Ukwazi Umsebenzi KaNkulunkulu 1

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 141)

Ukwazi umsebenzi kaNkulunkulu kulezi zikhathi, esikhathini esiningi, ukwazi ukuthi iyini inkonzo esemqoka kaNkulunkulu osesimweni somuntu ezinsukwini zokugcina, nokuthi uzokwenzani emhlabeni. Ngishilo ngaphambili emazwini ami ukuthi uNkulunkulu ufike emhlabeni (ngezinsuku zokugcina) ukuzokwenza isiboniso ngaphambi kokuthi ahambe. UNkulunkulu usenza kanjani lesi siboniso? Ngokukhuluma amazwi, ngokusebenza nokukhuluma ezweni lonke. Lo nguumsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina; Uyakhuluma kuphela, ukuze umhlaba ube ngumhlaba wamazwi, khona wonke umuntu ezohlinzekwa futhi akhanyiselwe ngamazwi akhe, futhi khona umoya womuntu uzophaphama futhi acacelwe ngemibono. Ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu osesimweni somuntu ufike emhlabeni ikakhulukazi ukuze akhulume amazwi. Lapho uJesu efika, wasabalalisa ivangeli lombuso wasezulwini, futhi wafeza umsebenzi wokuhlengwa ngokubethelwa. Waletha isiphetho seNkathi Yomthetho, futhi wachitha zonke izinto ezindala. Ukufika kukaJesu kwaqeda iNkathi Yomthetho futhi kwaletha iNkathi Yomusa. Ukufika kukaNkulunkulu osesimweni somuntu ezinsukwini zokugcina sekulethe isiphetho seNkathi Yomusa. Ufike ikakhulukazi ukuzokhuluma amazwi akhe, ukusebenzisa amazwi ukuphelelisa umuntu, ukukhanyisa nokukhanyisela umuntu, nokususa indawo kaNkulunkulu ongaqondakali enhliziyweni yomuntu. Lokhu akusona isigaba somsebenzi owenziwa nguJesu ngesikhathi efika. Lapho uJesu efika, wenza izimpawu eziningi, wasindisa abagulayo futhi wakhipha amadimoni, futhi wenza umsebenzi wokuhlenga ngokubethelwa. Ngenxa yalokho, emicabangweni yakhe, umuntu ukholwa ukuthi uNkulunkulu kufanele abe njalo. Ngoba ngesikhathi uJesu efika, akawenzanga umsebenzi wokususa umfanekiso kaNkulunkulu ongacacile enhliziyweni yomuntu; lapho efika, wabethelwa, wasindisa abagulayo waphinde wakhipha amadimoni, futhi wasabalalisa ivangeli lombuso wasezulwini. Ohlangothini olulodwa, ukuthatha kukaNkulunkulu isimo somuntu ezinsukwini zokugcina kususa indawo ephethwe nguNkulunkulu ongacacile emicabangweni yabantu, ukuze ungabe usaba khona umfanekiso kaNkulunkulu ongacacile enhliziyweni yomuntu. Ngamazwi nomsebenzi wakhe uqobo, ukuhamba Kwakhe kuzo zonke izindawo nomsebenzi ongokoqobo nojwayeleke ngokumangazayo awenza phakathi kwabantu, wenza ukuthi umuntu azi ubunjalo bukaNkulunkulu, futhi asuse indawo kaNkulunkulu ongacacile enhliziyweni yomuntu. Kolunye uhlangothi, uNkulunkulu usebenzisa amazwi akhulunywa inyama Yakhe ukwenza umuntu aphelele, nokufeza zonke izinto. Lona umsebenzi uNkulunkulu azowufeza ezinsukwini zokugcina.

Okufanele nikwazi:

1. Umsebenzi kaNkulunkulu awukho ngaphezu kwemvelo, futhi ningabi nemicabango ngawo.

2. Kufanele niqonde umsebenzi osemqoka uNkulunkulu osesimweni somuntu afike ukuzowenza ngalesi sikhathi.

Akafikanga ukuzosindisa abagulayo, noma ukukhipha amadimoni, noma ukuzokwenza izimpawuliso, futhi akezile ukuzosabalalisa ivangeli lokuphenduka, noma ukuhlenga umuntu. Yingoba uJesu usewenzile lo msebenzi, uNkulunkulu akawuphindi umsebenzi ofanayo. Namhlanje uNkulunkulu uze ukuzophetha iNkathi Yomusa futhi alahle lokhu kwenza kweNkathi Yomusa. UNkulunkulu ongokoqobo uze ikakhulukazi ukukhombisa ukuthi ukhona ngempela. Ngesikhathi uJesu efika, wakhuluma amazwi ambalwa; Ikakhulu wenza izimpawu, wenza izimpawu nezimangaliso, futhi wasindisa abagulayo wakhipha amadimoni, noma okunye wakhuluma iziphrofetho ukuze enze umuntu, akholwe futhi nokwenza umuntu ukuthi abone ukuthi wabe enguNkulunkulu ngempela futhi uNkulunkulu ozithibayo. Ekugcineni, wawuqedela umsebenzi Wakhe wokubethelwa. UNkulunkulu wanamhlanje akakhombisi izimpawu nezimangaliso, futhi akasindisi abagulayo aphinde akhiphe amadimoni. Ngesikhathi uJesu efika, umsebenzi awenza wawumele ingxenye eyodwa kaNkulunkulu, kodwa kulesi sikhathi uNkulunkulu ufike ukuzokwenza isigaba somsebenzi esisele, ngoba uNkulunkulu akawuphindi umsebenzi; unguNkulunkulu ohlale emusha ongakaze aguge, ngakho konke okubonayo namhlanje ngamazwi nomsebenzi kaNkulunkulu ongokoqobo.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 142)

UNkulunkulu osesimweni somuntu wezinsuku zokugcina ufike ikakhulukazi ukuzokhuluma amazwi Akhe, ukuchaza konke okudingekayo empilweni yomuntu, ukukhombisa lokho umuntu okufuneka angene kukho, ukukhombisa umuntu izenzo zikaNkulunkulu, ukukhombisa umuntu ukuhlakanipha, ukuba namandla onke kanye nokumangalisa kukaNkulunkulu. Ngezindlela eziningi uNkulunkulu akhuluma ngazo, umuntu ubona ukuphakama kukaNkulunkulu, ubukhulu bukaNkulunkulu, kanye, ngaphezulu kwalokho, ukuthobeka nokufihlakala kukaNkulunkulu. Umuntu uyabona ukuthi uNkulunkulu unobukhosi, futhi uthobekile, futhi ucashile futhi angaba omncane kunabo bonke. Amanye amazwi akhe akhulunywa ngeso likaMoya, amanye amazwi akhe akhulunywa ngeso lomuntu, futhi amanye amazwi akhe akhulunywa ngeso lomuntu wesithathu. Kulokhu kuyabonakala ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyehluka kakhulu futhi uvumela umuntu ukuthi awubone ngamazwi. Umsebenzi kaNkulunkulu ngezinsuku zokugcina ujwayelekile futhi uyiqiniso, ngakho iqembu labantu bezinsuku zokugcina lifakwa ezivivinyweni ezinzima kunazo zonke. Ngenxa yokujwayeleka kanye nokuba wuqobo kukaNkulunkulu, bonke abantu sebengene ekuvivinyweni okunjalo; ukuthi umuntu usehlele ezivivinyweni nguNkulunkulu kungenxa yokujwayeleka neqiniso likaNkulunkulu. Ngesikhathi sikaJesu, kwakungekho micabango kanye nezivivinyo. Ngoba umsebenzi omningi owenziwa uJesu wenziwa ngokuhambisana nemicabango yomuntu, abantu bamlandela, futhi babengenayo imicabango ngaye. Izivivinyo zanamhlanje ngezinzima kakhulu ukudlula zonke umuntu ake abhekana nazo, futhi uma kuthiwa labantu baphume osizini olukhulu, yilolu sizi okukhulunywa ngalo. Namhlanje, uNkulunkulu ukhuluma ukwakha ukukholwa, uthando, ukubekezela kanye nokulalela kulaba bantu. Amazwi akhulunywe nguNkulunkulu osesimweni somuntu ezinsukwini zokugcina ahambisana nengqikithi yemvelo yomuntu, ahambisana nokuziphatha komuntu, futhi ahambisana nalokho umuntu okufanele angene kukho namhlanje. Amazwi Akhe awangempela futhi ajwayelekile: Akakhulumi ngekusasa, futhi akabheki kokwayizolo; Ukhuluma kuphela ngalokho okufanele kungenwe kukho, kwenziwe, futhi kuqondwe namhlanje. Uma, njengamanje, kungavela umuntu okwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso, akhiphe amadimoni, asindise abagulayo, futhi enze izimangaliso eziningi, futhi uma lo muntu ethi unguJesu obuyile, ngabe lokhu kuyinkohliso yemimoya emibi, kanye nokulingisa kwakhe uJesu. Khumbula lokhu! UNkulunkulu akawuphindi umsebenzi owodwa. Isigaba sikaJesu somsebenzi sesivele siqediwe, futhi uNkulunkulu ngeke abuye enze lesi sigaba somsebenzi. Umsebenzi kaNkulunkulu ngeke uhambisane nemicabango yabantu; njengesibonelo, iTestamente Elidala labikezela ngokuza kukaMesiya, kodwa kwenzeka ukuthi uJesu afike, ngakho kungaba yiphutha ukuthi omunye uMesiya afike futhi. UJesu usefikile kanye, futhi kungaba yiphutha uma uJesu ubengeza futhi manje. Kunegama elilodwa enkathini ngayinye, futhi igama ngalinye lifuza inkathi. Emicabangweni yomuntu, uNkulunkulu kufanele njalo enze izimpawu nezimangaliso, kufanele njalo asindise abagulayo futhi akhiphe amadimoni, futhi kufanele njalo abenjengoJesu, kepha manje uNkulunkulu akanjalo neze. Uma, ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu wayesenza izimpawu nezimangaliso, futhi esakhipha amadimoni futhi asindise abagulayo—ukuba ubenza njengoJesu uqobo—uNkulunkulu ubengabe uphinda umsebenzi ofanayo, futhi umsebenzi kaJesu ubungeke ube nokubaluleka nosizo. Ngakho uNkulunkulu wenza isigaba esisodwa somsebenzi kuzo zonke izinkathi. Uma isigaba somsebenzi wakhe sesiphelile, silingiswa yimimoya emibi ngokushesha emuva kwalokho, futhi emuva kokuthi uSathane eqalise ukulandela uNkulunkulu eduzane, uNkulunkulu uguqukela endleleni ehlukile. Uma uNkulunkulu eseqede isigaba somsebenzi wakhe, ulingiswa imimoya emibi. Kufanele nicacelwe yilokhu. Kungani umsebenzi kaNkulunkulu namhlanje uhlukile kunomsebenzi kaJesu? Kungani uNkulunkulu engenzi izimpawu nezimangaliso, engakhiphi amadimoni, futhi engasindisi abagulayo? Uma umsebenzi kaJesu wawufana nalowo owenziwa ngeNkathi Yomthetho, wayengammela uNkulunkulu weNkathi Yomusa? Wayengakwazi ukufeza umsebenzi wokubethelwa? Uma, njengaseNkathini Yomthetho, uJesu wayengene ethempelini futhi wagcina iSabatha, wayengeke ahlushwe unoma ubani futhi wayeyokwamukelwa yibo bonke. Uma lokho kwakunjalo, wayengabethelwa? Wayengawuqedela umsebenzi wokuhlenga? Kwakungaba nalusizo luni ukuthi uNkulunkulu osesimweni somuntu ezinsukwini zokugcina enze izimpawu nezimangaliso, njengoJesu? Kungesikhathi kuphela uNkulunkulu enza enye ingxenye yomsebenzi Wakhe ngezinsuku zokugcina, leyo emele ingxenye yohlelo lwakhe lokuphatha, lapho umuntu engazuza ulwazi olujule kakhulu ngoNkulunkulu, futhi kungaleso sikhathi kuphela lapho uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha luyofezeka khona.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 143)

Ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu ufike ikakhulukazi ukuze akhulume amazwi akhe. Ukhuluma ngokweso likaMoya, ngokweso lomuntu, futhi nangokweso lomuntu wesithathu; Ukhuluma ngezindlela ezehlukene, esebenzisa indlela eyodwa ngesikhathi esithile, futhi asebenzise ezinye izindlela zokukhuluma ukuguquka imicabango yomuntu kanye nokususa umfanekiso kaNkulunkulu ongacacile enhliziyweni yomuntu. Lokhu iwona umsebenzi osemqoka owenziwa nguNkulunkulu. Ngenxa yokuthi umuntu ukholwa ukuthi uNkulunkulu ufike ukuzosindisa abagulayo, ukukhipha amadimoni, ukwenza izimangaliso, kanye nokuletha izibusiso eziphathekayo kumuntu, uNkulunkulu wenza lesi sigaba somsebenzi–umsebenzi wokusola nokwahlulela—-ukuze asuse izinto ezinjalo emicabangweni yomuntu, ukuze umuntu azi ubunjalo kanye nokujwayeleka kukaNkulunkulu, futhi ukuze umfanekiso kaJesu ususwe enhliziyweni yakhe futhi indawo yawo ithathwe umfanekiso omusha kaNkulunkulu. Ngokushesha uma umfanekiso kaNkulunkulu kumuntu uba mdala, uphenduka isithixo. Ngesikhathi uJesu efika futhi enza leso sigaba somsebenzi, wayengamele ukuphelela kukaNkulunkulu. Wenza izimpawu nezimangaliso ezithile, wakhuluma amazwi athile, futhi wagcina ngokubethelwa, futhi wamela ingxenye eyodwa kaNkulunkulu. Wayengeke amele konke okungokukaNkulunkulu, kodwa wamela uNkulunkulu ngokwenza ingxenye eyodwa yomsebenzi kaNkulunkulu. Lokhu yingoba uNkulunkulu mukhulu kakhulu, futhi uyamangalisa kakhulu, futhi akaqondakali, futhi ngoba uNkulunkulu wenza ingxenye eyodwa yomsebenzi wakhe enkathini ngayinye. Umsebenzi owenziwa nguNkulunkulu kule nkathi owokuhlinzeka ikakhulukazi amazwi empilo yomuntu; ukuvezwa kwesimo nengqikithi eyonakele yemvelo yomuntu; nokususwa kwemicabango yezenkolo, ukucabanga kwasemandulo, ukucabanga osekuphelelwe isikhathi, kanye nolwazi namasiko omuntu. Konke lokhu kufanele kunekwe obala futhi kuhlanzwe ngamazwi kaNkulunkulu. Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu usebenzisa amazwi, hhayi izimpawu nezimangaliso, ukuphelelisa umuntu. Usebenzisa amazwi akhe ukudalula umuntu, ukwehlulela umuntu, ukusola umuntu futhi nokuphelelisa umuntu, ukuze emazwini kaNkulunkulu, umuntu aze abone ukuhlakanipha nobuhle bukaNkulunkulu, futhi aze abone isimo sikaNkulunkulu, ukuze ngamazwi kaNkulunkulu, umuntu abone izenzo zikaNkulunkulu. NgeNkathi Yomthetho, uJehova wahola uMose wamkhipha eGibhithe ngamazwi Akhe, futhi wakhuluma amazwi athile kuma-Israyeli; ngaleso sikhathi, ingxenye yezenzo zikaNkulunkulu yenziwa yacaca, kodwa ngenxa yokuthi izinga lomuntu lalilinganiselwe nje futhi yayingekho into eyayingenza ukuthi ulwazi lwakhe luphelele, uNkulunkulu waqhubeka wakhuluma futhi wasebenza. NgeNkathi Yomusa, umuntu waphinde wabona ingxenye yemisebenzi kaNkulunkulu. UJesu wakwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso, ukusindisa abagulayo nokukhipha amadimoni, futhi wabethelwa, kwathi emuva kwezinsuku ezintathu wavuka wavela kubantu esenyameni. Abantu babengazi lutho olunye ngaphandle kwalokhu. Umuntu wazi kuphela lokho akukhonjiswa nguNkulunkulu, futhi ukuba uNkulunkulu wayengakhombisi lutho oluthe xaxa kumuntu, umuntu wayengagcina kulelo zinga lokuqonda uNkulunkulu. Ngakho, uNkulunkulu uyaqhubeka ukusebenza, khona ulwazi lomuntu ngaye lungaya lujula, futhi ukuze aye ngokuya efinyelela ekwazini ubunjalo bukaNkulunkulu. Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu usebenzisa amazwi akhe ukuphelelisa umuntu. Isimo sakho esonakele sivezwa amazwi kaNkulunkulu, kanti nemicabango yakho yenkolo ithathelwa indawo yiqiniso likaNkulunkulu. UNkulunkulu osesimweni somuntu ezinsukwini zokugcina ufike ikakhulukazi ukugcwalisa amazwi athi “uLizwi waba yinyama, uLizwi ufika enyameni, futhi uLizwi uvela esenyameni,” futhi uma ungenalo ulwazi oluphelele ngalokhu, uzolokhu ungakwazi ukuma uqine. Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu ufuna ikakhulukazi ukufeza isigaba somsebenzi lapho uLizwi evela esenyameni, futhi lokhu ingxenye yohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha. Ngakho, ulwazi lwenu kufanele lucace; akukhathaleki ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani, uNkulunkulu akavumeli umuntu ukuthi amchaze. Ukuba uNkulunkulu ubengawenzi lo msebenzi ngezinsuku zokugcina, ulwazi lomuntu belungeke luqhubeke. Benizokwazi ukuthi nje uNkulunkulu angabethelwa futhi angabhubhisa iSodoma, kanye nokuthi uJesu angavuswa ekufeni futhi avele kuPetru…. Kodwa ubungeke uthi amazwi kaNkulunkulu angafeza konke, futhi anganqoba umuntu. Kusekuzizweleni amazwi kaNkulunkulu kuphela lapho ungakhuluma ngolwazi olunjalo, futhi ngokwanda komsebenzi kaNkulunkulu ongawuzwa, ulwazi lwakho ngaye lungaluhle kakhulu. Yilapho kuphela uyoyeka ukunciphisa uNkulunkulu ngemicabango yakho. Umuntu ufinyelela ekwazini uNkulunkulu ngokuzizwela umsebenzi wakhe, futhi ayikho enye indlela elungile yokwazi uNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 144)

Namhlanje, kufanele kucace kinina nonke ukuthi, ezinsukwini zokugcina, into esemqoka iqiniso lokuthi “uLizwi waba yinyama” elifezwa nguNkulunkulu. Ngomsebenzi wakhe woqobo emhlabeni, wenza umuntu ukuthi amazi, nokuthi asebenzisane Naye, futhi ukubona izenzo Zakhe uqobo. Wenza umuntu ukuthi abone ngokucacile ukuthi uyakwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso futhi kunezikhathi lapho engakwazi ukukwenza lokho, futhi lokhu kuncike enkathini. Ngalokhu uyabona ukuthi akukhona ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso, kodwa kunalokho, uyakuguqula ukusebenza kwakhe ngokuhambisana nomsebenzi wakhe, nangokuhambisana nenkathi. Kulesi sigaba somsebenzi Wakhe wamanje, akazikhombisi izimpawu nezimangaliso; ukuthi wakhombisa izimpawu nezimangaliso eziyingcosana ngenkathi kaJesu yingoba umsebenzi wakhe kuleyo nkathi wawuhlukile. UNkulunkulu akasawenzi lowo msebenzi namhlanje, futhi abanye abantu bakholwa ukuthi akakwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso, noma uma kungenjalo bacabanga ukuthi uma engakhombisi izimpawu nezimangaliso, akayena uNkulunkulu. Akuyona into engekho leyo? UNkulunkulu uyakwazi ukukhombisa izimpawu nezimangaliso, kodwa usebenza enkathini ehlukile, ngakho akawenzi umsebenzi onjalo. Ngenxa yokuthi yinkathi ehlukile lena, nangenxa yokuthi yisigaba esihlukile somsebenzi kaNkulunkulu lesi, izenzo ezenziwa obala nguNkulunkulu nazo zihlukile. Ukukholwa komuntu kuNkulunkulu akukhona ukukholwa ezimpawini nezimanga, noma ukukholwa ezimangalisweni, kodwa ukukholwa emsebenzini wakhe wangempela ngale nkathi entsha. Umuntu ufinyelela ekwazini uNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu asebenza ngayo, okungukuthi, futhi lolu lwazi lwakha kumuntu ukukholwa kuNkulunkulu, okungukuthi, ukukholwa emsebenzini nasezenzweni zikaNkulunkulu. Kulesi sigaba somsebenzi uNkulunkulu uyakhuluma ikakhulu. Ungalindi ukubona izimpawu nezimangaliso; ngeke uzibone! Ngoba awuzalwanga ngeNkathi Yomusa. Uma wawuzalwe ngaleyo nkathi, wawungazibona izimpawu nezimangaliso, kodwa uzalwe ngezinsuku zokugcina, ngakho ungabona kuphela ubuqiniso nokujwayeleka kukaNkulunkulu. Ungalindeli ukubona uJesu ongaphezulu kwemvelo ngezinsuku zokugcina. Ukwazi ukubona uNkulunkulu osesimweni somuntu obonakalayo, ongahlukile kunoma yimuphi umuntu ojwayelekile. Enkathini ngayinye, uNkulunkulu wenza izenzo ezithile zibe sobala. Enkathini ngayinye, ubeka obala ingxenye yezenzo zikaNkulunkulu, futhi nomsebenzi wenkathi ngayinye, umele ingxenye eyodwa yesimo sikaNkulunkulu, futhi umele ingxenye eyodwa yezenzo zikaNkulunkulu. Izenzo azenza zicace zihlukahlukana ngenkathi asebenza kuyo, kodwa zonke zinika umuntu ulwazi olujule kakhulu ngoNkulunkulu, nenkolo kuNkulunkulu ezithobile futhi eyiqiniso kakhulu. Umuntu ukholwa kuNkulunkulu ngenxa yazo zonke izenzo zikaNkulunkulu, nangenxa yokuthi uNkulunkulu uyamangalisa kakhulu, mkhulu kakhulu, ngoba unguSomandla, futhi akanakuqondakala. Uma ukholwa kuNkulunkulu ngoba ekwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso futhi ekwazi ukusindisa abagulayo, nokukhipha amadimoni, umbono wakho uyiphutha futhi abanye abantu bazothi kuwe, “Imimoya emibi ayikwazi nayo ukwenza izinto ezinjalo?” Akukhona lokhu ukudida umfanekiso kaNkulunkulu nomfanekiso kaSathane? Namhlanje, ukukholwa komuntu kuNkulunkulu kungenxa yezenzo zakhe eziningi kanye nomsebenzi omningi kakhulu awenzayo nezindlela eziningi akhuluma ngazo. UNkulunkulu Usebenzisa amazwi Akhe ukunqoba umuntu nokumphelelisa. Umuntu ukholwa kuNkulunkulu ngenxa yezenzo Zakhe eziningi, hhayi ngoba ukwazi ukwenza izimpawu nezimangaliso, futhi umuntu umqonda kuphela ngoba ebona izenzo Zakhe. Kungokwazi izenzo zikaNkulunkulu zoqobo kuphela, ukuthi yiziphi izindlela ezihlakanipjile azisebenzisayo, ukuthi ukhuluma kanjani, nokuthi umenza kanjani umuntu apheleliswe—ngukwazi lezi zingxenye kuphela—okungenza uqonde iqiniso likaNkulunkulu futhi uqonde isimo Sakhe, wazi lokho akuthandayo, akuzondayo, ukuthi usebenza kanjani kumuntu. Ngokuqonda izinto azithandayo nangazithandi uNkulunkulu, ungakwazi ukwehlukanisa phakathi kwalokho ukuhle nokubi, futhi ngolwazi lwakho ngoNkulunkulu kunenqubekela phambili empilweni yakho. Kafushane, kufanele uzuze ulwazi ngomsebenzi kaNkulunkulu, futhi kufanele uqondise imibono yakho ngokukholwa kuNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 145)

Akunandaba ukuthi ufuna kangakanani, kumele ngaphezu kwakho konke, uqonde umsebenzi owenziwa uNkulunkulu namuhla, futhi kumele wazi ukubaluleka komsebenzi Wakhe. Kumele uqonde futhi wazi umsebenzi olethwa uNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, isimo asilethayo, nalokho okwenziwa kuphelele kumuntu. Uma ungawazi noma uwuqonde umsebenzi azele ukuzowenza enyameni, khona-ke ungayibamba kanjani intando Yakhe, futhi ungasondelana kanjani Naye? Eqinisweni ukusondelana noNkulunkulu akuyona into eyinkimbinkimbi, kodwa futhi akulula. Uma abantu bengakuqonda ngokugcwele futhi bakwenze, khona-ke akubi yinkimbinkimbi; uma abantu bengakuqondi ngokugcwele, kuyoba nzima kakhulu, futhi nakanjani umuntu uyodidwa izinto eziningi. Uma, ekufuneni kwakhe uNkulunkulu, umuntu engenayo indawo yakhe azoma kuyo, futhi engazi ukuthi kufanele abambe liphi iqiniso, khona-ke kusho ukuthi akanaso isisekelo, ngakho ngeke kube lula ukuthi ame aqine. Namuhla, baningi kakhulu abangaliqondi iqiniso, abangakwazi ukwahlukanisa phakathi kokuhle nokubi noma ukubona umehluko phakathi kothando nenzondo. Abantu abanjalo kunzima ukuthi bame baqine. Into ewumgogodla ekukholelweni kuNkulunkulu ukukwazi ukubeka iqiniso endaweni yalo, ukuba nendaba nentando kaNkulunkulu, ukwazi umsebenzi kaNkulunkulu kumuntu lapho efika enyameni nemiyalo ayikhulumayo; ungabi uthathekile, futhi kufanele ube nemiyalelo kulokho ongena kukho, futhi uyibambisise. Ukubambelela ngokuqinile kulezo zinto ekukhanyiselweni uNkulunkulu kuyokusiza. Uma kungenjalo, namuhla uyoshintsha ube okunye, kusasa uphinde ushintshe futhi ube ngokunye, awusoze waba neqiniso. Ukuba yilolu hlobo akukuzuzisi ukuphila kwakho. Labo abangaliqondi iqiniso bahlale belandela abanye: Uma abantu bethi lona umsebenzi kaMoya oNgcwele, khona-ke nawe uthi umsebenzi kaMoya oNgcwele; uma abantu bethi umsebenzi womoya omubi, khona-ke nawe uqala ukungabaza, noma uphinde uthi umsebenzi womoya omubi. Uhlale ulingisa amazwi abanye, futhi awukwazi ukuzitholela wena into ethile, futhi awukwazi ukuzicabangela. Lona umuntu ongazazi ukuthi ume kuphi, ongakwazi ukwahlukanisa—umuntu onjalo uyinto engenamsebenzi! Uhlala uphinda amazwi abanye: Namhlanje kuthiwa lona umsebenzi kaMoya oNgcwele, kodwa kungenzeka ngelinye ilanga kube khona othi lona akuwona umsebenzi kaMoya oNgcwele, kodwa owomuntu nje—kodwa awukwazi ukukubona lokhu, futhi lapho uzwa kushiwo abanye, nawe usho into efanayo. Empeleni umsebenzi kaMoya oNgcwele, kodwa uthi umsebenzi womuntu; awuphendukanga yini omunye walabo abangcolisa umsebenzi kaMoya oNgcwele? Kulokhu, ingabe awukaze umelane noNkulunkulu ngenxa yokuthi awukwazi ukuphawula umehluko? Ubani owaziyo, mhlawumbe ngelinye ilanga kuyovumbuka esinye isiphukuphuku, sithi “lona umsebenzi womoya omubi,” futhi lapho uzwa la mazwi uyodideka, uphinde unamathele emazwini abanye. Ngaso sonke isikhathi lapho umuntu ekunyakazisa, uyehluleka ukuzimela, futhi lokhu kungenxa yokuthi awunalo iqiniso. Ukukholelwa kuNkulunkulu nokufuna ulwazi ngoNkulunkulu akuyona into elula. Ngeke kumane kufinyelelwe ngokulalela izintshumayelo, futhi awukwazi ukupheleliswa ngentshisekelo kuphela. Kumele ezenzweni zakho ubhekane, wazi futhi uqondiswe imiyalo, bese uzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele. Lapho udlule kulezo zinto, uyokwazi ukwehlukanisa izinto eziningi—uyokwazi ukwahlukanisa okuhle nokubi, okulungile nokungalungile, nokwenyama nokwegazi kanye nokweqiniso. Kufanele ukwazi ukuhlukanisa zonke izinto, futhi ngokwenza kanjalo, akunandaba ukuthi izimo ziyini, awusoze waduka. Yilesi kuphela isimo Sakhe sangempela.

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 146)

Ukwazi umsebenzi kaNkulunkulu akuyona into elula: Kufanele ube nezinga kanye nemigomo, kufanele wazi ukuthi ifunwa kanjani indlela yeqiniso, nokuthi ibonakala kanjani ukuthi iyindlela eyiqiniso, nokuthi iwumsebenzi kaNkulunkulu yini. Imuphi umyalo oyisisekelo ngempela ekufuneni indlela yeqiniso? Kufanele nibheke ukuthi ukhona yini umsebenzi kaMoya oNgcwele kule ndlela, ukuthi la mazwi ayiqiniso yini noma cha, ubani ongufakazi, nomphumela okungaba nawo kuwe. Ukuhlukanisa phakathi kwendlela yeqiniso neyamanga kudinga ulwazi oluningi oluyisisekelo, futhi okubaluleke nakakhulu ukwazi ukuthi ukhona yini umsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngoba isiqu senkolelo yomuntu kuNkulunkulu siyinkolelo kaMoya oNgcwele. Ngisho nenkolelo kaNkulunkulu osesimweni somuntu ingenxa yokuthi inyama Yakhe iwumfuziselo kaMoya oNgcwele, okusho ukuthi leyo nkolelo isengekaMoya oNgcwele. Kunomehluko phakathi koMoya nenyama, kodwa ngenxa yokuthi le nyama ivela oMoyeni, futhi iZwi liphenduka inyama, ukholo lomuntu kuyo luseyisiqu sikaNkulunkulu. Ngakho ekwahlukaniseni ukuthi yindlela yeqiniso noma cha, kufanele nibheke ukuthi akuwona yini umsebenzi kaMoya oNgcwele, ngemva kwalokho nibheke ukuthi likhona yini iqiniso kuleyo ndlela. Leli qiniso liyisimo sokuphila ebuntwini obujwayelekile, okusho ukuthi, yilokho okwakudingeka kumuntu ngesikhathi edalwa uNkulunkulu, konke okobuntu obujwayelekile (okuhlanganisa ingqondo, ukuqonda, ukuhlakanipha, nolwazi oluyisisekelo lokuba umuntu). Lokho kusho ukuthi, kudingeka ubheke ukuthi le ndlela ingamngenisa yini umuntu ekuphileni kobuntu obujwayelekile noma cha, nokuthi iqiniso okukhulunywa ngalo liyadingeka ngokoqobo lobuntu obujwayelekile, ukuthi leli qiniso lingenzeka futhi ngelangempela, noma lihambisana nesikhathi noma cha. Uma kuneqiniso, khona-ke kungenzeka ukuthi umuntu aphile ngendlela ejwayelekile; ngaphezu kwalokho, umuntu oba ojwayelekile nakakhulu, ingqondo yomuntu iyaphelela nakakhulu, ukuphila komuntu enyameni nasemoyeni kuyahleleka, futhi imizwa yomuntu iba ejwayelekile. Lona umyalo wesibili. Kunomunye futhi umyalo, wokuthi kungakhathaliseki ukuthi umuntu unolwazi oluningi yini ngoNkulunkulu, ukuthi uyawubona yini umsebenzi onjalo, nokuthi iqiniso liyakugqugquzela yini ukuthanda uNkulunkulu kuye, kumsondeze kakhudlwana kuNkulunkulu. Kulokhu kungalinganiswa ukuthi le ndlela yindlela yeqiniso yini noma cha. Into ebaluleke kakhulu ukuthi le ndlela inengqondo yini, nokuthi iyamnika yini umuntu ukuphila. Uma ivumelana nale miyalo, kungafinyelelwa esiphethweni sokuthi lena indlela yeqiniso. La mazwi angiwasho ngoba ngifuna namukele ezinye izindlela ezintweni enibhekana nazo kusasa, nangenhloso yokuqagela ukuthi kuyoba nomsebenzi esikhathini esizayo. Ngiwasho ukuze niqiniseke ngokuthi indlela yanamuhla ngeyeqiniso, ukuze ningayingabazi inkolelo yenu ngomsebenzi wanamuhla futhi ningahluleki ukuyiqonda. Kunabaningi futhi, okuthi ngaphandle kokuqiniseka, balandele imbudane; into engenawo umyalo, futhi kumele baqothulwe kungekudala. Ngisho nalabo abaphikelelayo endleleni abayilandelayo ngokwezinga elithile abaqiniseki, okutshengisa ukuthi abanasisekelo. Ngoba ubuqotho bakho buyantula futhi isisekelo sakho siyize, awuwuqondi umehluko. UNkulunkulu akawuphindi umsebenzi Wakhe, akawenzi umsebenzi ongenangqondo, akazenzi izimfuneko eziyihaba ngomuntu, akawenzi umsebenzi ongaphezu komqondo womuntu. Wonke umsebenzi awenzayo awukho ngaphezu komqondo womuntu, awubudluli ubuntu obujwayelekile, futhi umsebenzi Wakhe uvumelana nezimfuneko zomuntu. Uma kuwumsebenzi kaMoya oNgcwele, umuntu uba ngojwayelekile nakakhulu, futhi ubuntu bakhe buvama nakakhulu. Abantu bazuza ulwazi olukhulayo ngesimo sabo esonakele esinobusathane, nangesiqu somuntu, futhi ulilangazelela kakhulu iqiniso. Lokho kusho ukuthi, ukuphila komuntu kuyakhula, futhi isimo esonakele somuntu sibhekana nezinguquko eziningi—konke lokho kuyincazelo kaNkulunkulu eba ukuphila komuntu. Uma indlela ingakwazi ukwambula lezo zinto eziyisiqu somuntu, ayikwazi ukushintsha isimo somuntu, futhi ayikwazi ukuletha umuntu phambi kukaNkulunkulu noma ukumnika ukuqonda kweqiniso ngoNkulunkulu, ngisho nokwehlisa ubuntu bomuntu nokuphakamisa umqondo wakhe, khona-ke leyo ngeke kube indlela yeqiniso, kunalokho ingaba umsebenzi womoya omubi, noma indlela endala. Ngamafuphi, ayikwazi ukuba umsebenzi wamanje kaMoya oNgcwele. Benikholelwa kuNkulunkulu kuyo yonke le minyaka, kodwa aniyazi imiyalo yokwehlukanisa phakathi kwendlela yeqiniso neyamanga noma yokufuna indlela yeqiniso. Abantu abaningi abanandaba nalezi zinto; bamane balandela iningi, futhi baphinde lokhu okushiwo iningi. Lokhu kungaba kanjani umuntu ofuna indlela yeqiniso? Futhi abantu abanjalo bangayithola kanjani indlela yeqiniso? Uma ubamba le miyalo eminingana ewumgogodla, khona-ke kunoma yini eyenzekayo ngeke ukhohliswe. Namuhla, kubalulekile ukuthi umuntu akwazi ukubona umehluko; yilokho ubuntu obujwayelekile okufanele bube nakho, nomuntu okufanele adlule kukho. Uma ngisho namuhla, umuntu engakahlukanisi lutho ekulandeleni kwakhe, nomqondo wakhe ungakakhuli, khona-ke umuntu uyisiphukuphuku kakhulu, futhi izinto azifunayo akuzona. Akukho ngisho nomncane umehluko ezintweni ezifunwa yini namuhla, futhi nakuba kuyiqiniso njengoba nisho, niyitholile indlela yeqiniso, ingabe anikayitholi? Ingabe kukhona esenikwazi ukukuhlukanisa? Siyini isiqu sendlela yeqiniso? Endleleni yeqiniso, anikaze nizuze indlela yeqiniso, anikaze nizuze lutho lweqiniso, okusho ukuthi, anikaze nifinyelele lokho uNkulunkulu akufuna kini, ngakho akukaze kube noshintsho ekonakalisweni kwenu. Uma niqhubeka nale ndlela, ekugcineni niyoqothulwa. Ngemva kokuba abalandeli kuze kube namuhla, kufanele niqiniseke ngokuthi indlela eniyithathile eyeqiniso, futhi akufanele ningabaze. Abantu abaningi bahlale bengaqiniseki futhi abalilandeli iqiniso ngenxa yezinto ezincane. Abantu abanjalo yilabo abangenalo ulwazi ngomsebenzi kaNkulunkulu, bayilabo abalandela uNkulunkulu bedidekile. Abantu abangawazi umsebenzi kaNkulunkulu abakwazi ukusondelana Naye, noma ukufakaza Kuye. Ngeluleka labo abafuna isibusiso Sakhe kuphela nabalandela izinto ezididayo futhi abangafuni ukulandela iqiniso ngokushesha okukhulu, ukuze ukuphila kwabo kubaluleke. Ningalokothi niphinde nizikhohlise!

Kucashunwe embhalweni othi “UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 147)

Wonke umsebenzi kule minyaka eyizi-6,000 uye ngokushintsha kancane kancane ngokuhambisana nesikhathi. Ushintsho kulo msebenzi lwenzeke ngokuhambisana nesimo somhlaba wonke. Umsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha uguquke kancane kancane ngokulandela ukushintsha kwemikhuba yesintu sisonke; hhayi ukuthi kwakuhlelwe ekuqaleni kokudala. Ngaphambi kokuthi kudalwe umhlaba, noma emva nje kokuthi udaliwe, uJehova wayengakasihleli isigaba sokuqala somsebenzi, leso somthetho; isigaba sesibili, leso esomusa; noma isigaba sesithathu, esokunqoba, lezi okokuqala ayezozisebenza phakathi kweqembu labantu—abanye beyizizukulwane zikaMowabi, kanti kusukela ngalokhu uzonqoba umhlaba wonke. Akazange akhulume la mazwi emva kokudala umhlaba; akazange akhulume lawa mazwi emva kukaMowabi, angiyiphathi-ke eyangaphambi kukaLoti. Wonke umsebenzi Wakhe wenziwa ngokuzenzakalelayo. Lena yindlela uhlelo lomsebenzi Wakhe wokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha elenzeka ngayo; akunakwenzeka ukuthi wayelubhale phansi lolu hlelo lube Yishadi Lokufingqiwe leNtuthuko Yesintu ngaphambi kokuthi adale umhlaba. Emsebenzini kaNkulunkulu, uchaza ngokuqondile ngalokho ayikho Yena; akazikhathazi umqondo ezama ukwakha uhlelo. Yiqiniso, abaprofethi abaningi bakhulume iziprofetho eziningi, kodwa noma kunjalo akukashiwo ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ubuvele uwuhlelo olwenziwe; iziprofetho zenziwa ngokomsebenzi kaNkulunkulu ongokoqobo. Wonke umsebenzi Wakhe umsebenzi wangempela. Wenza umsebenzi Wakhe ngokuthuthuka kwesikhathi, futhi wenza umsebenzi Wakhe wempela ngokuhambisana nokushintsha kwezinto. Kuye, ukwenza umsebenzi kuyafana nokuphuza umuthi wokugula okuthile; ngenkathi enza umsebenzi Wakhe uyabheka; usebenza ngalokhu akubonile. Kuzo zonke izigaba zomsebenzi Wakhe, uyakwazi ukwembula ukuhlakanipha Kwakhe okukhulu nokuveza ikhono Lakhe elikhulu; uveza ukuhlakanipha Kwakhe okukhulu negunya Lakhe ngokomsebenzi wangaleso sikhathi enzele nokuthi labo bantu ababuyiswa Nguye ngesikhathi saleyo minyaka babone isimo Sakhe sonke. Unika abantu abakudingayo enze umsebenzi okumele awenze ngokomsebenzi okumele wenziwe ngokweminyaka ngayinye; unika abantu izidingo zabo ngokwezinga uSathane abakhohlakalise ngalo. Kwakuyile ndlela uJehova adala ngayo u-Adamu no-Eva ukuze babone uNkulunkulu emhlabeni futhi babe ngofakazi bakaNkulunkulu ezidalweni ezinye, kodwa u-Eva wona emva kokuba elingwe yinyoka; no-Adamu naye wenza okufanayo, ndawonye ensimini yase-Edene badla isithelo sesihlahla solwazi lokuhle nokubi. Ngalokho, uJehova wase eba nomunye umsebenzi okwakumele awenze kubona. Wabona ubuze babo wase emboza imizimba yabo ngezingubo ezazenziwe ngesikhumba sesilwane. Emva kwalokhu, Wayesethi ku-Adamu, “Ngenxa yokuthi ulalele izwi lomkakho, futhi udle umuthi, engakuyala, ngathi, ungawudli: uqalekisiwe umhlabathi ngenxa yakho … uze ubuyele kuwo umhlabathi; njengoba wathabathwa kuwo: ngokuba uwuthuli, futhi uyakubuyela othulini.” Kowesifazane wathi, “Ngizophindaphinda kakhulu ubuhlungu bakho kanye nokukhulelwa kwakho; uyakubeletha abantwana ngosizi; futhi ukunxanela kwakho kuzoba sendodeni yakho, kanti yona izobusa phezu kwakho.” Ukusuka lapho wabaxosha eNsimini yase-Edene wabenza bahlala ngaphandle kwensimu, njengoba kwenza abantu besimanje emhlabeni. Uma uNkulunkulu edala umuntu ekuqaleni, akazange ahlele ukuthi umuntu alingwe yinyoka emva kokuba esedaliwe bese eqalekisa umuntu nenyoka. Wayengenalo uhlelo olunjalo; kwaba ukwenzeka nje kwezinto okwamnika umsebenzi omusha ezidalweni Zakhe. Emva kokuthi uJehova esewenzile umsebenzi Wakhe ku-Adamu no-Eva emhlabeni, isintu saqhubeka sathuthuka iminyaka eyizinkulungwane eziningi, kwaze kwaba ukuthi “UJehova wabona ukuthi ububi bomuntu babu bukhulu emhlabeni, nokuthi yonke imicabango yezizindlo zenhliziyo yakhe yayisolukhu imibi njalo. Nokuthi wayesezisola uJehova ukuthi wamdalelani umuntu emhlabeni, futhi kwakumuzwisa ubuhlungu enhliziyweni Yakhe. … Kodwa uNowa wathola umusa emehlweni kaJehova.” Ngalesi sikhathi uJehova waba nomsebenzi omningi omusha, ngoba isintu asidala sase sinezono eziningi emva kokuba silingwe yinyoka. Ngenxa yalokhu, uJehova wakhetha umndeni kaNowa kubo laba bantu wabasindisa, wase enza umsebenzi Wakhe wokubhubhisa umhlaba ngozamcolo. Isintu saqhubeka nokuthuthuka ngale ndlela kuze kube yimanje, siya ngokuya sikhohlakala kakhulu, futhi lapho ukuthuthuka kwaso kufinyelela phezulu kakhulu, kuzoba ukuphela kwesintu. Kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni komhlaba, iqiniso langaphakathi lomsebenzi Wakhe selokhu laba ngale ndlela. Kufana nokuthi abantu bazohlukaniswa kanjani ngokwezinhlobo zabo; bekude nabanye umuntu nomuntu unqunyelwe kusengaphambili uhlobo azongena kulo kwasekuqaleni, abantu bayahlungwa kancane kancane emva kokuthi bangene enqubweni yokuthuthuka. Ekugcineni, namuphi ongeke asindiswe ngokuphelele uzobuyiselwa kokhokho bakhe. Awukho umsebenzi kaNkulunkulu phakathi kwesintu owase uvele ulungisiwe ngenkathi kudalwa umhlaba; kunalokho, kwaba ukuthuthuka kwezinto okwenza uNkulunkulu enze umsebenzi Wakhe isinyathelo ngesinyathelo ngokwangempela nokwangokoqobo ngokwengeziwe phakathi kwesintu. Lokhu kufana nokuthi uJehova uNkulunkulu azange adale inyoka ukuze ilinge owesifazane. Kwakungelona uhlelo Lwakhe oluthile, futhi kwakungeyona into ayihlela kudala ngenhloso; singathi nje lokhu kwakungalindelekile. Kwaba ngenxa yalokhu ukuthi uJehova axoshe u-Adamu no-Eva eNsimini yase-Edene wase efunga ukuthi angeke aphinde adale umuntu. Kodwa ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kutholwa abantu kulesi sisekelo, njengephuzu engilibalule ekuqaleni: “Ukuhlakanipha Kwami kusebenza ngamacebo kaSathane.” Noma ngabe isintu sakhohlakala kangakanani noma inyoka isilinga kanjani, uJehova wayesenakho ukuhlakanipha Kwakhe; ngakho-ke, ubelokhu enza umsebenzi omusha selokhu adala umhlaba, futhi akukho zinyathelo zalo msebenzi ezake zaphindwa. USathane uyaqhubeka nokwenza amaqhinga; isintu siyaqhubeka nokukhohlakaliswa nguSathane, kanti noJehova uyaqhubeka nokwenza umsebenzi Wakhe ohlakaniphile. Akakaze ahluleke, akaze ayeke umsebenzi Wakhe kusukela ekudalweni komhlaba kuze kube manje. Emva kokuthi isintu sikhohlakaliswe uSathane, waqhubeka wasebenza esintwini ukuze anqobe isitha Sakhe esikhohlakalisa isintu. Le mpi izoqhubeka kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni komhlaba. Ekwenzeni wonke lo msebenzi, akazange nje kuphela avumele isintu, esikhohlakaliswe uSathane, ukuthi sithole ukusindiswa Kwakhe okukhulu, kodwa wasenza ukuthi sibone ukuhlakanipha Kwakhe, ubuninimandla onke kanye negunya Lakhe, kanti ekugcineni uzokwenza isintu sibone isimo Sakhe sokulunga—ajezise ababi anike abalungile umvuzo. Ulwe noSathane kwaze kwaba namuhla kodwa akaze anqontshwe, ngoba unguNkulunkulu onokuhlakanipha, ukuhlakanipha Kwakhe kusebenza ngamaqhinga kaSathane. Ngalokho-ke akenzi kuphela konke okusezulwini kuthobele igunya Lakhe; kodwa uphinde enze konke okusemhlabeni kube isenabelo sezinyawo Zakhe, futhi akupheleli lapho, wenza bonke abenzi bokubi abahlasela nabahlukumeze isintu bawele ekusoleni Kwakhe. Yonke imiphumela yomsebenzi iphuma ngenxa yokuhlakanipha Kwakhe. Akakaze akuveze ukuhlakanipha Kwakhe ngaphambi kokuba khona kwesintu, ngoba wayengenasitha ezulwini, emhlabeni, noma endaweni yonke, futhi yayingekho imimoya yobumnyama eyahlasela yonke into endalweni. Emva kokuthi ingelosi enkulu imkhaphele, wadala isintu emhlabeni, futhi kwakungenxa yesintu ukuba aqale ngokusemthethweni impi yeminyaka eyinkulungwane yesikhathi eside noSathane, ingelosi enkulu, impi eya ngokushuba kakhulu ngesigaba ngasinye esiyimpumelelo. Ubuninimandla onke nokuhlakanipha Kwakhe kuyabonakala kulezi zigaba ngazinye. Kungalesi sikhathi kuphela lapho konke okusezulwini nokusemhlabeni kubona khona ukuhlakanipha kukaNkulunkulu, ubuninimandla onke, ikakhulukazi ukuba ngokoqobo kukaNkulunkulu. Usawenza ngale ndlela engokoqobo nanamuhla umsebenzi Wakhe; phezu kwalokho, njengoba enza umsebenzi Wakhe wembula ukuhlakanipha nobuninimandla onke Bakhe; wenza ukuthi nibone iqiniso langaphakathi lesigaba ngasinye somsebenzi, ukuze ubone ukuthi ungakuchaza kanjani ukuba umninimandla onke Kwakhe, ikakhulukazi ukuthi ungakuchaza kanjani ukuba ngokoqobo kukaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Kumele Wazi Ukuthi Sonke Isintu Sithuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 148)

Umsebenzi woMoya oNgcwele uhlale uzenzakalela noma nini; noma ngasiphi isikhathi ehlela umsebenzi Wakhe, uMoya oNgcwele uzowenza. Kungani ngihlale ngithi umsebenzi woMoya oNgcwele uyiqiniso? Ngithi uhlale umusha awubi mdala, futhi uhlale wenziwe ngaleso sikhathi? Umsebenzi Wakhe wawungahleliwe ngenkathi kudalwa umhlaba; azange kwenzeke kanjalo nhlobo! Zonke izinyathelo zomsebenzi zenzeka ngokwesikhathi sangaleso sikhathi, futhi ayiphazamisani. Ziningi izikhathi lapho izinhlelo ezisengqondweni yakho zingahambisani sanhlobo nomsebenzi wakamuva owenziwe uMoya oNgcwele. Umsebenzi Wakhe awulula njengoba abantu becabanga, futhi awunzima njengoba abantu bebona sengathi unjalo; ubandakanya ukunikeza abantu noma ngasiphi isikhathi nakuyiphi indawo ngokwezidingo zabo. Akekho owazi ubuqu babantu njengoba Yena ebazi, kungenxa yalesi sizathu ukuthi ayikho into eyenelisa izidingo zabantu njengoba kwenza umsebenzi Wakhe. Ngalokho-ke, ngokubona kwabantu, umsebenzi Wakhe wahlelwa eminyakeni yenkulungwane eminingi eyedlule. Njengoba esebenza phakathi kwenu manje, ngokwezimo zenu, wenza umsebenzi akhulume noma ingasiphi isikhathi nakuyiphi indawo. Uma abantu besezimweni ezithile, ukhuluma lawo mazwi okuyiwo abawadingayo ngokunembile kubona ngaphakathi. Kufana nesinyathelo sokuqala somsebenzi Wakhe izikhathi zokusola. Emva kwezikhathi zokusola, abantu bakhombisa izindlela ezithile zokuziphatha, bamhlubuka ngezindlela ezithile, izimo ezithile ezinhle zavela, kwavela nezinye izimo ezithile ezimbi, kwathi imikhawulo ephezulu yalezi zinto yafinyelela ezingeni elithile. UNkulunkulu wenza umsebenzi Wakhe usekelwe yizo zonke lezi zinto, ngalokho wasebenzisa leli thuba ukuthola imiphumela engcono yomsebenzi Wakhe. Yena nje wenza umsebenzi Wakhe wokuhlinzeka kubantu ngokwezimo zabo zangaleso sikhathi. Wenza isinyathelo ngasinye somsebenzi Wakhe ngokwezimo zabantu zangempela. Indalo yonke isezandleni Zakhe; kungenzeka yini ukuthi angayazi? Ngokubona izimo zabantu, uNkulunkulu wenza isinyathelo esilandelayo somsebenzi okumele wenziwe, noma ingasiphi isikhathi nanoma ikuyiphi indawo. Ngeke kwenzeke ukuthi lo msebenzi wawuhlelwe eminyakeni eyizinkulungwane ezedlule; lokhu indlela abantu ababona ngayo! Usebenza ngokubona umphumela womsebenzi Wakhe, futhi umsebenzi Wakhe uyaqhubeka ujula futhi ushintsha; njengoba ebuka umphumela womsebenzi Wakhe, wenza isinyathelo esilandelayo somsebenzi Wakhe. Usebenzisa izinto eziningi ukushintsha kancane kancane nokwenza umsebenzi Wakhe omusha ubonakale kubantu uma isikhathi siqhubeka. Lolu hlobo lomsebenzi luyakwazi ukuhlinzeka izidingo zabantu, ngoba uNkulunkulu ubazi kahle abantu. Lena iyona ndlela enza ngayo umsebenzi Wakhe esezulwini. Kanjalo, uNkulunkulu osesimweni somuntu wenza umsebenzi ngendlela efanayo, uhlela ngokoqobo futhi usebenza phakathi kwesintu. Awukho umsebenzi Wakhe owahlelwa ngaphambi kokudalwa komhlaba, futhi azange uhlelwe ngokunembile ngaphambilini. Eminyakeni eyizi-2,000 emva kokudalwa komhlaba uJehova wabona ukuthi isintu sesikhohlakele kakhulu waze wasebenzisa umlomo womphrofethi u-Isaya ukuphrofetha ukuthi uma Inkathi Yomthetho isiphelile, usezokwenza umsebenzi Wakhe wokuhlenga isintu eNkathini Yomusa. Lolu kwakuwuhlelo lukaJehova, yebo, kodwa lolu hlelo nalo lwenziwa ngokwezimo azibona ngaleso sikhathi; akazange akucabange ngokushesha emva kokudala u-Adamu. U-Isaya waprofetha nje kuphela, kodwa uJehova akazange aqale ngokwenza amalungiselelo alokhu ngesikhathi seNkathi Yomthetho; kunalokho, wawuqala lo msebenzi ekuqaleni kweNkathi Yomusa, ngenkathi isithunywa sifika kuJosefa ngephupho futhi simkhanyisela, simtshela ukuthi uNkulunkulu uzoba yinyama, ngalokho kwaqala umsebenzi Wakhe wokuba kukaNkulunkulu esimweni somuntu. UNkulunkulu azange, njengoba abantu becabanga, awulungiselele umsebenzi Wakhe wakuba kukaNkulunkulu sesimweni somuntu emva kokudala umhlaba; lokhu kwanqunywa kuphela ngokwezinga lokuthuthuka kwesintu kanye nesimo sempi Yakhe noSathane.

Kucashunwe embhalweni othi “Kumele Wazi Ukuthi Sonke Isintu Sithuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 149)

Ngenkathi uNkulunkulu eba yinyama, uMoya Wakhe wehlela kubantu; ngamanye amazwi, uMoya kaNkulunkulu wambatha inyama. Wenza umsebenzi Wakhe emhlabeni, futhi kunokuthi eze nezinye izinyathelo ezinemikhawulo, lo msebenzi awunamkhawulo. Umsebenzi owenziwa uMoya oNgcwele enyameni namanje usanqunywa imiphumela yomsebenzi Wakhe, futhi usebenzisa lezi zinto ukunquma ubude besikhathi azokwenza ngaso umsebenzi Wakhe ngenkathi esenyameni. UMoya oNgcwele uyazivezela izinyathelo ngasinye somsebenzi Wakhe; uhlola umsebenzi ebe eqhubeka; akusiyo into engaphezulu kwamandla endalo okungaze kunwebe umkhawulo wezingqondo zabantu. Lokhu kufana nomsebenzi kaJehova wokudala amazulu nomhlaba nakho konke; wayehlela ebe esebenza. Wahlukanisa ukukhanya nobumnyama, kwaba khona ikusa nokuhlwa—lokhu kwathatha usuku olulodwa. Ngosuku lwesibili wadala isibhakabhaka, nakho okwathatha usuku olulodwa, wase edala umhlaba, ulwandle nezinto ezihlala kukho, nakho okwathatha olunye usuku. Lokhu kwaqhubeka kwaze kwaba usuku lwesithupha, lapho uNkulunkulu adala khona umuntu wathi makaphathe zonke izinto ezisemhlabeni, kwaze kwaba usuku lwesikhombisa, lapho ayeseqede ukudala zonke izinto, wase eyaphumula. UNkulunkulu walubusisa usuku lwesikhombisa walwenza lwaba ngcwele. Walunquma lolu suku ukuthi lube ngcwele emva kokuba esedale zonke izinto, hhayi ngaphambi kokuthi azidale. Nalo msebenzi wenziwa ngaleso sikhathi; ngaphambi kokudala zonke izinto, akazange anqume ukudala umhlaba ezinsukwini eziyisithupha bese ephumula ngolwesikhombisa; iqiniso alinjalo neze. Akazange akusho lokhu, futhi azange akuhlele. Azange asho ukuthi ukudala zonke izinto kuzophela ngosuku lwesithupha nokuthi uzophumula ngosuku lwesikhombisa; kunalokho, wadala ngokubona okwakukuhle Kuye. Uthe eseqedile ukudala zonke izinto, kwase kuwusuku lwesithupha. Ukube kwaba usuku lwesihlanu aqeda ngalo ukudala zonke izinto, ngabe wenza usuku lwesithupha lwaba ngcwele; kodwa-ke, waqeda ukudala zonke izinto ngosuku lwesithupha, ngalokho wenza olwesikhombisa lwaba ngcwele, osekuqhubeke njalo kuze kube namuhla. Ngalokho, umsebenzi Wakhe wamanje wenziwa ngale ndlela efanayo. Ukhuluma ahlinzeke izidingo zenu ngokwezimo zenu. Lokhu ukuthi, uMoya ukhuluma usebenze ngokwezimo zabantu; uMoya ubheka konke usebenze noma ingasiphi isikhathi nanoma ikuyiphi indawo. Lokhu engikwenzayo, engikushoyo, engikubeka phezu kwenu nenginipha kona, ngaphandle kokukhetha, ilokhu enikudingayo. Ngakho awukho umsebenzi Wami ohlukene nokungokoqobo; konke kungokoqobo, ngoba nonke niyazi ukuthi “uMoya kaNkulunkulu ubona konke.” Uma ngabe konke lokhu kwakunqunyiwe ngaphambilini, ngabe akuzange yini kube sobala? Nicabanga ukuthi uNkulunkulu wasebenza iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha wase enqumela kusengaphambili isintu ukuba simhlamuke, simelane Naye, sikhohlakale futhi sibe nobuqili, nokuba nokukhohlakala kwenyama, isimo sobusathane, inkanuko yamehlo, kanye nokuzenzela ngokuthanda. Lokhu kwakunganqunyiwe kusengaphambili nguNkulunkulu, kodwa kwakungenxa yenkohlakalo kaSathane. Abanye bazothi, “Isandla sikaNkulunkulu sasingafinyeleli kuSathane? UNkulunkulu wayenqume kusengaphambili ukuthi uSathane uzokhohlakalisa umuntu ngale ndlela, bese emva kwalokho enza umsebenzi Wakhe kubantu.” UNkulunkulu angakuhlela ngempela ukuthi uSathane akhohlakalise isintu? Yena ufisa nje ukuthi isintu siphile izimpilo ezijwayelekile; angazihlukumeza izimpilo zabantu? Uma kunjalo ukunqoba uSathane nokusindisa isintu angeke yini kube umzamo weze leze? Kunganqunywa kusengaphambili kanjani ukuhlubuka kwesintu? Empeleni kwakungukuhlukumeza kukaSathane, kungahlelwa kanjani lokho uNkulunkulu? USathane osesandleni sikaNkulunkulu nina enikuqondayo kanye noSathane esandleni sikaNkulunkulu lo mina engikhuluma ngaye behlukile kakhulu. Ngokwezitatimende zenu ezithi “uNkulunkulu ungusomandla, futhi uSathane usezandleni Zakhe,” uSathane ubengeke amkhaphele. Anizange nisho ukuthi uNkulunkulu ungusomandla? Ulwazi lwenu olwengqondo kuphela kanti aluhambisani nokungokoqobo; umuntu akasoze ayiqonda imicabango kaNkulunkulu, futhi umuntu akasoze akuqonda ukuhlakanipha kukaNkulunkulu! UNkulunkulu ungusomandla; lokhu akulona neze iphutha. Ingelosi enkulu yamkhaphela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu waqala wayinika ingxenye yegunya. Yebo, lokhu kwakuyisenzo esingalindelekile, njengoba no-Eva awela esilingweni senyoka. Kodwa-ke, noma uSathane angakwenza kanjani ukukhohlakala kwakhe, akafani noNkulunkulu akunawo amandla onke. Njengoba nishilo, uSathane unamandla; noma ngabe yini ayenzayo, igunya likaNkulunkulu liyakunqoba. Lena iyona ncazelo yeqiniso esishweni esithi “uNkulunkulu usomandla, kanti uSathane usezandleni Zakhe.” Ngakho-ke, impi phakathi Kwakhe noSathane kumele iliwe isinyathelo ngasinye ngesikhathi; okunye, ukuthi umsebenzi Wakhe uwuhlela ngoba ephendula emaqhingeni kaSathane. Lokhu kungukuthi, ngokweminyaka, usindisa abantu bese embula ukuhlakanipha Kwakhe nokuba ngusomandla Kwakhe. Kanjalo, umsebenzi wezinsuku zokugcina wawungahleliwe ngaphambi kweNkathi Yomusa; awuzange unqunyulwe ngaphambili ukuhlelwa ngokulandela lolu hlelo: Okokuqala, ukwenza isimo somuntu sangaphandle sishintshe; okwesibili, ukwenza umuntu athole ukusolwa nokushushiswa kwakhe; okwesithathu, ukwenza umuntu avivinywe ngokufa; okwesine, ukwenza abantu babone izikhathi zokuthanda uNkulunkulu nokusho izinqumo zomuntu odaliwe; okwesihlanu, ukwenza umuntu abone intando kaNkulunkulu nokwazi uNkulunkulu ngokuphelele, bese uphelelisa umuntu. Azange azihlele zonke lezi zinto ngesikhathi seNkathi Yomusa; kunalokho, waqala ukuzihlela kule minyaka yamanje. USathane uyasebenza, kanjalo noNkulunkulu. USathane umbula isimo sakhe senkohlakalo, kanti uNkulunkulu ukhuluma ngokuqondile bese embula izinto ezinobuqu obuthile. Lona ngumsebenzi owenziwa namuhla, futhi lo mgomo wokusebenza wawusetshenziswa kudala, emva kokudalwa komhlaba.

Kucashunwe embhalweni othi “Kumele Wazi Ukuthi Sonke Isintu Sithuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 150)

UNkulunkulu waqala wadala u-Adamu no-Eva, wase edala nenyoka. Phakathi kwazo zonke izinto, inyoka yiyo eyayinobuthi obuningi; umzimba wayo ubunobuthi obubizwa ngesihlungu, uSathane yena wasebenzisa lobu buthi ekwenzeni kwakhe. Kwakuyinyoka eyalingela u-Eva esonweni. U-Adamu wona emva kokuthi u-Eva onile, bobabili base bekwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi. Uma uJehova wayazile ukuthi inyoka izolinga u-Eva, nokuthi u-Eva uzolinga u-Adamu, wayebabekelani bonke phakathi ensimini? Uma wayekwazi ukuzibona lezi zinto zingakenzeki, wayeyidalelani inyoka bese eyibeka phakathi eNsimini yase-Edene? Kungani iNsimu yase-Edene yayinezithelo zesihlahla sokwazi okuhle nokubi? Ingabe wayeqonde ukuthi badle isithelo? Uma uJehova eza akekho phakathi kuka-Adamu no-Eva owalokotha wamqonda ngalokhu, kungalesi sikhathi uJehova azi khona ukuthi badle isithelo somuthi wokwazi okuhle nokubi bawela esilingweni senyoka. Ekugcineni wayiqalekisa inyoka, waqalekisa no-Adamu no-Eva. UJehova akazange azi ngenkathi bobabili bedla isithelo sesihlahla sokwazi. Isintu sakhohlakala saze saba nobubi sangaba nasimilo kwezocansi, kwaze kwaba ukuthi nezinto esizigcine ezinhliziyweni zaso zaziwububi zingalungile; zazingcolile zonke. UJehova ngalokhu wazisola ngokudala isintu. Emva kwalokho wenza umsebenzi Wakhe wokubhubhisa umhlaba ngozamcolo, lapho okwasinda khona uNowa namadodana akhe. Ezinye izinto empeleni azikathuthuki kakhulu futhi azikho ngaphandle kwamandla ajwayelekile njengoba abantu becabanga. Abanye bayabuza: “Njengoba uJehova wayazi ukuthi ingelosi enkulu izomkhaphela, wayeyidalelani?” Nanka amaqiniso: Ngenkathi umhlaba ungakabibikho, ingelosi enkulu yayiyingelosi enkulu kunazo zonke ezulwini. Yiyo eyayinegunya phezu kwezinye izingelosi ezulwini; leli igunya uNkulunkulu ayinika lona. Ngaphandle kukaNkulunkulu, yiyo eyayinkulu kunezinye izingelosi ezulwini. Emva kwesikhathi uma uNkulunkulu esedala isintu, ingelosi enkulu yaba nokumkhaphela okukhulu uNkulunkulu emhlabeni. Ngithi yakhaphela uNkulunkulu ngoba yayifuna ukuphatha isintu nokuba namandla angaphezulu kukaNkulunkulu. Kwakuyingelosi enkulu eyalinga u-Eva ukuthi one; yakwenza lokhu ngoba yayifuna ukusungula owayo umbuso emhlabeni futhi yenze isintu sikhaphele uNkulunkulu futhi silalele yona. Yabona ukuthi zaziningi izinto ezaziyihlonipha; izingelosi zaziyihlonipha, kanjalo nabantu emhlabeni. Izinyoni nezilwane zasendle, izihlahla, namahlathi, izintaba, nemifula nakho konke okwakusemhlabeni kwakunakekelwa umuntu—lowo kwakungu-Adamu no-Eva—njengoba u-Adamu no-Eva bebeyihlonipha. Ingelosi enkulu yabe isinxanela ukudlula igunya likaNkulunkulu kanye nokukhaphela uNkulunkulu. Ekuhambeni kwesikhathi yaholela ekutheni nezinye izingelosi zingathembeki kuNkulunkulu, okwaba yimimoya eminingi emibi eyehlukene. Ingabe ukushintsha kwesintu kuze kube manje akuzange kubangelwe inkohlakalo yengelosi enkulu? Isintu siyilokhu esiyikho namuhla ngenxa yokuthi ingelosi enkulu ayithembekanga kuNkulunkulu yase yonakalisa abantu. Lesi sinyathelo ngesinyathelo somsebenzi asikho engqondweni futhi asilula njengoba abantu becabanga. USathane wenza ukungathembeki kuNkulunkulu ngesizathu kodwa abantu abakwazi ukuqonda into elula ngalolu hlobo. UNkulunkulu wayelidalelani izulu nomhlaba nakho konke, waphinde wadala noSathane? Njengoba emnyanya kangaka uSathane, noSathane eyisitha Sakhe, wayemdalelani uSathane? Ingabe ngokudala uSathane, wayengazidaleli isitha? UNkulunkulu azange adale isitha; kunalokho, wadala ingelosi, kwathi emva kwesikhathi ingelosi yangathembeka Kuye. Yayinesikhundla esikhulu kangangokuthi yaze yanxanela ukukhaphela uNkulunkulu. Omunye angathi lokhu kwamane kwaziqondanela nje, kodwa kwakuyinto eyayingeke igwemeke. Kuyafana nokuthi omunye ngeke akugweme ukufa ngesikhathi esithile; izinto sezishintshile esikhathini esithile. Bakhona nalabo abangenangqondo abathi: “Njengoba uSathane eyisitha Sakho, wawumudalelani? Wawungazi ukuthi ingelosi enkulu izokukhaphela? Awukwazi ukubona kusuka kungunaphakade kuya kungunaphakade? Awuyazi ukuthi injani? Njengoba wawazi ukuthi izokukhaphela, wayenzelani yaba ingelosi enkulu? Noma ngabe siyakuziba ukungathembeki kuNkulunkulu kwayo, yahola izingelosi eziningi yehlela ezweni labafayo yazokhohlisa isintu; kuze kube manje, awukakwazi ukuqeda uhlelo Lwakho lokuphatha umsebenzi lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha.” Ngabe ayiqiniso lawo mazwi? Uma ucabanga ngale Ndlela, awuzifaki yini enkingeni engenasidingo? Abanye basathi: “Ukube uSathane akazange akhohlakalise isintu kuze kube manje, uNkulunkulu ngabe akasisindisanga isintu ngale ndlela. Kulokhu ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nokuba ngusomandla Kwakhe ngabe akuzange kubonakale; ukuhlakanipha Kwakhe bekuzozimbula kuphi? Ngalokho-ke uNkulunkulu wadala abantu ebadalela uSathane; esikhathini esizayo uNkulunkulu uzombula ukuba ngusomandla Kwakhe—kungenjalo abantu bazokwazi kanjani ukuhlakanipha kukaNkulunkulu? Ukube abantu abazange bamnqabe bamhlamuke, sasingeke sibe khona isidingo sokuthi imisebenzi Yakhe ibonakale kubo. Uma zonke izidalwa bezimkhonza zimhlonipha, ngabe akanawo umsebenzi angawenza.” Lokhu kuqhelelene kakhulu neqiniso lezinto, ngoba ayikho into engcolile ngoNkulunkulu, ngakho-ke ngeke adale ukungcola. Izenzo Zakhe uzembula manje ngoba esefuna ukunqoba isitha, ukusindisa isintu, abadala Yena, ukunqoba amademoni noSathane, omzondayo Yena, omkhaphelayo nomelana Naye, owayengaphansi kombuso Wakhe engowakhe kusukela ekuqaleni; ufuna ukunqoba lawa mademoni ngokwenza lokhu abonakalise ukuthi ungusomandla kuzo zonke izinto. Isintu nakho konke okusemhlabeni manje kungaphansi kukaSathane nangaphansi kobubi. UNkulunkulu ufuna ukumbula izenzo Zakhe kuzo zonke izinto ukuze abantu bazomazi, ngalokho anqobe uSathane futhi ashabalalise ngokuphelele izitha Zakhe. Wonke lo msebenzi uzofezeka ngokwembula izenzo Zakhe. Zonke izidalwa Zakhe zingaphansi kukaSathane, ngalokho-ke ufisa ukuveza ukuthi ungusomandla kubo, ngokunqoba uSathane. Ukube ubengekho uSathane, ubengeke adinge ukuthi aveze izenzo Zakhe. Ukube bekungekhona ukuhlupha kukaSathane, ngabe wadala isintu wasiholela ekuphileni eNsimini yase-Edene. Kungani engazimbulanga izenzo Zakhe phambi kwezingelosi noma kwengelosi enkulu ngaphambi kokuthi uSathane amkhaphele? Ukube izingelosi kanye nengelosi enkulu zamazi Yena, zamhlonipha kwasekuqaleni, ngabe azange azenze lezi zenzo ezingenamsebenzi. Ngenxa yokuba khona kukaSathane namademoni, abantu bayamnqaba base begcwalisa imiqondo yabo ngesimo sokuhlubuka, ngalokho uNkulunkulu ufuna ukwembula izenzo Zakhe. Ngoba ufuna ukungena empini noSathane, kumele asebenzise igunya Lakhe ukuze anqobe uSathane asebenzise izenzo Zakhe ukunqoba uSathane; ngale ndlela, umsebenzi Wakhe wokusindisa awenza kubantu uzokwenza abantu babone ukuhlakanipha nokuba ngusomandla Kwakhe. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu namuhla mkhulu futhi awusikho lokhu abanye abakushoyo: “Ingabe umsebenzi owenzayo awuphikisani?” Ingabe lolu chungechunge lomsebenzi akukona nje ukuzihlupha Wena ngokwakho? Wadala uSathane, wamyeka akukhaphele futhi amelane Nawe. Wadala isintu, wasinikela kuSathane, wayekela u-Adamu no-Eva balingwe. Njengoba zonke lezi zinto wazenza ngenhloso, kungani usenyanya isintu? Kungani umenyanya uSathane? Akuzona yini izinto ezenziwa Nguwe lezi? Yini ngempela oyizondayo? Abantu abaningi abangenangqondo bengakusho lokho. Bayathanda ukuthanda uNkulunkulu, kodwa ezinhliziyweni zabo bayakhononda ngoNkulunkulu—kwaze kwaphambana! Aniliqondi iqiniso, ninemicabango eminingi yokungaphezulu kwamandla endalo, nize nithi lokhu yiphutha likaNkulunkulu—aniphilile! Yinina enadlala ngeqiniso; akusilo iphutha likaNkulunkulu! Abanye abantu balokhu bekhononda: “Nguwe owadala uSathane, futhi Nguwe owaphonsa uSathane emhlabeni womuntu wase unikela isintu kuSathane. Isintu sinesimo sikaSathane; esikhundleni sokuthi usixolele, usinyanya kakhulu. Ekuqaleni wasithanda isintu. Waletha uSathane emhlabeni wabantu, manje usuyasinyanya isintu. Nguwe onyanya nothanda isintu—ukuchaza kanjani lokhu? Ingabe akusikho ukushayisana lokhu?” Noma ngabe nikubuka kanjani, yilokhu okwenzeka ezulwini; ingelosi enkulu yenza ukungathembeki kuNkulunkulu ngale ndlela, nesintu sakhohlakaliswa ngale ndlela futhi sasaqhubeka kuze kube manje ngale ndlela. Noma ngabe nikubeka kanjani, luphelele lolu daba. Kodwa-ke, kumele niqonde ukuthi uNkulunkulu wenza umsebenzi wanamuhla ukuze asindise nina, nokuthi anqobe uSathane.

Kucashunwe embhalweni othi “Kumele Wazi Ukuthi Sonke Isintu Sithuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 151)

UNkulunkulu usebenzisa ukuphatha Kwakhe abantu ukunqoba uSathane. Ngokukhohlakalisa abantu, uSathane wenza abantu bafune ukuqeda nokuhlukumeza umsebenzi kaNkulunkulu. Kolunye uhlangothi umsebenzi kaNkulunkulu ukusindisa isintu. Yisiphi isinyathelo emsebenzini kaNkulunkulu esingadalelwe ukusindisa isintuntu? Yisiphi isinyathelo esingahloselwe ukuhlambulula abantu, ukubenza benze izinto ezilungile baphile ngendlela eyenza isithombe esingathandeka? USathane, kodwa, akakwenzi lokhu. Ukhohlakalisa isintu; uyaqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe wokukhohlakalisa isintu emhlabeni jikelele. Yebo, noNkulunkulu wenza umsebenzi Wakhe. Akamnakile uSathane. Noma angaba negunya elingakanani uSathane, igunya walinikwa uNkulunkulu; uNkulunkulu akazange amnike lonke igunya Lakhe, ngakho-ke noma ngabe wenzani, angeke kumedlule uNkulunkulu futhi uhlale esesandleni sikaNkulunkulu. UNkulunkulu akazange aziveze izenzo Zakhe esasezulwini. Wanika nje uSathane ingxenyana yegunya Lakhe ukuze akwazi ukulawula izingelosi. Ngakho-ke, noma ngabe wenzani, angeke kuledlule igunya likaNkulunkulu, ngoba igunya uNkulunkulu alinika yena ekuqaleni lincane. Uma uNkulunkulu esebenza, uSathane uyahlupha. Ezinsukwini zokugcina, kuzophela ukuhlupha kwakhe; kanjalo nomsebenzi kaNkulunkulu uzophela. UNkulunkulu wenza abantu benze izinto ezinhle; impilo Yakhe amanzi okuphila, ingelinganiswe futhi ayinamkhawulo. USathane usekhohlakalise kakhulu abantu; ekugcineni, amanzi okuphila azomphelelisa umuntu, ngalokho kuzoba nzima ukuthi uSathane agxambukele futhi enze umsebenzi wakhe. Ngalokho, uNkulunkulu uzobazuza ngokuphelele laba bantu. USathane akafuni ukukwamukela lokhu manje; uyaqhubeka nokumbela uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu akamnakile. Wathi, ngizonqoba wonke amandla obumnyama kaSathane nayo yonke imimoya emibi. Lona umsebenzi okumele wenziwe enyameni, futhi kusho ukuthi kumele uNkulunkulu abe sesimweni somuntu. Ukuze ezoqedela isigaba somsebenzi wokunqoba uSathane ezinsukwini zokugcina, ukubhubhisa konke okungokukaSathane. Ukunqoba kukaNkulunkulu enqoba uSathane yinto engeke ibalekelwe! USathane wahluleka kudala. Ngenkathi ivangeli liqala ukusabalala ezweni likadrako omkhulu obomvu, lokhu, ingenkathi uNkulunkulu esesimweni somuntu eqala ukusebenza lo msebenzi waqalwa, uSathane wanqontshwa ngokuphelele, ngoba uNkulunkulu esesimweni somuntu kwakumele anqobe uSathane. USathane wabona ukuthi uNkulunkulu usephinde waba yinyama waqala futhi ukwenza umsebenzi Wakhe, wabona ukuthi akunamandla angavimba umsebenzi. Ngalokho-ke, washaqeka uma ebona lo msebenzi wangasalingi ukwenza omunye umsebenzi. Ekuqaleni uSathane wacabanga ukuthi naye uhlakaniphile, waphazamisa wahlukumeza umsebenzi kaNkulunkulu; kodwa-ke, wayengalindele ukuthi uNkulunkulu usephinde waba inyama, nokuthi emsebenzini Wakhe, uNkulunkulu wayesebenzise ukuhlubuka kwakhe ukuletha isambulo nokwahlulelaesintwini, ngalokhu wanqoba isintu wanqoba naye. UNkulunkulu unokuhlakanipha okungaphezu kwakhe, futhi umsebenzi Wakhe mkhulu kunowakhe. Ngakho-ke, nasekuqaleni ngikushilo lokhu: Umsebenzi engiwenzayo ngiwenza ngokuphendula amaqhinga kaSathane. Ekugcineni ngizokwembula ukuba usomandla Kwami nokungabinamandla kukaSathane. Uma uNkulunkulu enza umsebenzi Wakhe, uSathane umlandela ngemuva, kuze kube ukuthi ekugcineni uyabhujiswa—angeke azi nokuthi kwenzekeni! Iqiniso uzolibona kuphela uma eseshayiwe wanyathelwa; ngaleso sikhathi uzobe esevutha echibini lomlilo. Uzobe engakakholwa nangaleso sikhathi? Ngoba uzobe engasenawo amaqhinga azowenza!

Kucashunwe embhalweni othi “Kumele Wazi Ukuthi Sonke Isintu Sithuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 152)

Umsebenzi kaNkulunkulu phakathi kwabantu ungehlukaniswe nomuntu uqobo, ngoba umuntu uyinjongo yomsebenzi Wakhe, futhi nguye kuphela isidalwa esenziwe uNkulunkulu esingafakaza kuNkulunkulu. Impilo yomuntu kanye nayo yonke imisebenzi yomuntu akunakwehlukaniswa noNkulunkulu, futhi konke kulawulwa izandla zikaNkulunkulu, futhi kungaze kuthiwe akekho umuntu ophila engancikanga kuNkulunkulu. Akekho umuntu ongakuphika lokhu, ngoba kuyiqiniso. Konke okwenziwa uNkulunkulu ukwenzela ukuthi kuzuze isintu, futhi kuqondiswe emaqhingeni kaSathane. Konke okudingwa umuntu kuvela kuNkulunkulu, futhi uNkulunkulu uwumthombo wempilo yomuntu. Ngakho, umuntu akakwazi ukuqhela kuNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu akakaze abe nenhloso yokuqhela kumuntu. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu uwenzela isintu sisonke, futhi imicabango Yakhe ihlala inomusa. Ngakho kumuntu, umsebenzi kaNkulunkulu kanye nemicabango kaNkulunkulu (okuyintando kaNkulunkulu) kokubili “kuyimibono” okumele yaziwe umuntu. Imibono enjalo iphinde ibe ngukuphatha kukaNkulunkulu, futhi umsebenzi ongenziwe umuntu. Izimfuneko uNkulunkulu azenza kumuntu ngenkathi enza umsebenzi Wakhe, khona manjalo, zibizwa ngokuthi “ukwenza” komuntu. Imibono iwumsebenzi kaNkulunkulu uqobo, noma iyintando Yakhe ngesintu noma izinhloso kanye nokubaluleka koMsebenzi Wakhe. Kungaphinde kuthiwe imibono iyingxenye yokuphatha, ngoba lokhu kuphatha kungumsebenzi kaNkulunkulu, futhi kuqondiswe kumuntu, okusho ukuthi lokho kuwumsebenzi owenziwa uNkulunkulu kumuntu. Lo msebenzi uwubufakazi kanye nendlela umuntu azi ngayo uNkulunkulu, futhi usemqoka kumuntu. Uma, esikhundleni sokunaka ulwazi lomsebenzi kaNkulunkulu, abantu benaka izimfundiso ngokukholwa kuNkulunkulu kuphela, noma imininingwane engatheni nengabalulekile, kusho ukuthi ngeke baze bamazi uNkulunkulu, futhi, phezu kwalokho, ngeke baze bakulangazelele ukuthandwa nguNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uwusizo olukhulu kakhulu olwazini lomuntu ngoNkulunkulu, futhi ubizwa ngokuthi imibono. Le mibono iwumsebenzi kaNkulunkulu, intando kaNkulunkulu, futhi izinhloso nokubalulekile emsebenzini kaNkulunkulu; konke kuwusizo kumuntu. Ukwenza kusho lokho okumele kwenziwe umuntu, lokho okumele kwenziwe izidalwa ezilandela uNkulunkulu. Kuphinde kube wumsebenzi womuntu. Okumele kwenziwe umuntu akusiyo into eyayiqondwa umuntu kusukela ekuqaleni, kodwa yilokho okudingekayo uNkulunkulu akwenza kumuntu ngeNkathi enza umsebenzi Wakhe. Lezi zidingo ziye ngokuya zijula futhi ziphakama ngenkathi uNkulunkulu esebenza. Isibonelo, ngeNkathi Yomthetho, kwakumele umuntu alandele umthetho, futhi ngeNkathi Yomusa, umuntu kwadingeka ukuthi athwale isiphambano. INkathi Yombuso yehlukile: Okudingeka kumuntu kungaphezu kwalokho okwakudingeka ngeNkathi YoMthetho NangeNkathi Yomusa. Ngenkathi imibono ikhushulwa, okudingeka kumuntu kuba sezingeni eliphakeme, futhi kuba sobala kakhulu futhi kube ngokwempela. Kanjalo, imibono iba yinto yangempela kakhulu. Le mibono yangempela eminingi idala ukuthi umuntu alalele uNkulunkulu kuphela, kodwa, phezu kwalokho, yakha ulwazi lwakhe ngoNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 153)

Uma kuqhathaniswa nezinkathi ezedlule, umsebenzi kaNkulunkulu ngeNkathi Yombuso uyinto engenzeka kalula, uqondiswe kakhulu engqikithini yomuntu kanye nasekuguquleni isimo sakhe, futhi ukwazi kangcono ukuba wufakazi kaNkulunkulu uqobo kubo bonke abamlandelayo. Ngamanye amazwi, ngeNkathi Yombuso, njengoba esebenza, uNkulunkulu uziveza kakhulu kumuntu ngaphezu kwalokho ake wakwenza ngaphambilini, okusho ukuthi imibono okumele yaziwe ngabantu iphakeme kakhulu kuneyesikhathi sangaphambili. Ngenxa yokuthi umsebenzi kaNkulunkulu kubantu ungene endaweni okungakaze kungenwe kuyo, imibono eyaziwa abantu ngeNkathi Yombuso iphakeme kunawo wonke umsebenzi wokuphatha. Umsebenzi kaNkulunkulu sewungene endaweni okungakaze kungene kuyo, ngakho imibono eyaziwa abantu seyibe yimibono ephakeme kunayo yonke, futhi ukwenza kwabantu okuvele ngayo nakho kuphakeme kunesikhathi sangaphambili, ngoba ukwenza komuntu ziguquka ngezigaba nemibono, futhi ukulungisiswa kwemibono nakho kuveza ukulungisiswa kwalokho okudingeka kumuntu. Kuzothi lapho konke ukuphatha kukaNkulunkulu sekufika lapho kuma khona, kanjalo nezenzo zomuntu zizokuma, futhi ngaphandle komsebenzi kaNkulunkulu, umuntu uzophoqeleka ukuthi agcine imfundiso yesikhathi sakudala, kungenjalo uyophelelwa umgodi wokucasha. Ngaphandle kwemibono emisha, akuzukuba khona zenzo ezintsha ezizokwenziwa umuntu, ngaphandle kwemibono ephelele, akuzukuba khona zenzo ezilungisisiwe ezizokwenziwa umuntu; ngaphandle kwemibono ephakeme, akuzukuba khona zenzo eziphakeme ezenziwa umuntu. Ukwenza komuntu kuguquka nezinyathelo zikaNkulunkulu, futhi, kanjalo, ulwazi kanye nalokho umuntu abhekana nakho kuguquka ngokomsebenzi kaNkulunkulu. Noma ngabe umuntu ukwazi ukwenza kangakanani, kodwa akehlukaniseki noNkulunkulu, futhi uma uNkulunkulu engase ayeke ukusebenza nje isikhashana, umuntu angafa ngaso leso sikhathi ngenxa yolaka Lwakhe. Umuntu akanalutho angakloloda ngalo, ngoba noma lungaphakama kangakanani ulwazi lomuntu namuhla, noma lunganzulu kangakanani ngalokho adlule kukho ngaphambilini, lungehlukaniseke nomsebenzi kaNkulunkulu—ngoba ukwenza komuntu, kanye nalokho okumele akufune ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu, kungehlukaniswe nemibono. Kuzo zonke izinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu kunemibono okumele umuntu ayazi, futhi, okulandelayo, kufunwa izinto ezifanele kumuntu. Ngaphandle kwale mibono njengesisekelo, umuntu ubengeke akwazi ukwenza lutho, noma ubengeke umuntu akwazi ukulandela uNkulunkulu ngokungangabazi. Uma umuntu engamazi uNkulunkulu noma engayiqondi intando kaNkulunkulu, konke okwenziwa umuntu kuyize, futhi bekungeke kukwazi ukugunyazwa uNkulunkulu. Noma ngabe iziphiwo zomuntu ziningi kangakanani, nalapho angehlukaniswe nomsebenzi kaNkulunkulu kanye nokuholwa uNkulunkulu. Ngisho kungakuhle kangakanani noma kungaba kuningi kangakani ukwenza komuntu, ngeke kukwazi ukuthatha indawo yomsebenzi kaNkulunkulu. Ngakho, ayikho nhlobo indlela ukwenza komuntu okungahlukaniswa ngayo nemibono. Labo abangayemukeli imibono emisha abanakho ukwenza okusha. Ukwenza kwabo akuhlobene neqiniso ngoba kulandela izimfundiso futhi kugcina umthetho ofile; akunamibono emisha nhlobo, futhi ngenxa yalokho, akwenzi lutho ngalokho okwenzeka enkathini entsha. Balahlekelwe imibono, futhi ngokwenza njalo balahlekelwe umsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi balahlekelwe iqiniso. Labo abangenalo iqiniso bayinzalo yento engasile, bayisiqu sikaSathane. Noma ngabe umuntu uwuhlobo luni lomuntu, ngeke akwazi ukungabi nemibono yomsebenzi kaNkulunkulu, futhi ngeke ancishwe ubukhona bukaMoya oNgcwele; lapho nje umuntu elahlekelwa imibono, wehlela eHayidesi ngaleso sikhathi futhi aphile ebumnyameni. Abantu abangenayo imibono yilabo abalandela uNkulunkulu ngobuwula, bayilabo abangenawo umsebenzi kaMoya oNgcwele futhi baphila esihogweni. Abantu abanjalo abalilandeli iqiniso, futhi balengisa igama likaNkulunkulu njengophawu nje. Labo abangawazi umsebenzi kaMoya oNgcwele, abangamazi uNkulunkulu osesimweni somuntu, abangazazi izigaba ezintathu zomsebenzi kukho konke ukuphatha kukaNkulunkulu - abayazi imibono, ngakho abanalo iqiniso. Futhi ngabe labo abangenalo iqiniso abayibo abenzi bobubi? Labo abazimisele ngokwenza iqiniso, abazimisele ngokufuna ulwazi ngoNkulunkulu, ababambisene noNkulunkulu bangabantu imibono eyisisekelo sabo. Bamukelwe uNkulunkulu ngoba basebenzisana noNkulunkulu, futhi yilokhu kusebenzisana okumele kwenziwe ngumuntu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 154)

Imibono iqukethe izindlela eziningi okumele zilandelwe. Okuphathekayo okufuneka kubantu kuphinde kuqukathwe yimibono, njengawo umsebenzi kaNkulunkulu okumele waziwe abantu. Ngaphambili, emihlanganweni ekhethekile noma imihlangano emikhulu eyayibanjwa ezindaweni ezihlukahlukene, kwakukhulunywa ngengxenye eyodwa kwendlela yokwenza. Lokhu kwenza kwakuba yilokho okwakuzokwenziwa ngeNkathi Yomusa, futhi kwakuhlobene kancane kakhulu nolwazi ngoNkulunkulu, ngoba imibono yeNkathi Yomusa kwakuwumbono wokubethelwa kukaJesu kuphela, futhi yayingekho imibono emikhulu kunalona. Umuntu kwakungafanele azi okungaphezulu komsebenzi Wakhe wokuhlenga isintu ngokubethelwa, ngakho ngeNkathi Yomusa yayingekho eminye imibono yokulandelwa ngumuntu. Ngale ndlela, umuntu wayenolwazi oluncane ngoNkulunkulu, futhi ngale kolwazi ngothando lukaJesu kanye nozwelo, kwakunezinto ezimbalwa ezilula nezidabukisayo okwakumele azenze, izinto ezaziqhelelene kakhulu nesikhathi sanamuhla. Phambilini, noma ngabe kwakuhlangenwe ngayiphi indlela, umuntu wayengakwazi ukukhuluma ngolwazi lwangokoqobo lomsebenzi kaNkulunkulu, engeke akwazi nokusho ngokucacile ukuthi iyiphi indlela yokwenza efanele umuntu okwakumele ayithathe. Wayedamane engeza imininingwane elula esisekelweni sokulalela nokubekezela; kwakungekho nguquko etheni engqikithini yokwenza kwakhe, ngoba ngaso leso sikhathi uNkulunkulu akazange enze msebenzi omusha, futhi ayekudinga nje kumuntu kwakuwukulalela nokubekezela, noma ukuthwala isiphambano. Ngaphandle kwalezi zenzo, ayikho imibono engaphezu kwokubethelewa kukaJesu. Ngaphambili, kwakungakhulunywa ngeminye imibono ngoba uNkulunkulu wayengazange enze msebenzi omkhulu, futhi wayefuna okumbalwa kumuntu. Ngale ndlela, ngisho noma umuntu wayenzeni, wayengakwazi ukweqa le mingcele, imingcele eyayizinto ezilula ukuthi umuntu azenze. Namuhla ngikhuluma ngeminye imibono ngoba namuhla, sekwenziwe umsebenzi omningi, umsebenzi ophindaphindeke kaningi kunalowo weNkathi Yomthetho kanye neNkathi Yomusa. Okudingekayo kumuntu, nakho, kuphindaphindeke kaningi kunezinkathi zakudala. Uma umuntu engakwazi ukwazi lo msebenzi ngokugcwele, kuyobe kusho ukuthi awukho semqoka; kungathiwa umuntu uyoba nobunzima bokwazi ngokugcwele umsebenzi onje uma enganikeli ngamandla aso sonke isikhathi sokuphila kwakhe ukuthi azame ukuluthola. Emsebenzini wokunqoba, ukukhuluma ngendlela yokwenza kuphela kungenza ukunqotshwa komuntu kungenzeki. Ukukhuluma ngemibono nje, kube kungadingeke lutho kumuntu, nakho kungenza ukunqoba umuntu kungenzeki. Uma kungakhulunywanga lutho ngaphandle kwendlela yokwenza, kuyodala ukuthi ingabikho indlela yokunemba ebuthakathakeni bomuntu, noma ukukhipha imicabango yomuntu, futhi angeke kuphunyelelwe nhlobo ekunqobeni umuntu. Imibono iyithuluzi elibalulekile ekunqotshweni komuntu, nokho uma ibingekho indlela yokwenza ngaphandle kwemibono, bekuyosho ukuthi umuntu akazukuba nandlela yokulandela, futhi akazukuba nayo indlela yokungena. Lokhu bekulokhu kuyisimiso somsebenzi kaNkulunkulu kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni: Emibonweni kunalokho okungenziwa, futhi ikhona imibono eyenezela ekwenzeni. Izinga lokuguquka empilweni yomuntu kanye nasesimweni sakhe kuhambisana noguquko lwemibono. Ukuba umuntu ubethembela emizamweni yakhe kuphela, ngabe impela ubengeke akwazi ukuthola izinga elikhulu lokkuguquka. Imibono ikhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu uqobo kanye nokuphatha kukaNkulunkulu. Ukwenza kumayelana nendlela umuntu enza ngayo, kanye nendlela yobukhona bomuntu; kukho konke ukuphatha kukaNkulunkulu, ubudlelwano phakathi kwemibono kanye nezenzo kuwubudlelwano phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. Uma beyingase isuswe imibono, noma ukuba bekukhulunywa ngayo ngaphandle kokukhuluma ngokwenza, noma ukuba bekuyimibono nje kodwa ukwenza komuntu kungekho, ngakho lezo zinto bezingethathwe njengokuphatha kukaNkulunkulu, futhi bekungethiwe umsebenzi kaNkulunkulu wenzelwe isintu; ngale ndlela, umsebenzi womuntu ubungeke ususwe kuphela, kodwa bewuzobe uphika inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu. Ukuba, kwasekuqaleni kuze kube sekugcineni, umuntu kwakudingeke nje ukuze enze, ngaphandle kokubandakanya umsebenzi kaNkulunkulu, futhi, phezu kwalokho, ukuba umuntu ubengadingeki ukuthi azi umsebenzi kaNkulunkulu, bekuyoba kuncane kakhulu ukuba ubizwe ngokuphatha kukaNkulunkulu. Ukuba umuntu ubengamazi uNkulunkulu, futhi engayazi intando kaNkulunkulu, futhi eqhubeka nezenzo zakhe engaboni enza ngendlela engasile nengaqondile, ubengeke aze abe yisidalwa esifaneleke ngokugcwele. Futhi, lezi zinto ezimbili zingehlukaniseke. Ukuba bekunomsebenzi kaNkulunkulu kuphela, okuwukuthi, ukuba bekunemibono kuphela futhi ukuba bekungekho ukusebenzisana noma okwenziwa umuntu, lezi zinto bezingebizwe ngokuthi ukuphatha kukaNkulunkulu. Ukuba bekunezenzo kanye nokungena komuntu kuphela, noma ngabe indlela umuntu angena kuyo iphakeme kangakanani, nalokhu, bekungeke kwamukeleke. Ukungena komuntu kumele kuye ngokuya kuguquka ngokuhambisana nomsebenzi kanye nemibono; kungeguqukee ngokuthanda kwakhe. Imigomo yokwenza komuntu ayikhululekile futhi ayenzi umathanda, kodwa iphansi kwezibopho ezithile. Imigomo enjalo iyaguquka ngokuhambisana nemibono yomsebenzi. Ngakho ukuphathwa komsebenzi kaNkulunkulu kugcina kuwumsebenzi kaNkulunkulu kanye nezenzo zomuntu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 155)

Umsebenzi wokuphatha weza ngenxa yesintu, okusho ukuthi wadalwa ubukhona besintu. Kwakungekho ukuphatha ngaphambi kwesintu, noma ekuqaleni, ngenkathi kudalwa amazulu nomhlaba nakho konke. Ukuba, kuwo wonke umsebenzi kaNkulunkulu, kwakungekho ukwenza okwakungaba yinzuzo kumuntu, okuwukuthi, uma uNkulunkulu wayengazenzanga izidingo ezifanele isintu esikhohlakele (ukuba, emsebenzini owenziwa uNkulunkulu, kwayingekho ndlela efanele ukuthi umuntu ayilandele), kusho ukuthi lo msebenzi bewungebizwe ngokuphatha kukaNkulunkulu. Ukuba umsebenzi kaNkulunkulu uwonke bewubandakanya kuphela ukutshela isintu esikhohlakele ukuthi siqhubeke kanjani nokwenza kwaso, futhi uNkulunkulu engaqhubekanga nomsebenzi WLakhe, futhi engabonakalisanga luphawu sokuba namandla onke Kwakhe noma ubuhlakani, kwakuyosho ukuthi noma kungaphakama kangakanani okudingwa uNkulunkulu kumuntu, ngisho uNkulunkulu wayengaphila isikhathi esingakanani phakathi kwabantu, umuntu ubengeke azi lutho ngesimo sikaNkulunkulu; ukuba bekunjalo, umsebenzi walolu hlobo bewungeke ufaneleke kakhudlwana ukubizwa ngokuphatha kukaNkulunkulu. Ukukubeka kalula, umsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu wumsebenzi owenziwa uNkulunkulu, futhi wonke umsebenzi owenziwa ngaphansi kokuqondisa kukaNkulunkulu yilabo abazuzwe uNkulunkulu. Umsebenzi onjalo ungafinyezwa ngokuthi uwukuphatha. Ngamanye amazwi, umsebenzi kaNkulunkulu ophakathi kwabantu, kanjalo nokubambisana okuphakathi Kwakhe kanye nalabo abamlandelayo kuhlangniswa kubizwe ngokuphatha. Lapha, umsebenzi kaNkulunkulu ubizwa ngemibono, futhi ukusebenzisana nomuntu kubizwa ngokwenza. Uma umsebenzi kaNkulunkulu uphakeme (okusho, imibono ephakeme), isimo sikaNkulunkulu naso sizocaciswa ngokuthe xaxa kumuntu, futhi lokho kuphambana kakhulu nokucabanga komuntu, futhi uma nezenzo zizophakama kakhulu kanjalo nokwenza nokusebenzisana nomuntu. Uma kudingeka okuphakeme kumuntu, nomsebenzi kaNkulunkulu uyakhula ekuphambaneni nemicabango yomuntu, okungenxa yakho iukuthi zilingo zomuntu, kanye nezilinganiso okudingeka ukuthi ahlangabezane nazo, nazo ziyaphakama. Ekuqedweni kwalo msebenzi, yonke imibono iyobe isiqediwe, futhi lokho okudingeka umuntu akwenze kuyobe sekufinyelele esicongweni sokuphelela. Lesi kuyobe futhi kuyisikhathi lapho konke kuyobekwa ngokwezinhlobo zakho, ngoba lokho obekumele kwaziwe umuntu uyobe esekhonjisiwe khona. Ngakho, uma imibono ifinyelela ekupheleleni, umsebenzi uyobe ususondela ekupheleni kwawo, futhi ukwenza komuntu nakho kuyobe sekufike esicongweni. Ukwenza komuntu kusekelwe emsebenzini kaNkulunkulu, futhi ukuphatha kukaNkulunkulu kubonakaliswa ngokugcwele ngenxa yokwenza komuntu kanye nokubamba iqhaza komuntu. Umuntu ungumsebenzi kaNkulunkulu aziqhenya ngawo, kanye nenjongo yomsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu uwonke, futhi uphinde abe umkhiqizo wokuphatha kukaNkulunkulu uwonke. Ukuba uNkulunkulu ubesebenza yedwa, ngaphandle kokubambisana nomuntu, bekungeke kube khona lutho obekuyocacisa isimo somsebenzi Wakhe uwonke, futhi ngale ndlela bekungeke kube khona ngisho okukodwa obekuzobonakalisa ukubaluleka kokuphatha kukaNkulunkulu. Ngaphandle komsebenzi kaNkulunkulu, ukukhetha kukaNkulunkulu kuphela izinto ezifanele ukuveza umsebenzi Wakhe nokufakazela ukuba namandla onke nobuhlakani bawo, okwenza ukuthi kufezwe inhloso yokuphatha kukaNkulunkulu, futhi kufezwe inhloso yokusebenzisa wonke lo msebenzi ukuzenqoba uSathane ngokuphelele. Ngakho, umuntu uyingxenye yomsebenzi kaNkulunkulu engelahlwe, futhi umuntu nguye kuphela ongenza ukuphatha kukaNkulunkulu kuthele izithelo futhi kufeze inhloso nqangi yakho; ngaphandle komuntu, akukho okunye okuphilayo okungabamba leli qhaza. Uma umuntu engaba ubufakazi obuyiqiniso bomsebenzi wokuphatha, ukungalaleli kwesintu esikhohlakele bekuyoqedwa nya. Lokhu kubiza ukuthi umuntu anikwe ukwenza okufanele kwezikhathi ezahlukene, nokuthi uNkulunkulu enze umsebenzi ohambisana nalokho phakathi kwabantu. Yile ndlela kuphela okuyotholakala ngayo iqembu labantu abayofakazela umsebenzi wokuphatha. Umsebenzi kaNkulunkulu phakathi kwabantu ungebe wubufakazi ngoNkulunkulu uqobo ngomsebenzi kaNkulunkulu wodwa; lobo bufakazi nabo budinga abantu abaphilayo abafanelwe umsebenzi Wakhe ukuze bufezeke. UNkulunkulu uyoqala asebenze kulaba bantu, okuyobonakaliswa umsebenzi Wakhe ngabo, futhi ngalokhu lobo bufakazi buyotholakala phakathi kwezidalwa. Futhi kulokhu, uNkulunkulu uyobe eseyifezile inhloso yomsebenzi Wakhe. UNkulunkulu akasebenzi yedwa ukuze anqobe uSathane ngoba ngeke azifakazele yena mathupha phakathi kwazo zonke izidalwa. Ukuba ubeyokwenza njalo, bekungeke kwenzeke ukuthi umuntu akholwe ngokugcwele, ngakho uNkulunkulu kumele asebenze kumuntu ukuze amnqobe, futhi kuyoba ngaleso sikhathi kuphela lapha eyokwazi ukuthola ubufakazi phakathi kwazo zonke izidalwa. Ukuba uNkulunkulu ubezosebenza eyedwa, futhi kungekho ukubambisana nomuntu, noma ukuba umuntu bekungadingeki ukuthi asebenzisane Naye, ngalokho umuntu ubengeke asazi isimo sikaNkulunkulu, futhi ubeyohlala engazi ngentando kaNkulunkulu; ngale ndlela, bekungeke kuze kubizwe ngomsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu. Ukuba nje umuntu uqobo ubezophokophela, futhi afune, futhi asebenze ngokuzikhandla, kodwa angawuqondi umsebenzi kaNkulunkulu, bekuyobe kusho ukuthi umuntu uyazidlalela nje. Ngaphandle komsebenzi kaMoya oNgcwele, okwenziwa umuntu kungokukaSathane, uyahlubuka futhi ungumenzi wobubi; uSathane ubonakaliswa kukho konke okwenziwa isintu esikhohlakele, futhi akukho okuhambisana noNkulunkulu, futhi konke kuwukubonakaliswa kukaSathane. Akukho nhlobo osekukhulunyiwe okungokwemibono nokwenza kuphela. Phezu kwesisekelo semibono, umuntu uthola ukwenza nendlela yokulalela, ukuze abeke ukuqonda kwakhe eceleni bese ethola izinto abengazange abe nazo ngaphambili. UNkulunkulu ufuna ukuthi umuntu asebenzisane Naye, ukuthi umuntu athobele izidingo Zakhe ngokuphelele, futhi umuntu ucela ukubona umsebenzi owenziwe uNkulunkulu uqobo, ezwe amandla amakhulu kaNkulunkulu, futhi azi isimo sikaNkulunkulu. Lokhu, uma kufinyezwa, kungukuphatha kukaNkulunkulu. Ukuhlanganyela kukaNkulunkulu nomuntu kungukuphatha, kanye nokuphatha okukhulu kakhulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 156)

Lokho okubandakanya imibono ikakhulu kusho imisebenzi kaNkulunkulu uqobo, futhi lokho kubandakanya ukwenza okumele kwenziwe umuntu, futhi akuhlangene nhlobo noNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uqedelwa uNkulunkulu qobo, futhi ukwenza komuntu kufezwa umuntu uqobo. Lokho okumele kwenziwe uNkulunkulu uqobo akudingeki ukuthi kwenziwe umuntu, futhi lokho okumele kwenziwe umuntu akuhlangene noNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uyinkonzo Yakhe yedwa, futhi ayihlangene nomuntu. Lo msebenzi akudingeke ukuthi wenziwe umuntu, futhi, phezu kwalokho, umuntu angeke akwazi ukwenza umsebenzi owenziwa uNkulunkulu. Lokho okudingeka ukuthi kwenziwe umuntu kumele kufezwe umuntu, ngisho noma kungaba ukunikela ngempilo yakhe, noma ukuzihambisa kuSathane ukuze abe wufakazi - lokhu kumele kufezwe umuntu. UNkulunkulu uqobo uqedela wonke umsebenzi okumele awenze, futhi lokho okumele kwenziwe umuntu uyakukhonjiswa, kuthi umsebenzi osele usalele umuntu. UNkulunkulu akawenzi umsebenzi wokwengeza. Wenza umsebenzi Wakhe kuphela, futhi ukhombisa umuntu indlela kuphela, futhi wenza umsebenzi wokuvula indlela, akawenzi umsebenzi wokuphendla indlela; lokhu kumele kuqondwe umuntu. Ukwenza iqiniso kusho ukwenza amazwi kaNkulunkulu, futhi lokhu kuwumsebenzi womuntu, futhi yikho okumele kwenziwe umuntu, futhi akuhlangene nhlobo noNkulunkulu. Uma umuntu ephoqa ukuthi uNkulunkulu ahlupheke futhi acwenge iqiniso, ngendlela efana neyomuntu, umuntu usuka enza ukungalaleli. Umsebenzi kaNkulunkulu ukwenza inkonzo Yakhe, futhi umsebenzi womuntu ukuhlonipha ukuhola kukaNkulunkulu, ngaphandle kokuphikisa. Lokho okumele umuntu afinyelele kukho kumele kwenzeke, ngisho noma uNkulunkulu esebenza noma ephila ngayiphi indlela. NguNkulunkulu uqobo kuphela ongadinga okuthile kumuntu, okusho ukuthi, uNkulunkulu uqobo okufanele afune okuthile kumuntu. Umuntu kumele angabi nokunye angakwenza, kumele angenzi lutho olunye ngaphandle kokuthoba nokwenza ngokuphelele; yilo mqondo umuntu okumele abe nawo. Uma umsebenzi okumele wenziwe uNkulunkulu uqobo usuphelele, kudingeka umuntu adlule kuwo, isinyathelo ngesinyathelo. Uma, ekugcineni, kuthi sekuqedwe wonke umsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu, umuntu engakakakwenzi lokho okudingwa uNkulunkulu, kuyofuneka ukuthi umuntu ajeziswe. Uma umuntu engagcwalisi lokho okudingwa uNkulunkulu, lokhu kuyobe kungena yokungalaleli komuntu, akusho ukuthi uNkulunkulu akawenzisisanga umsebenzi Wakhe. Bonke labo abehluleka ukwenza amazwi kaNkulunkulu, labo abehluleka ukugcwalisa okudingwa uNkulunkulu, kanye nalabo abehluleka ukwethembeka nokufeza umsebenzi wabo—bayojeziswa bonke. Namuhla, okudingeka ukuthi ukufeze akusikho okungeziwe, kodwa umsebenzi womuntu, futhi yilokho okumele kwenziwe ngabantu bonke. Uma wehluleka nawukwenza umsebenzi wakho, noma ukuwenza kahle, awuzibizeli yini izinkinga? Awuzimemeli ukufa? Usangalindela kanjani ikusasa nempumelelo? Umsebenzi kaNkulunkulu wenzelwe isintu, futhi ukusebenzisana komuntu kwenzelwe ukuphatha kukaNkulunkulu. Emuva kokuba uNkulunkulu esenze konke okumele akwenze, umuntu kusadingeka ukuthi angaphazami kokwakhe ukwenza, futhi asebenzisane noNkulunkulu. Emsebenzini kaNkulunkulu, umuntu kumele angashiyi lutho, kumele azinikele ngokwethembeka, futhi angabi nemicabango eminingi, noma ahlale dekle alindele ukufa. UNkulunkulu angazinikela ngenxa yomuntu, pho kungani umuntu ehluleka ukwethembeka kuNkulunkulu? UNkulunkulu unhliziyo-nye futhi umqondo-munye nomuntu, pho kungani umuntu engeke asebenzisane naye kancane? UNkulunkulu usebenzela isintu, pho kungani umuntu ehluleka ukwenza omunye umsebenzi wakhe ngenxa yokuphatha kukaNkulunkulu? Umsebenzi kaNkulunkulu sewuhambe wafika lapha, kodwa usabuka kodwa ungenzi lutho, uyezwa kodwa awunyakazi. Abantu abanjalo abafanele ukulahlwa? Ngoba uNkulunkulu usenikele ngakho konke okwakhe kubantu, pho kungani, namuhla, umuntu ehluleka ukwenza umsebenzi wakhe ngokuzinikela? NgokukaNkulunkulu, umsebenzi wakhe yiwo oseqhulwini, futhi umsebenzi wokuphatha Kwakhe usemqoka. Ngokomuntu, ukwenza amazwi kaNkulunkulu nokugcwalisa lokho okudingwa uNkulunkulu yikho okuseqhulwini kuye. Kumele nonke nikuqonde lokhu. Amazwi akhulunywe kuwe afinyelele emongweni wengqikithini yakho, futhi umsebenzi kaNkulunkulu ufike ezingeni elingakaze libe khona. Abantu abaningi namanje abakaliqondi iqiniso noma ukulahlekisa kwale ndlela; basalindele futhi basabuka, futhi abawenzi umsebenzi wabo. Kunalokho, bahlola igama ngalinye kanye nezenzo zikaNkulunkulu, futhi bagxila kulokho aAkudlayo nakugqokayo, futhi ukucabanga kwabo kuba kubi kakhulu. Ngabe laba bantu abazikhathazi ngento engekho? Kungenzeka kanjani ukuthi abantu abanje kube yilabo abafuna uNkulunkulu? Futhi bangaba kanjani yilabo abanenhloso yokuthobela uNkulunkulu? Ukwethembeka nomsebenzi wabo abakubeki phambili emiqondweni yabo, kunalokho bagxila ekutheni uNkulunkulu ukuphi. Bayathukuthelisa! Ukuba umuntu usekuqondile okumele akuqonde, futhi usenze konke okumele akwenze, nakanjani uNkulunkulu uyobeka isibusiso Sakhe kumuntu, ngoba lokho akudingayo kumuntu kuwumsebenzi womuntu futhi kumele kwenziwe umuntu. Uma umuntu engakwazi ukuqonda okumele akuqonde, futhi engakwazi ukwenza okumele akwenze, umuntu uyojeziswa. Labo abangasebenzisani noNkulunkulu bayizitha zikaNkulunkulu, labo abangawamukeli umsebenzi omusha baphikisana nawo, yize labo bantu bengenzi lutho kusobala ukuthi bayaphikisana nakho. Bonke labo abangalenzi iqiniso elidingwa uNkulunkulu bangabantu abaphikisana nalo ngenhloso futhi abangawahloniphi amazwi kaNkulunkulu, noma ngabe labo bantu “bagxila ngokukhethekile” emsebenzini kaMoya oNgcwele. Abantu abangawalaleli amazwi kaNkulunkulu futhi abangamthobeli uNkulunkulu bayahlubuka, futhi baphikisana noNkulunkulu. Abantu abangawenzi umsebenzi wabo yilabo abangasebenzisani noNkulunkulu, futhi abantu abangasebenzisani noNkulunkulu yilabo abangawamukeli umsebenzi kaMoya oNgcwele.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 157)

Uma umsebenzi kaNkulunkulu ufinyelela ezingeni elithile, futhi ukuphatha Kwakhe kufinyelela ezingeni elithile, labo abafuna inhliziyo Yakhe bayehluleka ukufeza okudingwa Nguye. UNkulunkulu ufuna okuthile kumuntu ngokwezilinganiso Zakhe, futhi ngokwalokho umuntu angakwazi ukukufeza. Ngenkathi ekhuluma ngokuphatha Kwakhe, ukhombisa umuntu indlela, futhi uhlinzeka umuntu ngendlela eya ekuphileni. Ukuphatha kukaNkulunkulu kanye nokwenza komuntu kukokubili kusesigabeni esifanayo somsebenzi, futhi kwenziwa kanyekanye. Ukukhuluma ngokuphatha kukaNkulunkulu kuthinta izinguquko esimweni somuntu, futhi ukukhuluma okumele kwenziwe umuntu nezinguquko esimweni somuntu, kuthinta umsebenzi kaNkulunkulu; asikho isikhathi lokhu okubili okungahlukaniswa ngaso. Ukwenza komuntu kuyaguquka, isinyathelo ngesinyathelo. Lokho kudalwa ilokho okudingwa uNkulunkulu kumuntu, futhi umsebenzi kaNkulunkulu uhlala uguquka futhi uqhubekela phambili. Uma ukwenza komuntu kungachezuki ezimfundisweni, lokhu kufakazela ukuthi uncike emsebenzini nasekuholweni uNkulunkulu; uma ukwenza komuntu kungaguquki noma kujula, lokhu kufakazela ukuthi ukwenza komuntu kwenziwa ngokwentando yomuntu, futhi akuyikho ukwenza kweqiniso; uma umuntu engenayo indlela ayilandelayo, lokho kusho ukuthi usewele ezandleni zikaSathane, futhi ubelokhu elawulwa uSathane, okusho ukuthi ulawulwa umoya omubi. Uma ukwenza komuntu kungajuli, umsebenzi kaNkulunkulu awuzukuthuthuka, futhi uma umsebenzi kaNkulunkulu ungaguquki, ukungena komuntu kuzoma, lokhu akunakuguqulwa. Kuwo wonke umsebenzi kaNkulunkulu, uma umuntu ubengahlala elandela umthetho kaJehova, bekuyokusho ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ubungeke uqhubekele phambili, futhi bekungaba nzima ukuqeda le nkathi okuphilwa kuyo. Ukuba umuntu ubelokhu ebambelele esiphambanweni futhi enze ukubekezela nokuthobeka, umsebenzi kaNkulunkulu bewungeke ukwazi ukuqhubekela phambili. Ukuphatha kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha kungeqedwe phakathi kwabantu abalandela umthetho kuphela, noma ababambelela esiphambanweni nasekwazini ukubekezela nokuthobeka kuphela. Kunalokho, umsebenzi kaNkulunkulu uwonke uphethwa kulabo ezinsukwini zokugcina, abazi uNkulunkulu, futhi abakhululiwe emaketangweni kaSathane, futhi bazikhulula ngokugcwele ethonyeni likaSathane. Lokhu kungukuqonda komsebenzi kaNkulunkulu okungevinjelwe. Kungani kuthiwa ukwenza kwalabo abasemabandleni enkolo sekuhanjelwe isikhathi? Yingoba lokho abakwenzayo akuhlangene nomsebenzi wanamuhla. ENkathini Yomusa, lokho abakwenzayo bekuyikhona, kodwa ngokwedlula kwaleso sikhathi futhi umsebenzi kaNkulunkulu waguquka, ukwenza kwabo kuye ngokuya kuphelelwa yisikhathi. Kushiywe umsebenzi omusha kanye nokukhanya okusha. Ngokubheka isisekelo sawo sokuqala, umsebenzi kaMoya oNgcwele uqhubekele phambili kwezinye ngezinyathelo eziningi ezijulayo. Kodwa labo bantu basabambeke esigabeni sokuqala somsebenzi kaNkulunkulu, futhi babambelele ezenzweni zakudala kanye nokukhanya okudala. Umsebenzi kaNkulunkulu ungaguquka kakhulu kabi eminyakeni emithathu noma emihlanu, ngakho lungebe lukhulu kakhulu uguquko olwenzeke eminyakeni eyizi-2000? Uma umuntu engenakho ukukhanya noma ukwenza okusha, kusho ukuthi usilele emsebenzini kaMoya oNgcwele. Lokhu kuwukwahluleka komuntu; ubukhona bomsebenzi omusha kaNkulunkulu kungephikiswe ngoba, namuhla, labo abebekade benomsebenzi kaMoya oNgcwele basalandela izinqubo eseziphelelwe isikhathi. Umsebenzi kaMoya oNgcwele uhlala uqhubekela phambili, futhi bonke labo abasemgudwini kaMoya oNgcwele kumele baqhubekele phambili bajule futhi baguquke, isinyathelo ngesinyathelo. Akumele lokhu kume esigabeni esisodwa. Yilabo abangawazi umsebenzi kaMoya oNgcwele kuphele abaqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe wokuqala, futhi bangawamukeli umsebenzi kaMoya oNgcwele. Yilabo abangalaleli kuphela abehluleka ukuzuza emsebenzini kaMoya oNgcwele. Uma ukwenza komuntu kungahambisani nomsebenzi omusha kaMoya oNgcwele, nakanjani ukwenza komuntu ngeke kuhambisane nomsebenzi wanamuhla, futhi nakanjani akuhambisani nomsebenzi wanamuhla. Labo bantu abasele emuva ngesikhathi yibo abehluleka ukufeza umsebenzi kaNkulunkulu, ingasaphathwa eyokuba ngabantu abayogcina befakazela uNkulunkulu. Umsebenzi wokuphatha uwonke, phezu kwalokho, kumele uphothulwe yileli qembu labantu. Ngoba labo abake bagcina umthetho kaJehova, kanye nalabo abake bahluphekela isiphambano, uma behluleka ukwamukela isigaba somsebenzi wezinsuku zokugcina, kusho ukuthi abakwenzile nje bebekwenzela ize, futhi kuyize leze. Indlela yokuchaza umsebenzi kaMoya oNgcwele ngokucacile ekwamukeleni okwenzeka lapha namanje, beyingabambelele esikhathini sakudala. Labo abangahambisananga nomsebenzi wanamuhla, futhi abangahlukaniswanga nezenzo zanamuhla, bayilabo abaphikisana futhi abangawamukeli umsebenzi kaMoya oNgcwele. Abantu abanjalo baphikisana nomsebenzi kaNkulunkulu wamanje. Yize bebambelela ekukhanyeni kwakudala, lokhu akusho ukuthi bangaphikisana nokuthi abawazi umsebenzi kaMoya oNgcwele. Kungani kube nalezi zingxoxo ezingaka ngokuguquka kokwenza komuntu, komehluko phakathi kokwenza okudala nokwamanje, ngokuthi kwakwenziwa kanjani ngezinkathi zakudala, nokuthi kwenziwa kanjani namuhla? Lokho kwahlukaniswa kokwenza komuntu kuhlala kukhulunywa ngakho ngoba umsebenzi kaMoya oNgcwele uhlala uqhubekela phambili, ngakho ukwenza komuntu kuhlala kudingeka ukuthi kuguquke. Uma umuntu ehlala enamathele esigabeni esisodwa, lokhu kufakazela ukuthi akakwazi ukuhambisana nomsebenzi kaNkulunkulu omusha kanye nokukhanya okusha; akufakazeli ukuthi uhlelo lokuphatha lukaNkulunkulu alukaguquki. Labo abangaphandle kwendlela kaMoya oNgcwele bahlala becabanga ukuthi benza okuyikhona, kube empeleni, umsebenzi kaNkulunkulu okubo waphela kudala, futhi umsebenzi kaMoya oNgcwele awukho kubo. Umsebenzi kaNkulunkulu wadluliseleka kwelinye iqembu labantu kudala, iqembu ayehlose ukuqedela umsebenzi wakhe omusha kulo. Ngoba labo abakwezenkolo bayehluleka ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu omusha, futhi babambelela emsebenzini wakudala, ngakho uNkulunkulu ubalahlile labo bantu, futhi wenza umsebenzi Wakhe omusha kubantu abamukela lo msebenzi omusha. Laba ngabantu abasebenzisana nomsebenzi Wakhe omusha, futhi umsebenzi wokuphatha ungafezeka ngale ndlela kuphela. Ukuphatha kukaNkulunkulu kuhlala kuqhubekela phambili, futhi ukwenza komuntu kuhlala kukhuphukela phezulu. UNkulunkulu uhlala esebenza, futhi umuntu uhlala edinga, ukuze bobabili bafinyelele esicongweni samandla abo, uNkulunkulu nomuntu bamunye ngokugcwele. Lokhu kuyisibonakaliso sokufezwa komsebenzi kaNkulunkulu, futhi umphumela wokugcina wokuphatha kukaNkulunkulu konke.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 158)

Esigabeni ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu kukhona izidingo zomuntu ezihambisana nawo. Bonke labo abasemgudwini kaMoya oNgcwele baphethwe ubukhona kanye nokuqondisa kukaMoya oNgcwele, futhi labo abangekho ngaphakathi komgudu kaMoya oNgcwele bangaphansi kokulawula kukaSathane, futhi abanawo umsebenzi kaMoya oNgcwele. Abantu abasemgudwini kaMoya oNgcwele yilabo abamukela umsebenzi omusha kaNkulunkulu, labo ababambisanayo emsebenzini kaNkulunkulu omusha. Uma labo abangaphakathi kwale ndlela behlukeka ukwenza iqiniso elidingwa uNkulunkulu ngalesi sikhathi, bazoqondiswa izigwegwe, futhi okubi kakhulu ukuthi bazolahlwa uMoya oNgcwele. Labo abamukela umsebenzi omusha kaMoya oNgcwele, bazophila ngaphakathi komgudu kaMoya oNgcwele, bamukela ukunakekelwa nokuvikelwa uMoya oNgcwele. Labo abazimisele ngokwenza iqiniso bakhanyiselwa uMoya oNgcwele, futhi labo abangazimisele ngokwenza iqiniso bayaqondiswa uMoya oNgcwele, futhi bangaze bajeziswe. Ngisho noma umuntu unjani, kuncike ekutheni basemgudwini kaMoya oNgcwele, uNkulunkulu uzothwala ijoka labo bonke abamukela umsebenzi Wakhe omusha ngenxa yegama Lakhe. Labo abadumisa igama Lakhe futhi abazimisele ngokwenza amazwi Akhe bazokwamukela izibusiso Zakhe; labo abangamlaleli futhi abangawenzi amazwi Akhe bazokwamukela ukujeziswa Nguye. Abantu abasemgudwini kaMoya oNgcwele yilabo abamukela umsebenzi omusha, futhi njengoba bamukela umsebenzi omusha, kumele basebenzisane noNkulunkluu ngokufanele, futhi kumele bangaziphathisi okwabahlubuki abangawenzi umsebenzi wabo. Yilokhu kuphela okudingwa uNkulunkulu kumuntu. Akunjalo kubantu abangawamukeli umsebenzi omusha: Bangaphandle komgudu koMoya oNgcwele, futhi ukuqondiswa kanye nokukhalinywa uMoya oNgcwele akusebenzi kubo. Usuku lonke, laba bantu baphila enyameni, baphila phakathi kwemiqondo yabo, futhi abakwenzayo nje kususelwa ezifundisweni ezivela ngokucubungula nocwaningo lwemiqondo yabo. Akukhona lokho okudingwa umsebenzi omusha kaMoya oNgcwele, kube kungahambisani noNkulunkulu. Labo abangawamukeli umsebenzi kaNkulunkulu bancishiwe ubukhona bukaNkulunkulu, futhi, phezu kwalokho, bantula izibusiso nokuvikelwa uNkulunkulu. Amazwi abo amaningi kanye nezenzo kubamele ezidingweni zomsebenzi kaMoya oNgcwele; futhi kuyimfundiso, akulona iqiniso. Izimfundiso ezinje kanye nemithetho kwanele ukuba kufakazele ukuthi ukuhlangana kwalaba bantu kuyinkolo nje kuphela; akukhona okukhethiwe, noma injongo yomsebenzi kaNkulukulu. Ukuhlangana kwabo bonke labo abaphakathi kwabo kungabizwa ngokuthi ukuhlanganyela kwezenkolo kuphela, futhi kungebizwe ngokuthi ibandla. Lokhu kuyiqiniso elingaguquleki. Abanawo umsebenzi omusha kaMoya oNgcwele; abakwenzayo kubukeka kunephunga lenkolo, abakuphilayo kugcwele inkolo; abanabo ubukhona kanye nomsebenzi kaMoya oNgcwele, kanti abafanelekile nawukuqondiswa nokukhanyiswa uMoya oNgcwele. Laba bantu bayizidumbu ezingenampilo, futhi bayizimpethu ezingenamoya. Abanalwazi ngokuhlubuka nokuphikisa komuntu, abanalwazi ngezenzo ezimbi zonke zomuntu, bebe bengenalwazi nhlobo ngomsebenzi kaNkulunkulu kanye nentando kaNkulunkulu yamanje. Bonke abanalwazi, abantukazana, bawudoti ongafanele ukubizwa ngabantu abakholwayo! Akukho abakwenzayo okunegalelo ekuphatheni kukaNkulunkulu, kube kungelungise uhlelo lukaNkulunkulu. Amazwi abo kanye nezenzo kunyanyisa kakhulu, kuyadina, futhi akufanelekanga nawukuthi kuze kubalwe. Akukho okwenziwa yilabo abangekho emgudwini kaMoya ONgcwele abahlangene nomsebenzi omusha kaMoya oNgcwele. Ngenxa yalokhu, noma bengaba kuphi, abaqondiswanga uMoya oNgcwele, futhi, phezu kwakho konke, ngaphandle abakhanyiselwanga uMoya oNgcwele. Ngoba bonke bangabantu abangenalo uthando lweqiniso, futhi bayazondwa futhi bachithwe uMoya oNgcwele. Babizwa ngokuthi bangabenzi bobubi ngoba baphila enyameni, futhi benza noma yini ebathokozisayo ngaphansi kwegama likaNkulunkulu. Ngenkathi uNkulunkulu esebenza, abazisondezi Kuye ngamabomu, futhi bagijimela kwelinye icala elingahambisani Naye. Ukwehluleka komuntu ukusebenzisana noNkulunkulu kuwukuhlubuka kuNkulunkulu okukhulu ngokwakho, ngakho ngeke yini abaphikisana noNkulunkulu ngamabomu nakanjani bathole impindiselo ebafanele?

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 159)

Kumele ufinyelele ekwazini umbono womsebenzi kaNkulunkulu futhi ubambe indlela ejwayelekile umsebenzi Wakhe ohamba ngayo. Lokhu wukungena ngendlela elungile. Uma sewazi amaqiniso ngokuphelele ngombono, ukungena kwakho kuzovikeleka ngempela; noma umsebenzi Wakhe ungashintsha kangakanani, awuzukushintsha enhliziyweni yakho, ucaceleke ngombono, futhi uzoba nomgomo ngokungena kwakho kanye nalokho okulandelayo. Ngaleyo ndlela, konke oke wabhekana nakho kanye nolwazi olungaphakathi kuwe kuzokhula ngokujulile futhi kucwengisiswe. Uma sewuqonda konke ngokugcwele, ngeke ubhekana nokulahlekelwa empilweni, futhi ngeke uduke. Uma ungakazazi lezi zigaba zokusebenza, uzobhekana nokulahlekelwa esinyathelweni ngasinye, futhi kuyokuthatha ngaphezu kwezinsuku ezimbalwa nje ukuguqula izinto, futhi ngeke ukwazi ukungena endleleni efanele ngisho emasontweni ambalwa nje. Ngabe lokhu akuzukubambezela? Kunokungena okuningi ngendlela eyiyo kanye nalezo zenzo okumele uzazi ngokugcwele, futhi kumele ubambe amaphuzu amaningi amayelana nombono ngomsebenzi Wakhe, njengokubaluleka komsebenzi Wakhe wokunqoba, indlela elungiswayo ngomuso, okumele kufinyelelwe kukho ngolwazi lwalokho oke wabhekana nakho ngaphambili ngezilingo nezinhlupheko, ukubaluleka kokwahlulela nokusolwa, imigomo yomsebenzi kaMoya oNgcwele, kanye nemigomo yokulungisisa kaye nokunqoba. Lokhu kungamaqiniso ombono. Izigaba ezintathu ezisele zomsebenzi weNkathi Yomthetho, iNkathi Yomusa, kanye neNkaathi Yombuso, kanjalo nobufakazi bangomuso. Lawa ngamaqiniso amayelana nombono, futhi abaluleke kakhulu, kanti futhi amqoka. Njengamanje, kuningi kakhulu okumele ungene kukho bese ukwenze, futhi manje sekwendlalwe kakhulu futhi kwacaciswa kakhulu. Uma ungenalo ulwazi ngala maqiniso, lokho kuwubufakazi bokuthi awukangeni. Esikhathini esiningi, ulwazi lomuntu ngeqiniso luba phansi kakhulu; umuntu uyehluleka ukwenza amaqiniso ayisisekelo athile futhi akazi ukuthi angabhekana kanjani nezinto eziwubala. Isizathu sokuthi umuntu ehluleke ukwenza iqiniso ukuthi isimo sakhe singesokuhlubuka, nangenxa yokuthi ulwazi lwakhe ngomsebenzi wanamuhla luncane kakhulu futhi lubheke uhlangothi olulodwa. Ngakho, akusiwo umsebenzi olula kumuntu ukulungisiswa. Ukuhlubuka kwakhe kukhulu kakhulu, futhi ugcina isimo sakho sakudala kakhulu; uyehluleka ukuma ohlangothini lweqiniso, futhi uyehluleka ukwenza ngisho iqiniso elibonakala ngokusobala. Abantu abanjalo ngeke basindiswe futhi bayilabo abangakanqotshwa. Uma ukungena kwakho kungenamininingwane noma izinhloso, ukukhula kuzoza kuwe kancane kancane. Uma ukungena kwakho kungenalo ngisho elincane iqiniso, ukulandela kwakho kuyize. Uma ungakuqaphile okuwumgogodla weqiniso, uzohlala ungashintshile. Ukukhula kwempilo yomuntu kanye nokushintsha kwesimo sakhe konke kwenzeka ngokungena kokungokoqobo futhi, phezu kwakho konke, ngokungena kabanzi kulokho umuntu ake adlula kukho. Uma unokuningi oke wabhekana nakho ngesikhathi ungena, futhi unolwazi oluningi olungolwempela kanye nokungena, isimo sakho sizoshintsha ngokushesha. Noma ngabe njengamanje awukacacelwa ngokwenza, kumele okungenani ucacelwe ngemibono yomsebenzi kaNkulunkulu. Uma kungenjalo, awusoze wakwazi ukungena, futhi ngeke uze ukwazi ukwenza njalo ngaphandle uma unolwazi lokuqala ngeqiniso. Uma ukhanyiselwe uMoya oNgcwele kuphela kulokho oke wadlula kukho, uyokwazi ukuqonda kabanzi ngeqiniso futhi ungene ngokujulile. Kumele uwazi umsebenzi kaNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 160)

Emuva kokudalwa kwesintu ekuqaleni, kwakungama-Israyeli asebenza njengesisekelo somsebenzi, futhi u-Israyeli ewonke wawuyisisekelo somsebenzi kaJehova emhlabeni. Umsebenzi kaJehova kwakuwukuhola nokwelusa umuntu ngokuqondile ngokubeka imithetho ukuze umuntu akwazi ukuphila impilo ejwayelekile nokudumisa uJehova ngendlela ejwayelekile emhlabeni. UNkulunkulu eNkathini Yomthetho wayengabonwa futhi angathintwa muntu. Wayehola umuntu owayekhohlakaliswe uSathane nje, futhi wayekhona ukuze ayalele futhi eluse laba bantu, ukuze amazwi awakhuluma ayengawomthetho, nemiyalelo kanye nolwazi olujwayelekile ngokuphila impilo njengomuntu kuphela, kwakungasiwo wonke amaqiniso anika umuntu ukuphila. Ama-Israyeli ngaphansi kobuholi Bakhe ayengewona lawo akhohlakaliswe ngokujulile uSathane. Umsebenzi Wakhe womthetho wawusesigabeni sokuqala ngqa somsebenzi wensindiso, ukuqala komsebenzi wensindiso, futhi kwakungahlangene nhlobo nokushintsha isimo sempilo yomuntu. Ngakho, sasingekho isidingo somsebenzi wensindiso ekuqaleni okwakumele awenze ukuze abe yinyama ngokomsebenzi Wakhe wakwa-Israyeli. Ngale ndlela wayedinga indlela, okuyithuluzi angaxhumana nomuntu ngalo. Ngakho, kwaqubuka phakathi kwabantu labo ababekhuluma futhi besebenzela uJehova, futhi amadodana omuntu kanye nabaprofethi baqala ukusebenzela umuntu ngale ndlela. Amadodana omuntu asebenza phakathi kwabantu esikhundleni sikaJehova. Ukubizwa Nguye kusho ukuthi labo bantu babeka imithetho egameni likaJehova futhi babengabapristi phakathi kwabantu bakwa-Israyeli; abantu abanjalo babengabapristi ababeqashwe, bevikelwe uJehova, futhi besebenza ngoMoya kaJehova; babengabaholi phakathi kwabantu futhi besebenzela uJehova ngokuqondile. Abaprofethi, kolunye uhlangothi, babeyilabo ababezinikele ekukhulumeni egameni likaJehova kubantu bamazwe onke kanye nezinhlanga. Babephinde babe yilabo ababeprofetha ngomsebenzi kaJehova. Kungaba amadodana omuntu noma abaprofethi, bonke babekhuliswe uMoya kaJehova Uqobo futhi babesebenzele uJehova okubo. Phakathi kwabantu, kwakukhona labo ababemele uJehova ngqo; babesebenze ngoba babekhuliswe uJehova futhi kwakungeve kungenxa yokuthi babeyinyama uMoya oNgcwele ayebe umuntu kuyo. Ngakho, yize babekhuluma ngokufanayo egameni likaNkulunkulu, lawo madodana omuntu nabaprofethi beNkathi Yomthetho babengesiyo inyama kaNkulunkulu osesimweni somuntu. NgeNkathi Yomusa kwenzeka okuphambana nalokho futhi esigabeni sokugcina, umsebenzi wensindiso nowokwahlulela umuntu wenziwa uNkulunkulu esesimweni somuntu Uqobo, ngakho asibanga khona isidingo sokuvusa abaprofethi kanye namadodana ayezosebenza egameni Lakhe. Emehlweni abantu, awukho umehluko otheni phakathi komongo nendlela yokusebenza kwabo. Futhi yilesi isizathu sokuthi umuntu ahlale edidekile ngomsebenzi kaNkulunkulu osesimweni somuntu nalowo wabaphrofethi nowamadodana nomuntu. Ukuvela kukaNkulunkulu osesimweni somuntu kwakufana nokwabaprofethi kanye namadodana omuntu. Futhi uNkulunkulu osesimweni somuntu wayejwayeleke kakhulu futhi ekholakala ngaphezu kwabaprofethi. Ngakho umuntu wehluleka impela ukwahlukanisa phakathi kwakho. Umuntu ugxila kulokho okubonakalayo, futhi uhlala engazi nhlobo, yize kokubili umsebenzi nokukhuluma, kunomehluko omkhulu. Ngenxa yokungakwazi komuntu ukwahlukanisa, umuntu akakwazi ukwahlukanisa izinto ezilula, futhi akakwazi nokwahlukanisa phakathi kwento enkulu. Amagama nomsebenzi wabaprofethi kanye nalabo abasetshenziswa uMoya oNgcwele babenza umsebenzi womuntu bebonke, benza umsebenzi Wakhe njengezidalwa ezidaliweyo, kanye nokwenza lokho okumele kwenziwe umuntu. Nokho, amazwi nomsebenzi kaNkulunkulu osesimweni somuntu kwakuwukuqhuba imisebenzi Yakhe. Yize isimo Sakhe sangaphandle kwakungesesidalwa esakhiwe, umsebenzi Wakhe wawungesikho ukuqhubezela umsebenzi Wakhe kodwa owenkonzo Yakhe. Igama elithi “umsebenzi” lisetshenziselwa izidalwa ezidaliweyo, kube elithi “inkonzo” lisetshenziselwa inyama kaNkulunkulu osesimweni somuntu. Lokhu kungumehluko obalulekile phakathi kwalokhu okubili, futhi lokhu okubili akunakushintshisana. Umsebenzi womuntu uphathelene nomsebenzi wakhe kuphela, kube umsebenzi kaNkulunkulu kungukuphatha, nokuqhuba inkonzo Yakhe. Ngakho, yize abaphostoli abaningi babesetshenziswa uMoya oNgcwele futhi abaprofethi babegcwalisiwe Ngaye, umsebenzi kanye namazwi kwakungawokwenza umsebenzi wawo kuphela njengesidalwa esidaliwe. Yize iziprofetho zabo zingase zibe ngaphezu kwendlela yokuphila okukhulunywa ngayo kaNkulunkulu osesimweni somuntu, futhi ngisho ubuntu babo babeqa lokho kukaNkulunkulu osesimweni somuntu, babenza umsebenzi wabo, kanye nokungagcwaliswa kwenkonzo. Umsebenzi womuntu umayelana nomsebenzi womuntu, futhi kuyinto umuntu angafinyelela kuyo. Nokho, inkonzo eqhutshwa uNkulunkulu osesimweni somuntu uphathelene nokuphatha Kwakhe, futhi umuntu angakwazi ukufinyelela kukho. Ukuthi ngabe uNkulunkulu osesimweni somuntu uyakhuluma, uyasebenza, noma ubonakala ngezimangaliso, wenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngaphakathi kokuphatha Kwakhe, futhi umsebenzi onjalo ungenziwe umuntu esikhundleni Sakhe. Umsebenzi womuntu ukwenza umsebenzi wakhe kuphela odalwe esigabeni esithile somsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu. Ngaphandle kokuphatha kukaNkulunkulu, okusho ukuthi, uma inkonzo kaNkulunkulu osesimweni somuntu bekufanele ilahleke, kanjalo nomsebenzi walokho okudaliwe. Umsebenzi kaNkulunkulu ekuqhubeni inkonzo Yakhe ukuphatha umuntu, ekubeni umsebenzi womuntu ngukwenza umsebenzi wakhe ngokwezibopho zakhe zokuhlangabezana noMdali futhi kungethathwe ngokuthi ukuqhuba inkonzo yakhe. Empeleni kumongo kaNkulunkulu, okusho ukuthi, uMoya Wakhe, umsebenzi kaNkulunkulu ukuphatha Kwakhe, kodwa uNkulunkulu osesimweni somuntu ugqoke okungaphandle kwalokho okudaliwe, umsebenzi Wakhe ukuqhuba inkonzo Yakhe. Noma ngabe wenza muphi umsebenzi ekuqhubeni inkonzo Yakhe, futhi konke umuntu angakwenza ukwenza okusemandleni akhe onke okuyingxenye yokuphatha kwakhe nokungaphansi kobuholi Bakhe.

Kucashunwe embhalweni othi “Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 161)

ENkathini Yomusa, uJesu wakhuluma futhi wenza umsebenzi omkhulu. Wayehluke kangakanani kuno-Isaya? Wayehluke kangakanani noDaniyeli? Ngabe wayengumprofethi? Kungani kuthiwa unguKristu? Yini umehluko phakathi kwabo? Bonke babengamadoda ayekhulume amazwi, futhi amazwi abo ayefuna ukufana kumuntu. Bonke babekhuluma futhi benze umsebenzi. Abaprofethi bakwiTestamente Elidala baprofetha, futhi ngokufanayo, noJesu wayengakwazi ukwenza lokho. Kungani kunjalo? Umehluko lapha ususelwa kuhlobo lomsebenzi. Ukuze wahlukanise kulolu daba, akumele ubheke uhlobo lwenyama, noma ubheke ukujula noma ukungakholakali kwamazwi akhe. Kumele uqale ngokubheka umsebenzi wakhe kanye nomthelela womsebenzi wakhe onawo kumuntu. Iziphrofetho ezakhulunywa abaphrofethi ngaleso sikhathi azinikanga ukuphila komuntu, futhi imiyalezo eyatholwa yilabo abanjengo-Isaya noDaniyeli kwakuyiziphrofetho nje, kungasiyo indlela yokuphila. Uma kwakungeve kungenxa yesambulo sikaJehova, akekho umuntu owayengenza lowo msebenzi, ongeke wenziwe ngabantu. NoJesu wakhuluma kakhulu, kodwa lawo mazwi ayeyindlela yokuphila umuntu ayengathola indlela yokuphila ngawo. Lokhu kusho ukuthi, okokuqala, wayekwazi ukunika umuntu ukuphila, ngoba uJesu ungukuphila; okwesibili, wayekwazi ukubuyisela emuva ukuchezuka komuntu; okwesithathu, umsebenzi Wakhe walandela okaJehova ukuze kuqhubeke isikhathi; okwesine, wayekwazi ukuqonda izidingo zomuntu ngaphakathi futhi eqonda lokho okuntulwa umuntu; okwesihlanu, wayekwazi ukuholela esikhathini esisha futhi avale endala. Yingakho ebizwa ngoNkulunkulu noKristu; akungoba ehlukile kuno-Isaya kuphela kodwa wehlukile kunabo bonke abanye abaprofethi. Masibheke u-Isaya simqhathanise nomsebenzi wabaprofethi. Okokuqala, wayengakwazi ukunika umuntu ukuphila; okwesibili, wayengakwazi ukudlulisela umuntu esikhathini esisha. Wayesebenza ngaphansi kobuholi bukaJehova futhi wayengakwazi ukudlulisela umuntu esikhathini esisha. Okwesithathu, ayekhulume ngakho kwakungaphezu kokuqonda kwakhe. Wayethola izambulo ezazivela kuMoya kaNkulunkulu ngqo, futhi abanye babengaqondi, noma sebelalelile. Lezi zinto ezimbalwa zizodwa zazanele ukufakazela ukuthi amazwi akhe ayengasezona iziprofetho, engengaphezu komsebenzi owenziwa kuJehova. Nokho, wayehluleka ukumela uJehova ngokugcwele. Wayeyinceku kaJehova, ithuluzi lomsebenzi kaJehova. Wayenza umsebenzi ngeNkathi Yomthetho futhi enza umsebenzi kaJehova; akasebenzanga ngaphezu kweNkathi Yomthetho. Kwelinye icala, umsebenzi kaNkulunkulu wehluka. Wedlula umsebenzi kaJehova; Wasebenza njengoNkulunkulu osesimweni somuntu futhi wabethelwa ukuze ahlenge isintu sonke. Okusho ukuthi, wenza umsebenzi ongekho emsebenzini owenziwa uJehova. Lokhu kwaba ukudlulisela abantu esikhathini esisha. Esinye isimo ngesokuthi wayekwazi ukukhuluma lokho okwakungenziwe umuntu. Umsebenzi Wakhe wawungumsebenzi ophakathi kokuphatha kukaNkulunkulu futhi ubandakanya isintu sisonke. Wayengasebenzi kubantu abambalwa kuphela, kanjalo nomsebenzi Wakhe kwakungasikho ukuhola abantu abambalwa. Mayelana nokuthi uNkulunkulu waba sesimweni somuntu, nendlela uMoya ayeletha izambulo ngayo ngaleso sikhathi, nokuthi uMoya wawudlulela kanjani kumuntu ukuze wenze umsebenzi, lokhu kuwumsebenzi umuntu ayengenakuwubona noma awuthinte. Kunzima impela ukuthi la maqiniso asebenze njengobufakazi bokuthi unguNkulunkulu osesimweni somuntu. Ngakho, umehluko ungenziwa phakathi kwamazwi kanye nomsebenzi kaNkulunkulu, ongephatheke kumuntu. Yilokhu kuphela okungokwangempela. Imbangela yalokhu ukuthi izindaba zoMoya azibonakali kuwe futhi azaziwa ngokucacile uNkulunkulu Uqobo kuphela, futhi hhayi ngisho noNkulunkulu osesimweni somuntu ngokwenyama ukwazi konke; ungaqinisekisa kuphela ukuthi unguNkulunkulu ngomsebenzi awenzile. Ngomsebenzi Wakhe, kungabonakala ukuthi, kuqala, ukwazi ukuvula isikhathi esisha; okwesibili, ukwazi ukuhlinzeka ngokuphila kumuntu futhi akhombise umuntu indlela okumele ayilandele. Lokhu kwanele ukuze kubonakale ukuthi UnguNkulunkulu Uqobo. Okungenani, umsebenzi awenzayo ungamela uMoya kaNkulunkulu, futhi lowo msebenzi ungathathwa ngokuthi unguMoya kaNkulunkulu ongaphakathi Kwakhe. Njengoba umsebenzi owenziwa uNkulunkulu osesimweni somuntu ungukudlulisela umuntu esikhathini esisha, ukuhola umsebenzi omusha, futhi uvule indawo entsha, le migomo embalwa iyodwa yanele ukuze kubonakale ukuthi unguNkulunkulu Uqobo. Ngakho lokhu kumenza ehluke kuno-Isaya, uDaniyeli, kanye nabanye abaphrofethi abakhulu. U-Isaya, uDaniyeli, kanye nabanye babeyizifundiswa futhi belandela usiko; babengamadoda amangalisayo ayeholwa uJehova. Inyama kaNkulunkulu osesimweni somuntu nayo yayinolwazi olukhulu futhi yayingawuswele umqondo, kodwa ubuntu Bakhe babujwayelekile impela. Wayengumuntu ojwayelekile, futhi iso lenyama lalingenakwahlukanisa ubuntu obukhethekile Ngaye noma libone utho ebuntwini Bakhe olwalwehlukile kwabanye. Wayengenawo amandla amakhulu ayengajwayelekile noma ongavamile, futhi wayengenayo noma iyiphi imfundo ephekeme, ulwazi, noma imfundiso. Impilo ayekhuluma ngayo kanye nendlela ayahamba ngayo wayengayitholanga emfundisweni, olwazini, ngalokho abhekane nakho ngokwedlule, noma ngokukhuliswa ekhaya. Kunalokho, kwakuwumsebenzi kaMoya oqondile, okungumsebenzi wenyama esesimweni somuntu. Ngoba umuntu akanayo imizwa eminingi kaNkulunkulu, futhi ikakhulukazi ngoba lokhu kuqonda kwakhiwa okuningi okungaqondakali nokungaphezu kwemvelo yomuntu, emehlweni omuntu, uNkulunkulu ojwayelekile onobuthakathaka bomuntu, owayengenakuqonda izimpawu nezimangaliso, kuqinisekisiwe ukuthi akasiye uNkulunkulu. Akusiwo amaphutha okuqonda komuntu lawa? Uma inyama kaNkulunkulu osesimweni somuntu beyingajwayelekile kumuntu, pho bekungashiwo kanjani ukuthi waphenduka inyama? Ukuba yinyama kungukuba ngojwayelekile, umuntu ojwayelekile; ukuba Wayebe isidalwa esehlukile, wayengeke abe yinyama. Ukufakazela ukuthi uyinyama, uNkulunkulu osesimweni somuntu kwakudingeka ukuthi abe nenyama ejwayelekile. Lokhu kwakwenzelwa ukugcwalisa ukubaluleka kokuba ngumuntu. Nokho, kwakungenjalo kubaprofethi namadodana omuntu. Babengamadoda ayeneziphiwo futhi esetshenziswa uMoya oNgcwele; emehlweni omuntu, ubuntu babo babubukhulu impela, futhi babenza okuningi okwakungaphezu kobuntu objwayelekile. Ngenxa yalesi sizathu, umuntu wayebathatha ngokuthi banguNkulunkulu. Manje nonke kufanele nikuqonde ngokucacile lokhu, ngoba bekulokhu kuwudaba obeludida abantu abaningi ezinkathini ezedlule. Phezu kwalokho, ukuba sesiswemi somuntu kukaNkulunkulu yikho okuyimfihlo kakhulu kunakho konke, futhi ukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu yikho okunzima kakhulu ukuthi umuntu akwamukele. Engikushoyo kudala ukuthi kugcwaliseke umsebenzi wakho kanye nokuqonda izimfihlakalo zokuba nesimo somuntu kukaNkulunkulu. Lokhu kuphathelene nokuphatha kukaNkulunkulu, embonweni. Ukuqonda le ntando kwakho kuzokusiza ukuze uthola ulwazi ngombono, okuwukuthi, ukuphathwa komsebenzi. Ngale ndlela, uzokwazi ukuqonda umsebenzi okumele wenziwe abantu abehlukene. Yize la mazwi engakukhombisi indlela, asewusizo olukhulu ekungeneni kwakho, ngoba ukuphila kwenu manje kuntula umbono, futhi lokhu kuzoba isihibe esikhulu esikuvimba ekungeneni. Uma bewungakuqondi lokhu, akuzoba khona okukugqugquzela ukuthi ungangeni. Futhi lokhu okulandelayo kungenza uwugcwalise kanjani umsebenzi wakho ngamandla akho wonke?

Kucashunwe embhalweni othi “Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 162)

Abanye abantu bazobuza, “Uyini umehluko phakathi komsebenzi owenziwe nguNkulunkulu onesimo somuntu nalowo wabaprofethi nabaphostoli bezinkathi ezedlule? UDavide naye wayebizwa ngeNkosi, kanjalo noJesu, yize umsebenzi ebebewenza bewehlukile, bebebizwa ngento efanayo. Kungani ubuza ukuthi, bebengafani yini? Okwabonwa nguJohane kwaba ngumbono, lowo owavela kuMoya oNgcwele, wakwazi ukusho amazwi ayehloswe ukushiwo uMoya oNgcwele, kungani uJohane engafani noJesu?” Amazwi akhulunywe nguJesu akwazile ukumela uNkulunkulu ngokugcwele emela nemisebenzi kaNkulunkulu ngokuphelele. UJohane wabona umbono, kanti ubengakwazi ukumela ngokuphelele umsebenzi kaNkulunkulu. Kungani uJohane, uPetru kanye noPawulu bakhuluma amazwi amaningi—njengoJesu—kodwa bebe bengafani noJesu? Ngabe kungenxa yokuthi umsebenzi abebewenza bewungafani. UJesu ubemele uMoya kaNkulunkulu, futhi enguMoya kaNkulunkulu obusebenza ngqo. Wenze umsebenzi wenkathi entsha, umsebenzi ongakaze wenziwe ngumuntu ngaphambilini. Uvule indlela entsha, umele uJehova waze wamela noNkulunkulu uqobo Lwakhe. Kanti ngoPetru, uPawulu noDavide, kungakhathalekile ukuthi babebizwa ngani, bebemele nje ukubonakala kwesidalwa sikaNkulunkulu, futhi babethunywe nguJesu noma nguJehova. Manje noma ungakanani umsebenzi abawenzile noma ngabe zingakanani izimangaliso abazenzile bebelokhu beyizidalwa nje zikaNkulunkulu bengakwazi ukumela uMoya kaNkulunkulu. Basebenza egameni likaNkulunkulu noma ngemva kokuthunywa nguNkulunkulu; ngaphezu kwalokho, basebenza ezinkathini ezaqalwa uJesu noma uJehova, nomsebenzi abawenza ubungehlukene. Bebeyizidalwa nje zikaNkulunkulu. ETestamenteni Elidala, abaprofethi abaningi bebakhuluma ngokubikezela, noma babhale izincwadi zesiprofetho. Akekho othe babenguNkulunkulu, kodwa masinyane nje lapho uJesu eqala ukusebenza, uMoya kaNkulunkulu waba nobufakazi Ngaye njengoNkulunkulu. Kungani kunjalo? Kulesi sigaba kufanele ukuba usuyazi vele! Ngaphambilini abaphostoli nabaprofethi babhala izincwadi ezithize, benza neziprofetho eziningi. Kamuva, abantu bakhetha ezinye zazo ukuzifaka eBhayibhelini, ezinye zalahleka. Njengoba kunabantu abathi yonke into ekhulunywe yibo ivele kuMoya oNgcwele, kungani okunye kwakho kubonakala kukuhle, okunye kwakho kubonakala kukubi? Futhi kungani okunye kwakhethwa, okunye kwangakhethwa? Uma ngabe ngempela bekungamazwi akhulunywe uMoya oNgcwele, kungadingeka ukuba abantu bawakhethe? Kungani amagama akhulunywe nguJesu nomsebenzi awenzile uhlukile emaVangelini omane? Ngabe lokhu akulona yini iphutha lalabo abawabhalile. Abanye abantu bangabuza, “Njengoba izincwadi ezibhalwe nguPawulu nabanye ababhali beTestamente Elisha nomsebenzi abawenzile ingxenye yawo ivele ngentando yomuntu, futhi kuxutshwe nemiqondo yomuntu, manje ngabe akukho yini ukungcola komuntu kulawo mazwi Wena (Nkulunkulu) owakhulumayo namuhla? Ngabe ngempela awaqukethe lutho oluyimiqondo yabantu?” Lesi sigaba somsebenzi owenziwe nguNkulunkulu wehluke kakhulu kulowo owenziwa nguPawulu nabaphostoli kanye nabaprofethi abaningi. Akukhona nje ukuthi kunomehluko ekubonakaleni kwabo, kodwa kakhulu kunomehluko emsebenzini owenziwe. Ngemva kokuba uPawulu ashaywa wawa phansi, ewela phambi kweNkosi, ubeholwa nguMoya oNgcwele ukuba asebenze, waba ngothunyiweyo. Ngakho wabhalela amabandla izincwadi, zonke lezi zincwadi zalandela izimfundiso zikaJesu. UPawulu wayethunywe yiNkosi ukuba azosebenza egameni leNkosi uJesu, kodwa ngenkathi uNkulunkulu eza Ngokwakhe, akazange asebenze ngaphansi kwanoma yiliphi igama, wangamela muntu kodwa wamela uMoya kaNkulunkulu emsebenzini Wakhe. UNkulunkulu weza ukuzokwenza umsebenzi Wakhe Ngokwakhe: Akazange apheleliswe ngumuntu, kanti nomsebenzi Wakhe awenziwanga ngezimfundiso zanoma yimuphi umuntu. Kulesi sigaba somsebenzi uNkulunkulu akaholi ngokukhuluma ngolwazi Lwakhe uqobo, kodwa kunalokho wenza umsebenzi Wakhe Ngokwakhe, ngalokho anakho. Isibonelo, ukuvivinywa kwabenzi bomsebenzi, izikhathi zokusolwa, ukuvivinywa ngokufa, izikhathi zokuthanda uNkulunkulu.… Lo yiwo wonke umsebenzi ongakaze wenziwe ngaphambilini, futhi ngumsebenzi wenkathi yamanje, kunokuba ngumsebenzi wolwazi lomuntu. Emazwini engiwakhulumile, yimaphi awulwazi lwabantu? Ngabe awaphumi wonke ngqo kuMoya, futhi ngabe awakhishwanga nguMoya? Ukuthi nje isimilo sakho sibuthakathaka kangangoba awukwazi ukubona iqiniso! Indlela okwenzeka ngayo empilweni engikhuluma ngayo ukuhola indlela, futhi akukaze kukhulunywe ngayo nayinoma ngubani ngaphambilini, noma ngabe ubani umuntu oke wayazi le ndlela, noma owayelazi leli qiniso. Ngaphambi kokuba ngikhulume lawa mazwi, akekho oke wawakhuluma. Akekho oke wakhuluma ngalolu lwazi, noma oke wakhuluma ngaleyo mininingwane, futhi, ngaphezu kwalokho akekho oke waveza izimo ezinjalo ukwembula lezi zinto. Akekho oke wahola indlela engiyiholayo namuhla, kanti uma ngabe beyiholwa ngumuntu, bekungeke kube yindlela entsha. Ake ubheke uPawulu noPetru, njengesibonelo. Babengenakho ababehlangene nakho okungokwabo ngaphambi kokuba uJesu ahole indlela. Bekungemva kokuba uJesu ahole indlela lapho bezwa khona amazwi ayekhulunywa nguJesu, nendlela eyayiholwa Nguye; kulokhu bafunda lukhulu, babhala nezincwadi. Ngakho, ulwazi lomuntu alufani nomsebenzi kaNkulunkulu, kanti umsebenzi kaNkulunkulu awufani nolwazi oluchazwe yimiqondo nolwazi lwabantu. Sengisho, izikhathi eziningi, ukuthi namuhla ngihola indlela entsha, nokuthi ngenza nomsebenzi omusha, futhi umsebenzi Wami namazwi Ami kwehlukile kulokho okwakukhulunywa ngoJohane nabo bonke abanye abaprofethi. Angikaze ngiqale ngokuthola ulwazi bese nginitshela lona—lokho akunjalo impela. Uma ngabe bekunjalo, ngabe lokho akuzange kunibambezele kudala kakhulu? Esikhathini esedlule, ulwazi abaningi ababekhuluma ngalo, nalo lwadunyiswa, kodwa onke amazwi abo akhulunywa nje asekelwe phezu kowalabo ababizwa ngabantu bakamoya. Abazange bahole indlela, kodwa kwavela olwazini lwabo, kwavela nakulokho abakubonile, nasolwazini lwabo. Okunye bekuyimiqondo yabo, okunye kuyilokho abakwaziyo nabakufingqile. Namuhla, uhlobo lomsebenzi Wami lwehluke kakhulu kweyabo. Angikaze ngikwazi ukuholwa ngabanye, noma ngamukele ukupheleliswa ngabanye. Ngaphezu kwalokho, konke lokho engikushilo ngakujwayela akufani nokwanoma ubani, futhi akukaze kukhulunywe muntu. Namuhla, ngale kokuthi ungubani, umsebenzi wakho wenziwa phezu kwesisekelo samagama engiwakhulumayo. Ngaphandle kwalawa mazwi nomsebenzi, ubani ongakwazi ukuthola ulwazi lwalezi zinto (ukulingwa kwabenzi bomsebenzi, izikhathi zokusolwa…), nokuthi ngubani ongakwazi ukukhuluma ngalolu lwazi? Awukwazi ngempela ukubona lokhu? Noma ngabe yisiphi isinyathelo somsebenzi, emva nje kokuba amazwi Ami asekhulunyiwe, usungaqala ukwakha ubudlelwane ngokuhambelana namazwi Ami, usebenze ngokulandela wona, futhi akuyona indlela leyo noma ubani wenu ake wacabanga ngayo. Usuhambe waze wafika lapha, awukwazi yini ukubona umbuzo ocacile futhi olula kangaka? Akuyona indlela ecatshangwe ngomunye le, noma esekwe kulowo owake waba othize kokukamoya. Yindlela entsha le, futhi namazwi amaningi ake akhulunywa nguJesu awasasebenzi. Engikushoyo umsebenzi wokuvula ukuqala kwenkathi entsha, futhi umsebenzi ozimele wodwa; umsebenzi engiwenzayo namazwi engiwakhulumayo, kusha konke. Ngabe lo akuwona umsebenzi omusha wanamuhla? Umsebenzi kaJesu nawo ubufana nalo. Umsebenzi Wakhe ubuhlukile kulowo wabantu abasethempelini, nakanjalo futhi ubuhlukile emsebenzini wabaFarisi, futhi awuzange ufane nakancane nje nalowo owenziwa yibo bonke abantu bakwa-Israyeli. Ngemva kokuwubona, abantu abakwazanga ukuthatha izinqumo: “Ngabe wenziwe nguNkulunkulu ngempela?” UJesu akazange abambelele emthethweni kaJehova; ngenkathi wayeza ukuzofundisa abantu, konke lokho ayekukhuluma kwakukusha futhi kwehlukile kulokho okwashiwo abangcwele kanye nabaprofethi basemandulo beTestamente Elidala, ngakho ngenxa yalokhu, abantu basala bengaqondi kahle. Yilokhu okwenza ukuthi kube nzima ukubhekana nomuntu. Ngaphambi kokwamukela lesi sigaba esisha somsebenzi, indlela leyo ehanjwe yiningi lenu bekungukuzijwayeza nokungena esisekelweni salabo abake baba abathize kokukamoya. Kodwa namuhla, umsebenzi engiwenzayo wehluke kakhulu, ngakho awukwazi ukunquma ukuba ngabe ufanele noma awufanele. Angikhathali ngokuthi iyiphi indlela oke wayihamba ngaphambilini, noma nginake ukuba udle “ukudla” kukabani, noma ubani omthathe “njengoyihlo.” Njengoba ngizile ngaletha umsebenzi omusha ukuqondisa abantu, bonke labo abangilandelayo kufanele benze ngokuhambelana nalokho engikushoyo. Noma ngabe “umndeni” ovela kuwona unamandla kanganani, kufanele ungilandele, ungenzi ngokwemikhuba yakho yakudala, “usingayihlo” kufanele adede, wena uze phambi kukaNkulunkulu wakho uzothola isabelo sakho esikufanele. Ukuphelela kwakho kusezandleni Zami, kanti awufanele ukunikela kakhulu inkolo ephuphuthekile kusingayihlo; ngeke akwazi ukukulawula ngokuphelele. Umsebenzi wanamuhla uvelela wodwa. Konke lokho engikushoyo namuhla kusobala ukuthi akusekeliwe esisekelweni sakudala; wukuqala kabusha, kanti uma uthi kudalwe yisandla somuntu, khona-ke uyilowo oyimpumputhe ngendlela yokuthi ngeke asindiseke!

Kucashunwe embhalweni othi “Okumayelana Namagama Nokuthi Ungubani” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 163)

U-Isaya, uHezekeli, uMose, uDavide, u-Abrahama, noDaniyeli bebengabaholi noma abaprofethi abakhethiweyo phakathi kwabantu bakwa-Israyeli. Kungani babengabizwa ngoNkulunkulu? Kungani uMoya oNgcwele ungafakazanga ngabo? Kungani uMoya oNgcwele ufakaze ngoJesu masinyane nje emva kokuqala umsebenzi Wakhe waqala wakhuluma amazwi Akhe. Kungani uMoya oNgcwele ungafakazanga ngabanye? Lawo, madoda abesenyameni, wonke abebizwa “ngeNkosi.” Ngaphandle kokuthi abe bizwani, umsebenzi wawumele ubukhona noqobo lwawo, kanti ubukhona noqobo lwawo kumele ukuthi angobani. Uqobo lwabo aluhlobani namagama abo; lumelwe yilokho olukushoyo, nalokho abakuphilile. ETestamenteni Elidala, bekungekho okuvelele ngokubizwa ngeNkosi, kanti umuntu ubengabizwa nganoma iyiphi indlela, kodwa ubuqobo bakhe nobuyena bemvelo yakhe bekungena kuguqulwa. Phakathi kwalabo boKristu bamanga, abaprofethi bamanga nabakhohlisi, abekho yini labo ababizwa ngoNkulunkulu? Kungani bengeyena uNkulunkulu? Ngenxa yokuthi abakwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu? Ngokwemvelo bangabantu, abakhohlisi babantu, hhayi uNkulunkulu, ngakho abanakho ukubonakala kukaNkulunkulu. Ingabe uDavide wayengabizwa ngeNkosi yini phakathi kwezizwe eziyishumi nambili? UJesu naye wayebizwa ngeNkosi, kungani kunguJesu yedwa owayebizwa ngoNkulunkulu osesimweni somuntu? Ngabe uJeremiya wayengaziwa njengeNdodana yomuntu naye? UJesu Yena, ngabe Naye wabe aziwa njengeNdodana yomuntu? Kungani uJesu wabethelwa endaweni kaNkulunkulu? Akukhona ukuthi uqobo Lwakhe lwaluhlukile? Akukhona ukuthi umsebenzi ayewenza wawuhlukile? Ngabe isihloko sinendaba? Yize uJesu wayebizwa nangokuthi uyiNdodana yomuntu, ubengowokuqala ukuba uNkulunkulu othathe umzimba womuntu, weza ukuzozithathela amandla, nokuphetha umsebenzi wokuhlenga. Lokhu kufakazela ukuthi wayengubani kanye nesimo sikaJesu esasingafani nesabanye ababebizwa nabo ngeNdodana yomuntu. Namuhla, ngubani owenu ongaba nesibindi sokuthi onke amazwi akhulunywe yilabo ababesetshenziswa nguMoya oNgcwele ebe evela kuMoya oNgcwele? Ngabe ukhona ongasho lezo zinto? Uma uzisho, kungani-ke incwadi yesiprofetho sika-Ezra yalahlwa, futhi kungani isenzeko esifanayo senziwa ezincwadini zalabo abangcwele nabaprofethi basendulo? Uma ngabe bonke bavele kuMoya oNgcwele manje kungani unesibindi sokukhetha ukwenza umathanda kanje? Ngabe uyafaneleka yini ukukhetha umsebenzi kaMoya oNgcwele? Izindaba eziningi ezazivela kwa-Israyeli nazo zalahlwa. Uma ngabe ukholelwa ukuthi le mibhalo yakudala yayivele kuMoya oNgcwele, kungani ke eminye yemibhalo yalahlwa? Uma ngabe yonke yayivele kuMoya oNgcwele, kufanele igcinwe yonke, ithunyelwe kubazalwane nodade ezinkonzweni ukuze bayifunde. Akufanele ukuba ikhethwe futhi ilahlwe ngentando yabantu; akulungile ukwenza njalo. Ukuthi ulwazi lukaPawulu noJohane beluxutshwe nokubona kwabo akusho ukuthi ulwazi lwabo luvela kuSathane, kodwa ukuthi nje bebenezinto ezivela olwazini lwabo ngokwabo nangokubona kwabo. Ulwazi lwabo belumayelana nesendlalela solwazi lwangempela lwangaleso sikhathi, ubani ongasho ngokuzethemba ukuthi konke kuvele kuMoya oNgcwele? Uma ngabe iVangeli lezincwadi ezine lonke livele kuMoya, manje kungani uMathewu, uMarku, uLuka noJohane besho izinto ezingefani ngomsebenzi kaJesu? Uma ungakholwa yilokhu, bheka izindaba eBhayibhelini ngendlela uPetru ayiphika ngayo kathathu iNkosi: Bonke behlukene, futhi omunye nomunye unezimpawu zakhe. Abaningi abangenalo ulwazi bathi, “UNkulunkulu onesimo somuntu futhi ungumuntu, ngakho kungenzeka amazwi awakhulumayo avela ngokuphelele kuMoya oNgcwele? Uma ngabe amazwi kaPawulu noJohane abexutshwe nentando yomuntu, khona-ke amazwi awakhulumayo ngempela awaxutshiwe nentando yomuntu?” Abantu abasho izinto ezinjalo bayizimpumputhe, futhi abanalo ulwazi! Funda ngokucophelela iVangeli ezincwadini ezine; funda ngalokho abakubhalile ngezinto ezenziwa nguJesu, namazwi awakhuluma. Incwadi ngayinye ibilula, yehlukile, futhi ngayinye ibinendlela ebona ngayo izinto. Uma ngabe konke obekubhalwe yilaba babhali balezi zincwadi kuvele kuMoya, kufanele kufane futhi kungaguquki. Kungani-ke kunomehluko? Ngabe umuntu akasona isilima esikhulu, ukungakuboni lokhu? Uma ngabe ucelwe ukuba ubeke ubufakazi ngoNkulunkulu, unganikeza buphi ubufakazi? Ngabe le ndlela yokwazi uNkulunkulu ingaba ubufakazi Kuye? Uma ngabe abanye bayakubuza, “Uma ngabe amarekhodi oJohane noLuka abexutshwe nentando yomuntu, ngabe amagama akhulunywe nguNkulunkulu wakho axutshwe nentando yomuntu?” Ungakwazi ukunikeza impendulo ecacile? Ngemva kokuba uLuka noMathewu bezwe amazwi kaJesu, babone nomsebenzi kaJesu bakhuluma ngalokho abakwaziyo, bebeka ngendlela yokukhumbula amanye amaqiniso enziwe nguJesu ngemininingwane. Ungasho ukuthi ulwazi lwabo lwembulwa ngokuphelele nguMoya oNgcwele? Ngaphandle kweBhayibheli, bekukhona abantu abaningi bakamoya ababenolwazi olungaphezulu kolwabo; kungani amazwi abo angathathwanga izizukulwane zamuva? Ngabe bona babengasetshenziswa nguMoya oNgcwele? Yazi ukuthi emsebenzini wanamuhla, angizikhulumeli ngokubona Kwami kusekwe esisekelweni somsebenzi kaJesu, kanti futhi angikhulumi ngolwazi Lwami oluqhathaniswa nesendlalelo somsebenzi kaJesu. Wenza msebenzi muni uJesu ngaleso sikhathi? Mina ngenza msebenzi muni namuhla? Engikwenzayo nengikushoyo akunasandulelo. Indlela engiyihambayo namuhla ayikaze ihanjwe ngaphambilini, ayikaze ihanjwe ngabantu bezinkathi nezizukulwane ezingaphambili. Namuhla, kuvuliwe, akuwona umsebenzi kaMoya lo? Yize kwakungumsebenzi kaMoya oNgcwele, abaholi bakudala bonke benza umsebenzi wabo phezu kwesisekelo sabanye; nokho, umsebenzi kaNkulunkulu uqobo Lwakhe wehlukile. Isigaba somsebenzi kaJesu sasifana: wavula indlela entsha. Ngenkathi efika washumayela iVangeli lombuso wezulu, wathi umuntu kufanele aguquke, avume izono. Ngemva kokuba uJesu eseqede umsebenzi Wakhe uPetru noPawulu nabanye baqala baqhubekisa umsebenzi kaJesu. Ngemva kokuba uJesu abethelwe esiphambanweni wenyukela ezulwini, bathunyelwa nguMoya ukushumayela iVangeli lesiphambano. Yize amazwi kaPawulu aphakanyiswa, nawo ayesekelwe esisekelweni esabekwa yilokhu uJesu akusho, njengokubekezela, uthando, ukuhlupheka, ukwemboza ikhanda, ukubhapathizwa noma ezinye izimfundiso okumele zilandelwe. Konke lokhu kwakusesisekelweni samazwi kaJesu. Babengakwazi ukuvula indlela entsha, ngoba bonke bebangabantu ababesetshenziswa nguNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Okumayelana Namagama Nokuthi Ungubani” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 164)

Amazwi nomsebenzi kaJesu ngaleso sikhathi ayengabambelelanga ezimfundisweni, futhi akenzanga umsebenzi Wakhe ngokomthetho weTestamente Elidala. Bekuya ngomsebenzi obufanele ukwenziwa eNkathini Yomusa. Usebenze ngokomsebenzi awubekile, ngokohlelo Lwakhe, nangokwenkonzo Yakhe; akasebenzanga ngokomthetho weTestamente Elidala. Ayikho into ayenza eyayihambelana nomthetho weTestamente Elidala futhi akezanga emsebenzini wokugcwalisa amazwi abaprofethi. Isigaba ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu wawungenzelwanga ukugcwalisa izibikezelo zabaprofethi basendulo futhi akezanga ukuzohlala emfundisweni noma ukubona izibikezelo zabaprofethi basendulo ngenhloso. Kodwa izenzo Zakhe azithikamezanga izibikezelo zabaprofethi basendulo, noma zithikazise umsebenzi awenza ngaphambilini. Iphuzu elisemqoka emsebenzini Wakhe bekuwukungalandeli nanoma iyiphi imfundiso, nokwenza umsebenzi lowo Yena Ngokwakhe obekufanele ukuthi awenze. Ubengesiye umprofethi noma isanusi kodwa umenzi owayezele ukwenza umsebenzi owayefanele ukuwenza, ezele nokuzovula inkathi Yakhe entsha enze nomsebenzi Wakhe omusha. Kusobala, ngenkathi uJesu ezele ukuzokwenza umsebenzi Wakhe, wabuye wagcwalisa amazwi amaningi akhulunywa abaprofethi basendulo eTestamenteni Elidala. Kanjalo-ke nomsebenzi wanamuhla ugcwalise izibikezelo zabaprofethi basendulo beTestamente Elidala. Wukuthi nje angiphakamisanga “leya alimanaki endala ephuzi,” yilokho nje. Ngoba mningi umsebenzi okufanele ngiwenze, kunamazwi amaningi okufanele ngiwakhulume kini, futhi lo msebenzi namazwi abaluleke kakhulu kunokuchaza iziqeshana ezivela eBhayibhelini, ngoba umsebenzi ofana nalowo awubalulekanga kakhulu nokuthi ube yigugu kuwena futhi awukwazi ukukusiza noma ukukuguqula. Ngihlose ukwenza umsebenzi omusha hhayi ngenxa yokugcwalisa isiqeshana esivela eBhayibhelini. Uma ngabe uNkulunkulu weza kuphela emhlabeni ukugcwalisa amazwi abaprofethi basendulo beBhayibheli, manje-ke ubani omkhulu, uNkulunkulu osesimweni somuntu noma labo baprofethi basendulo? Manje, ngabe abaprofethi abaphethe uNkulunkulu, noma uNkulunkulu ophethe abaprofethi? Uwachaza kanjani lawa mazwi?

Kucashunwe embhalweni othi “Okumayelana Namagama Nokuthi Ungubani” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 165)

Isinyathelo ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu silandela indlela eyodwa, kanjalo necebo lokuphatha likaNkulunkulu leminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, isinyathelo ngasinye salandelwa eduze esinye, ukusukela esisekelweni somhlaba kuze kube kunamuhla. Uma ngabe ubengekho obezolungisa indlela bekungeke kube khona ozolandela, njengoba bekhona labo abalandelayo, bakhona nalabo abalungisa indlela. Ngale ndlela umsebenzi uyanikezelana, ngezinyathelo ezilandelanayo. Isinyathelo sinye silandela esinye, futhi ngaphandle komunye ozovula indlela kuzoba nzima ukuqala umsebenzi futhi uNkulunkulu ubengeke abe nendlela yokuqhubekisa umsebenzi Wakhe. Asikho isinyathelo esiphikisa esinye, futhi ziyalandelana ukwakha uhlelo; konke lokhu kwenziwa ngoMoya munye. Kunganakiwe ukuthi omunye uqala umsebenzi noma uyawuphetha akubonisi ukuthi ungubani. Akulona yini iqiniso lokhu? UJohane uvule indlela, uJesu waqhubeka, kungabe lokhu kusho ukuthi uJesu ungaphansi kunoJohane? UJehova wenza umsebenzi Wakhe ngaphambi kukaJesu, ngabe singasho ukuthi uJehova mkhulu kunoJesu? Noma ngabe baqala umsebenzi noma bayawuqhubekisa akubalulekile lokho; okubalulekile ingqikithi yomsebenzi wabo, kanye nalokho okuwumele. Akulona yini iqiniso lokhu? Njengoba uNkulunkulu wayefisa ukusebenza phakathi kwabantu, kwakufanele aveze labo abozokwenza umsebenzi wokulungisa indlela. Ngenkathi uJohane eqala ukushumayela, wathi “Lungisani indlela yeNkosi, yenzani izindlela Zayo ziqonde.” “Phendukani: ngokuba umbuso wezulu usondele.” Ukhuluma kanjalo ukusuka ekuqaleni, kungani akwazi ukusho lawa mazwi ngokohlelo lolo lawa mazwi akhulunywa ngalo, nguJohane owakhuluma ivangeli lombuso wezulu kuqala, bese kuba uJesu owalandela ngemuva. Ngokwemiqondo yabantu bekunguJohane owavula indlela entsha, futhi kusobala ukuthi uJohane wayemkhulu kunoJesu kodwa uJohane akashongo ukuthi wayenguKristu noNkulunkulu akazange abe nobufakazi Ngaye njengeNdodana ethandekayo kaNkulunkulu, kodwa wamsebenzisa nje ukuvula indlela, nokulungisa indlela eyilungisela iNkosi. Walungisela uJesu indlela kodwa akakwazanga ukusebenzela uJesu. Yonke imisebenzi yomuntu yayigcinwe nguMoya oNgcwele.

ENkathini yeTestamente Elidala bekunguJehova ohola indlela, nawo wonke umsebenzi owenziwa kwa-Israyeli. UMose wenza lo msebenzi emhlabeni futhi ukusebenza kwakhe kubalwa njengokubambisana nabantu. Ngaleso sikhathi, nguJehova owakhuluma ebiza uMose, wamphakamisa phakathi kwabantu bakwa-Israyeli, wamenza ukuba abaholele ehlane bese beqhubekela eKhanani. Lo kwakungewona umsebenzi kaMose ngokwakhe, kodwa lowo owawuqondiswa nguJehova uqobo. Ngakho uMose angeke abizwe ngoNkulunkulu. UMose wethula nomthetho kodwa lo mthetho wawubekwe uJehova Ngokwakhe. Kwakuwukuthi nje wenza ukuthi ukhulunywe nguMose. UJesu naye wenza imithetho wachitha umthetho weTestamente Elidala wabeka imithetho yeNkathi Entsha. Kungani uJesu enguNkulunkulu Ngokwakhe? Ngoba lezi akuzona izinto ezifanayo. Ngaleso sikhathi, umsebenzi owawenziwe nguMose awuzange umele inkathi, futhi awuvulanga indlela entsha. Wayeholwa ngaphambili nguJehova futhi waba ulowo osetshenziswa nguNkulunkulu. Ngenkathi uJesu efika, uJohane wenza umsebenzi wokulungisa indlela waqala washumayela ivangeli lombuso weZulu (uMoya oNgcwele waqala lokhu). Lapho uJesu efika, wenza umsebenzi Wakhe owawuqondene Naye, kodwa kwakunomehluko omkhulu phakathi komsebenzi Wakhe nomsebenzi kaMose. U-Isaya naye wakhuluma iziphrofetho eziningi, kodwa kungani wayengeyena uNkulunkulu ngokwakhe? UJesu akakhulumanga iziprofetho eziningi, kodwa kungani wayengesiyena uNkulunkulu Ngokwakhe? Akekho owaba nesibindi sokuthi umsebenzi kaJesu ngaleso sikhathi wavela wonke kuMoya oNgcwele, noma abe nesibindi sokuthi uvele ngentando yomuntu, noma kwakungumsebenzi kaNkulunkulu uqobo Lwakhe ngokuphelele. Umuntu wayengenayo indlela yokuhlaziya izinto ezinjalo. Kungashiwo ukuthi u-Isaya wenza umsebenzi othize wakhuluma iziprofetho ezithize, nokuthi konke kuvele kuMoya oNgcwele, akuvelanga ngqo ku-Isaya ngokwakhe kodwa bekuyizambulo ezivela kuJehova. UJesu akenzanga umsebenzi omkhulu, futhi akakhulumanga amazwi amaningi, noma akhulume iziprofetho eziningi. Kumuntu, ukushumayela Kwakhe akuzange kudunyiswe, kodwa ubenguNkulunkulu Ngokwakhe, futhi lokhu akuqondakali kumuntu. Akekho oke wakholelwa kuJohane noma ku-Isaya noma kuDavide noma kube khona oke wababiza ngoNkulunkulu noma uDavide uNkulunkulu noma uJohane uNkulunkulu akekho oke wakhuluma kanjalo kanti uJesu kuphela oke wabizwa ngoKristu. Lokhu kuhlela kwenziwe ngokobufakazi bukaNkulunkulu, ngomsebezi awenzile nenkonzo ayenzile. Mayelana namadoda amakhulu eBhayibhelini—u-Abrahama, uDavide, uJoshuwa, uDaniyeli, u-Isaya, uJohane noJesu—ngemisebenzi abayenzile, ungasho ukuthi ngubani uNkulunkulu uqobo Lwakhe, nokuthi yibaphi abaphostoli. Ngubani owasetshenziswa nguNkulunkulu, uNkulunkulu Yena wayengubani Ngokwakhe, bahlukaniswa batholwe ngesimo nangohlobo lomsebenzi abawenzile. Uma ngabe uyehluleka ukusho umehluko, lokhu kusho ukuthi awukwazi ukuthi kushoni ukukholelwa kuNkulunkulu, UJesu unguNkulunkulu ngoba wakhuluma amazwi amaningi, wenza nomsebenzi omningi ikakhulu ukukhombisa kwakhe izimangaliso eziningi. Kanjalo noJohane, naye, wenza umsebenzi omningi wakhuluma amazwi amaningi kanjalo noMose, kungani babengabizwa ngoNkulunkulu? U-Adamu wayedalwe nguNkulunkulu uqobo Lwakhe; kungani ayengabizwa ngoNkulunkulu, kunokuba abizwe nje ngesidalwa kuphela? Uma umuntu ethi kuwe, “Namuhla, uNkulunkulu wenze umsebenzi omningi, futhi wakhuluma amazwi amaningi; unguNkulunkulu uqobo Lwakhe. Manje ngisho noMose ngokwakhe wakhuluma amazwi amaningi, Naye kumele abe uNkulunkulu Ngokwakhe!” kumele ubabuze kanje nabo, “Ngaleso sikhathi, kungani uNkulunkulu abeka ubufakazi ngoJesu, hhayi ngoJohane njengoNkulunkulu Uqobo? Ngabe uJohane akandulelanga uJesu? Ubani owayemkhulu, umsebenzi kaJohane noma okaJesu? Kumuntu, umsebenzi kaJohane ubonakala umkhulu kunokaJesu, kodwa kungani uMoya oNgcwele ubeka ubufakazi bukaJesu, hhayi obuka Johane?” Kwenzeka into efanayo namuhla! Ekuqaleni uMose wahola abantu bakwa-Israyeli, uJehova wakhuluma naye phakathi kwamafu. UMose akazange akhulume ebhekise ngqo kodwa wayeholwa ngqo nguJehova. Lo bekungumsebenzi wakwa-Israyeli weTestamente Elidala. UMose wayengenawo uMoya, noma ubuNkulunkulu. Ubengeke awenze lo msebenzi, ngakho kunomehluko omkhulu phakathi kwalokho okwenziwe nguye nalokho okwenziwe nguJesu. Lokho kwenziwa wukuthi umsebenzi ababewenza bewungafani! Noma ngabe umuntu usetshenziswa nguNkulunkulu, noma ngumprofethi, umphostoli noma uNkulunkulu Ngokwakhe kungahlukaniswa ngohlobo lomsebenzi awenzayo futhi lokho kuzoqeda ukungabaza kwakho. EBhayibhelini kulotshiwe ukuthi iWundlu kuphela elingavula “izimpawu eziyisikhombisa”. Eminyakeni edlule, bekukhona abahlahli abaningi bemibhalo engcwele phakathi kwalabo bantu abakhulu, manje ungasho ukuthi bonke bayiWundlu? Ungasho ukuthi izincazelo zabo zivela kuNkulunkulu? Bangabahlahli nje; abanabo ubuWundlu. Bangafanela kanjani ukuvula izimpawu eziyisikhombisa? Yiqiniso ukuthi “YiWundlu kuphela elingavula izimpawu eziyisikhombisa,” kodwa angeke eze ukuzovula izimpawu eziyisikhombisa kuphela; asikho isidingo kulo msebenzi, wenzeka ngokuqondana. Uwazi kahle umsebenzi Wakhe; ngabe kuyadingeka Kuye ukuba achithe isikhathi esiningi etolika imibhalo? Ngabe kufanele ukuba “iNkathi YeWundlu Litolika Imibhalo” inezelwe emsebenzini weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha? Uza ukuzokwenza umsebenzi omusha, kodwa unikeza nangezambulo ngomsebenzi wezikhathi ezedlule, ukwenza abantu baqonde iqiniso lomsebenzi weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. Asikho isidingo sokuchaza iziqeshana eziningi ezivela eBhayibhelini; umsebenzi wanamuhla omqoka, yilokho okubalulekile. Ufanele ukwazi ukuthi uNkulunkulu akezi ukuzovula izimpawu eziyisikhombisa kodwa ukwenza umsebenzi wensindiso.

Kucashunwe embhalweni othi “Okumayelana Namagama Nokuthi Ungubani” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 166)

ENkathini Yomusa, uJohane walungiselela uJesu indlela. Wayengeke akwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu uqobo futhi wamane wafeza umsebenzi womuntu. Nakuba uJohane alungisela iNkosi indlela, wayengeke amele uNkulunkulu; wayengumuntu nje kuphela owayesetshenziswa uMoya oNgcwele. Ngemva kokubhabhathizwa kukaJesu, “uMoya oNgcwele wehlela Kuye njengejuba.” Wabe eseqala umsebenzi Wakhe, okungukuthi, waqala ukwenza inkonzo kaKristu. Yingakho athatha isimo sikaNkulunkulu, ngoba wayevela kuNkulunkulu. Kungakhathaleki ukuthi lwalunjani ukholo Lwakhe ngaphambi kwalokhu—mhlawumbe ngezinye izikhathi lwaluntekenteke kokunye luqinile—konke lokho kwakuwukuphila Kwakhe kokuba umuntu ojwayelekile ngaphambi kokuba enze inkonzo Yakhe. Ngemva kokubhabhathizwa (ukugcotshwa), ngokushesha waba namandla kanye nenkazimulo kaNkulunkulu Kuye, wabe eseqala inkonzo Yakhe. Wayesengenza izibonakaliso nezimanga, enze nezimangaliso, wayenamandla negunya, njengoba wayesebenza egameni likaNkulunkuluuqobo; wenza umsebenzi kaMoya esikhundleni Sakhe futhi wazwakalisa izwi likaMoya; ngakho wayenguNkulunkulu uqobo. Lokhu kuyinto engenakuphikwa. UJohane wasetshenziwa uMoya oNgcwele. Wayengeke amele uNkulunkulu, futhi kwakungeke kwenzeke ukuba amelel uNkulunkulu. Uma wayefisa ukwenza kanjalo, uMoya oNgcwele wawungeke umvumele, ngoba wayengeke awenze umsebenzi uNkulunkulu uqobo ayezimisele ukuwufeza. Mhlawumbe kwakukuningi okwakukuye, okwakuyintando yomuntu noma kukhona okwakwehlukile kuye; kunoma yiziphi izimo, wayengeke akwazi ukummela ngokuqondile uNkulunkulu. Amaphutha neziphambeko zakhe kwakumele yena kuphela, kodwa umsebenzi wakhe wawumele uMoya oNgcwele. Kodwa, awukwazi ukuthi konke ayeyikho kwakumele uNkulunkulu. Ingabe ukuphambuka namaphutha akhe nakho kwakumele uNkulunkulu? Ukuba nephutha ekumeleni umuntu kuyinto ejwayelekile, kodwa uma ehluka ekumeleni uNkulunkulu lokho bekungeke yini kuhlazise uNkulunkulu? Ingabe lokho bekungeke kube wukuhlambalaza uMoya oNgcwele? UMoya oNgcwele awumvumeli umuntu ukuba abe sendaweni kaNkulunkulu ngokuthanda kwakhe, ngisho noma ngabe udunyiswa ngabanye. Uma engeyena uNkulunkulu, lokho kuyosho ukuthi angeke akwazi ukuhlala emile ekugcineni. UMoya oNgcwele awumvumeli umuntu ukuba amele uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe! Ngokwesibonelo, uMoya oNgcwele wanikeza ubufakazi kuJohane waphinde wembula ukuthi nguye oyolungisela uJesu indlela, kodwa umsebenzi owawenziwe uMoya oNgcwele kuye, wawusesilinganisweni esifanele. Konke uJohane ayekuceliwe ukuba akwenze kwakuwukuba yivulandlela likaJesu, amlungiselele indlela. Okusho ukuthi, uMoya oNgcwele wavumela umsebenzi wakhe wokulungisa indlela kuphela, futhi wamvumela ukuba enze umsebenzi onjalo kuphela, hhayi okunye. UJohane wamela u-Eliya, umphrofethi owayelungise indlela. Lokhu kwesekwa uMoya oNgcwele; uma nje umsebenzi wakhe kwakusewukulungisa indlela, uMoya oNgcwele wawumvumela. Nokho, ukuba wayethe unguNkulunkulu uqobo futhi uzele ukuzoqedela umsebenzi wokuhlenga, uMoya oNgcwele kwakuyomele umqondise. Kungakhathaleki ukuthi wawumkhulu kangakanani umsebenzi kaJohane, nokuthi wayevunyelwe uMoya oNgcwele, umsebenzi wakhe wahlala ungaphakathi kwemingcele. Kuyiqiniso ngempela ukuthi umsebenzi wakhe wawuvunyelwe uMoya oNgcwele, kodwa amandla ayewanikiwe ngaleso sikhathi ayephelela ekulungiseni kwakhe indlela. Wayengeke nhlobo enze omunye umsebenzi, ngoba wayenguJohane owalungisa indlela kuphela, hhayi uJesu. Ngakho, ubufakazi boMoya oNgcwele busemqoka, kodwa umsebenzi umuntu avunyelwe nguMoya oNgcwele ukuba awenze ubaluleke kakhulu. Akufakazwanga kakhulu ngoJohane? Wawungemkhulu nawo umsebenzi wakhe? Kodwa umsebenzi awenza wawungeke uwedlule okaJesu, ngoba wayengelutho olungaphezulu komuntu owayesetshenziswa nguMoya oNgcwele futhi wayengeke amele uNkulunkulu ngokuqondile, ngakho umsebenzi ayewenza wawunomkhawulo. Emva kokuqeda umsebenzi wokulungisa indlela, uMoya oNgcwele akabange esaqhubeka nokuphakamisa ubufakazi bakhe, akukho msebenzi omusha owabuye wamlandela, futhi wahamba ngesikhathi umsebenzi kaNkulunkulu uqobo uqala.

Kunabanye abathile abanemimoya emibi futhi abalokhu bememeza bethi, “NginguNkulunkulu!” Nokho ekugcineni, abakwazi ukuhlala bemile, ngoba basebenza egameni longafanele. Bamele uSathane futhi uMoya oNgcwele awubanaki. Nokho kungakhathaleki ukuthi uziphakamisa kangakanani noma ukuthi umemeza kakhulu kangakanani, usewumuntu owadalwa futhi uyilowo ongokaSathane. Angimemezi, nginguNkulunkulu, ngiyiNdodana kaNkulunkulu ethandekayo! Kodwa umsebenzi engiwenzayo okaNkulunkulu. Ingabe kudingeka ngimemeze? Asikho isidingo sokuphakanyiswa. UNkulunkulu uzenzela Yena mathupha umsebenzi futhi akadingi ukuba umuntu amnike isikhundla noma isiqu sokumhlonipha, futhi umsebenzi Wakhe wanele ukuba umele isiqu kanye nesikhundla Sakhe. Ngaphambi kokubhabhathizwa Kwakhe, ngabe uJesu wayengeyena uNkulunkulu uqobo? Ingabe wayengeyena uNkulunkulu osenyameni? Ngempela ngeke kuthiwe waba yindodana eyodwa kaNkulunkulu kuphela ngemva kokuba esefakazelwe? Ingabe yayingekho indoda okwakuthiwa nguJesu esikhathini eside ngaphambi kokuba aqale umsebenzi Wakhe? Awukwazi ukuveza izindlela ezintsha noma umele uMoya. Awukwazi ukuveza umsebenzi kaMoya noma amazwi awakhulumayo. Awukwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu uqobo noma okaMoya. Awukwazi ukuveza ukuhlakanipha, ukumangalisa nokungaqondakali kukaNkulunkulu, noma sonke isimo uNkulunkulu asola ngaso abantu. Ngakho ukulokhu uthi unguNkulunkulu akusho lutho; unegama kuphela isiqu awunaso. UNkulunkulu uqobo ufikile, kodwa akekho noyedwa ombonayo, nokho uyaqhubeka nomsebenzi Wakhe futhi uwenza emelwe uMoya. Noma umbiza ngomuntu noma ngoNkulunkulu, iNkosi noma uKristu noma ngoDadewethu, konke kulungile. Kodwa umsebenzi awenzayo ungowoMoya futhi umele umsebenzi kaNkulunkulu uqobo. Akanandaba nokuthi abantu bambiza ngaliphi igama. Igama lingawuchaza yini umsebenzi Wakhe? Ngisho noma kuthiwa umbiza ngokuthini, ngokweso likaNkulunkululu, uyinyama yoMoya kaNkulunkulu osenyameni onoMoya Wakhe; umele uMoya futhi ugunyazwe Nguye. Awukwazi ukuvulela inkathi entsha indlela, futhi ngeke ukwazi ukuqeda nokungenisa inkathi entsha noma wenze umsebenzi omusha. Ngakho awukwazi ukubizwa ngoNkulunkulu!

Kucashunwe embhalweni othi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 167)

Ngisho nomuntu osetshenziswa nguMoya oNgcwele akakwazi ukumela uNkulunkulu uqobo. Akukhona kuphela ukuthi lo muntu akakwazi ukumela uNkulunkulu, kodwa nomsebenzi wakhe awukwazi ukummela ngokuqondile uNkulunkulu. Lokho kusho ukuthi, izinto umuntu azaziyo azikwazi ukubekwa ngokuqondile phakathi kokuphatha kukaNkulunkulu futhi akukwazi ukumelela ukuphatha kukaNkulunkulu. Wonke umsebenzi uNkulunkulu uqobo awenzayo ungumsebenzi azimisele ngokuwenza ngohlelo Lwakhe lokuphatha futhi uqondiswe ekuphatheni okukhulu. Umsebenzi owenziwe ngumuntu uqukethe ukunikeza lokho umuntu ahlangane nakho empilweni. Uthola indlela entsha yokwenza izinto kulena eyahanjwa abamandulelayo futhi iholela abafowabo nodadewabo ngaphansi kokuqondisa kukaMoya oNgcwele. Into enikezwa yilaba bantu yinto abayaziyo noma imibhalo yoomoya yabantu bomoya. Nakuba besetshenziswe uMoya oNgcwele, umsebenzi walabo bantu awufiki nakufika emsebenzini omkhulu wokuphatha wohlelo lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha. Bamane nje baphakanyiswe nguMoya oNgcwele ngezikhathi ezehlukene ukuze bahole abantu endleleni kaMoya oNgcwele baze bafeze umsebenzi wabo noma baze bafe. Umsebenzi abawenzayo ungowokulungisa kuphela indlela efanele kaNkulunkulu uqobo noma ukuqhuba okukodwa ekuphatheni kukaNkulunkulu uqobo emhlabeni. Abantu abanjalo abakwazi ukwenza umsebenzi ophakeme ngaphansi kokuphatha Kwakhe, futhi abakwazi ukusungula izindlela ezintsha futhi kukancane ukuba baphethe wonke umsebenzi kaNkulunkulu wenkathi edlule. Ngakho, umsebenzi abawenzayo umela kuphela isidalwa esenza umsebenzi waso, ngeke umele uNkulunkulu uqobo enza inkonzo Yakhe. Lokhu kungenxa yokuthi umsebenzi abawenzayo awufani nalowo owenziwa uNkulunkulu uqobo. Umsebenzi wokungenisa inkathi entsha awukwazi ukwenziwa ngumuntu endaweni kaNkulunkulu. Awukwazi ukwenziwa yinoma ngubani ngaphandle kukaNkulunkulu uqobo. Wonke umsebenzi ongenziwa ngumuntu uwukwenza umsebenzi njengomunye wezidalwa futhi wenziwa ngokuholwa noma ukukhanyiselwa nguMoya oNgcwele. Ukuqondiswa okunikezwa abantu abanjalo yindlela yokuphila kwansuku zonke nokuthi umuntu wenza kanjani ngokuvumelana nentando kaNkulunkulu. Umsebenzi womuntu awubandakanyi nokukodwa phakathi kokuphatha kukaNkulunkulu noma ukumela umsebenzi woMoya. Ukwenza isibonelo, umsebenzi kaWitness Lee noWatchman Nee wawungowokuhola. Noma kwakuyindlela endala noma entsha umsebenzi wawenzelwa esisekelweni sokungeqi izimiso zeBhayibheli. Noma amabandla aseduze ayevuselelwa noma akhiwa, umsebenzi wabo kwakungowokuphemba amabandla. Umsebenzi ababewenza kwakungowokuqhuba umsebenzi uJesu nabafundi bakhe ababengawuqedanga noma ababengawukhulisanga eNkathini Yomusa. Ababekwenza emsebenzini wabo kwakuwukuvuselela lokho uJesu owayekucele emsebenzini Wakhe wezizukulwane zangemuva Kwakhe, njengokwemboza amakhanda abo, umbhapathizo, ukuhlephula isinkwa noma ukuphuza iwayini. Kungashiwo ukuthi umsebenzi wabo kwakuwukulandela kuphela iBhayibheli nokufuna izindlela ngaphakathi kweBhayibheli kuphela. Abazange neze benze inqubekela phambili entsha. Ngakho umuntu angabona kuphela emsebenzini wabo ukutholakala kwezindlela ezintsha eBhayibhelini, kanye nezindlela zokuphila ezingcono nezingokoqobo. Kodwa umuntu akakwazi ukuthola emsebenzini wabo intando yamanje kaNkulunkulu, kube kuncane nakakhulu ukuthola umsebenzi omusha uNkulunkulu azowenza ezinsukwini zokugcina. Lokhu kungenxa yokuthi indlela ababeyihamba kwakusengeyakudala; kwakungenanqubekela phambili futhi kungekho lutho olusha. Baqhubeka nokugcina iqiniso “lokubethelwa kukaJesu,” liyindlela “yokucela ukuba abantu baphenduke futhi bavume izono zabo,” isisho esithi “lowo obekezela kuze kube sekugcineni uyosindiswa,” nesisho esithi “indoda iyinhloko yomfazi, futhi umfazi kufanele alalele indoda yakhe.” Phezu kwalokho, bagcina umbono wesiko othi “odadewethu abakwazi ukushumayela, bangalalela kuphela.” Uma ubuholi obunjalo babuqhubeka, uMoya oNgcwele wawungeke ukwazi ukwenza umsebenzi omusha, ukhulule abantu emfundisweni, noma uholele abantu endaweni yenkululeko nobuhle. Ngakho-ke, lesi sigaba somsebenzi sokuguquka kwezinkathi kufanele senziwe futhi sikhulunywe nguNkulunkulu uqobo, uma kungenjalo akekho umuntu ongenza lokho egameni Lakhe. Kuze kube manje wonke umsebenzi kaMoya oNgcwele ngaphandle kwalo mgudu usamile ngqi, nalabo ababesetshenziswa nguMoya oNgcwele basalahlekile. Ngakho, ngenxa yokuthi umsebenzi womuntu osetshenziswa uMoya oNgcwele awufani nomsebenzi kaNkulunkulu uqobo, ubunjalo babo nokuthi nokuthi basebenza egameni likabani, nakho kuhlukile. Lokhu kwenziwa ukuthi umsebenzi uMoya oNgcwele ohlose ukuwenza wehlukile, ngalokho unikeza iziqu nezikhundla ezingefani kubo bonke abasebenzayo. Abantu abasetshenziswa uMoya oNgcwele bangase bayenze eminye imisebenzi emisha futhi bangase basuse eminye imisebenzi eyenziwa enkathini yaphambili, kodwa umsebenzi wabo awukwazi ukuveza isimo nentando kaNkulunkulu enkathini entsha. Basebenzela kuphela ukuthatha umsebenzi wenkathi edlule, hhayi ukwenza umsebenzi wenkathi entsha ukuze basimelele ngokuqondile isimo sikaNkulunkulu uqobo. Nokho, kungakhathaliseki ukuthi mingaki imikhuba esiphelelwe yisikhathi abayiqedayo noma emisha abayethulayo basamelela abantu nezinto ezidaliwe. Lapho uNkulunkulu uqobo enza umsebenzi, kodwa, akamane nje esidlangalaleni amemezele ukuphela kwemikhuba yenkathi endala noma amemezele ngokuqondile isiqalo senkathi entsha. Uyaqonda acace emsebenzini Wakhe. Uyaqonda lapho enza umsebenzi awuhlosile; okungukuthi, ukuveza ngqo lokho asuke ekwenzile, uwenza ngokuqondile umsebenzi njengoba ebehlosile ekuqaleni, aveze ubuyena kanye nesimo Sakhe. Njengoba umuntu ewubona, isimo Sakhe kanye nomsebenzi awenzayo akufani nokwangenkathi edlule. Nokho, ngokukaNkulunkulu uqobo, lokhu kuwukuqhubeka nje nokuthuthukisa umsebenzi Wakhe. Lapho uNkulunkulu uqobo esebenza, uwaveza wonke amazwi Akhe futhi alethe umsebenzi omusha. Ngokungafani noNkulunkulu, lapho umuntu esebenza, kungukuzindla nokufunda noma kungukuthuthukisa ulwazi lwakhe nangokuzijwayeza indlela ehlelekile yokwenza izinto okwakhelwe phezu kwesisekelo somsebenzi wabanye. Lokhu kusho ukuthi ingqikithi yomsebenzi owenziwa ngumuntu ukuqhuba isiko “nokuhamba ezindleleni ezindala ngezicathulo ezintsha.” Lokhu kusho ukuthi ngisho indlela ehanjwe ngabantu abasetshenziswa nguMoya oNgcwele yakhiwe phezu kwaleyo eyavulwa nguNkulunkulu uqobo. Ngakho umuntu empeleni ungumuntu, noNkulunkulu unguNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 168)

UJohane wazalwa ngesethembiso, njengoba u-Isaka wazalwa ngu-Abrahama. Walungisela uJesu indlela futhi wenza umsebenzi omningi, kodwa wayengeyena uNkulunkulu. Empeleni, uthathwa njengomphrofethi ngoba walungiselela kuphela uJesu indlela. Umsebenzi wakhe nawo wawumkhulu, futhi kwaba kuphela lapho eseyilungisile indlela lapho uJesu aqala khona umsebenzi Wakhe ngokusemthethweni. Empeleni, wasebenzela uJesu, futhi umsebenzi wakhe wawuyinkonzo yomsebenzi kaJesu. Emva kokulungisa indlela, uJesu wabe eseqala umsebenzi Wakhe, umsebenzi owawumusha, uqondile, futhi unemininingwane eyengeziwe. UJohane wenza kuphela umsebenzi wokuqala; umsebenzi omusha omningi wenziwa nguJesu. UJohane wawenza naye umsebenzi omusha, kodwa akuyena owangenisa inkathi entsha. UJohane wazalwa ngesethembiso, futhi igama lakhe lanikezwa yingelosi. Ngaleso sikhathi, abanye babefuna ukumqamba igama likayise uZakariya kodwa unina waphumela obala wathi, “Le ngane angeke ibizwe ngalelo gama. Kufanele ibizwe ngokuthi uJohane.” Konke lokhu kwakuqondiswe nguMoya oNgcwele. Ngakho kungani uJohane engabizwangwa ngokuthi uNkulunkulu? Igama likaJesu nalo lalingaphansi kokuqondiswa nguMoya oNgcwele futhi wazalwa ngoMoya oNgcwele futhi ngesethembiso sikaMoya oNgcwele. UJesu wayenguNkulunkulu, uKristu, futhi eyiNdodana yomuntu. Umsebenzi kaJohane nawo wawumkhulu, kodwa kungani yena kungashiwongo ukuthi unguNkulunkulu? Kanti kwakuyimuphi umehluko phakathi komsebenzi owenziwa uJesu nalowo owenziwa nguJohane? Ingabe isizathu kuphela ukuthi uJohane kwakufanele alungise indlela kaJesu? Noma kungenxa yokuthi uNkulunkulu wayekunqumele ngaphambili? Nakuba uJohane waphinde wathi, “Phendukani: ngokuba umbuso wezulu ususondele,” waphinde washumayela ivangeli lombuso wezulu, umsebenzi wakhe wawungajulile kangako futhi wawuphethe isiqalo nje. Ngokuqhathaniseka nalokho, uJesu waletha inkathi entsha futhi waqeda inkathi endala kodwa futhi wagcwalisa umthetho weTestamente Elidala. Umsebenzi awenza wawumkhulu kunokaJohane futhi weza ukuzokhulula sonke isintu—wenza leso sigaba somsebenzi. UJohane yena wamane nje walungisa indlela. Nakuba umsebenzi wakhe wawumkhulu, amazwi akhe emaningi, nabafundi abamlandela babebaningi, umsebenzi wakhe awuzange wenze okungaphezu nje kokuba ulethele abantu isiqalo esisha. Abantu abazange bathole kuye ukuphila, indlela noma amaqiniso ajulile ngisho nokuthola ngaye ukuqonda mayelana nentando kaNkulunkulu. UJohane wayengumphrofethi omkhulu (u-Eliya) owavula indlela entsha yomsebenzi kaJesu walungiselela okhethiweyo; wayehambela phambili iNkathi Yomusa. Izindaba ezinje ngeke zimane zibonakale nje ngokuqaphela ukubonakala komuntu. Ikakhulukazi uJohane wenza umsebenzi omkhulu; ngaphezu kwalokho waba khona ngenxa yesithembiso sikaMoya oNgcwele futhi umsebenzi wakhe wavunyelwa nguye uMoya oNgcwele. Ngaleyo ndlela, ukuhlukanisa phakathi kobunjalo babo kungenziwa ngokubuka umsebenzi wabo, ngoba ukubukeka kwangaphandle komuntu akusho lutho ngengqikithi yakhe, futhi umuntu akakwazi ukuqinisekisa ubufakazi bangempela ngoMoya oNgcwele. Umsebenzi owenziwa nguJohane nalowo owenziwa nguJesu wawungafani futhi izimvelo zawo zazingefani. Yilokho okufanele kunqume ukuthi unguNkulunkulu noma cha. Umsebenzi kaJesu wawungukuqala, ukuqhubeka, ukuphetha kanye nokufeza. Leso naleso sinyathelo kulezi sasenziwa nguJesu, kanti umsebenzi kaJohane wona wawungowesiqalo. Ekuqaleni uJesu wasabalalisa ivangeli washumayela indlela yokuphenduka, ngemva kwalokho wabhabhathiza, welapha izifo futhi waxosha amadimoni. Ekugcineni, wakhulula isintu esonweni futhi waqedela umsebenzi wakhe waleyo nkathi. Washumayeza abantu futhi wasabalalisa ivangeli lombuso wezulu kuzo zonke izindawo. Lokhu kwakufana nakuJohane, kodwa umahluko kwakuwukuthi uJesu owangenisa inkathi entsha futhi waletha iNkathi Yomusa kumuntu. Emlonyeni Wakhe kwaphuma izwi lalokho umuntu okufanele akwenze nendlela umuntu okumele ayilandele eNkathini Yomusa futhi ekugcineni, waqedela umsebenzi wokukhulula. Umsebenzi onjalo wawungeke wenziwe nguJohane. Ngakho, kwakunguJesu owenza umsebenzi kaNkulunkulu uqobo futhi nguye onguNkulunkulu uqobo futhi omele uNkulunkulu ngokuquondile. Imicabango yomuntu ithi bonke labo abazalwa ngesithembiso, bazalwa ngokoMoya, besekelwa nguMoya oNgcwele, futhi abavula izindlela ezintsha banguNkulunkulu. Ngokwalokhu kucabanga, noJohane wayezoba nguNkulunkulu, noMose, u-Abrahama, noDavide…, nabo babeyoba uNkulunkulu. Akulona ihlaya elikhulu lokhu?

Kucashunwe embhalweni othi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 169)

Abanye bangase bamangale, Kungani kumele inkathi ilethwe nguNkulunkulu uqobo? Akakwazi yini umuntu odaliwe ukuma esikhundleni Sakhe? Nonke niyaqaphela ukuthi uNkulunkulu uba yinyama ngenhloso yokungenisa inkathi entsha futhi, ngokusobala, lapho engenisa inkathi entsha, usuke eseyiphothule ngaso leso sikhathi inkathi edlule. UNkulunkulu uyiSiqalo neSiphetho; uyena uqobo oqala umsebenzi wakhe ngakho kumele kube nguye Nuqobo ophetha inkathi eyedlule. Lokhu kuwubufakazi bokuthi uyamnqoba uSathane futhi uyalinqoba izwe. Njalo lapho Yena Nuqobo esebenza kubantu, kuba yisiqalo sempi entsha. Ngaphandle kokuqalwa komsebenzi omusha, ngokwemvelo bekungeke kuphele ngokudala. Futhi ukungaphethwa kokudala kuwubufakazi bokuthi impi elwiwa noSathane ayikapheli. Kulapho kuphela uNkulunkulu eza ebantwini ezokwenza umsebenzi omusha okwenza umuntu ukuba agqashuke ngokuphelele ekulawulweni nguSathane futhi athole impilo entsha nesiqalo esisha. Ngale kwalokho, umuntu uyohlale ephila enkathini endala futhi ehlezi ngaphansi kwethonya likaSathane. Kuyo yonke inkathi eholwa nguNkulunkulu, ingxenye ethile yomuntu iyakhululwa futhi lokho kwenza umuntu athuthuke kanye nomsebenzi kaNkulunkulu oholela enkathini entsha. Ukunqoba kukaNkulunkulu kungukunqoba kwabo bonke abamlandelayo. Uma isintu sendalo sinikwa umsebenzi wokuphetha inkathi, lokho kwakuyokwenzeka ngokwendlela yomuntu noma kaSathane futhi lokhu akulutho ngaphandle kwesenzo esiphikisa noma esihlubuka uNkulunkulu, hhayi esokulalela uNkulunkulu, futhi umsebenzi womuntu unikeza ukuphatha kuSathane. USathane uyogculiseka ngokugcwele kuphela lapho umuntu elalela futhi elandela uNkulunkulu enkathini elethwa nguNkulunkulu uqobo, ngoba yilowo umsebenzi wabantu abadaliwe. Ngakho ngithi kudingeka kuphela ukuthi ulandele futhi ulalele, akukho okunye ocelwa khona. Yilokho okuqondwe ukugcinwa yilowo nalowo komsebenzi Wakhe nokwenziwa komsebenzi Wakhe. UNkulunkulu uyawenza umsebenzi Wakhe futhi akamdingi umuntu ukuba enze umsebenzi Wakhe esikhundleni Sakhe, futhi akazibandakanyi nomsebenzi wabantu abadaliwe. Umuntu wenza umsebenzi wakhe futhi akagxambukeli emsebenzini kaNkulunkulu, lokho kuwukulalela kwangempela nobufakazi bokuthi uSathane unqotshiwe. Ngemva kokuba uNkulunkulu uqobo esengenise inkathi entsha akabe esasebenza phakathi kwabantu mathupha. Yilapho-ke umuntu ekwazi khona ukungena ngokusemthethweni enkathini entsha ukuze enze umsebenzi wakhe njengomuntu odaliwe. Zinjalo izimiso zokusebenza ezingeke zephulwe muntu. Ukusebenza ngale ndlela kuphela okuqondile futhi okunengqondo. Umsebenzi kaNkulunkulu wenziwa nguNkulunkulu uqobo. Nguye oqala umsebenzi futhi Nguye owuphothulayo. Nguye ohlela umsebenzi, futhi Nguye owuphathayo futhi ngaphezu kwalokho Nguye owenza ukuba umsebenzi ube yimpumelelo. Kunjengoba kushiwo eBhayibhelini, “Ngiyisiqalo futhi ngiyisiphetho; ngiwuMtshali noMvuni.” Konke okuhlobene nomsebenzi wokuphatha Kwakhe kwenziwa nguye Ngokwakhe. UnguMbusi wohlelo lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha; akekho ongenza umsebenzi Wakhe esikhundleni Sakhe noma ongaphatha umsebenzi Wakhe ngoba Nguye olawula konke. Njengoba adala umhlaba, uyowuhola wonke umhlaba ukuze uphile ekukhanyeni Kwakhe futhi uyophetha yonke le nkathi ukuze enze ukuba uhlelo Lwakhe luthele izithelo!

Kucashunwe embhalweni othi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 170)

Sonke isimo sikaNkulunkulu sesembulwe kuyo yonke iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha yohlelo lokuphatha. Akwambulwanga kuphela eNkathini Yomusa, eNkathini Yomthetho kuphela, nakancane kakhulu, kuphela kule nkathi yezinsuku zokugcina. Umsebenzi owenziwa ezinsukwini zokugcina umelela ukwahlulelwa, ulaka nokusola. Umsebenzi owenziwe ngezinsuku zokugcina awusoze wathathela umsebenzi weNkathi Yomthetho noma iNkathi Yomusa indawo. Nokho, izigaba zontathu ziyahlangana zibe yisigaba esisodwa futhi zonke ziwumsebenzi owenziwe nguNkulunkulu. Ngokusobala, ukwenziwa kwalo msebenzi kuhlukaniswe izigaba ezintathu. Umsebenzi owenziwa ezinsukwini zokugcina uphothula zonke izinto; lezo ezenziwa eNkathini Yomthetho zingezokuqala; kanti lezo ezenziwa eNkathini Yomusa zingezokuhlenga. Ngokuqondene nemibono yomsebenzi weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, akekho ongathola ukwazi nokuqonda. Imibono enjalo iqhubekile nokuba yimfihlakalo. Ezinsukwini zokugcina, kwenziwa umsebenzi wezwi kuphela ukungenisa iNkathi Yombuso kodwa awumele zonke izinkathi. Izinsuku zokugcina azikho ngaphezu kwezinsuku zokugcina futhi azikho ngaphezu kweNkathi Yombuso engameleli iNkathi Yomusa noma iNkathi Yomthetho. Izinsuku zokugcina ziyisikhathi lapho wonke umsebenzi weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha wambulwe khona kinina. Lokhu ukwambulwa kwemfihlakalo. Akekho umuntu ongembula imfihlakalo enjalo. Noma kungathiwa umuntu uliqonda kangakanani iBhayibheli, kugcina kungamazwi nje kuphela, akukho ngaphezu kwalokho ngoba umuntu akayiqondi ingqikithi yeBhayibheli. Lapho umuntu efunda iBhayibheli, angase athole amaqiniso athile, achaze amazwi athile noma acubungule kakhulu emavesini adumile noma izingcaphuno, kodwa ngeke awukhiphe umqondo okulawo mazwi, ngoba konke umuntu akubonayo ngamazwi nje afile, hhayi izigcawu zomsebenzi kaJehova noJesu futhi umuntu akakwazi ukuxazulula imfihlakalo yomsebenzi onjalo. Ngakho-ke, imfihlakalo yohlelo lokusebenza lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha yimfihlo enkulu kunazo zonke, efihlakele kakhulu futhi engacabangeki kumuntu. Akekho ongayiqonda ngokuqondile intando kaNkulunkulu ngaphandle uma Yena uqobo eyichaza futhi ephumela obala kumuntu, ngaphandle kwalokho, ziyohlale ziyimfumbe kumuntu zibe yimfihlo evalelwe unomphelo. Ungabanaki labo asenkolweni; uma beningatshelwanga namuhla beningeke nikwazi ukuqonda. Lo msebenzi weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha unemfihlakalo engaphezulu kwazo zonke iziphrofetho zabaphrofethi. Kuyimfihlakalo enkulu kakhulu kusukela ekudalweni, futhi akukho mphrofethi omdala osake wakwazi ukukuqonda, ngoba le mfihlakalo yembuleka kuphela esigabeni sokugcina futhi ayikaze yembulwe. Uma niyiqonda imfihlakalo futhi nikwazi ukuyamukela ngokugcwele, labo bantu abakholwayo bonke bayonqotshwa yile mfihlakalo. Yilokhu kuphela okungumbono omkhulu kunayo yonke, lowo umuntu alangazelela kakhulu ukuwuqonda kodwa futhi okuyiwo ongacacile kakhulu kuye. Ngenkathi niseNkathini Yomusa, naningawazi umsebenzi owawenziwe nguJesu nalowo owawenziwe nguJehova. Abantu abaqondanga lutho ngokuthi kungani uJehova acela ukuthi abantu bagcine imithetho noma ukuthi kungani ithempeli kwakufanele lakhiwe, futhi babekuqonda kancane kakhulu ukuthi kungani ama-Israyeli aholwa ekhishwa eGibhithe aholelwa ehlane kwaze kwaba seKhenani. Lezi zinto azembulwanga kwaze kwaba namuhla.

Kucashunwe embhalweni othi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 171)

Akukho muntu okwazi ukuphila ngokuzimela ngaphandle kwalabo abanikwe umkhombandlela okhethekile nokuqondiswa nguMoya oNgcwele, ngoba badinga inkonzo nokweluswa yilabo abasetshenziswa nguNkulunkulu. Ngakho-ke, kuleso naleso sikhathi uNkulunkulu uphakamisa abantu abehlukene abaphuthuma bakhuthalele ukwelusa amabandla ngenxa yomsebenzi Wakhe. Okusho ukuthi, umsebenzi kaNkulunkulu kufanele wenzeke ngalabo Abakhonzile futhi Abathokozelayo; uMoya oNgcwele kufanele asebenzise ingxenye engaphakathi kubo ekufanele ukusetshenziswa ukuze asebenze, futhi benziwa ukuba bakulungele ukusetshenziswa nguNkulunkulu ngokupheleliswa nguMoya oNgcwele. Ngoba ukwazi komuntu ukuqonda kuncane kakhulu, kufanele eluswe yilabo abasetshenziswa nguNkulunkulu; kuyafana nokusebenzisa kukaNkulunkulu uMose, ayethole kuye okuningi okwakukufanele ukusetshenziswa ngaleso sikhathi, okuyikho akusebenzisa ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngaleso sikhathi. Kulesi sikhathi, uNkulunkulu usebenzisa umuntu ebe futhi esebenzisa ingxenye yakhe enokusetshenziswa nguMoya oNgcwele ukuze asebenze, bese uMoya oNgcwele emhola ebe ekhona lapho ephelelisa ingxenye esele ingenakusebenziseka.

Umsebenzi owenziwa yilowo osetshenziswa nguNkulunkulu ngowokuthi ubambisane nomsebenzi kaKrestu noma uMoya oNgcwele. Lo muntu uphakanyiswa nguNkulunkulu phakathi kwabantu, ulapho ukuze ahole bonke aBakhethwe nguNkulunkulu, futhi uphakanyiswe nguNkulunkulu ukuze enze umsebenzi wokubambisana kwabantu. Ngomuntu onjengalo, okwazi ukwenza umsebenzi wokubambisana kwabantu, okuningi okudingwa nguNkulunkulu kumuntu, nomsebenzi okufanele wenziwe nguMoya oNgcwele phakathi kwabantu kungenzeka ngaye. Enye indlela yokubeka lokhu yile: inhloso kaNkulunkulu ngokusebenzisa lo muntu ngukuba bonke labo abalandela uNkulunkulu bakwazi ukuyiqonda kangcono intando kaNkulunkulu, futhi bakwazi ukufinyelela ngokuthe xaxa emigomeni kaNkulunkulu. Ngoba abantu abakwazi ukuwaqonda ngqo amazwi noma intando kaNkulunkulu, uNkulunkulu uphakamise umuntu osetshenziswa ukwenza lo msebenzi. Lo muntu osetshenziswa uNkulunkulu angachazwa njengethuluzi uNkulunkulu asebenza ngalo ukuqondisa abantu, njengomhumushi oxhumanisa uNkulunkulu nabantu. Kanjalo-ke, umuntu onje akefani namunye kulabo abasebenza emndenini kaNkulunkulu noma abangabefundisi Bakhe. Njengabo, kungathiwa ungumuntu okhonza uNkulunkulu, kodwa engqikithini yomsebenzi wakhe nasendikimbeni yokusetshenziswa kwakhe nguNkulunkulu wehluka kakhulu kwezinye izisebenzi nabefundisi. Ngokwengqikithi yomsebenzi wakhe nendikimba yokusetshenziswa kwakhe, umuntu osetshenziswa nguNkulunkulu uphakanyiswa nguYena, ulungiselelwa nguNkulunkulu ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, bese ebamba umsebenzi kaNkulunkulu uqobo. Akukho muntu ongambambela umsebenzi wakhe esikhundleni sakhe—lokhu kuyimbambiswano yomuntu engegwemeke emsebenzini wobunkulunkulu. Umsebenzi owenziwa ngezinye izisebenzi noma abefundisi, wona, ungukuhambisa nje nokufeza imikhakha eminingi yezinhlelo zamabandla ngaleso naleso sikhathi, noma-ke umsebenzi olula nje wokunikeza impilo ukuze kuqhubeke ukuphila kwebandla. Lezi zisebenzi nabefundisi ababekiwe nguNkulunkulu, futhi ngeke nakancane babizwe ngokuthi bayilabo abasetshenziswa nguMoya oNgcwele. Bakhethwa phakathi kwamabandla futhi, emva kokuba sebeqeqeshiwe bakhuliswa isikhathi esithile, labo abafanelekile bayagcinwa, kuthi labo abangafanelekile baphindiselwe emuva lapho baphuma khona. Ngoba laba bantu bakhethwa phakathi kwamabandla, abanye baveza ubunjalo babo emva kokuba ngabaholi, abanye baze benze izinto eziningi ezimbi bagcine sebekhishiwe. Umuntu osetshenziswa nguNkulunkulu, kwenye ingxenye, yilowo olungiswe nguNkulunkulu, futhi onezinga elithile futhi onobuntu. Usevele elungiswe futhi wapheleliswa nguMoya oNgcwele, futhi uholwa ngokugcwele nguMoya oNgcwele, aphinde, ikakhulu uma kuya emsebenzini wakhe, aqondiswe futhi alawulwe nguMoya oNgcwele—okungenxa yakho kungekho kuphambuka endleleni yokuhola aBakhethwa bakaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu impela uyawumela umsebenzi Wakhe uqobo, futhi uNkulunkulu wenza umsebenzi Wakhe ngazo zonke izikhathi.

Kucashunwe embhalweni othi “Mayelana nokusebenzisa kukaNkulunkulu umuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 172)

Umsebenzi wendlela kaMoya oNgcwele, noma ngabe kuwumsebenzi kaNkulunkulu noma ukusetshenziswa komsebenzi wabantu, kuwumsebenzi kaMoya oNgcwele. Ukubaluleka kukaMoya oNgcwele Uqobo nguMoya, ongabizwa ngokuthi uMoya oNgcwele noma uMoya oziqu eziyisikhombisa uqinisiwe. Kukho konke, BanguMoya kaNkulunkulu. Wukuthi nje uMoya kaNkulunkulu ubizwa ngezindlela ezahlukene ngezinkathi ezahlukene. Kodwa ukubaluleka Kwawo kunye. Ngakho, umsebenzi kaNkulunkulu Uqobo uwumsebenzi kaMoya oNgcwele; awukho omunye umsebenzi wobuntu bukaNkulunkulu ngaphandle komsebenzi kaMoya oNgcwele. Umsebenzi wabantu abasetshenziswayo usewumsebenzi kaMoya oNgcwele. Wukuthi nje umsebenzi kaNkulunkulu uyisibonakaliso esigcwele sikaMoya oNgcwele, okuyiqiniso elimsulwa, kube umsebenzi wabantu usetshenziselwa ukuxutshaniswa nezinto zabantu eziningi, futhi akusikho ukubonakaliswa kukaMoya oNgcwele okuqondile, ngingasakubali ukubonakaliswa ngokugcwele. Umsebenzi kaMoya oNgcwele uhlukahlukene kepha imiyalo ayinakuwunqanda. Umsebenzi uyahlukahlukana ngokwabantu, futhi udlulisa indlela yokusebenza eyahlukile. Ngezikhathi ezithile umsebenzi uyehluka, njengoba kwenzeka nasemsebenzini wasemazweni ahlukene. Nakanjani, yize uMoya oNgcwele usebenza ngezindlela ezahlukene nangokulandela imiyalelo eminingi, noma wenziwe kanjani umsebenzi noma kungaba abantu baluphi uhlobo, okuqukethwe kuyehluka ngaso sonke isikhathi, futhi umsebenzi awenza kubantu abahlukene unemiyalo futhi yonke imele isiqu salokho okusetshenziswayo. Lokhu kudalwa wukuthi umsebenzi kaMoya oNgcwele unomthamo ocacile futhi uyakalwa. Umsebenzi owenziwa enyameni esesimweni somuntu awufani nomsebenzi owenziwa ebantwini, futhi umsebenzi wehlukana ngokwezimo zabantu. Umsebenzi owenziwa enyameni esisimweni somuntu awenziwa kubantu, futhi enyameni esesimweni somuntu akayenzi imisebenzi efana naleyo eyenziwa ngabantu. Izwi, ngisho noma lisebenza kanjani, elisebenza ezintweni ezahlukene alikaze lifane, futhi imiyalo Asebenza ngayo iyehlukana ngokwesimo sabantu abahlukene. UMoya oNgcwele usebenza kubantu abahlukene ngokususela kulokho okubalulekile abakutholayo futhi awufuni lutho kubo ngaphezu kwalokho abanakho abakutholile, noma wenze umsebenzi kubo ongaphezu kwamandla abo. Ngakho, umsebenzi kaMoya oNgcwele kumuntu uvumela abantu ukuthi babone ukubaluleka komsebenzi. Okubalulekile okutholakele komuntu akuguquki; amandla omuntu anomkhawulo. Uma kwenzeka uMoya oNgcwele usebenzisa abantu noma imisebenzi yabantu, umsebenzi uhlala uhambisana nemikhawulo emandleni abantu ukuze bakwazi ukuzuza kuyo. Uma umsebenzi kaMoya oNgcwele usetshenziswa kubantu, iziphiwo zabo kanye namandla abo kuvela obala futhi akunakubuyiselwa emuva. Amandla abo eqiniso avezwa obala ukuze enze umsebenzi. Kungathiwa usebenza ngokusebenzisa izingxenye ezikhona kubantu ukuze akwazi ukufinyelela emiphumeleni yokusebenza. Ngokuphambene, umsebenzi owenziwa enyameni esesimweni somuntu ngowokuveza umsebenzi kaMoya ngokuqondile futhi uhlanganiswa nomqondo kanye nemicabango yomuntu, iziphiwo zomuntu okungefinyelele ke kuzo, lokho umuntu ake abhekana nakho noma isimo somuntu sangaphakathi. Umsebenzi omangalisayo kaMoya oNgcwele uwonke uhlose ukuhlomulisa nokungcwelisa umuntu. Kodwa abanye abantu bangalungiswa kube abanye abanaso isimo sokulungiswa, okuwukuthi, abanakulungiswa futhi bangesindiswe, noma kungenzeka ukuthi banomsebenzi kaMoya oNgcwele, bagcina sebenqunyiwe. Lokho kusho ukuthi yize umsebenzi kaMoya oNgcwele kuwukungcwelisa abantu, lokhu akusho ukuthi bonke abantu uMoya oNgcwele osebenza kubo bayopheleliswa ngokugcwele, ngoba indlela ethathwa abantu abaningi akusiyo indlela epheleliswayo. Banomsebenzi ohambisana noMoya oNgcwele kuphela, futhi abancikile ekulandeleni abantu noma ukulungisa lokho okulandelwa abantu. Ngale ndlela, umsebenzi kaMoya oNgcwele kulaba bantu uba ngumsebenzi osiza labo abapheleliswayo. Umsebenzi kaMoya oNgcwele ungebonwe abantu ngqo noma uthintwe abantu ngokwabo. Ungabonakaliswa ngokusiza abantu ngesiphiwo sokusebenza, okusho ukuthi umsebenzi kaMoya oNgcwele unikezwa abalandeli ngalokho okuvezwa abantu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 173)

Umsebenzi kaMoya oNgcwele uyafezwa futhi uqedelwe ngabantu abahlukahlukene kanye nezimo ezinhlobonhlobo. Yize umsebenzi kaNkulunkulu osesimweni somuntu ungamela umsebenzi wesikhathi somlando esithile sisonke, futhi ungamela okwenziwa abantu ngesikhathi somlando esithile, umsebenzi okulokho okubhaliwe okunemininingwane kudingeka wenziwe ngabantu abasetshenziswa uMoya oNgcwele, hhayi uNkulunkulu ongumuntu. Ngakho, umsebenzi kaNkulunkulu, noma inkonzo kaNkulunkulu ngokwayo, ingumsebenzi kaNkulunkulu esenyameni esesimweni somuntu futhi umuntu angewenze esikhundleni Sakhe. Umsebenzi kaMoya oNgcwele uqedelwa yizinhlobo zabantu ezehlukene futhi ungegcwaliswe umuntu oyedwa vo noma ungecaciswe umuntu oyedwa vo. Labo abahola amasonto nabo ngeke bakwazi ukumela umsebenzi kaMoya oNgcwele ngokugcwele; futhi bangenza umsebenzi wokuhola othile kuphela. Umsebenzi wendlela kaMoya oNgcwele ungahlukaniswa izingxenye ezintathu: umsebenzi kaNkulunkulu, umsebenzi wabantu osetshenziswayo, kanye nomsebenzi wendlela kaMoya oNgcwele. Phakathi kokuthathu, umsebenzi kaNkulunkulu uyohlala ungukuhola ngaso sonke isikhathi; umsebenzi wabantu abasetshenziswayo ukuhola bonke abalandeli baNkulunkulu ngokuthunywa noma ngokwamukela iziyalo ngokwenza umsebenzi kaNkulunkulu uqobo, futhi laba bantu yibo abasebenzisana nomsebenzi kaNkulunkulu; umsebenzi owenziwa uMoya oNgcwele ukugcina umsebenzi Wakhe uwonke uqhubeka, okusho ukuthi, ukubhekelela zonke ezokuqondisa futhi kuqhutshezelwe ubufakazi Bakhe, kube khona manjalo kupheleliswa labo abangapheleliseka. Lezi zingxenye ezintathu ziwumsebenzi kaMoya oNgcwele ogcwele, kodwa ngaphandle komsebenzi kaNkulunkulu Uqobo, umsebenzi wokuqondisa uwonke ungonakala. Umsebenzi kaNkulunkulu Uqobo ubandakanya umsebenzi wabo bonke abantu, futhi uphinde umele umsebenzi waso sonke isikhathi somlando. Lokhu kusho ukuthi, umsebenzi kaNkulunkulu uwodwa umela ukunyakaza nomsebenzi kaMoya oNgcwele, kuyilapho umsebenzi wabaphostoli ulandela umsebenzi kaNkulunkulu futhi awusiholi isikhathi somlando, futhi awumeli izinkambiso zomsebenzi kaMoya oNgcwele kuso sonke isikhathi somlando. Benza umsebenzi okumele wenziwe ngabantu kuphela, okungabandakanyi umsebenzi wokuqondisa. Umsebenzi kaNkulunkulu uwumsebenzi oyingxenye yomsebenzi wokuqondisa. Umsebenzi womuntu nguwo kuphela umsebenzi womuntu osetshenziswayo futhi ongahlangene nhlobo nomsebenzi wokuqondisa. Ngenxa yokwahlukana kwezinhlobo kanye nokumelwa komsebenzi, yize empeleni konke kuwumsebenzi kaMoya oNgcwele kunomehluko ocacile nomkhulu phakathi komsebenzi kaNkulunkulu uqobo kanye nomsebenzi womuntu. Ngaphezu kwalokho, ububanzi bomsebenzi owenziwa nguMoya oNgcwele kubantu abahlukene uyehlukahluka. Le yimiyalo kanye nomthamo womsebenzi kaMoya oNgcwele.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 174)

Umsebenzi womuntu umele lokho ake abhekana nakho nobuntu bakhe. Okuhlinzekwa ngumuntu kanye nomsebenzi owenziwa umuntu wokumela yena. Ukubona komuntu, ukucubungula komuntu, ukuhlunga komuntu kanye nengcebo yomcabango wakho kubandakanywa emsebenzini wakhe. Ikakhulukazi, lokho umuntu ake abhekana nakho kwenza akwazi ukumela umsebenzi wakhe kangcono, futhi lokho umuntu abhekane nakho kuzoba yisakhi somsebenzi wakhe. Umsebenzi womuntu ungabonakalisa lokho ake abhekana nakho. Uma abanye abantu bebhekana nesimo sokungenzi lutho, indlela eningi abahlanganyela ngayo iqukatha izinhla ezingezinhle. Uma ababhekane nakho ngesikhathi esithile kukuhle futhi ikakhulukazi uma benezindlela ezinhle, indlela abahlanganyela ngayo iba ngegqugquzelayo, futhi abantu bazokwazi ukuqhubeka nokubahlinzeka ngokuhle. Uma umsebenzi engenzi lutho ngesikhathi esithile, ukuhlanganyela kwakhe kuyohlala kuqukethe izici ezimbi. Lolu hlobo lokukhonza luyadumaza, futhi abanye bazodumazeka benganakile ngokulandela ukukhonza kwakhe. Isimo sabalandeli sishintsha ngenxa yesimo somholi. Lokho umsebenzi ayikho ngaphakathi kuba yikho akubonakalisayo, futhi umsebenzi kaMoya oNgcwele uvame ukushintsha ngokwesimo somuntu. Usebenza ngokwalokho umuntu abhekene nakho futhi awumphoqi umuntu kodwa wenza lokho okuphoqelelwa umuntu ukuthi kuhambisane nesimo salokho abhekana nakho. Lokhu kusho ukuthi ukukhonza komuntu kuyehluka kunezwi likaNkulunkulu. Lokho okukhonzwa ngumuntu kudlulisa lokho okubonwa umuntu kanye nalokho abhekana nakho, kuveza abakubonayo kanye nalokho ababhekana nakho esisekelweni somsebenzi kaNkulunkulu. Umsebenzi wabo ukuthola, emuva kokukhuluma kukaNkulunkulu, lokho okumele bakwenze noma bangene kukho, bese bekudlulisela kubalandeli. Ngakho, umsebenzi womuntu umela ukungena nokusebenza kwakhe. Nakanjani, umsebenzi onjalo uxutshaniswe nezifundo zomuntu kanye nalokho ake abhekana nakho noma neminye imicabango yomuntu. Noma ungasebenza kanjani uMoya oNgcwele, kungaba wukuthi usebenza kumuntu noma kubuntu bukaNkulunkuku, kuhlala kuba abasebenzi abaveza ukuthi bangobani. Yize kunguMoya oNgcwele osebenzayo, umsebenzi utholakala kulokho okuyikho ngokwendalo, ngoba uMoya oNgcwele awusebenzi ngaphandle kwesisekelo. Ngamanye amazwi, umsebenzi awenziwa ngeze, kodwa uhlala uhambisana nezimo zangempela kanye nezimo eziyiqiniso. Yile ndlela kuphela engaguqula isimo somuntu, ukuthi indlela abebona izinto ngayo kudala kanye nokuqonda kwakudala kungashintsha. Umuntu uveza lokho akubonayo, abhekane nakho kanye nalokho angakucabanga. Ngisho noma kungaba yizimfundiso noma indlela yokubona izinto, konke lokhu kufinyeleleka kukho ngokucabanga komuntu. Ngisho noma ungaba ngakanani umsebenzi womuntu, ungedlule ubukhulu balokhu umuntu abhekana nakho, lokho okubona umuntu, noma lokho okucatshangwa noma okucutshungulwa umuntu. Lokho okuvezwa uNkulunkulu yilokho uNkulunkulu uqobo ayikho, futhi lokhu kungaphezu kokufinyelela komuntu, kungaphezu kwemicabango yomuntu. Uveza umsebenzi Wakhe wokuhola bonke abantu, futhi lokhu akuhambisani nemininingwane yalokho umuntu ake wabhekana nakho, kodwa kunalokho kumayelana nendlela Yakhe yokuphatha. Umuntu ubonakalisa lokho ake abhekana nakho ngenkathi uNkulunkulu eveza ubuyena—lokhu kuyisimo Sakhe esingokomlando futhi singaphezu kokufinyelela komuntu. Lokho umuntu ake abhekana nakho ngalokho akubonayo kanye nolwazi alutholile sisuselwa ekubonakaliseni kukaNkulunkulu ubuyena. Lokho okubonwayo nolwazi kubizwa ngokuthi isimo somuntu. Sibonakaliswa esisekelweni sesimo somuntu semvelo kanye nasemandleni akhe angempela; ngakho kubizwa ngokuthi isimo somuntu. Umuntu ukwazi ukukhonza lokho abhekane nakho kanye nalokho akubonayo. Lokho angabhekananga nakho noma angakubonanga noma umqondo wakhe ongafinyeleli kukho, okusho, izinto angenazo ngaphakathi, akakwazi ukukukhonza. Uma lokho umuntu akubonakalisayo kungasikho lokho abhekane nakho, kuba umcabango wakhe noma imfundiso yakhe. Ezwini, akukho okuke kwenzeka kulokho akukhulumayo. Uma uke wahlangabezana nezinto zasemphakathini, uzokwazi ukukhonza ngokucacile ulandela ubudlelwane basemphakathini obuxakile. Uma ungenawo umndeni kodwa abanye abantu bakhuluma ngezindaba zomndeni, izinto eziningi abakhuluma ngazo ngeke uze uziqonde. Ngakho, lokho okukhonzwa umuntu kanye nomsebenzi awenzayo kumele ingaphakathi lakhe. Uma umuntu ekhonza ngokuqonda kwakhe ukusola kanye nokwahlulela, kodwa ungakaze ubhekane nakho, awunaluphikisa ulwazi lwakhe, njengoba ungeqiniseke ngokugcwele ngalo. Lokhu kudalwa ukuthi lokho akhonzisa ngakho kumayelana nento ongakaze ubhekane nayo, into angazi lutho ngayo, futhi umqondo wakho uwukwazi nokuyicabanga. Ungakwazi ukucaphuna olwazini lwakhe kuphela indlela yesikhathi esizayo ephathelene nokusola nokwahlulela. Kodwa le ndlela ingasebenza njengokuqonda okususelwa emfundisweni futhi ingethathe indawo yokuqonda kwakho, kanjalo nalokho oke wabhekana nakho. Kungenzeka ucabange ukuthi akushoyo kuyiqiniso, kodwa uma sewubhekana nakho, uthola ukuthi kuningi kukho okungenzeke. Kungenzeka ukuthi ubona ukuthi olunye ulwazi oluzwayo luyinto engeke yenzeke nhlobo; ugcina imicabango mayelana nayo ngesikhathi, futhi yize ukwamukela, wenza njalo uzihudula. Kodwa uma sewubhekana nakho, ulwazi olukwenza ucabange okuthile luba yindlela ozoqhuba ngayo. Futhi uma uzamazama, uzoqonda kangcono isilinganiso seqiniso kanye nencazelo yamagama akhe. Uma sewuke wabhekana nokuthile, ungakwazi ukuqala ukhulume ngolwazi okumele ngabe unalo mayelana nezinto obhekane nazo. Phezu kwalokho, ungakwazi nokwahlukanisa phakathi kokuthi ngolukabani ulwazi oluyiqiniso nokungenzeka kanye nolwazi olususelwa emfundisweni nolungacacile. Ngakho, ukuthi ngabe ulwazi olukhulumayo luhambisana kakhulu neqinisio kuncike ekutheni ngabe unolwazi olufanele yini ngalokho oke wabhekana nakho. Lokho oke wabhekana nakho ngobuqiniso, ulwazi lwakho luzoba ngolwenzekayo kanye nolubalulekile. Ngalokho oke wabhekana nakho ungakwazi nokuthola ukukwahlukanisa nokukuqonda, ujulise ulwazi lwakho, futhi wandise ukuhlakanipha nokuqonda endleleni yokuziphatha. Ulwazi olukhulunywe ngabantu abangenalo iqiniso luyimfundiso, noma lungaphakama kangakanani. Lolu hlobo lomuntu kungenzeka abe ngumuntu okhaliphe kakhulu uma kuziwa ezindabeni zenyama kodwa ehluleke ukwahlukanisa ezindabeni zikamoya. Imbangela yalokhu ukuthi abantu abanje abangakaze babhekane nezindaba zikamoya. Laba abantu abangakhanyiselekile ngezindaba zikamoya futhi abangaziqondi izindaba zomoya. Noma yiluphi uhlobo lolwazi olukhulumayo, kuphela uma kunguwe, kuyilokho obhekane nakho, khona-ke kuzoba kuwulwazi lwakho siqu, ulwazi lwakho lweqiniso. Lokho okukhulunywayo okumayelana nemfundiso, okuwukuthi, labo abangenalo iqiniso noma okwenzeke ngempela, abakhuluma ngakho kusangathiwa kuyisimo sabo, ngoba imfundiso yakho ifika isuselwa emicabangweni yabo futhi iwumphumela womqondo wabo ekujuleni kwawo, kodwa akusiyo imfundiso, kuwumcabango nje kuphela!

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 175)

Lokho abantu abehlukene ababhekana nakho kumele izinto ezingaphakathi kubo. Bonke labo abangakaze babhekane nesimo esithile ngokomoya ngeke bakwazi ukukhuluma ngolwazi lweqiniso, noma balungise ulwazi olumayelana nezinto zikamoya. Umuntu uveza lokho ayikho ngaphakathi—lokhu kuqinisekisiwe. Uma umuntu efisa ukuba nolwazi ngezinto zikamoya kanye neqiniso, kumele abhekane nezinto ngokweqiniso. Uma ungakwazi ukukhuluma ngezinto ezejwayelekile ngempilo, uyokwazi kanjani-ke ukukhuluma ngezinto zikamoya? Labo abangakwazi ukuhola amabandla, bapha abantu ukuphila, futhi babe abaphostoli, kumele babhekane nezinto ngokweqiniso, babe nokuqonda okuyikho ngezinto zikamoya, ukwamukela okuyiqiniso kanye nokubhekana neqiniso. Ngabantu abanjalo kuphela abafanelekela ukuba ngabasebenzi noma abaphostoli abahola amabandla. Kungenjalo, bangakwazi ukulandela okungenani futhi ngeke bahole, noma okungenani babe abaphostoli abanika abantu ukuphila. Lokhu kudalwa ukuthi umsebenzi wabaphostoli awusikho ukubaleka noma ukulwa; uwukushumayela ukuphila nokuholela abanye ekuguquleni izimo zabo. Labo abenza lo msebenzi banikwe umsebenzi wokuthwala umthwalo osindayo, ongeke uthwalwe yinoma ngubani. Lolu hlobo lomsebenzi lungenziwa kuphela yilabo abanokuphila, okuwukuthi, yilabo ababhekane neqiniso. Kungenziwe yinoma ubani ongashiya konke, ongagijima noma ongazinikela ngokuthi uzosebenzisa anakho; abantu abangakaze babhekana neqiniso, abangakahlungwa noma abangakahlulelwa, abakwazi ukwenza lolu hlobo lomsebenzi. Abantu abangakaze babhekana nokuthile okuwukuthi, abantu abangakaze babhekane nokwenzekayo, abangakwazi ukubona okwenzekayo ngokucacile ngoba bona uqobo abanakho ukuba kulesi simo. Ngakho, lolu hlobo lomuntu ave nje kuwukuthi alukwazi ukwenza umsebenzi wokuhola, kodwa luzosetshenziselwa ukunquma uma engenalo iqiniso isikhathi eside. Ukubona okhuluma ngakho kungafakazela ubunzima obhekane nabo empilweni, phezu kwalokho okubalulekile osolwe ngakho kanye nezimo owahlulelwe ngazo. Lokhu kuyiqiniso nasezimweni zokulingwa: Izinto umuntu acwengwa ngazo, izinto umuntu antengantenga kuzo, lezi yizinto umuntu okumele abhekane nazo, izinto umuntu akwazi ukwenza okuthile ngazo. Isibonelo, uma umuntu ebhekene nezinkinga emshadweni, uzokhonza kakhulu, “Ngibonga uNkulunkulu, ngidumisa uNkulunkulu, kumele nganelise okufiswa inhliziyo kaNkulunkulu futhi nginikele impilo yami iyonke, ngibeke umshado wami ezandleni zikaNkulunkulu. Ngizimisele ngokubeka impilo yami iyonke kuNkulunkulu.” Zonke izinto ezingaphakathi kumuntu zingakukhombisa lokho ayikho ngokuhlanganyela. Isivinini umuntu akhuluma ngaso, ukuthi ngabe ukhulumela phezulu noma phansi, izindaba ezinjalo okungezona izindaba eziphathelene nalokho abake babhekana nakho ngeke kukwazi ukumela lokho anakho nayikho. Bangakwazi ukusho ukuthi ngabe isimilo sakhe silungile noma sisibi, noma ngabe isimo sakhe silungile noma sibi, kodwa ngeke kulinganiswe nalokho abhekane nakho. Ikhono lokuziveza uma ukhuluma, noma ikhono noma isivinini sokukhuluma, noma nje ukulinganisa ngeke kuze kuthathe indawo yolwazi ngalokho oke wabhekana nakho. Uma ukhuluma ngalokho oke wabhekana nakho uwedwa, ukhonza ngendlela oyincikisa ekubalulekeni kwazo zonke izinto ezingaphakathi kuwe. Inkulumo yami imele ubumina, kodwa engikushoyo kungaphezu kokufinyelela komuntu. Engikushoyo akumele lokho umuntu abhekana nakho, futhi akusikho lokho okubonwa umuntu, kuphinde kube yinto umuntu angeke akwazi ukuyithinta, kodwa kuyilokho engiyikho. Abanye abantu bazisa ukuthi ngikhonza lokho engibhekane nakho, kodwa ababoni ukuthi lokho kuyisibonakaliso sikaMoya ngokuqondile. Nakanjani, engikushoyo yilokho engibhekane nakho. Yimi engenze umsebenzi wokuphatha eminyakeni eyizinkulungwane eziyisithupha ezedlule. Ngibhekane nakho konke kusukela ekuqaleni kokudalwa kwabantu kuze kube manje; ngingakakwazi kanjani ukukhuluma ngakho pho? Uma kuziwa esimweni semvelo somuntu, ngikubone ngokucacile, futhi sesiside isikhathi ngikubhekile; ngihlala kanjani ngingakwazi ukukhuluma ngayo ngokucacile? Selokhu ngaqala ukubona ubunjalo bomuntu ngokucacile, ngifanelekile ukusola umuntu futhi ngimahlulele, ngoba bonke abantu bavela Kimi kodwa bakhohlakaliswe uSathane. Nakanjani, ngifanelekile nawukuhlola umsebenzi engiwenzile. Yize lo msebenzi ungenziwanga inyama Yami, uveza uMoya ngokuqondile, futhi yilokhu engikwenzile nengiyikho. Ngakho, ngifanelekile ukukuveza futhi ngenze umsebenzi okumele ngiwenze. Umuntu ukhuluma ngalokho abhekane nakho. Yilokho engikubonile, lokho imiqondo yabo ekwazi ukufinyelela kukho kanye nalokho imizwa yabo engakuzwa. Yilokho abangakwazi ukukukhonza. Amazwi akhulunywe uNkulunkulu esesimweni somuntu enyameni akuveza ngokuqondile ngoMoya futhi aveza umsebenzi owenziwe nguMoya. Inyama ayikabhekani futhi ayikakuboni, kodwa kusaveza ubuyena ngoba inyama iphila ngoMoya, futhi uveza umsebenzi kaMoya. Yize noma inyama yehluleka ukufinyelela kuwo, kuwumsebenzi osewenziwe nguMoya. Emuva kokuba sesimweni somuntu, ngokuveza kwenyama, wenza abantu bakwazi ukumazi uNkululunkulu uqobo futhi kuvumeleke ukuthi abantu babone isimo sikaNkulunkulu kanye nomsebenzi awenzile. Umsebenzi womuntu wenza abantu bacacelwe kabanzi ngalokho okumele bangene kukho kanye nalokho okumele bakuqonde; okubandakanya ukuholela abantu ekuqondeni nasekubhekaneni neqiniso. Umsebenzi womuntu wukuqhubekisa abantu; umsebenzi kaNkulunkulu ukuvula izindlela ezintsha kanye nokuvulela isintu izinkathi ezintsha, kanye nokudalulela abantu lokho okungaziwa abantu benyama, okwenza ukuthi bazi isimo Sakhe. Umsebenzi kaNkulunkulu ukuhola sonke isintu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 176)

Umsebenzi kaMoya oNgcwele umayelana nokwenza abantu bathole imihlomulo; umayelana nokungcwelisa abantu; awukho umsebenzi ongabahlomulisi abantu. Ngisho iqiniso lingajula noma lingaba ngaphezulu, futhi ngisho noma lingelwaluphi uhlobo labo abamukela iqiniso ngokufanayo, noma ngabe yini eyenziwa nguMoya oNgcwele, ihlomulisa abantu. Kodwa umsebenzi kaMoya oNgcwele ungenzeke ngokuqondile; kumele wenziwe abantu abahambisana nawo. Imiphumela yomsebenzi kaMoya oNgcwele ingatholakala ngale ndlela kuphela. Nakanjani, uma kuwumsebenzi kaMoya oNgcwele oqondile, ungangcolisiwe nhlobo; kodwa uma usebenzisa umuntu, uyaxuba futhi awubi umsebenzi kaMoya oNgcwele weqiniso. Ngale ndlela, iqiniso lishintsha ngamazinga ahlukene. Abalandeli abayitholi inhloso eyiyona yona kaMoya oNgcwele kodwa inhlanganisela kaMoya oNgcwele kanye nolwazi ngesimo oke wabhekana naso kanye nolwazi lomuntu. Ingxenye yomsebenzi kaMoya oNgcwele eyamukelwa abalandeli ingeyeqiniso. Ulwazi ngalokho oke wabhekana nakho kanye nolwazi lomuntu olutholakalayo kuyehlukahluka ngenxa yokuthi umsebenzi awufani. Uma abasebenzi bekhanyiselekile futhi beholwa uMoya oNgcwele, khona manjalo babhekana nokuthile okususelwa ekukhanyiselekeni nasekuholweni. Khona kulokhu obhekana nakho kuhlanganiswa umqondo womuntu kanye nalokho oke wabhekana nakho, kanjalo nokuba wumuntu, emuva kwalokho bathola ulwazi noma babone ngendlela efanayo. Le yindlela okuqhutshwa ngayo emuva kokuba umuntu ebhekane neqiniso. Indlela okuqhutshwa ngayo iyashintshashintsha ngoba abantu babhekana nokwahlukahlukene futhi izinto abantu ababhekana nazo ziyehlukahluka. Ngale ndlela, ukukhanyiseleka okufanayo koMoya oNgcwele kuholela olwazini olwahlukene kanye nenqubo ngoba labo abathole ukukhanyiseleka bahlukile. Abanye abantu benza amaphutha amancane ngenkathi besebenza kube abanye benza amaphutha amakhulu, futhi abanye abakhathazeki ngamaphutha abo. Lokhu kudalwa wukuthi amakhono abantu okuqonda ahlukene nangoba amandla abo angempela ayehlukana. Abanye abantu bakuqonda ngale ndlela emuva kokuzwa umyalezo, futhi abanye abantu bakuqonda njengendlela eza emuva kweqiniso. Abanye abantu baphambuka kancane; futhi abayiqondi nhlobo incazelo yangempela yeqiniso. Ngakho, noma ngabe ubani oqonda ukuthi angabahola kanjani abanye abantu; lokhu kuyiqiniso langampela, ngoba umsebenzi wakhe uveza ubuyena nje. Abantu abaholwa yilabo abaqonda iqiniso ngokuyikho bazoliqonda iqiniso. Noma kunabantu abanamaphutha ekuqondeni kwabo, bambalwa kakhulu, futhi akusibo bonke abantu abanamaphutha. Uma umuntu enamaphutha ekuqondeni kwakhe iqiniso, labo abamlandelayo nakanjani nabo bazoba namaphutha, futhi laba bantu bazoba namaphutha ngayo yonke indlela. Isilinganiso sokuqonda iqiniso phakathi kwabalandeli sincike kakhulu kubasebenzi. Nakanjani, iqiniso elivela kuNkulunkulu liyilo futhi alinalo iphutha, futhi ungaqiniseka ngokuphelele ngalo. Kodwa, abasebenzi ngeke bakwazi ukuqonda futhi okungethiwe bangathembeka ngokugcwele. Uma abasebenzi benendlela yokubhekana neqiniso okuyinto esobala, abalandeli nabo bazoba neyabo indlela yokwenza. Uma abasebenzi bengenayo indlela yokwenza iqiniso kodwa bengenamfundiso, abalandeli bazoba neqiniso kuphela. Isimo kanye nohlobo lwabalandeli kunquma ngokuzalwa futhi kuhambisana nabasebenzi. Kodwa izinga abalandeli abaqonda ngalo iqiniso futhi nebazi ngayo uNkulunkulu incike kubasebenzi (lokhu kunjalo ngempela kwabanye abantu). Nokho noma ngabe unjani umsebenzi, yilokho nabalandeli abaholayo abazoba yikho. Lokho umsebenzi abhekana nakho ngokwakhe, kanye nangaphandle kokuqapha. Umthwalo awubhekisa kubalandeli bakhe uyilokhu azimisele ukuphumelela kukho noma angakwazi ukufinyelela kukho. Abasebenzi abaningi basho abakufunayo kubalandeli babo ngokususela kulokho abakwenzayo ngokwabo, yize kuba khona abantu abangeke baphumelele nhlobo. Lokho abantu abahlulekayo ukuphumelela kukho kuba yisihibe ekungeneni kwabo.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 177)

Kuncane kakhulu ukuphambuka emsebenzini walabo asebetheniwe, okubhekanwe nabo, bahlulelwa futhi basolwa, futhi ukuvezwa komsebenzi wabo kunemba kakhulu. Labo abethembela esimweni sabo semvelo ukuze basebenza benza amaphutha amakhulu. Kunesimo semvelo esiningi emsebenzini wabo wabantu abangalungile, okubeka isihibe esikhulu emsebenzini kaMoya oNgcwele. Noma ngabe lihle kanjani izinga lomuntu, kumele futhi badlule ekuthenweni, ekubeni kubhekanwe nabo, nasekwahluleweni ngaphambi kokuba bakwazi ukwenza umsebenzi wokuthunywa uNkulunkulu. Uma bengakadluli kulokho kwahlulelwa, noma bengenza kahle kangakanani, ngeke baze bahambisane nemigomo yeqiniso futhi kwenzeka ngokwemvelo kanye nangokulunga komuntu. Umsebenzi walabo abadlule ekuthenweni, ekuthini kubhekanwe nabo, nasekwahlulelweni unemba ngokwengezwe kakhulu kunomsebenzi walabo abangathenwanga, okungabhekanwanga nabo, nabangahlulelwanga. Labo abadlule ekwahlulelweni abavezi lutho mayelana nenyama kanye nemicabango, kuhlanganiswa nobuhlakani bomuntu obuningi kanye namakhono akhe angaphakathi. Akusiwo umsebenzi kaNkulunkulu ovezwe umuntu ngendlela eyiyonayona. Abantu ababalandelayo bahanjiswa amandla abo angaphakathi phambi kwabo. Ngoba, baveza okuningi abakubonile kanye nalokho umuntu adlule kukho, okucishe kungaxhumani nenhloso yokuqala kaNkulunkulu, futhi kuchezuka kakhulu kuyo, umsebenzi womuntu owulolu hlobo awukwazi ukuhambisa abantu phambi kukaNkulunkulu, kodwa ubayisa ngaphambi komuntu. Ngakho, labo abangedlulile ekwahlulelweni nasekusolweni abafanelekile ukuqhuba umsebenzi wokuthunywa uNkulunkulu. Umsebenzi womsebenzi ofanelekile ungayisa abantu endleleni eyiyo futhi ubavumele ukuthi bajule eqinisweni. Umsebenzi awenzayo ungaletha abantu phambi kukaNkulunkulu. Phezu kwalokho, umsebenzi awenzayo ungahlukahlukana kumuntu nomuntu futhi awucindezelwa yimithetho, evumela abantu ukuthi badedele futhi bakhululeke. Phezu kwalokho, bangakhula kancane kancane empilweni, baqhubekele eqinisweni ngokujulile. Umsebenzi womuntu ofanelekile usilela kakhulu; umsebenzi wakhe uwubuwula. Angakwazi ukuholela abantu emithethweni kuphela; lokho akufunayo kubantu kuyehluka ngokomuntu ngamunye; akasebenzi ngokwezidingo zabantu. Kulolu hlobo lomsebenzi, kunemithetho eminingi kakhulu kanye nezimfundiso eziningi kakhulu, futhi ngeke kuze kuholele abantu eqinisweni, noma emsebenzini ojwayelekile wokukhula empilweni. Kungenza abantu bakwazi ukuma ngemithetho ethile kuphela. Lolu hlobo lwesiqondiso olungadukisa abantu nje kuphela. Ukuholela ekutheni ube yilokho ayikho; ukwazi ukuhambisa kulokho anakho nayikho. Ukuze abalandeli bakwazi ukwahlukanisa ukuthi ngabe abaholi bafanelekile yini ukuhola, kusemqoka ukuthi babheke inkambo yabo kanye nemiphumela yomsebenzi wabo, futhi babheke ukuthi ngabe abalandeli bathola imigomo ngokweqiniso yini, nokuthi ngabe bathola izindlela zokuqhuba ezibafanele yini ukuze baphenduke. Kumele ukwazi ukwahlukanisa phakathi komsebenzi ohlukene wabantu abahlukene; kumele ungabi umlandeli oyisiwula. Lokhu kulimaza ukungena kwakho. Uma wehluleka ukwahlukanisa ukuthi ngabe ubuholi bomuntu bunenkambo futhi ahamba ngayo noma cha, uzodukiseka kalula. Konke lokhu kunomthelela oqondile empilweni yakho. Kuningi kakhulu okuyimvelo emsebenzini wabantu abangalungisisiwe; kungcwele intando yomuntu kukho. Isimo sabo ngesemvelo, lokho abazalwe nakho, hhayi impilo elandela ukudlula ekubhekaneni noma eqinisweni emuva kokuguqulwa. Lolu hlobo lomuntu lungakwazi kanjani ukwesekela labo abayilandelayo? Impilo yomuntu yokuqala iwubuhlakani noma ikhono lakhe eliphuma ngaphakathi. Lolu hlobo lobuhlakani noma ikhono liqhelelene kakhulu nalokho uNkulunkulu akufuna emuntwini. Uma umuntu engeke apheleliswe futhi isimo sakhe semvelo singakathenwa futhi kungakabhekanwa naso, kuzoba negebe elikhulu phakathi kwalokho okuvezwa umuntu neqiniso; kuzoxutshwa nezinto ezingathi shu ezinjengomcabango wakhe kanye nalokho adlula kukho ecaleni elilodwa, njll. Phezu kwalokho, ngisho noma esebenza kanjani, abantu babona ukuthi kunomgomo omkhulu futhi alikho iqiniso ngokungena kwabantu. Okuningi okufunekayo kubantu kubiza okungapheu kwamandla abo, okubalimazayo. Lo ngumsebenzi wentando yabantu. Isimo somuntu esinenkohlakalo, imicabango nokuqonda kwakhe kungena emzimbeni wakhe wonke. Umuntu akazalwa enomuzwa wokwenza iqiniso ngokwemvelo, futhi akazalwa nemizwa yokuqonda iqiniso ngqo. Uma lokho kuhlanganiswa nesimo somuntu esikhohlakele—uma lolu hlobo lomuntu lusebenza, akwenzi ukuthi kube nokuphazamiseka? Kodwa umuntu opheleliswe yiqiniso ahlangabezana nalo okumele abantu baliqonde, futhi ulwazi lwesimo senkohlakalo sabo, ukuze izinto ezingathi shu nezingesizo ezangempela emsebenzini wakhe zigcine seziphelile, ukuthunazwa ngumuntu kuyancipha, nomsebenzi nokukhonza kwakhe kuya ngokuya kusondela ezingeni elifunwa uNkulunkulu. Ngalokhu umsebenzi wakhe usuke usungene ekubeni yiqiniso loqobo futhi uba ngowangempela. Ukuqonda komuntu yikho okunomthelela omkhulu ekuthiyeni umsebenzi kaMoya oNgcwele. Umuntu unemicabango eminingi futhi ukwazi ukucabanga ngokufanele futhi asebenzise ulwazi ngalokho ake abhekana nakho ngaphambilini ukuze akwazi ukubhekana nezimo. Uma lokhu kungadluli ekuthengweni nasekulungisweni, konke kuba yisithiyo emsebenzini. Ngakho umsebenzi womuntu ngeke ufinyelele ezingeni elifanele, ikakhulukazi umsebenzi wabantu abangaphelelisiwe.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 178)

Umsebenzi womuntu unamazinga kanye nemikhawulo. Umuntu oyedwa ukwazi ukwenza umsebenzi wesigaba esithile kuphela futhi ngeke akwazi ukwenza umsebenzi wesikhathi sasendulo esithile—kungenjalo, uyoholela abantu emithethweni. Umsebenzi womuntu ungakwazi ukusebenza ngesikhathi noma ngesigaba esithile kuphela. Lokhu kwenziwa ukuthi ulwazi lomuntu ngalokho ake abhekana nakho luhleliwe. Umuntu angeqhathanise umsebenzi womuntu nomsebenzi kaNkulunkulu. Izindlela zomuntu zokuqhuba kanye nolwazi lwakhe lweqiniso konke kusebenza ohlelweni oluthile. Ungathi indlela ethathwa umuntu igcwele intando kaNkulunkulu, ngoba umuntu angakhanyiselwa uMoya oNgcwele kuphela futhi ngeke akwazi ukugcwaliswa uMoya oNgcwele ngokuphelele. Izinto umuntu angabhekana nazo zonke zingena ngaphansi kohlelo lobuntu obejwayelekile futhi zingedlule uhlelo lwemicabango esimweni somqondo somuntu esejwayelekile. Bonke labo abaphila ngeqiniso babhekana nempilo ngaleli zinga. Uma bebhekana neqiniso, kuhlala kuwukuveza ababhekane nakho empilweni ejwayelekile ngaphansi kokukhanyiselwa uMoya oNgcwele, hhayi ukubhekana ngendlela echezuka empilweni yomuntu ejwayelekile. Babhekana neqiniso elikhanyiswe uMoya oNgcwele phansi kwesisekelo sokuphila impilo yabo yabantu. Phezu kwalokho, leli qiniso liyehlukahluka kumuntu nomuntu, futhi ukujula kwalo kuncike esimweni somuntu. Umuntu angathi indlela ahamba ngayo iyisimo sokuphila esejwayelekile sokuthi umuntu alandele iqiniso, futhi kuyindlela abantu abajwayelekile abahambe ngayo abanokukhanyiseleka kukaMoya oNgcwele. Ngeke uthi indlela abahamba ngayo yindlela kaMoya oNgcwele. Esimweni esejwayelekile umuntu abhekana naso, ngoba abantu abalandelelayo abafani, umsebenzi kaMoya oNgcwele nawo awufani. Phezu kwalokho, ngoba izimo ababhekana nazo kanye nezinhlobo zabahlangabezana nazo azifani, ngenxa yokuxubeka okusemiqondweni nasemicabangweni yabo, ababhekana nakho kuxutshwa ngokwahlukana. Umuntu ngamunye uqonda iqiniso ngokwesimo somuntu ngamunye. Ukuqonda kwabo kwencazelo yeqiniso akuphelele futhi kunye kuphela noma kuyizingxenyana zakho. Isimo umuntu abhekana neqiniso kuso sihlala sisuselwa ezimweni ezehlukene zomuntu futhi ngenxa yalokho azifani. Ngale ndlela, ulwazi oludlulisiwe lweqiniso elifanayo elivezwa abantu abahlukene alufani. Lokhu kusho ukuthi, lokho umuntu abhekana nakho kuhlala kunemikhawulo futhi ngeke kuze kuyiveze ngokugcwele intando kaMoya oNgcwele, futhi umsebenzi womuntu ngeke uze uthathwe ngokuthi ungumsebenzi kaNkulunkulu, ngisho noma okuvezwe ngumuntu kuhambisana ncamashi nentando kaNkulunkulu, ngisho noma lokho umuntu abhekane nakho kusondele kakhulu emsebenzini ongenasici owenziwa uMoya oNgcwele. Umuntu angaba yisisebenzi sikaNkulunkulu kuphela, enze umsebenzi uNkulunkulu amethembe ngawo. Umuntu angakwazi ukuveza ulwazi ngaphansi kokukhanyiselwa uMoya oNgcwele kanye namaqiniso awathole ngadlule kukho. Umuntu akafanelekile futhi akanazo izimo ezivezwa uMoya oNgcwele. Akafanelekile ukuthi athi umsebenzi womuntu ungumsebenzi kaNkulunkulu. Umuntu unemigomo yokusebenza, futhi bonke abantu babhekana nokwehlukene futhi banezimo ezahlukene. Umsebenzi womuntu ubandakanya konke adlule kukho ngaphansi kokukhanyiselwa uMoya oNgcwele. Lokhu abhekane nakho kungamela umuntu futhi ngeke kumele ubuNkulunkulu noma intando kaMoya oNgcwele. Ngakho, inkambo yomuntu kungethiwe iyinkambo kaMoya oNgcwele ngoba umsebenzi womuntu awukwazi ukumela umsebenzi kaNkulunkulu futhi umsebenzi womuntu nalokho umuntu adlula kukho akusiyo intando kaMoya oNgcwele ephelele. Umsebenzi womuntu uvame ukuwela emthethweni, futhi indlela yomsebenzi wakhe ivaleleke ohlelweni olunomkhawulo futhi awukwazi ukuholela abantu endleleni ekhululekile. Abalandeli abaningi baphila ngaphansi kohlelo olunomkhawulo, futhi indlela yabo yokubhekana nezimo nayo ithiywa yilolu hlelo. Lokho umuntu abhekana nakho kuhlala kunomkhawulo; indlela yomsebenzi wakhe nayo incishishwa izinhlobo ezahlukene futhi ngeke iqhathaniswe nomsebenzi kaMoya oNgcwele noma umsebenzi kaNkulunkulu uqobo—lokhu kudalwa ukuthi lokho umuntu abhekana nakho, ekugcineni, kuba nomkhawulo. Nokho uNkulunkulu wenza umsebenzi Wakhe, ongabekelwanga mithetho; nokho uyenziwa, awunamikhawulo yokuthi wenziwe ngendlela eyodwa. Umsebenzi kaNkulunkulu awunayo nhlobo imithetho— wonke umsebenzi Wakhe ukhululiwe futhi umahhala. Ngisho noma umuntu angasebenzisa isikhathi esingakanani elandela Yena, ngeke aze akwazi ukufinyeza imithetho yezindlela asebenza ngazo. Yize umsebenzi Wakhe unemigomo, uhlala wenziwa ngezindlela ezintsha futhi uba nokusha okusunguliwe, okungaphezu kokufinyelela komuntu. Ngesikhathi esisodwa, uNkulunkulu angase abe nezinhlobo zomsebenzi eziningana kanye nezindlela ezehlukile zobuholi, okwenza abantu bahlale bengenisa okusha futhi benza ushintsho. Ngeke uze uthole imithetho emisha yomsebenzi Wakhe ngoba uhlala ekhanda izindlela ezintsha. Abalandeli baNkulunkulu bakwazi ukungena emithethweni ngale ndlela kuphela. Umsebenzi kaNkulunkulu Uqobo uhlala ugwema imizwa yabantu futhi uhlangabezana nemizwa yabo. Yilabo abamlandelayo kuphela futhi abalandela Yena abanenhliziyo yeqiniso kuphela abangakwazi ukuba nezimo eziguquliwe futhi abakwazi ukuphila ngokukhululeka ngaphandle kokuphoqeleleka ukulandela imithetho noma ukuthiywa yimibono yezenkolo. Okufunwa imisebenzi yabantu kubantu kususelwa kulokho adlule kukho kanye nalokho angafinyelela kukho ngokwakhe. Imigomo yalokhu okudingekayo inomkhawulo wohlelo oluthile, futhi izindlela zokuqhuba nazo zinomkhawulo omkhulu. Ngakho abalandeli benganakile baphile ngaphansi kwalolu hlelo; kuthi ngokuhamba kwesikhathi, kube yimithetho nezinqubo. Uma umsebenzi wesikhathi esithile uholwa umuntu ongakadluli esimweni sikaNkulunkulu uqobo futhi engakahlulelwa, bonke abalandeli bakhe bazoba ochwepheshe kwezenkolo futhi babe ochwepheshe bokumelana uNkulunkulu. Ngakho, uma umuntu efanelekile ukuba umholi, umuntu kumele adlule ekwahlulelweni futhi amukele ukupheleliswa. Labo abangazange badlule ekwahlulelweni, ngisho noma benomsebenzi kaMoya oNgcwele, baveza izinto eziyize nezingasizo ngempela. Ngokuhamba kwesikhathi, bazoholela abantu emithethweni eyize nengasiyo eyemvelo. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu awuhambisani nesimo somuntu senyama; awuhambisani nemicabango yomuntu kodwa kuba ukuqonda komuntu ahlangabezana nakho; akuxutshiwe nokwenkolo okungacacile. Umuntu ngeke afinyelele emphumeleni womsebenzi Wakhe uma engapheleliswanga Nguye futhi ungaphezu kwemicabango yomuntu.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 179)

Umsebenzi osemqondweni womuntu ufinyelwa kalula umuntu. Abefundisi nabaholi bezenkolo, isibonelo, bathembele eziphiweni nasezikhundleni zabo uma benza imisebenzi yabo. Abantu ababalandela isikhathi eside batheleleka ngeziphiwo zabo futhi babe negalelo kubo ngokunye abakwenzayo. Bagxila eziphiweni zabantu, namakhono kanye nolwazi, futhi bagxila kwezinye izinto ezingasizo ezemvelo kanye nenqwaba yezimfundiso ezaziwayo nezingasizo ezeqiniso (nakanjani, lezi zimfundiso ezaziwayo akufinyeleleki kuzo). Abagxili ekushintsheni ezimilo zabantu, kodwa bagxila ekuqeqesheni amakhono abantu okushumayela nawokusebenza, benza ngcono ulwazi lwabantu kanye nezimfundiso zabo zezenkolo eziningi. Abagxili ekuthini izimilo zabantu zishintsha kanjani noma ukuthi abantu baliqonda kangakanani iqiniso. Abazikhathazi ngokubalulekile kubantu, futhi abazami nokwazi izimo zabantu ezejwayelekile nezingajwayelekile. Abahlangabezani nemizwa yabantu noma badalule imizwa yabo, ingasaphathwa eyokuba bathene abantu ebuthakathakeni nasekukhohlakaleni kwabo. Abantu abaningi ababalandelayo basebenza ngeziphiwo zabo, futhi konke abakukhululayo kuyimibono yenkolo nolwazi lokucabangela ngenkolo, okuqhelelene nokwenzekayo futhi akukwazi nhlobo ukuphilisa abantu. Empeleni, okubalulekile ngomsebenzi wabo ukuthuthukisa amathalente, ukusimamisa umuntu ongenalutho abe umfundi ogogodile onethalente lokushumayela ogcina eseya kosebenza futhi ahole. Emsebenzini kaNkulunkulu weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha ngabe ukhona umthetho owuthola kuwo? Kunemithetho eminingi kanye nezithiyo emsebenzini owenziwa umuntu, futhi umqondo womuntu uphikisa kakhulu. Ngakho lokho okuvezwa umuntu kuwulwazi oluthile kanye nokuqwabuka kukho konke adlule kukho. Umuntu akakwazi ukuveza lutho ngaphandle kwalokhu. Ulwazi lwalokho umuntu ake abhekana nakho noma ulwazi akuveli eziphiweni zabo zangaphakathi noma ekuqondeni kwakhe; kuvela ngenxa yokuqondiswa uNkulunkulu kanye nokweluswa okuqondile uNkulunkulu. Umuntu kuphela onomuzwa wokwamukela lokhu kuholwa futhi angavezi okuyikona okungcwele. Umuntu akakwazi ukuba wumthombo, angaba yisitsha esamukela amanzi emthonjeni kuphela; lokhu kwenzeka ngokwemvelo kumuntu, umuzwa okumele umuntu abe nawo njengomuntu. Uma umuntu elahlekelwa umuzwa wokwamukela izwi likaNkulunkulu futhi elahlekelwe umuzwa wobuntu, lowo muntu ubaluleke kakhulu, futhi ulahlekelwa umsebenzi womuntu odaliwe. Uma umuntu engenalo ulwazi noma ake abhekana nakho ngezwi likaNkulunkulu noma umsebenzi Wakhe, lowo muntu ulahlekelwa umsebenzi wakhe, umsebenzi okumele awenze njengomuntu odaliwe, futhi elahlekelwa isithunzi somuntu odaliwe. Kuwumuzwa kaNkulunkulu ukuveza ukuthi ubungcwele buyini, ukuthi kungavezwa ngokwenyama noma ngokuqondile kwenziwa uMoya; le yintshumayelo kaNkulunkulu. Umuntu uveza ukuthi lokho adlula kukho noma akwaziyo (okusho ukuthi, uveza lokho ayikho) ngesikhathi somsebenzi kaNkulunkulu noma kamuva; lokhu kuyisazelo somuntu kanye nomsebenzi womuntu, kuyinto okumele umuntu afinyelele kuzo. Yize okuvezwa abantu kushoda ngalokho okuvezwa uNkulunkulu, futhi kunemithetho eminingi ngalokho okuvezwa umuntu, umuntu kumele agcwalise umsebenzi wakhe okumele awugcwalise nokumele awenze. Umuntu kumele enze konke angakwenza njengomuntu ukuze afeze umsebenzi wakhe, futhi kumele kungabikho nokukodwa okugodliwe.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 180)

Kumele nazi indlela yokwahlukanisa phakathi komsebenzi kaNkulunkulu nomsebenzi womuntu. Ungabonani emsebenzini womuntu? Kunezinto eziningi lokho umuntu ake ahlangabezana nakho ngaphambilini emsebenzini wakhe; lokhu okuvezwa umuntu yilokho ayikho. Umsebenzi kaNkulunkulu uqobo uphinde uveze lokho ayikho, kodwa lokho ayikho kwehlukile kunalokho umuntu ayikho. Lokho umuntu ayikho kumele lokho adlule kukho kanye nempilo (lokho umuntu adlula kukho noma abhekana nakho empilweni yakhe, noma izimfundiso zokuphila anazo), futhi abantu abaphila ezindaweni ezahlukene baveza izimo zabantu ezahlukene. Ukuthi ngabe unalo ulwazi ngalokho owake wabhekana nakho ngaphambilini okuphathelene nabantu okuthi uphila kanjani futhi ubhekana kanjani nomndeni wakho kungabonakala kulokho okubonakalisayo, kube ngeke uze ubone emsebenzini kaNkulunkulu esesimweni somuntu ukuthi ngabe Yena uke wabhekana nabantu yini. Wazi kahle kamhlophe ingqikithi yomuntu, angakwazi ukudalula zonke izinhlobo zemisebenzi ephathelene nezinhlobo zabantu. Uphuma phambili kakhulu ekudaluleli isimo sokukhohlakala somuntu kanye nokuziphatha kabi. Akaphili phakathi kwabantu abaphila impilo yasemhlabeni, kodwa wazi kahle ngesimo semvelo sabantu basemhlabeni kanye nayo yonke inkohlakalo yabantu abaphila impilo yasemhlabeni. Unjalo nje. Yize engabhekani nomhlaba, uyayazi imithetho yokubhekana nomhlaba, ngoba usiqonda kahle isimo somuntu. Unolwazi ngomsebenzi kaMoya ongeke ubonwe ngamehlo omuntu futhi ongeke kuzwiwe izindlebe zomuntu, namuhla kanye nangaphambilini. Lokhu kufaka phakathi ukuhlakanipha okungesiyo imfundiso yokuphila nezimangaliso okulukhuni kubantu ukuziqonda. Yingakho eyilokhu ayikho, kwenziwe kwavuleleka kubantu futhi kufihlakele kubantu. Lokho akuvezayo akusikho lokho umuntu onokwehlukile ayikho, kodwa yilokho okuyigalelo elitholakalayo kanye nesimo sikaMoya. Akahambi emhlabeni kodwa wazi konke okukuwo. Uxhumana “nezazi zomlando” ababengenalwazi noma ukukhanyiseleka, kodwa ukhipha amazwi aphakeme kunolwazi futhi angaphezu kwabantu abakhulu. Uphila phakathi kwabantu abandikindiki abangenabo ubuntu futhi abangaziqondi izivumelwano zabantu kanye nempilo, kodwa angacela isintu ukuthi siphile ngobuntu obujwayelekile, khona manjalo aveze isisekelo kanye nobuntu obuphansi besintu. Konke lokhu kuyilokho ayikho, kungaphezu kwalokho umuntu wenyama negazi ayikho. Kuye, asikho isidingo sokuthi ubhekane nempilo ethinta abantu exakile, nezima nengcolile ukuze wenze umsebenzi adinga ukuthi uwenza futhi udalula ingqikithi yenkohlakalo yesintu. Impilo yokuphila nabantu engcolile ayiyingcwelisi inyama. Umsebenzi kanye namazwi Akhe kudalula ukungalaleli komuntu futhi akuhlinzeki umuntu ngolwazi lwalokho ake abhekana nakho ngaphambilini kanye nezifundo zokubhekana nomhlaba. Akadingi ukwenza uphenyo ngomphakathi noma ngomndeni womuntu uma enika umuntu ukuphila. Ukudalula nokwahlulela umuntu akusikho ukuveza ulwazi Lwakhe ngalokho Ake abhekana nakho ngaphambilini enyameni Yakhe; kuwukudalula ukungalungi komuntu emuva kokwazi ukungalaleli komuntu kwesikhathi eside kanye nokubekezelela inkohlakalo yomuntu. Umsebenzi awenzayo ukudalula isimo Sakhe kubantu nokuveza ubuyena. Nguye kuphela ongenza lokhu, akusiyo into engenziwa umuntu wenyama negazi.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 181)

Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu awuvezi ulwazi analo ngalokho ake wahlangabezana nakho ngaphambili okuphathelene nenyama; umsebenzi owenziwa umuntu umela ulwazi umuntu analo ngalokho ake abhekana nakho ngaphambilini. Wonke umuntu ukhuluma ngalokho abhekane nakho. UNkulunkulu ukwazi ukuveza iqiniso ngokuqondile, kube umuntu uveza abhekane nakho okuhambisanayo emuva kokubhekana neqiniso. Umsebenzi kaNkulunkulu awunayo imithetho futhi awuncikanga esikhathini noma kuzingqinamba zendawo. Angaveza ayikho noma kunini, noma kukuphi. Usebenza ngendlela emthokozisayo. Umsebenzi womuntu unemigomo nengqikithi, kungenjalo, akakwazi ukusebenza futhi akakwazi ukuveza ulwazi lwakhe ngoNkulunkulu noma indlela abhekane neqiniso ngayo. Okufanele ukwenze ukuqhathanisa umehluko phakathi kwakho ukuze ukwazi ukubona umsebenzi kaNkulunkulu uqobo noma umsebenzi womuntu. Uma ungekho umsebenzi owenziwe uNkulunkulu Uqobo futhi uma kunomsebenzi womuntu kuphela, uzokwazi kalula ukuthi izimfundiso zabantu ziphakeme, ngaphezu kwamandla omunye umuntu; indlela abakhuluma ngayo, imigomo abayilandelayo uma bebhekene nezimo kanye nendlela yabo asebeke babhekana nayo ngaphambilini futhi engasheshi ekusebenzeni ingaphezu kokufinyelela kwabanye abantu. Nonke niyabahlonipha abantu abanobuntu obukhulu, kodwa aniwuboni umsebenzi kaNkulunkulu kanye namazwi okuphakama kobuntu Bakhe. Kunalokho, ungojwayelekile, futhi uma kusetshenzwa, ungojwayelekile futhi ongoweqiniso kodwa futhi angelinganiswe abantu, okwenza abantu bamhloniphe ngendlela ehlukile. Mhlawumbe isimo umuntu abhekane naso emsebenzini wakhe siphakeme kakhulu, noma imicabango nokuqonda kwakhe kuphakeme kakhulu, futhi ubuntu bakhe bungokulungile impela; lokhu kungenza abantu bamthande impela, kodwa kungenzi babe nokumesaba. Abantu babathanda bonke abakwazi ukusebenza futhi ulwazi olunzulu ngalokho ake abhekana nakho ngaphambilini futhi abakwazi ukwenza iqiniso, kodwa bayehluleka ukuveza ukwesaba, kuba nje ukuthanda nokumhalela. Kodwa abantu abake bahlangabezana nomsebenzi kaNkulunkulu abangamthandi uNkulunkulu, kunalokho abona ukuthi umsebenzi Wakhe ungaphezu kokufinyelela kwabantu futhi ungeqondwe umuntu, futhi omusha nomangalisayo. Uma abantu behlangabezana nomsebenzi kaNkulunkulu, ulwazi lwabo lokuqala Ngaye kuba ukuthi akaqondakali, ukhaliphile futhi uyamangalisa, futhi bamhloniphe ngokuzenzakalela bengaboni futhi bezwe imfihlakalo yomsebenzi awenzayo, ongaphezu kokufinyelela komuntu. Abantu bafuna ukukwazi ukuhlangabezana nezidingo Zakhe, ukwanelisa ukulangazelela Kwakhe; abafisi ukumedlula, ngoba umsebenzi awenzayo ungaphezu kokucabanga komuntu futhi umuntu ngeke aze akwazi ukuwenza. Ngisho umuntu uqobo akazazi izici zakhe, kube uvule indlela entsha futhi uzofaka abantu emhlabeni omusha nomuhle kakhulu, ukuze isintu sibe nenye inqubekelaphambili futhi siqale kabusha. Le mizwa abantu abayizwayo ngoNkulunkulu ayisilo uthando, noma kunalokho, akusilo uthando kuphela. Abakuzwa kakhulu ukwesaba nothando; umuzwa wabo wukuthi uNkulunkulu umangalisa ngempela. Wenza umsebenzi abantu abangeke bakwazi ukuwenza, usho izinto abantu abangeke bakwazi ukuzisho. Abantu ababhekane nomsebenzi Wakhe bahlala bebhekana nomuzwa ongachazeke. Abantu ababhekana nokujulile bamthanda kakhulu uNkulunkulu. Bahlala bezwa ubuhle Bakhe, babona ukuthi umsebenzi Wakhe ukhaliphe kakhulu, muhle kakhulu, futhi lokhu kubanika amandla angelinganiswe. Akusikho ukwesaba noma uthando lwesikhashana noma inhlonipho, kodwa umuzwa ojulile wokuthanda uNkulunkulu nokubekezela komuntu. Nokho, abantu ababhekane nokusola nokwahlulela Kwakhe bamuzwa enobukhosi futhi engoneki. Ngisho abantu ababhekane kakhulu nomsebenzi Wakhe abakwazi ukumqonda; bonke abantu abamkhonza ngokugcwele bayazi ukuthi umsebenzi Wakhe awuqondene nokuqonda kwabantu kodwa uhlala uphikisana nakho. Akadingi ukuthi abantu bamthande ngokugcwele noma benze sengathi bayamthobela, kodwa kunalokho ukuthi babe nenhlonipho ephelele kanye nokuthobeka kweqiniso. Emsebenzini Wakhe omningi, wonke umuntu oke wabhekana naye umhlonipha kakhulu, okungaphezu kokuthando. Abantu ababone isimo Sakhe ngenxa yomsebenzi Wakhe wokusolwa nokwahlulela, futhi abamhloniphayo ngenxa yalokho ezinhliziyweni zabo. UNkulunkulu kumele ahlonishwe, ngoba ubuyena kanye nesimo Sakhe akufani nalokho okudalwe ngabantu, futhi kungaphezu kokomuntu odaliwe. UNkulunkulu uzivelele futhi ukhona kuze kube phakade, akakhiwanga, futhi nguye kuphela ofanele ahlonishwe futhi athotshelwe; umuntu akafanelekile yilokhu. Ngakho, bonke abantu ababhekane nomsebenzi Wakhe futhi abamazi ngokweqiniso bayamhlonipha. Nokho, labo abangakudedeli ukuqonda kwabo Ngaye, okuwukuthi, labo abangamthathi ngokuthi unguNkulunkulu, abangamhloniphi nhlobo, futhi yize bemlandela abanqotshiwe; bangabantu bemvelo abangahloniphi. Wenza lo msebenzi ukuze athole umphumela wokuthi bonke abantu abadaliwe bangahlonipha Umdali, bamkhonze, futhi bathobela ukubusa Kwakhe ngaphandle kwemigomo. Lo ngumphumela wokugcina umsebenzi Wakhe uwonke ozama ukuphumelela kuwo. Uma abantu ababhekane nomsebenzi onje bengamhloniphi uNkulunkulu, ngisho kancane nje, uma ukungalaleli kwabo kwangaphambilini kungashintshi nhlobo, laba bantu bayakunqunywa nakanjani. Uma umoya womuntu awubhekise kuNkulunkulu kuwukuthanda nokubonisa inhlonipho ekudeni futhi kungasikho ukuthanda ngisho kancane, lokhu kuyinto okufinyelela kuyo umuntu ongenayo inhliziyo yokuthanda uNkulunkulu, futhi lowo muntu akanaso isimo esingapheleliswa. Uma umsebenzi ongaka wehluleka ukuthola uthando lomuntu lweqiniso, lokhu kusho ukuthi umuntu akakamzuzi uNkulunkulu futhi akalilandeli iqiniso ngokwempela. Umuntu ongamthandi uNkulunkulu akalithandi iqiniso futhi ngalokho akakazi ukuthola uNkulunkulu, futhi mancane kakhulu amathuba okugunyazwa uNkulunkulu. Abantu abanjalo, ngisho noma bebhekane nomsebenzi kaMoya oNgcwele ngayiphi indlela, futhi noma bebhekane nokwahlulela kanjani, bayaqhubeka nokuhluleka ukuhlonipha uNkulunkulu. Laba ngabantu abanemvelo engaguquleki, abanesimo esibi ngokwedlulele. Bonke labo abangamhloniphi uNkulunkulu bayonqunywa, ukuze babe yinto yokujeziswa, futhi bayojeziswa njengalabo abenza ububi, abahlupheka ngaphezu kwalabo abenze izinto ezingalungile.

Kucashunwe embhalweni othi “Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 182)

Kakade, umsebenzi kaNkulunkulu wehlukile emsebenzini womuntu futhi, ngaphezu kwalokho, kungenzeka kanjani ukuthi ukuvezwa Kwakhe kufane nokomuntu? UNkulunkulu unesimo Sakhe esehlukile, kanti umuntu unemisebenzi okufanele ayigcwalise. Isimo sikaNkulunkulu sivezwa emsebenzini Wakhe, kanti umsebenzi womuntu ubonakala kulokhu umuntu ahlangene nakho futhi uvezwa ekufuneni komuntu. Ngakho-ke kubonakala ngomsebenzi owenziwe ukuthi into iwukuvezwa kukaNkulunkulu noma ukuvezwa komuntu. Akudingi ukuchazwa nguNkulunkulu uqobo Lwakhe, noma kudinge ukuba umuntu azikhandlele ukwethula ubufakazi; ngaphezu kwalokho, akudingi ukuthi uNkulunkulu uqobo Lwakhe acindezele noma yimuphi umuntu. Konke lokhu kuza njengesambulo esiyimvelo; akuphoqwa futhi akuyona into umuntu angayiphazamisa. Umsebenzi womuntu ungaziwa ngalokho ahlangene nakho, futhi awudingi ukuba abantu benze noma yimuphi umsebenzi ongaphezulu kokujwayelekile wokuhlangana nezinto ekuphileni. Yonke ingqikithi yomuntu ingembulwa ngenkathi enza umsebenzi wakhe, kanti uNkulunkulu angaveza isimo Sakhe semvelo ngenkathi enza umsebenzi Wakhe. Uma kuwumsebenzi womuntu, khona-ke akunakwembozwa. Uma kuwumsebenzi kaNkulunkulu, khona-ke isimo sikaNkulunkulu kuba lukhuni ngokwengeziwe ukuthi sifihlwe yinoma ngubani, ingasaphathwa eyokulawulwa ngumuntu. Akukho muntu okungathiwa unguNkulunkulu, noma umsebenzi namazwi akhe kubukwe njengokungcwele noma kubukwe njengokungenakuguquka. UNkulunkulu kungashiwo ukuthi ungumuntu ngoba wazembesa inyama, kodwa umsebenzi Wakhe ngeke ucatshangwe njengomsebenzi womuntu noma umthwalo womuntu. Ngaphezu kwalokho, amazwi kaNkulunkulu nezincwadi zikaPawulu akunakulinganiswa, noma ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu namazwi omuntu okunikeza imiyalelo kukhulunywe ngakho ngokulinganayo. Kukhona, ngalokho, izimiso ezihlukanisa umsebenzi kaNkulunkulu emsebenzini womuntu. Lokhu kwehlukaniswa ngokwezingqikithi zakho, hhayi ngokomklamo womsebenzi noma ukusebenza ngempumelelo kwakho kwesikhashana. Kulesi sihloko, abantu abaningi benza amaphutha ngokwesimiso. Lokhu kungenxa yokuthi umuntu ubuka ingaphandle, angafinyelela kulo, kanti uNkulunkulu ubuka ingqikithi, engeke ibonakale ngamehlo esintu enyama. Uma ubuka amazwi nomsebenzi kaNkulunkulu njengemisebenzi yomuntu ojwayelekile, futhi ubuke umsebenzi omningi womuntu njengomsebenzi kaNkulunkulu ombethe inyama kunomsebenzi ogcwaliswa umuntu, khona-ke ngabe awenzi phutha ngokwesimiso? Izincwadi nemilando yomuntu kungabhalwa kalula, kodwa phezu kwesisekelo somsebenzi kaMoya oNgcwele kuphela. Nokho, amazwi nomsebenzi kaNkulunkulu ngeke kufezwe kalula ngumuntu noma kutholwe ngokuhlakanipha nokucabanga komuntu, noma abantu bakwazi ukukuchaza ngokugcwele emva kokukuhlola. Uma lezi zindaba zesimiso zingavusi lutho kini, khona-ke ukholo lwenu ngokusobala aluyilo iqiniso futhi alucwengisisiwe. Kuphela kungathiwa ukholo lwenu lugcwele ukungacaci, futhi lunokudideka nokungabi nasimiso. Ngaphandle ngisho kokuqonda izindaba eziyisisekelo ezibaluleke kakhulu ngoNkulunkulu nomuntu, ngabe lolu hlobo lokholo akulona oluntula ngokuphelele ukuqaphela?

Kucashunwe embhalweni othi “Umi Kuphi Ngezincwadi Eziyishumi Nantathu?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 183)

UJesu waba semhlabeni iminyaka engama-33 nohhafu, wayefike ukuzokwenza umsebenzi wokubethelwa, futhi ngokubethelwa uNkulunkulu wazuza ingxenye eyodwa yodumo. Lapho uNkulunkulu efika esenyameni wakwazi ukuthobeka nokuzifihla, futhi wayekwazi ukubekezelela ubuhlungu obumangalisayo. Nakuba wabe enguNkulunkulu Uqobo Lwakhe, nokho wabekezelela konke ukululazeka, nakho konke ukuthukwa, futhi wabekezelela ubuhlungu obukhulu ekubethelweni esiphambanweni ukuze aqede umsebenzi wokuhlenga. Emuva kokuthi lesi sigaba somsebenzi sesiqediwe, nakuba abantu babona ukuthi uNkulunkulu wayethole udumo olukhulu, kwakungelona udumo Lwakhe selulonke; kwakuyingxenye yodumo Lwakhe ayeluthole kuJesu. Nakuba uJesu wakwazi ukubhekana nabo bonke ubunzima, ukuthobeka nokuzifihla, nokubethelelwa nguNkulunkulu, uNkulunkulu wazuza ingxenye eyodwa kuphela yodumo Lwakhe, futhi udumo Lwakhe lwazuzwa kwa-Israyeli. UNkulunkulu usenenye ingxenye yodumo: ukuza emhlabeni ukuze empeleni asebenze nokuphelelisa iqembu labantu. Ngesigaba somsebenzi sikaJesu, wenza izinto ezithile ezidlula amandla emvelo, kodwa lesi sigaba somsebenzi kwabe kungesona neze esokwenza izimanga nezimangaliso kuphela. ikakhulukazi kwakungesokukhombisa ukuthi uJesu wayekwazi ukuzwa ubuhlungu, futhi abethelelwe uNkulunkulu, ukuthi uJesu wabe ekwazi ukuzwa ubuhlungu obumangalisayo ngoba wayemthanda uNkulunkulu, futhi nokuthi nakuba uNkulunkulu wamshiya, wayesazimisele ukunikela impilo Yakhe ngenxa yentando kaNkulunkulu. Emuva kokuthi uNkulunkulu wayeseqedile umsebenzi Wakhe kwa-Israyeli futhi uJesu wayebethelwe esiphambanweni, uNkulunkulu wadunyiswa, futhi uNkulunkulu wayethule ubufakazi phambi kukaSathane. Awazi futhi awukaboni ukuthi uNkulunkulu usethathe kanjani isimo somuntu eShayina, ngakho ungabona kanjani ukuthi uNkulunkulu uselutholile udumo? Uma uNkulunkulu enza umsebenzi omningi wokunqoba kuwe, futhi ume uqine, ngakho lesi sigaba somsebenzi kaNkulunkulu sinempumelelo, futhi lokhu yingxenye yodumo lukaNkulunkulu. Ubona lokhu kuphela, futhi awukapheleliswa nguNkulunkulu, awukayinikeli ngokuphelele inhliziyo yakho kuNkulunkulu. Awukaluboni ngokuphelele lolu dumo; ubona kuphela ukuthi uNkulunkulu useyinqobile inhliziyo yakho, ukuthi awusoze wamshiya, futhi uyolandela uNkulunkulu kuze kube sekugcineni ngci futhi inhliziyo yakho ngeke ishintshe, futhi lokhu kuyinkazimulo kaNkulunkulu. Ulubona kuphi udumo lukaNkulunkulu? Emitheleleni yomsebenzi Wakhe kubantu. Abantu babona ukuthi uNkulunkulu uthandeka kakhulu, banoNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, futhi abazimisele ukumshiya, futhi lokhu udumo lukaNkulunkulu. Uma amandla abafowethu nodadewethu emabandleni ephakama, futhi bekwazi ukuthanda uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, babone amandla amakhulu kakhulu omsebenzi owenziwe nguNkulunkulu, amandla amazwi Akhe angenakuqhathaniswa nalutho, lapho bebona ukuthi amazwi Akhe ahambisana negunya futhi angaqala umsebenzi Wakhe endaweni enemimoya emibi yaseShayina uqobo lwayo, lapho, nakuba abantu bebuthakathaka, izinhliziyo zabo ziyaguqa phambi kukaNkulunkulu futhi bazimisele ukwemukela amazwi kaNkulunkulu. Futhi lapho, nakuba bebuthakathaka futhi bengafanelekile, bayakwazi ukubona ukuthi amazwi kaNkulunkulu athandeka kakhulu, futhi akufanele kakhulu ukwaziswa yibo, lokhu udumo lukaNkulunkulu. Uma usuku lufika lapho abantu bepheleliswa nguNkulunkulu, futhi bakwazi ukuzinikela phambi Kwakhe, futhi bakwazi ukulalela uNkulunkulu ngokuphelele, futhi bashiye amathemba kanye nesiphetho sabo ezandleni zikaNkulunkulu, lapho ingxenye yesibili yodumo lukaNkulunkulu iyobe seyizuziwe ngokuphelele. Okungukuthi, uma umsebenzi kaNkulunkulu obonakalayo sewuqediwe ngokuphelele, umsebenzi Wakhe eShayina uqobo lwayo, uyobe sewuphela; ngamanye amazwi, uma labo ababemiselwe ngaphambilini futhi bekhethiwe nguNkulunkulu sebephelelisiwe, uNkulunkulu uyothola udumo. UNkulunkulu uthe ulethe ingxenye yesibili yodumo Lwakhe eMpumalanga, kepha lokhu akubonakali ngamehlo enyama. UNkulunkulu ulethe umsebenzi Wakhe eMpumalanga: Usefikile eMpumalanga, futhi lokhu udumo lukaNkulunkulu. Namhlanje, nakuba umsebenzi Wakhe usazoqedelelwa, ngenxa yokuthi uNkulunkulu unqume ukusebenza, ngokuqinisekile, uzofezeka. UNkulunkulu unqume ukuthi uzowuqedela lo msebenzi eShayina, futhi wanquma ukukuphelelisa. Ngakho, akakuniki ntuba yokuphulukundlela—usezinqobile izinhliziyo zenu, futhi kufanele uqhubeke nendlela noma uyathanda noma awuthandi, futhi uma sewuzuzwe nguNkulunkulu, uNkulunkulu uyadunyiswa. Namhlanje, uNkulunkulu akakadunyiswa ngokuphelele, ngoba awukakapheleliswa. Nakuba izinhliziyo zenu sezibuyele kuNkulunkulu, busebuningi ubuthakathaka enyameni yenu, anikwazi ukwanelisa uNkulunkulu, anikwazi ukuqikelela intando kaNkulunkulu, futhi nisenezinto eziningi okufanele nizisuse kinina futhi kusafanele nedlule ezivivinyweni nasekucwengisisweni okuningi. Yileyo ndlela kuphela okungaguqulwa ngayo izimo zenu futhi nizuzwe nguNkulunkulu.

Kucashunwe embhalweni othi “Inkulumo Emfishane Mayelana nombhalo othi ‘Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile’” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 184)

Ngaleso sikhathi umsebenzi kaJesu wawungukuhlengwa kwaso sonke isintu. Izono zabo bonke ababekholwa Kuye zazithethelelwa; uma nje ukholwa Kuye, wayengakukhulula; uma ukholwa Kuye, wawungasesona isoni, wawukhululiwe ezonweni zakho. Yilokhu okwakushiwo ukusindiswa nokulungiswa ngokukholwa. Nokho, kulabo ababekholwa, kwasala labo ababehlubuka futhi bephikisa uNkulunkulu, okwakusadingeka baqedwe kancane kancane. Ukusindiswa akuzange kuchaze ukuthi umuntu wayesezuzwe uJesu ngokugcwele kodwa kwakusho ukuthi lowo muntu wayengaseyena owesono, okuwukuthi wayesethethelelwe izono zakhe: Uma nje ukholwa, wawungeke uphinde ube ngowesono. Ngaleso sikhathi, uJesu wenza umsebenzi omningi owawungaqondakali kubafundi Bakhe, futhi washo okuningi abantu abangakuqondanga. Lokhu kungenxa yokuthi, ngaleso sikhathi, wayenganiki ncazelo. Ngalokho, eminyakeni eminingi emva kokuhamba Kwakhe, uMathewu wakha uhlu lozalo Lwakhe, nabanye futhi benza umsebenzi omningi owentando yomuntu. UJesu akazelanga ukuzophelelisa nokuzuza umuntu kodwa ukuzokwenza isigaba esisodwa somsebenzi: wokuzoletha ivangeli lombuso wasezulwini nokuqedela umsebenzi wokubethelwa—futhi lapho uJesu esebethelwe, umsebenzi Wakhe wafika ekugcineni. Kodwa kulesi sigaba—umsebenzi wokunqoba—maningi amazwi okumele akhulunywe, mningi umsebenzi okumele wenziwe futhi kumele kube nezinqubo eziningi. Kulindeleke okufanayo ngezimfihlakalo zomsebenzi kaJesu noJehova okumele zembulwe, ukuze bonke abantu babe nokuqonda nokucacelwa ekukholweni kwabo, ngoba lona umsebenzi wezinsuku zokugcina futhi izinsuku zokugcina ziwukuphela komsebenzi kaNkulunkulu, isikhathi sokuphela kwalo msebenzi. Lesi sigaba somsebenzi sizokukhanyisela umthetho kaJehova kanye nokuhlenga kukaJesu, futhi sibalulekile ukuze uqonde wonke umsebenzi kaNkulunkulu wohlelo lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, nokuthi wazise konke ukubaluleka kanye nengqikithi yale minyaka eyizinkulungwane eziyisithupha yohlelo lokuphatha ukuze futhi uqonde inhloso yawo wonke umsebenzi owenziwa nguJesu kanye namazwi awakhuluma, kanye ngisho nokukholwa kwakho nokuthanda kwakho iBhayibheli. Konke lokhu kuzokwenza ukuba uqonde ngokugcwele. Uzowuqonda umsebenzi owenziwe uJesu kanye nomsebenzi kaNkulunkulu namuhla; uzoliqonda futhi ulazi lonke iqiniso, ukuphila nendlela. Esigabeni somsebenzi owenziwa uJesu, kungani uJesu ahamba ngaphandle kokwenza umsebenzi wokuphetha? Kungenxa yokuthi isigaba somsebenzi kaJesu sasingewona umsebenzi wesiphetho. Lapho ebethelwa esiphambanweni, amazwi Akhe nawo afika ekugcineni; ngemva kokubethelwa Kwakhe, umsebenzi Wakhe wawusuqedwe ngokuphelele. Isigaba esikuso manje sihlukile: Kuyoba kuphela ngemva kokuba amazwi esekhulunywe kwaze kwaba sekugcineni nomsebenzi wonke kaNkulunkulu usuphothuliwe, lapho umsebenzi Wakhe uyoqedwa khona. Phakathi nesigaba sikaJesu somsebenzi, maningi amazwi agcina engashiwongo noma angaphiniyiswanga ngokugcwele. Kodwa uJesu akakhathazekanga ngalokho akusho noma angakushongo, ngoba inkonzo Yakhe kwakungeyona inkonzo yamazwi ngakho ngemva kokubethelwa esiphambanweni wahamba. Leso sigaba somsebenzi ikakhulu sasingenxa yokubethelwa, futhi asifani nhlobo nesigaba sanamuhla. Lesi sigaba somsebenzi ikakhulu simayelana nokuqedwa, ukucaciswa kanye nokufinyelelisa wonke umsebenzi esiphethweni. Uma amazwi engakhulunywanga kwaze kwaba sekupheleni kwawo, ngeke ibe khona indlela yokuphetha lo msebenzi ngoba kulesi sigaba somsebenzi wonke umsebenzi ufikiswa ekugcineni futhi ufezwa ngokusebenzisa amazwi. Ngaleso sikhathi, uJesu wenza umsebenzi omningi ongaqondakali kumuntu. Wahamba ngokuthula futhi namuhla baningi abangawaqondi amazwi Akhe, labo abanokuqonda okuyiphutha kodwa ababesakholwa ukuthi baneqiniso, abangazi ukuthi baphambukile. Ekugcineni, lesi sigaba sanamuhla sizofikisa umsebenzi kaNkulunkulu ekugcineni okuphelele, futhi silethe isiphetho sawo. Bonke bayoluqonda futhi balwazi kahle uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha. Imibono ekumuntu, izinhloso zakhe, ukuqonda kwakhe okuyiphutha, imicabango yakhe ngomsebenzi kaJehova noJesu, imibono yakhe ngokuqondene nabeZizwe, nakho konke okunye ukuphambuka namaphutha akhe kuyolungiswa. Umuntu uyoziqonda zonke izindlela ezifanele zokuphila nawo wonke umsebenzi owenziwe nguNkulunkulu nalo lonke iqiniso. Lapho lokhu kwenzeka, lesi sigaba somsebenzi sizophela. Umsebenzi kaJehova kwakuwukudala umhlaba, wawuyisiqalo; lesi sigaba somsebenzi siyisiphetho salo msebenzi futhi yiso esiwuphothulayo. Ekuqaleni, umsebenzi kaNkulunkulu wawenziwa abakhethiweyo bakwa-Israyeli futhi wawuyisiqalo senkathi entsha sendawo engcwele kunazo zonke. Isigaba sokugcina somsebenzi senziwa ezweni elingcole kunawo wonke ukuze kwahlulelwe umhlaba futhi ukuze kuqedwe inkathi. Esigabeni sokuqala, umsebenzi kaNkulunkulu wawenziwa endaweni ekhanya kunazo zonke izindawo futhi isigaba sokugcina senziwa endaweni emnyama kunazo zonke, futhi lobu bumnyama buzoqedwa, kulethwe ukukhanya bese kunqotshwa bonke abantu. Lapho abantu abakulezi zindawo ezingcolile futhi ezimnyama kunazo zonke sebenqotshiwe, futhi bonke abantu sebebona ukuthi ukhona uNkulunkulu weqiniso, futhi wonke umuntu eseqiniseka ngokugcwele, lokhu kuyosho ukuthi leli qiniso liyosetshenziselwa ukwenza umsebenzi wokunqoba indawo yonke. Lesi sigaba somsebenzi siwuphawu: lapho kuqedwa lo msebenzi okulesi sigaba, umsebenzi weminyaka eyizi-6 000 wokuphatha uzofika ekugcineni okuphelele. Lapho labo abasebumnyameni obukhulu sebenqotshiwe, akubuzwa ukuthi kuyobe kunjalo kuyo yonke indawo. Njengoba kunje, ngumsebenzi wokunqoba eChina kuphela ophethe uphawu olunomqondo. IChina iveza wonke amandla obumnyama futhi abantu bakhona bamele bonke labo abangabenyama, abakaSathane, abenyama negazi. Ngabantu baseChina abakhohlakaliswe kakhulu ngudrako omkhulu obomvu, obe ngumphikisi omkhulu kaNkulunkulu, obuntu bakhe bubi futhi bungcole kakhulu, futhi ngakho bawumfuziselo omkhulu waso sonke isintu esikhohlakele. Lokhu akusho ukuthi amanye amazwe awanazo nhlobo izinkinga; imicabango yabantu iyefana yonke, futhi nakuba abantu bala mazwe bengaba ngabezinga elihle, uma bengamazi uNkulunkulu, ngakho kungase kube bayamphikisa. Kungani wonke amaJuda amphikisa futhi amdelela uNkulunkulu? Kungani abaFarisi nabo bamphikisa? Kungani uJuda akhaphela uJesu? Ngaleso sikhathi, iningi labafundi lalingamazi uJesu. Kungani, emva kokuba uJesu ebethelwe wabuye wavuka, abantu bengakholwanga Kuye? Ngabe ukungalaleli komuntu akufani konke? Ukuthi nje abantu baseChina kwenziwa ngabo isibonelo, futhi lapho benqotshwa bazoba yimifuziselo nezibonelo, futhi bazosebenza njengokuzobhekiswa kukho ngabanye. Kungani bengilokhu ngithi nilusizo ohlelweni Lwami lokuphatha? Kusebantwini baseChina lapho inkohlakalo, ukungcola, ukungalungi, ukuphikisa nokuhlubuka kubonakala khona ngokuphelele futhi kwembulwa kuzo zonke izinhlobo zakho. Ngakolunye uhlangothi, bangabezinga eliphansi, futhi ngakolunye, ukuphila kwabo, ukucabanga kwabo kusemuva, futhi ukuziphatha kwabo, izimo zenhlalo, imindeni abazalwa kuyo—konke kuphansi futhi kusemuva. Isimo sabo, naso siphansi. Umsebenzi kule ndawo uyafanekisa, futhi ngemva kwalokhu kuhlola, umsebenzi wenziwe ngokuphelele, umsebenzi Wakhe olandelayo uzohamba kangcono kakhulu. Uma lesi sinyathelo somsebenzi singaqedwa, nomsebenzi olandelayo uzophela nakanjani. Uma lesi sigaba somsebenzi sesifeziwe, impumelelo enkulu iyobe isitholakele, futhi umsebenzi wokunqoba kuyo yonke indawo uyobe usufezwe ngokuphelele.

Kucashunwe embhalweni othi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 185)

Ukusebenza esizukulwaneni sikaMowabi manje wukusindisa labo abawele ebumnyameni obukhulu. Yize babeqalekisiwe, uNkulunkulu uzimisele ukuzuza inkazimulo kubona, ngenxa yokuthi ekuqaleni, bonke babengabantu ababenezinhliziyo ezintula uNkulunkulu; ukwenza ukuthi labo abangenaye uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo bamlalele futhi bamthande kuphela, kuwukunqoba kweqiniso, futhi izithelo zomsebenzi onjalo ziyigugu futhi zenelisa kakhulu. Yilokhu kuphela okuwukuzuza inkazimulo—lena yinkazimulo uNkulunkulu afuna ukuyizuza ezinsukwini zokugcina. Noma laba bantu benezikhundla eziphansi, ukuthi manje sebekwazi ukuzuza insindiso enkulu kangaka, kungukuphakanyiswa nguNkulunkulu ngempela. Lo msebenzi ubaluleke kakhulu, futhi uNkulunkulu uzuza laba bantu ngokwahlulela. Akaqondile ukujezisa laba bantu, kodwa uqonde ukubasindisa. Uma, ngezinsuku zokugcina, ubesenza umsebenzi wokunqoba kwa-Israyeli, bekungeke kusize ngalutho; noma ngabe ubuthela izithelo, ubungeke ube nosizo noma ukubaluleka okukhulu kangako, futhi ubengeke akwazi ukuzuza yonke inkazimulo. Usebenza kini, nina eniwele ezindaweni ezimnyama kakhulu, nina enisemuva kakhulu. Laba bantu abavumi ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi abakaze bazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Lezi zidalwa zikhohlakaliswe nguSathane kwaze kwafika lapho zikhohlwa khona nguNkulunkulu. Ziphuphuthekiswe nguSathane futhi azazi nhlobo ukuthi kunoNkulunkulu ezulwini. Ezinhliziyweni zenu, nonke nikhonza izithixo, futhi nikhonza uSathane—ngabe anibona abantu abaphansi kakhulu, abasemuva kakhulu kunabo bonke? Ningabaphansi kakhulu enyameni, aninankululeko, futhi nithwele nobunzima. Nibuye nibe ngabantu abasezingeni eliphansi kulo mphakathi, futhi anikwazi ukukholwa ngokukhululeka. Kulapha-ke ukubaluleka kokuba kusetshenzwe kini. Ukusebenza kini namuhla, zizukulwana zikaMowabi, akuqondile ukunehlisa isithunzi, kodwa ukwembula ukubaluleka komsebenzi. Kinina, kuwukuphakanyiswa okukhulu. Uma umuntu enomqondo nolwazi, uzothi: “Ngiyisizukulwana sikaMowabi, angikufanele ngempela ukuthola ukuphakanyiswa okukhulu kangaka nguNkulunkulu, noma ukuthola izibusiso ezinkulu kangaka. Kukho konke engikwenzayo nengikushoyo, nangokuya ngesikhundla Sami nokubaluleka Kwami, angifanelwe nhlobo yizibusiso ezinkulu kangako ezivela kuNkulunkulu. Abakwa-Israyeli bamthanda kakhulu uNkulunkulu, nomusa abawuthokozelayo bawunikwe Nguye, kodwa isikhundla sabo siphezulu kakhulu kunesethu. U-Abrahama wayezinikele kakhulu kuJehova, noPetru wayezinikele kakhulu kuJesu—ukuzinikela kwabo kukhulu ngokuphindwe izikhathi eziyikhulu kokwethu. Ngokwezenzo zethu, asifanele nhlobo ukuthokozela umusa kaNkulunkulu.” Umsebenzi walaba bantu eShayina awukwazi nhlobo ukulethwa phambi kukaNkulunkulu. Umahlikilili kabi; ukuthi manje nithokozela umusa kaNkulunkulu omkhulu kangaka kuwukuphakanyiswa nguNkulunkulu kuphela! Niwufune nini umsebenzi kaNkulunkulu? Niyinikele nini impilo yenu kuNkukunkulu? Niyidele nini ngokuthanda imindeni, abazali benu, nezingane zenu ngenxa kaNkulunkulu? Akekho phakathi kwenu okhokhe intengo enkulu! Uma bekungewona uMoya oNgcwele onikhiphile, bangaki kini abebengakwazi ukunikela ngakho konke? Ulandelile kuze kube namhlanje ngoba nje ubucindezelwe futhi uphoqiwe. Kuphi ukuzinikela kwenu? Kuphi ukulalela kwenu? Ngokwezenzo zenu, kufanele ngabe kade nabhujiswa—kufanele ngabe nonke kade nashanelwa nasuswa. Yini enenza nifanele ukuthokozela izibusiso ezinkulu kangaka? Anifanele nakancane! Ubani phakathi kwenu owenze indlela yakhe? Ubani phakathi kwenu othole indlela yeqiniso ngoKwakhe? Nonke ningabantu ababi abavilaphayo, abangamagovu, abafuna ukunethezeka! Nicabanga ukuthi nibakhulu? Ninani eningazigqaja ngayo? Noma kungazitshwa ukuthi niyisizukulwana sikaMowabi, ngabe imvelo yenu, indawo enizalelwe kuyona iphakeme kakhulu? Noma kungazitshwa ukuthi niyisizukulwana sakhe, anibona abantwana bakaMowabi nonke? Ngabe iqiniso lokuyikho lingaguqulwa? Ngabe ukuveza imvelo yenu manje kulibeka kabi iqiniso lokuyikho? Bhekani ukuzibeka phansi kwenu, izimpilo zenu nezimilo zenu — anazi yini ukuthi ningabaphansi kakhulu kwabaphansi esintwini? Yini eninayo eningazigqaja ngayo? Bhekani isimo senu emphakathini. Anikho nje ezingeni eliphansi kakhulu? Nicabanga ukuthi ngikhulume kabi? U-Abrahama wanikela ngo-Isaka—nina ninikele ngani? UJobe wanikela ngakho konke—nina ninikele ngani? Abantu abaningi banikele ngezimpilo zabo, babeka phansi amakhanda abo, bachitha igazi labo ukuze bafune indlela yeqiniso. Ngabe senilikhokhile lelo nani? Ngokuqhathanisa, anifanele nhlobo ukuthokozela umusa omkhulu kangaka. Kuniphatha kabi yini namhlanje ukuthi niyisizukulwana sikaMowabi? Ningaziboni niphakeme kakhulu. Aninalutho eningazigqaja ngalo. Insindiso enkulu kangaka, umusa omkhulu kangaka nikunikezwa ngesihle. Aninikelanga lutho kodwa nithokozela umusa ngesihle. Aninamahloni? Ngabe le ndlela yeqiniso iyinto enizifunele futhi nazitholela nina? Ngabe akuyena uMoya oNgcwele oniphoqe ukuba niyamukele? Anizange nibe nazo izinhliziyo zokufuna, ingasakhulunywa eyezinhliziyo ezifuna nezilangazelela iqiniso. Benilokhu nihleli nilithokozela nje; nizuze leli qiniso ngaphandle kokukhipha namancane amandla. Ninalungelo lini lokukhononda? Nicabanga ukuthi nifanele kakhulu? Uma kuqhathaniswa nalabo abadele izimpilo zabo bachitha igazi labo, yini eningakhononda ngayo? Ukunibhubhisa manje kungaba yinto elungile nelindelekile! Akukho okunye eningakwenza ngaphandle kokulalela nokulandela. Anifanele nhlobo! Abaningi phakathi kwenu bakhuziwe, kodwa ukube aniphoqwanga yisimo noma anibizwanga, beningeke nizimisele ngokuphuma. Ubani ozimisele ukubhekana nokudela okunjalo? Ubani ozimisele ukudela injabulo yenyama? Nonke ningabantu abazitika ngokuthokomala nokufuna impilo yokunethezeka! Nizuze izibusiso ezinkulu—yini enye eningayisho? Ninakukhononda kuni? Nivunyelwe ukuba nithokozele izibusiso ezinkulu nomusa omkhulu ezulwini, nomsebenzi ongakaze wenziwe emhlabeni ngaphambili sewembuliwe kinina namhlanje. Ngabe akusona isibusiso lesi? Nisolwa kangaka namuhla ngenxa yokuthi nimelane noNkulunkulu futhi namhlubuka. Ngenxa yalokhu kusolwa senibone umusa nothando lukaNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho, nibone ukulunga nobungcwele Bakhe. Ngenxa yalokhu kusolwa nangenxa yokungcola kwesintu, nibone amandla amakhulu kaNkulunkulu, futhi nibone nobungcwele nobukhulu Bakhe. Ngabe lokhu akulona iqiniso elingavamile? Ngabe akuyona impilo engenangqondo? Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu ugcwele ingqondo! Ngalokho, ukuncipha ngokwengeziwe kwesikhundla senu, kwandisa ngokwengeziwe ukuphakama kukaNkulunkulu, futhi kufakazela ukuthi umsebenzi Wakhe ubaluleke kangakanani kinina namhlanje. Yingcebo engelinganiswe nalutho engeke itholakale noma kuphi! Eminyakeni eminingi edlule, akekho oke wathokozela insindiso enkulu kangaka. Iqiniso lokuthi isikhundla senu siphansi likhombisa ukuthi insindiso kaNkulunkulu inkulu kangakanani, futhi likhombisa ukuthi uNkulunkulu uthembekile esintwini—uyasindisa, akabhubhisi.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukubaluleka Kokusindisa Isizukulwana SikaMowabi” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 186)

Ngenkathi uNkulunkulu eza emhlabeni ubengeyena owomhlaba futhi akazange abe senyameni ukuze athokozele umhlaba. Indawo lapho ukusebenza bekungembula isimo Sakhe futhi kube nomqondo kakhulu yindawo lapho azalelwa khona. Noma ngabe yizwe elingcwele noma elingcolile, futhi noma ngabe usebenza kuphi, ungcwele. Yonke into emhlabeni yadalwa nguYena; ukuthi nje yonke into ikhohlakaliswe nguSathane. Nokho, zonke izinto kusengeZakhe; zonke zisezandleni Zakhe. Uza ezweni elingcolile azosebenza khona ukuze embule ubungcwele Bakhe; lokhu ukwenzela umsebenzi Wakhe kuphela, okusho ukuthi, ubekezelela ukuthotshiswa okukhulu ngokwenza umsebenzi onjalo ukuze asindise abantu baleli zwe elingcolile. Lokhu kwenzelwe ukwethula ubufakazi, ngenxa yaso sonke isintu. Umsebenzi onjalo ukhomnisa abantu ukulunga kukaNkulunkulu, futhi ukwazi kangcono ukuveza ubukhosi bukaNkulunkulu. Ubukhulu nobuqotho Bakhe bