edala umhlaba, uNkulunkulu wenze umsebenzi omningi obandakanya ukubaluleka kokuphila, wenze umsebenzi omningi onika umuntu ukuphila, futhi wakhokha inani elikhulu ukuze umuntu aphinde abe nokuphila, ngoba uNkulunkulu Uqobo uwukuphila okungunaphakade, futhi uNkulunkulu Uqobo uyindlela umuntu avuswa ngayo. UNkulunkulu uhlala ekhona enhliziyweni yomuntu, futhi uphila phakathi komuntu ngaso sonke isikhathi. Nguye obeqhubekisa ukuphila komuntu, isisekelo sobukhona bomuntu, futhi utshale lukhulu ukuze umuntu aphile emuva kokuzalwa. Wenza umuntu azalwe kabusha, futhi wenza akwazi ukuphila endimeni nendima okumele abe kuyo. Sibonga amandla Akhe, kanye namandla Akhe okuphila angeshatshalaliswe, umuntu uphile izizukulwane eziningi, kukho konke amandla kaNkulunkulu yiwo akade enza ukuthi umuntu aqhubeke nokuba khona, futhi uNkulunkulu ukhokhe inani umuntu ojwayelekile angakaze alikhokhe. Amandla empilo kaNkulunkulu angachuma kunanoma amaphi amandla, phezu kwalokho, edlula wonke amandla. Ukuphila Kwakhe kungunaphakade, amandla Akhe makhulu ngokwedlulele, futhi amandla Akhe okuphila awanakwehlulwa yinoma yini edaliwe noma amandla esitha. Amandla kaNkulunkulu akhona, futhi akhanyisa bha, noma ngabe yisiphi isikhathi noma indawo. Izulu nomhlaba kungaba nezinguquko ezinkulu, kodwa ukuphila kukaNkulunkulu kuhlala kufana. Zonke izinto ziyedlula, kodwa ukuphila kukaNkulunkulu kulokhu kumile, ngoba uNkulunkulu ungumthombo wobukhona bazo zonke izinto, futhi ungumsuka wobukhona bazo. Ukuphila komuntu kuvela kuNkulunkulu, izulu likhona ngenxa kaNkulunkulu, futhi ubukhona bomhlaba busuka emandleni okuphila kukaNkulunkulu. Akukho okubalulekile okungadlula ubukhulu bukaNkulunkulu, futhi akukho okunamandla okuphuma emandleni okuphathwa nguNkulunkulu. Ngale ndlela, ngisho noma bangobani, bonke abantu kumele bathobele ukubusa kukaNkulunkulu, bonke abantu kumele baphile ngaphansi kokulawulwa uNkulunkulu, futhi akekho umuntu ongaphunyuka elulawuleni Kwakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 255)

Uma ufisa ukuthola indlela eya ekuphileni kwaphakade ngokweqiniso, futhi uma ukulambele ngokweqiniso ngenkathi ukufuna, kumele uqale ngokuphendula lo mbuzo: Ukuphi uNkulunkulu namuhla? Mhlawumbe uzophendula ngokuthi uNkulunkulu uhlala ezulwini, vele—ubengeke Aphile ekhaya lakho, angithi? Mhlawumbe ungathi, vele uNkulunkulu uphila phakathi kwazo zonke izinto. Noma ungathi uNkulunkulu uphila enhliziyweni yomuntu ngamunye, noma uNkulunkulu usemhlabeni womoya. Angikuphiki konke lokhu, kodwa kumele ngicacise le ndaba. Akusilo iqiniso ngokugcwele ukuthi uNkulunkulu uphila enhliziyweni yomuntu, kodwa futhi akusilo iphutha ngokugcwele. Lokhu kubangelwa ukuthi, phakathi kwabantu abakholelwa kuNkulunkulu kukhona labo abakholwa ngokweqiniso kanye nalabo abakholwa ngokungeyikho okweqiniso, kukhona labo abagunyazwa uNkulunkulu kanye nalabo angabagunyazi, kukhona labo abamuthokozisayo kanye nalabo abazondayo, futhi kunalabo abalungisayo kanye nalabo abachithayo. Ngakho ngithi uNkulunkulu uphila ezinhliziyweni zabantu abambalwa, futhi labo bantu akungatshazwa ukuthi yilabo abakholelwa kuNkulunkulu ngokweqiniso, labo abagunyazwe uNkulunkulu, labo abamthokozisayo, kanye nalabo abalungisisayo. Kukhona labo abaholwa uNkulunkulu. Njengoba beholwa uNkulunkulu, bangabantu asebezwile futhi ababone indlela kaNkulunkulu yokuphila okungunaphakade. Labo abakholelwa kuNkulunkulu ngendlela engasilo iqiniso, labo abangagunyazwa uNkulunkulu, labo abamcasulayo uNkulunkulu, labo abachithwa uNkulunkulu—nakanjani bayochithwa uNkulunkulu, nakanjani bazosala bengenayo indlela yokuphila, futhi nakanjani bayohlala bengazi ukuthi uNkulunkulu ukuphi. Kolunye uhlangothi, labo uNkulunkulu ahlala ezinhliziyweni zabo bayazi ukuthi ukuphi. Bangabantu uNkulunkulu abanike indlela yokuphila ingunaphakade, futhi yibo abalandela uNkulunkulu. Sewuyazi manje ukuthi uNkulunkulu ukuphi? UNkulunkulu usenhliziyweni yomuntu futhi useceleni nomuntu. Akekho emhlabeni womoya kuphela, futhi phezu kwakho konke, kodwa muningi kakhulu emhlabeni umuntu aphila kuwo. Ngakho ukufika kwezinsuku zokugcina kufike ezigabeni zomsebenzi kaNkulunkulu kwangena endaweni entsha. UNkulunkulu ungaphezu kwazo zonke izinto emhlabeni, futhi Nguye oyisisekelo somuntu enhliziyweni yakhe, futhi phezu kwalokho, ukhona phakathi komuntu. Yingale ndlela kuphela angaletha indlela yokuphila esintwini, futhi anike umuntu indlela yokuphila. UNkulunkulu uze emhlabeni, futhi uphila phakathi kwabantu, ukuze umuntu athole indlela yokuphila, futhi ukuze umuntu abe khona. Khona manjalo, uNkulunkulu ufuna ukulawula zonke izinto emhlabeni jikelele, ukuze zihambisane nokuphatha Kwakhe phakathi kwabantu. Ngakho, uma wazisa imfundiso yokuthi uNkulunkulu usezulwini nasenhliziyweni yomuntu, kube awulazisi iqiniso lobukhona bukaNkulunkulu phakathi komuntu, kusho ukuthi ngeke uphinde ukuthole ukuphila, futhi ngeke uphinde ulithole iqiniso.

UNkulunkulu Uqobo ungukuphila, neqiniso, futhi ukuphila Kwakhe neqiniso kuyahambisana. Labo abehluleka ukuthola iqiniso abasoze bakuthola ukuphila. Ngaphandle kokuqondiswa, ukusekelwa, kanye nokuhlinzeka ngeqiniso, uyothola amagama nje, nezimfundiso, kanti, ngaphezu kwakho konke, ukufa. Ukuphila kukaNkulunkulu kuhlala kukhona, futhi iqiniso Lakhe nokuphila kuyahambisana. Uma wehluleka ukuthola umthombo weqiniso, kusho ukuthi awusoze wathola ukudla kokuphila; uma wehluleka ukuthola isihlinzeko sempilo nakanjani awuzukuba neqiniso, futhi kuqhelelene kakhulu nemicabango nokuqonda, umzimba wakho uwonke awuzukuba yilutho ngaphandle kwenyama, inyama yakho enuka phu. Yazi ukuthi amagama asezincwadini awabalwa njengokuphila, izincwadi zomlando ngeke zithathwe ngokuthi ziyiqiniso, futhi izimfundiso zakudala zingesebenze njengamazwi akhulunywa uNkulunkulu namuhla. Ngokuvezwa uNkulunkulu kuphela uma eseza emhlabeni futhi ephila phakathi komuntu okuyiqiniso, ukuphila, intando kaNkulunkulu, kanye nendlela Yakhe yamanje yokusebenza. Uma ungasebenzisa amarekhodi amazwi akhulunywe uNkulunkulu ezikhathini ezedlule namuhla, kusho ukuthi uwusomlando ovundulula okucashile, futhi indlela ephuma phambili yokukuchaza ukuthi ungungoti wamagugu omlando. Lokho kudalwa ukuthi uhlala ukholelwa emlandweni womsebenzi kaNkulunkulu awenza ngezikhathi esezadlula, ukholelwa esithunzini uNkulunkulu asishiya ngenkathi esebenza kubantu ngaphambilini, futhi ukholelwa endleleni uNkulunkulu ayinika abalandeli Bakhe ngezikhathi zangaphambilini. Awukholelwa endleleni yomsebenzi kaNkulunkulu wanamuhla, awukholelwa ebusweni bukaNkulunkulu obukhazimulayo namuhla, futhi awukholelwa endleleni yeqiniso elivezwa uNkulunkulu namuhla. Ngakho uyaziphuphela nje futhi uqhelelene nokuqhubekayo okuyinto engephikiswe. Uma manje usabambelele emazwini angenike umuntu ukuphila, ungumuntu oqinelwa yikhanda,[a] ngoba uzigodlile, unenkani yeselesele, uqinelwa ikhanda kakhulu awufuni nokucabanga!

Kucashunwe embhalweni othi “UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Imibhalo yaphansi:

a. Ucezu lokhuni olufile: isisho sesiShayina, esisho ukuthi “akanakusizakala.”

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 258)

Kusuka ngomzuzu ufika ukhala kulo mhlaba uqala ukuwenza umsebenzi wakho. Uqala ukubamba iqhaza lakho ohlelweni nasogcotshweni lukaNkulunkulu. Uqala uhambo lokuphila. Akukhathaliseki ukuthi usuka kuphi nokuthi uhlalelwe yiluphi uhambo, akekho ongaphunyukwa uhlelo olubekwe yiZulu, futhi akekho olawula isiphetho sakhe, yilowo obusa zonke izinto kuphela ongakwazi ukwenza lowo msebenzi. Kusukela ngosuku umuntu aba khona ngalo, uNkulunkulu yilokhu eme waqina emsebenzini Wakhe, ephethe indawo yonke futhi elawula ukuguquka nokunyakaza kwayo yonke. Njengazo zonke izinto, umuntu ngaleya kokuqaphela, ulokhu ondliwa ngobumtoti nemvula namazolo okuvela kuNkulunkulu. Njengazo zonke izinto, umuntu engazi uphila ngaphansi ngokuhlelela kwesandla sikaNkulunkulu. Inhliziyo nomoya womuntu kuphethwe esandleni sikaNkulunkulu, nakho konke ukuphila komuntu kubukwa amehlo kaNkulunkulu. Akunandaba ukuthi uyakukholwa noma awukukholwa lokhu, zonke izinto, eziphilayo noma ezifile, ziyogudluka, ziguquke, zenziwe zintsha futhi zinyamalale ngokuhambisana nemicabango kaNkulunkulu. Lena yindlela uNkulunkulu abusa ngayo zonke izinto.

Njengoba ubusuku buqala isinyelela, umuntu akanakile, ngoba inhliziyo yomuntu ayikwazi ukubona indlela ubumnyama obusondela ngayo noma lapho buqhamuka khona. Njengoba ubusuku buphela kancane kancane, umuntu wamukela ukukhanya kosuku, kodwa akucaci kakhudlwana enhliziyweni yomuntu ukuthi ukukhanya kuvela kuphi nokuthi kubuxoshe kanjani ubumnyama basebusuku. Ukuguquguquka okunjalo okungapheli kwemini nobusuku kususa umuntu kwenye inkathi kumuse kwenye, kuhambise nezikhathi, kube futhi kuqikelela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu necebo lakhe kuyenziwa isikhathi ngasinye nangazo zonke izikhathi. Umuntu wedlula ezinkathini noNkulunkulu, kodwa umuntu akazi ukuthi uNkulunkulu ubusa zonke izinto eziphilayo noma akayazi indlela uNkulunkulu ahlela ngayo naqondisa ngayo zonke izinto. Yiyo le nto ebilokhu ihlula umuntu kusukela endulo kuze kube yimanje. Mayelana nembangela yalokho, akubangelwa ukuthi izenzo zikaNkulunkulu zifihleke kakhulu, noma ukuthi yima luzofezeka uhlelo lukaNkulunkulu, kodwa kubangelwa ukuthi inhliziyo nomoya womuntu kuqhelelene kakhulu noNkulunkulu. Ngakho, ngisho noma umuntu emlandela uNkulunkulu, ulokhu esebenzela uSathane noma yena engazi. Akekho ofuna ngenkuthalo ukulandela izinyathelo noma ukubonakala kukaNkulunkulu, futhi akekho ofisa ukuphila ekubakekelweni nokugcinwa uNkulunkulu. Kunalokho, abantu bavumela ukuwohlozwa uSathane, nomubi ukuze bamukeleke kuleli zwe nasemithethweni yokuphila elandelwa yisintu esikhohlakele. Kuleli qophelo, inhliziyo nomoya womuntu kunikelwe njengophawu lokubonga kuSathane futhi kuba okokusimamisa uSathane. Ngaphezu kwalokho, inhliziyo yomuntu nomoya wakhe kuba indawo uSathane angahlala kuyo futhi kuba indawo enhle angadlalela kuyo. Ngale ndlela, umuntu engazi, akabe esayiqonda imigomo yokuba umuntu, nokufaneleka kanye nezinjongo zokuba khona komuntu. Imithetho kaNkulunkulu nesivumelwano esiphakathi kukaNkulunkulu nomuntu kushabalala kancane kancane enhliziyweni yomuntu aze umuntu angamfuni noma angamnaki uNkulunkulu. ngokuhamba kwesikhathi, umuntu akabe esaqonda ukuthi kungani uNkulunkulu adala umuntu, futhi akabe esawaqonda amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu noma aqaphele konke okuvela kuNkulunkulu. Umuntu uqala ukuphikisa imithetho nezinqumo zikaNkulunkulu; inhliziyo nomoya womuntu kuyafa. … UNkulunkulu ulahlekelwa umuntu wendalo Yakhe yokuqala, futhi umuntu ulahlekelwa yimpande yesiqalo sakhe. Lolu usizi lwalesi sintu. Eqinisweni, kusukela ekuqaleni kuze kube manje, uNkulunkulu wethule imbangalusizi esintwini lapho umuntu eyiqhawe futhi engumgilwa kuyo, futhi akekho owaziyo ukuthi ubani ongumqondisi wale mbangalusizi.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 259)

UNkulunkulu wadala lo mhlaba futhi waletha umuntu, isidalwa esiphilayo afaka kuso ukuphila. Okwalandela, umuntu waba nabazali nezihlobo futhi akaba esaba yedwa. Kusukela ngesikhathi umuntu abona ngaso umhlaba, wayehlelelwe ukuba sogcotshweni lukaNkulunkulu. Umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu oweseka isidalwa ngasinye esiphilayo ekukhuleni kuze kube sebudaleni. Phakathi nale nqubo, akekho okholwa ukuthi umuntu uphila futhi akhule ngaphansi kokunakekelwa uNkulunkulu. Kunalokho, umuntu ubambelela ekuthini wakhula ngaphansi kothando nokunakekelwa abazali bakhe, nokuthi ukukhula kwakhe kwakuqondiswa umuzwa wangaphakathi wokuphila. Lokhu kungenxa yokuthi umuntu wazi okuncane ngokuthi ukuphila kwanikezwa ngubani nokuthi kuvela kuphi, akazi ukuthi inqubo yokuphila izidala kanjani izimangaliso. Umuntu wazi kuphela ukuthi ukudla kwakha isisekelo sokuthi umuntu aqhubeke nokuphila, nokuthi ukubekezela kuwumnyobo wobukhona bempilo nokuthi ukukholwa kungumnotho wokuphila kwakhe. Akawuboni umusa nokondliwa okuvela kuNkulunkulu. Umuntu ube esekusaphaza ukuphila akunikwe uNkulunkulu…. Akekho umuntu kubantu uNkulunkulu abalondoloza ubusuku nemini othatha kuqala isinyathelo sokumkhonza. UNkulunkulu uyaqhubeka esebenza kumuntu njengoba ehlelile futhi akalindele okuthile kuye. Lokho ukwenza enethemba lokuthi ngelinye ilanga, umuntu uyovuka emaphusheni bese eyiqonda injongo nokubaluleka kokuphila, aqonde nenani uNkulunkulu anike okuningi ngalo konke umuntu, futhi azi nokuthi uNkulunkulu ukulangazelela kangakanani ukuthi umuntu abuyele Kuye. Akekho oseke wacabanga ngezimfihlo zokuqala nokuqhubeka kwempilo yomuntu. Kodwa, uNkulunkulu kuphela oqonda futhi abekezelele buthule bonke ubuhlungu nokungqutshuzwa okuvela kumuntu, osamukele konke okuvela kuNkulunkulu kodwa akabongi. Umuntu ukuthatha kalula konke okuza nokuphila, futhi “kuyinto efanele nje,” abantu bamlahlile, bamkhohlwa futhi bamsenga uNkulunkulu. Ingabe uhlelo lukaNkulunkulu lubaluleke kangako ngempela yini? Ingabe umuntu, isidalwa esiphilayo esiphuma esandleni sikaNkulunkulu, ubaluleke ngaleyo ndlela? Icebo likaNkulunkulu libaluleke kakhulu; nokho, abantu abaphilayo abadala ngesandla Sakhe baphilela icebo Lakhe. Ngakho, uNkulunkulu ngeke ayeke uhlelo Lwakhe ngenxa yenzondo yalesi sintu. Kungenxa yohlelo Lwakhe nomoya awuphefumulayo okwenza uNkulunkulu abekezelele bonke ukuhlushwa, hhayi ngenxa yenyama yomuntu kodwa ngenxa yokuphila komuntu. Uyafisa ukubuyisa hhayi nje inyama yomuntu kodwa impilo ayiphefumula. Leli icebo Lakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 260)

Bonke abafika kulo mhlaba kumele baphile bese beyafa, futhi baningi asebelubonile uchungechunge lokufa nokuzalwa kabusha. Abaphilayo kungekudala bazoshona bese kuthi abafile babuye maduze. Konke lokhu kungumgudu wokuphila ohlelwe uNkulunkulu ewuhlelela sonke isidalwa esiphilayo. Nokho, lo mgudu nochungechunge kungamaqiniso uNkulunkulu afisa abantu bawazi, ukuthi ukuphila uNkulunkulu akufake kubo akupheli futhi akuphazanyiswa inyama, isikhathi, noma umkhathi. Lena imfihlakalo yokuphila uNkulunkulu akufake kumuntu nobufakazi bokuthi ukuphila kuvela kuNkulunkulu. Nakuba abaningi bengase bengakholwa ukuthi ukuphila kwavela kuNkulunkulu, abantu nakanjani bakujabulela konke okuvela kuNkulunkulu, kungakhathaleki ukuthi bayakukholwa noma bayakuphika ukuba khona Kwakhe. Uma ngelinye ilanga uNkulunkulu engake aguqule inhliziyo yakhe noma abuyisele kuye zonke izinto ezisemhlabeni noma athathe ukuphila akunikezile, akekho umuntu oyophila. UNkulunkulu usebenzisa ukuphila Kwakhe ukuze anakekele zonke izinto, eziphilayo nezingaphili, enze konke kuhleleke esebenzisa amandla negunya Lakhe. Leli iqiniso okungekho muntu ongalisungula noma aliqonde kalula, futhi la maqiniso angaqondakali kalula abaluleke kakhulu futhi awubufakazi kanye bokubonakala kwamandla empilo kaNkulunkulu. Manje yithi nginitshele imfihlo: Ubukhulu namandla okuphila kukaNkulunkulu ngeke kuqondwe ngokujulile yinoma yisiphi isidalwa. Kunjena manje, njengoba kwakunjalo nasekuqaleni, kuyoba njalo esikhathini esizayo. Imfihlo yesibili engizoyikhipha yile: Umthombo wokuphila uvela kuNkulunkulu, kwayo yonke indalo, akunandaba ukuthi yakheke ngendlela ehlukile. Kungakhathaleki ukuthi uluhlobo olunjani lwesidalwa, awukwazi ukuhamba uphambane nomgudu uNkulunkulu awubekile. Kunoma ikuphi, engikufisayo ukuthi umuntu aqonde ukuthi ngaphandle kokunakekelwa, ukulondolozwa, kanye nokondliwa nguNkulunkulu, umuntu ngeke athole yonke into okwakufanele ayithole, akunandaba ukuthi uzama noma uzabalaza kangakanani. Ngaphandle kokuthola ukuphila kuNkulunkulu, umuntu ngeke azi ukuthi uphilelani, futhi uyolahlekelwa injongo yokuphila. UNkulunkulu angamvumela kanjani umuntu ochitha ukubaluleka kokuphila Kwakhe ukuba angabi nandaba kanje? Kodwa futhi, ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ungumthombo wokuphila. Uma umuntu ehluleka ukwazisa konke lokho uNkulunkulu amnike khona, uNkulunkulu ngeke agcine nje ngokubuyisa lokho amnika khona ekuqaleni, kodwa okukhulu kunalokho, umuntu uyokhokha ngokuphindwe kabili ukuze enze isinxephezelo ngakho konke uNkulunkulu akuchithile.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 261)

Konke lokhu okulo mhlaba kuyashintsha ngokushesha emicabangweni kaMninimandla Onke, phansi kwamehlo Akhe. Izinto isintu esingakaze sizwe ngazo zingafika kungazelele. Kanti futhi lokho isintu okwakulokhu kungokwaso kungavele kusilahlekele singazanga. Akukho namunye ongaqonda ukuthi ukuphi uMninimandla Onke, futhi ngaphezu kwalokho, akukho namunye ongezwa ukuphakama nobukhulu bamandla empilo kaMninimandla Onke. Ukuphakama Kwakhe kusekutheni Yena ukwazi ukubona lokho abantu abangeke bakubone. Ubukhulu Bakhe busekutheni Yena ulahlwa kanjani yisintu kepha ebe esindisa isintu. Uyayazi incazelo yokuphila nokufa. Ngaphezu kwalokho, Yena uyayazi imithetho yokuphila yesintu, asidalile. Yena uyisisekelo sobukhona bomuntu kanye noMhlengi wesintu ukuze sivuke futhi. Udicilela phansi izinhliziyo ezijabulile ngenhlupheko abuye akhuphulele phezulu izinhliziyo ezidabukile ngenjabulo. Konke lokhu okomsebenzi Wakhe, kanye nesu Lakhe.

Isintu, sesedukile ekuhlinzekeni ngempilo kukaMninimandla Onke, asiyazi inhloso yokuphila, kodwa khona lapho sesaba ukufa. Asinakho ukusizakala noma ukwesekeleka, kodwa sisalokhu singabaza ukuvala amehlo aso, futhi siyazinikela ekuphileni impilo eyisinengiso kulo mhlaba, singamasaka enyama angenalwazi ngemiphefumulo yawo. Niphila ngale ndlela, ngaphandle kwethemba, njengoba kwenza abanye, ngaphandle kwenhloso. Yilowo Ongcwele Yedwa osendabeni yasendulo ozosindisa abantu okuthi lapho bebubula phakathi kwenhlupheko yabo, balangazelele ngokuphelelwa yithemba ukufika Kwakhe. Le nkolelo ngeke yenzeke okwamanje kubantu abangazi. Nakuba kunjalo, abantu basalokhu belangazelela lokhu kakhulu. UMninimandla Onke unomusa kulabo abahlupheke ngokweqile. Ngesikhathi esifanayo, Ukhathele yilabo bantu abangenaso isazelo, ngoba kudingeke ukuba ayilindele isikhathi eside ngokwedlule impendulo evela esintwini. Ulangazelela ukufuna, ukufuna inhliziyo yakho nomoya wakho. Ufuna ukukunikeza ukudla namanzi kanye nokukuvusa, ukuze ungasomi, ungalambi. Ngesikhathi usukhathele nalapho usuqala ukuba nosizi lwalapha emhlabeni, ungadideki, ungakhali. UNkulunkulu uMninimandla Onke, uMbheki, uyokwamukela ukufika kwakho noma nini. Useceleni kwakho ukubhekile, elindele ukuthi ubuyele emuva. Ulindele usuku lapho ingqondo yakho ibuyela ikhumbula: ubuyelwe ukukhumbula iqiniso lokuthi wena wavela kuNkulunkulu, ngandlela thize nandawana thize wake walahleka, walahlekelwa ngumqondo endleleni, kwase futhi, ungazelele waba “nobaba.” Waphinde futhi wabona ukuthi uMninimandla Onke ubekade ebukela laphaya, elindele ukubuya kwakho sonke lesi sikhathi. Ukulindele esezinhlungwini, elindele ukuphendulwa ngaphandle kokuthola impendulo. Ukubuka kwakhe akunalo inani futhi kungokwenhliziyo nomoya womuntu. Mhlawumbe lokhu kubheka akubekelwe sikhathi, futhi mhlawumbe lokhu kubheka sekufike ekugcineni. Kodwa kumele wazi kahle ukuthi inhliziyo nomoya wakho kuphi njengamanje.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukububula KukaMninimandla Onke” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 262)

Njengamalunga ohlanga lwesintu kanye namaKristu azinikele, kuwumthwalo nesibopho sethu sonke ukunikela imiqondo nemizimba yethu ukuze kugcwaliseke umsebenzi ophathiswe nguNkulunkulu ngoba ubuthina bonke bavela kuNkulunkulu, futhi bukhona ngenxa yobukhosi bukaNkulunkulu. Uma imiqondo nemizimba yethu ingeyona eyomsebenzi ophathiswe nguNkulunkulu kanye nendlela elungile yesintu, ngakho imiphefumulo yethu ngeke ifanele labo ababulawelwa umsebenzi abawuphathiswe nguNkulunkulu, ngeke ifanele uNkulunkulu nhlobo, osihlinzeke ngakho konke.

UNkulunkulu wadala lo mhlaba, wadala isintu, futhi ngaphezu kwalokho, wayengumakhi wesiko lamaGriki lasendulo kanye nokuphucuka kwabantu. UNkulunkulu kuphela oduduza lesi sintu, futhi uNkulunkulu kuphela onakekela lesi sintu ubusuku nemini. Ukuthuthuka komuntu nokuqhubekela phambili kungehlukaniswe nobukhosi bukaNkulunkulu, futhi umlando nekusasa lesintu kungeke kwakhishwa ezinhlelweni zikaNkulunkulu. Uma ungumKristu ngokweqiniso, uzokholwa ukuthi ukuvuka nokuwa kwanoma iliphi izwe noma isizwe kwenzeka ngokuhlela kukaNkulunkulu. UNkulunkulu yedwa owazi isiphetho sezwe noma isizwe, futhi uNkulunkulu yedwa olawula inkambo yale sintu. Uma isintu sifisa ukuba nesiphetho esihle, uma izwe lifuna ukuba nesiphetho esihle, kufanele umuntu aguqe phansi adumise uNkulunkulu, aphenduke futhi avume phambi kukaNkulunkulu, ngaphandle kwalokho isiphetho nesiphetho somuntu ngokungenakugwemeka siyogcina ngenhlekelele.

Bheka emuva esikhathini somkhumbi kaNowa: isintu sasonakele kakhulu, sasidukile esibusisweni sikaNkulunkulu, sasingasanakekelwe nguNkulunkulu, futhi sasesilahlekelwe izithembiso zikaNkulunkulu. Babephila ebumnyameni, ngaphandle kokukhanya kukaNkulunkulu. Ngakho baba nezinkanuko ngokwemvelo, bazilahlela ekonakaleni okusabekayo. Abantu abanjalo babengeke basakwazi ukwemukela isithembiso sikaNkulunkulu: babengafanele ukubona ubuso bukaNkulunkulu, noma ukuzwa izwi likaNkulunkulu, ngoba babemshiyile uNkulunkulu, babelahle kude konke ayekade ebaphe khona, futhi basebezikhohliwe izimfundiso zikaNkulunkulu. Inhliziyo yabo yedukela kude kakhulu noNkulunkulu, futhi njengoba kwenzeka lokho, bonakala ngaphezulu kwakho konke ukucabanga nobuntu, futhi baphenduka baba babi kakhulu. Ngakho baya besondela ekufeni, bawela olakeni nokujezisa kukaNkulunkulu. UNowa kuphela owayekhonza uNkulunkulu futhi ebalekela ububi, ngakho wayekwazi ukuzwa izwi likaNkulunkulu, futhi ezwa nemiyalelo kaNkulunkulu. Wawakha umkhumbi ngokusho kwemiyalelo yezwi likaNkulunkulu, futhi waqoqa zonke izinhlobo ngezinhlobo zezidalwa. Ngale ndlela, kwathi uma yonke into seyilungiselelwe, uNkulunkulu wadedela imbubhiso Yakhe phezu komhlaba. UNowa kuphela kanye namalunga ayisikhombisa omndeni wakhe abasinda kuleyo mbubhiso, ngoba uNowa wayekhonza uJehova futhi ebalekela ububi.

Bese ubheka inkathi yamanje: Abantu abalungile njengoNowa abakhonza uNkulunkulu babalekele ububi, abasekho ngisho ukuba khona. Kepha uNkulunkulu usenomusa esintwini futhi uyasisula icala isintu kule nkathi yokugcina. UNkulunkulu ufuna labo abalangazelela ukuthi aqhamuke. Ufuna labo abakwazi ukuzwa amazwi Akhe, labo abangakhohlwanga yilokho abaphathise khona futhi abanikela inhliziyo nomzimba wabo Kuye. Ufuna labo abalalela okwezingane phambi Kwakhe, futhi abangamelani Naye. Uma ungavinjwa ngamandla athile ekukhonzeni kwakho ngobuqotho uNkulunkulu, uNkulunkulu uzokwenzela umusa, futhi athele izibusiso Zakhe kuwe. Uma usesikhundleni esiphakeme, waziwa ngokuhlonishwa, unolwazi oluchichimayo, unempahla eningi, futhi wesekwe abantu abaningi, kepha zonke lezi zinto zingakuvimbi ukuthi uze phambi kukaNkulunkulu ukwemukela ubizo Lwakhe, nalokho akuphathisa khona, ukwenza lokho uNkulunkulu akucela ukuba ukwenze, konke oyokwenza kuyoba okubaluleke kakhulu emhlabeni futhi uyobe ungolunge kunabo bonke esintwini. Uma wala ubizo lukaNkulunkulu ngenxa yesikhundla kanye nemigomo yakho, konke ozokwenza kuyobe kuqalekisiwe futhi kuyokwenyanywa nguNkulunkulu. Mhlawumbe ungumongameli, noma usosayensi, umfundisi, noma ilunga kodwa noma ngabe siphakeme kangakanani isikhundla sakho, uma wethembele olwazini lwakho, nekhono kulokho okwenzayo, uyoba yisahluleki njalo, futhi uyohlala ungenazo izibusiso zikaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akamukeli lutho olwenzayo, futhi akavumi ukuthi umsebenzi wakho ungolungileyo noma emukele ukuthi usebenzela ukusizakala kwesintu. Uzothi konke okwenzayo, ukusebenzisa ulwazi namandla esintu ukuphuca umuntu ukuvikelwa nguNkulunkulu, kanye nokuphika izibusiso zikaNkulunkulu. Uzothi uholela isintu ebumnyameni, ekufeni, futhi ekuqaleni kokuphila okungenamkhawulo lapho umuntu eselahlekelwe uNkulunkulu nesibusiso Sakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 263)

Kusukela lapho umuntu waqala ukuba namasayensi okuhlalisana kwabantu, umqondo womuntu wagcwala isayensi nolwazi. Isayensi nolwazi lwase luba amathuluzi okubusa isintu, futhi yayingasekho indawo eyanele yokuba umuntu akhonze uNkulunkulu, kanye nezimo ezikahle zokukhonzwa kukaNkulunkulu. Isikhundla sikaNkulunkulu sashona phansi kakhulu enhliziyweni yomuntu. Izwe enhliziyweni yomuntu elingenandawo kaNkulunkulu limnyama, alinalutho alinathemba. Ngakho kwavela ososayensi bezokuhlalisana kwabantu abaningi, ababhali bezemilando, kanye nosopolitiki ukuveza izichasiso ezicatshangiwe zesayensi yokuhlalisana kwabantu, umcabango ngenguquko yabantu, kanye nezinye izichasiso ezicatshangiwe eziphikisa iqiniso lokuthi uNkulunkulu wadala umuntu, ukugcwalisa inhliziyo nomqondo womuntu. Futhi ngale ndlela, labo abakholelwa ukuthi uNkulunkulu wadala yonke into baba mbalwa kakhulu, futhi labo abakholelwa emcabangweni ngenguquko baba baningi kakhulu. Abantu abaningi kakhulu bathatha imibhalo ngemisebenzi kaNkulunkulu kanye namazwi Akhe ngenkathi yeTestamente Elidala njengezinsomi nezinganekwane. Ezinhliziyweni zabo abantu baphenduka bangabinandaba nesithunzi nobukhulu bukaNkulunkulu, nemfundiso ethi uNkulunkulu ukhona futhi uyabusa phezu konke. Ukuphila kwesintu nesiphetho samazwe nezizwe akusabalulekile kubo. Umuntu uphila ezweni elingenalutho ezikhathaza kuphela ngokudla, ukuphuza nokushisekela intokozo. … Bambalwa abantu abazihluphayo ngokufuna ukwazi lapho uNkulunkulu enza khona umsebenzi Wakhe namhlanje, noma ukufuna ukuthi usengamela kanjani futhi usihlela kanjani isiphetho somuntu. Futhi ngale ndlela, kungazeki kumuntu, impucuko yabantu iya ngokuya ingakwazi ukuhamba ngokwezifiso zomuntu, futhi baningi abantu abezwa ukuthi njengoba bephila emhlabeni onjalo, ukujabula kwabo kuncane kunalokho kwabantu bangaphambilini. Nabantu bamazwe ayephucuke kakhulu imbala baveza izikhalo ezinjalo. Ngoba ngaphandle kokuqondisa kukaNkulunkulu, akukhathaleki ukuthi ababusi nezazi zokuhlalisana kwabantu bazikhathaza kangakanani ukugcina impucuko yabantu, kunhlanga zimuka nomoya. Akekho ongagcwalisa ubuze obusenhliziyweni yomuntu, ngoba akekho ongaba impilo yomuntu, futhi awukho umcabango wezokuhlalisana ongakhulula umuntu ebuzeni obumphethe. Isayensi, ulwazi, inkululeko, intando yeningi, ukungcebeleka, ukunethezeka, lokhu kuyikhefu lesikhashana. Naphezu kwalezi zinto, umuntu uyokona nakanjani futhi akhalele ukwenza okungalungile emphakathini. Lezi zinto ngeke zivimbe ukulangazelela okukhulu nesifiso somuntu sokucwaninga. Ngoba umuntu wenziwa nguNkulunkulu, futhi imihlatshelo engenangqondo kanye nokucwaninga komuntu kuholela kuphela ekuhluphekeni okukhulu. Umuntu uzophila esimweni sokwesaba okungapheli, ngeke azi ukuthi angalimela kanjani ikusasa lesintu, noma angabhekana kanjani nendlela engaphambili. Umuntu uzogcina esaba ngisho isayensi nolwazi, futhi asabe nakakhulu umuzwa wobuze ngaphakathi kuye. Kulo mhlaba, akukhathaleki ukuthi uphila ezweni elikhululekile noma ezweni elingenawo amalungelo esintu, awukwazi nhlobo ukuphunyuka isiphetho sesintu. Noma ngabe ungumbusi noma ungobuswayo, awukwazi nhlobo ukuphunyuka esifisweni sokuthi ucwaninge isimiso, izimfihlakalo kanye nesiphetho sesintu. Akusaphathwa ukuthi awukwazi ukuphunyuka emuzweni odidayo wobuze. Izenzakalo ezinje, ezijwayelekile esintwini sonke, zibizwa ngokuthi imisebenzi ephathelene nokuhlalisana kwabantu yizazi zesayensi yokuhlalisana kwabantu, kepha ayikho indoda eqotho engavela ukuxazulula lezi zinkinga. Umuntu, vele, ungumuntu. Indawo nempilo kaNkulunkulu ayinakuthathwa yinoma ngumuphi umuntu. Isintu asidingi nje kuphela umphakathi onobuqiniso lapho bonke abantu bondlekile futhi belingana futhi bekhululekile, kodwa insindiso kaNkulunkulu kanye nokuhlinzeka Kwakhe impilo kubo. Kulapho umuntu ethola insindiso kaNkulunkulu nokuhlinzeka Kwakhe ngempilo kubo lapho izidingo, ukulangazelela ukucwaninga, kanye nobuze bomoya womuntu kuyoxazululwa. Uma abantu bezwe noma besizwe bengakwazi ukwemukela insindiso kanye nokunakekela kukaNkulunkulu, lelo lizwe noma leso sizwe esinjalo siyohamba indlela eya encithakalweni, eya ebumnyameni, futhi siyobhujiswa nguNkulunkulu.

Mhlawumbe izwe lakho liyaphumelela njengamanje, kodwa uma uvumela abantu ukuthi baphambuke kuNkulunkulu, izwe lakho liyozithola liya ngokuya lingenazo izibusiso zikaNkulunkulu. Impucuko yezwe lakho iyoya ngokuya inyathelwe phansi, kungekudala abantu bayovukela uNkulunkulu futhi baqalekise iZulu. Ngakho, kungazeki kumuntu, isiphetho sezwe siyokwehlelwa incithakalo. UNkulunkulu uzovusa amazwe anamandla ukubhekana nalawo mazwe aqalekiswe nguNkulunkulu, futhi angawasusa ebusweni bomhlaba. Ukuvuka nokuwa kwezwe kukhomba ukuthi ababusi balo bayamkhonza uNkulunkulu noma cha, futhi nokuthi bayabaholela yini abantu babo ukuba basondele kuNkulunkulu futhi bamkhonze. Nokho, kule sikhathi sokugcina, ngenxa yokuthi labo abafuna futhi abakhonza uNkulunkulu ngeqiniso baya ngokuya beba yingcosana, uNkulunkulu uzothela umusa okhethekile kulawo mazwe lapho ukholo olusemthethweni kuwubuKristu. Uwaqoqela ndawonye ukwenza inkambu yabalungile nokho emhlabeni, kuthi lawo mazwe angakholwa nhlobo noma lawo angakhonzi uNkulunkulu weqiniso azoba yizitha zenkambu elungile. Ngale ndlela, uNkulunkulu akanayo kuphela indawo phakathi kwesintu lapho ezokwenza khona umsebenzi Wakhe, kodwa uphinda azuze amazwe angaphatha ngegunya elifanele, ukuze alethe unswinyo nemikhawulo kulawo mazwe amelana noNkulunkulu. Kepha ngale kwalokhu, namanje ababaningi abantu abavelayo ukukhonza uNkulunkulu, ngoba umuntu useduke kakhulu Kuye, futhi uNkulunkulu usenesikhathi eside kakhulu engekho emicabangweni yomuntu. Kusele emhlabeni amazwe enza ukulunga futhi amelane nobubi kuphela. Kodwa lokhu kukude nezifiso zikaNkulunkulu, ngoba abekho ababusi bezwe abangavumela uNkulunkulu ukuthi abuse phezu kwabantu babo, futhi ayikho inhlangano yezepolitiki engaqoqa abantu bayo ndawonye ukukhonza uNkulunkulu; uNkulunkulu uselahlekelwe yindawo Yakhe efanele enhliziyweni yezwe, yesizwe, yeqembu elibusayo, kanye ngisho nasenhliziyweni yawonke umuntu. Nakuba amandla alungileyo ekhona emhlabeni, ukubusa lapho uNkulunkulu engenandawo enhliziyweni yomuntu kuntekenteke. Ngaphandle kwesibusiso sikaNkulunkulu, umkhakha wezepolitiki uyoba yinhlakanhlaka futhi ube sengozini yokuhlaselwa. Esintwini, ukuhlala ngaphandle kwesibusiso sikaNkulunkulu kufana nokungabi nelanga. Akukhathaleki ukuthi ababusi banikela ngokukhuthala okungakanani kubantu babo, akusho lutho ukuthi mingaki imihlangano elungile isintu esizenzayo ndawonye, akukho kulokhu okuyolungisa izinto, noma kuguqule isiphetho sesintu. Umuntu ucabanga ukuthi izwe lapho abantu bondlekile futhi begqokile, lapho abantu bephila khona ngokuthula, yizwe elihle, futhi elinabaholi abalungile. Kepha uNkulunkulu akacabangi kanjalo. Ukholwa ukuthi izwe lapho kungekho muntu omkhonzayo Yena yilelo azolibhubhisa. Indlela yomuntu yokucabanga iphikisana kakhulu nekaNkulunkulu. Ngakho, uma inhloko yezwe ingakhonzi uNkulunkulu, isiphetho salelo zwe kuyoba ngesinosizi, futhi izwe ngeke libe nampokophelo.

UNkulunkulu akangeni kwezepolitiki yabantu, kepha isiphetho sezwe noma isizwe silawulwa nguNkulunkulu. UNkulunkulu ulawula lomhlaba kanye nomhlaba wonke jikelele. Isiphetho somuntu kanye nohlelo lukaNkulunkulu kuxhumene ngokusondelelene, futhi akekho umuntu, izwe noma isizwe esikhishelwe ngaphandle ebukhosini bukaNkulunkulu. Uma umuntu efisa ukwazi isiphetho sakhe, kufanele eze phambi kukaNkulunkulu. UNkulunkulu uzokwenza labo abamlandelayo nabamkhonzayo ukuthi baphumelele, futhi uzoletha ukuncipha nobhubhiso kulabo abamelana Naye nabamalayo.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 264)

Ebubanzini bomhlaba nomkhathi, izidalwa ezingenakubalwa ziyaphila futhi zizalane, zilandela umthetho wokuphila ozungezayo, futhi zibambelele emthethweni owodwa ongaguquki. Labo abafayo bahamba nezindaba zalabo abaphilayo, futhi labo abaphilayo bayaphinda umlando ofanayo onosizi walabo asebefile. Ngakho isintu asikwazi ukungazibuzi: Siphilelani? Futhi kungani kufanele sife? Ubani ophethe lo mhlaba? Futhi ubani owadala lesi sintu? Isintu sadalwa uMama Oyimvelo? Ingabe isintu sizilawulela sona ngempela ikusasa laso? … Isintu sesiyibuzile le mibuzo izinkulungwane zeminyaka, siphindelela. Ngeshwa, lapho isintu sishisekela kakhulu ngale mibuzo, yilapho kukhula kakhulu ukomela kwaso isayensi. Isayensi inika ukwaneliseka okufishane kanye nenjabulo yesikhashana, kodwa ayenele neze ukukhulula isintu esizungwini, umzwangedwa kanye nengebhe ecishe ingafihleki nokungabi namandla okusekujuleni komphefumulo waso. Isintu simane sisebenzise ulwazi lwesayensi olubonakala ngamehlo enyama nalokho ingqondo yaso engakuqonda ukuze kwenze inhliziyo yaso ibe ndikindiki ingabe isezwa. Kepha lolu lwazi oluyisayensi alwenele ukuvimba isintu ukuthi sihlole izimfihlakalo. Isintu asazi nhlobo ukuthi ngubani oyiNkosi yomhlaba nazo zonke izinto, kungasaphathwa ukungazi kwaso isiqalo nekusasa lesintu. Isintu simane siyaphila ngokuphoqeleleka phakathi kwalo mthetho Akekho ongaphunyuka kuwo futhi akekho ongawushintsha, ngoba phakathi kwezinto zonke futhi emazulwini kukhona oyedwa osuka phakade kuze kube phakade obusa phezu kwakhe konke. Yilowo ongakaze abonwe ngumuntu, Lowo isintu esingakaze simazi, isintu esingakaze sithembele ebukhoneni Bakhe, kepha Nguye owaphefumulela umphefumulo kokhokho besintu futhi wanika ukuphila esintwini. Nguye onikayo futhi owondlayo isintu ukuze sibe khona, futhi oqondisa isintu kuze kube namhlanje. Ngaphezu kwalokho, Nguye futhi Nguye yedwa isintu esibheke Kuye ukuze siphile. Uphethe ubukhosi phezu kwazo zonke izinto futhi ubusa zonke izinto ngaphansi komhlaba nezulu. Ulawula izinkathi zonyaka ezine futhi Nguye obiza umoya, ungqoqwane, iqhwa, kanye nemvula.Unika isintu ilanga futhi alethe ukuza kobusuku. Nguye owendlala amazulu nomhlaba, wahlinzeka umuntu ngezintaba, amachibi nemifula kanye nazo zonke izinto eziphilayo phakathi kwayo. Isenzo Sakhe sikhona yonke indawo, amandla Akhe akhona yonke indawo, ukuhlakanipha Kwakhe kukhona yonke indawo, negunya Lakhe likhona yonke indawo. Umthetho nomgomo ngamunye uqukethe isenzo Sakhe, futhi yonke iveza ukuhlakanipha kanye negunya Lakhe Ubani ongazikhipha ngaphandle ekubuseni Kwakhe? Ngubani ongazikhipha kumacebo Akhe? Zonke izinto zikhona ngaphansi kwamehlo Akhe, futhi zonke izinto ziphila ngaphansi kobukhosi Bakhe. Ukwenza Kwakhe namandla Akhe kushiya isintu singenakho okunye esingakhetha kukho ngaphandle kokuvuma ukuthi ukhona ngempela futhi uphethe phezu konke. Ayikho enye into ngaphandle Kwakhe engalawula umhlaba jikelele, kungasaphathwa ukuhlinzeka lesi sintu okungenakukhawuka. Akunandaba ukuthi uyakwazi ukubona isenzo sikaNkulunkulu, akusho lutho noma uyakholwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, akungabazeki ukuthi isimiselo sakho singaphansi kokumisa kukaNkulunkulu, futhi akungabazeki ukuthi uNkulunkulu uyohlale ebusa phezu kwezinto zonke. Ubukhona negunya Lakhe akumisiwe phezu kokuthi kuyabonwa noma kuyaqondwa ngumuntu. Nguye kuphela owazi isikhathi esiphambilini, isikhathi samanje nekusasa lomuntu, futhi Nguye kuphela ongalawula isimiselo sesintu. Akunandaba noma uyakwazi ukwemukela leli qiniso, kungekudala umuntu uzozifakazela lezi zinto ngamehlo akhe, futhi yileli qiniso uNkulunkulu azoliveza licace. Isintu siyaphila futhi sife uNkulunkulu ebhekile. Isintu siphilela ukuphatha kukaNkulunkulu, futhi uma amehlo akhe evaleka okokugcina, lokho kungenxa yakho lokho kuphatha. Ngokuphindelela, umuntu uyafika futhi ahambe, kuye le nale. Ngaphandle kokukhetha, konke kuyingxenye yokubusa nokuhlela kukaNkulunkulu. Ukuphatha kukaNkulunkulu kuhlale kuya phambili futhi akukaze kukhawuke. Uzokwenza isintu sazi ngokuba khona Kwakhe, sithembe ubukhosi Bakhe, sibone isenzo Sakhe, futhi sibuyele embusweni Wakhe. Uhlelo Lwakhe lolu, kanye nomsebenzi Akade Ewenza izinkulungwane zeminyaka.

Kucashunwe embhalweni othi “Umuntu Angasindiswa Kuphela Ekuphatheni KukaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: Ukwazi Umsebenzi KaNkulunkulu 2

Okulandelayo: Izimfihlakalo Mayelana NeBhayibheli

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp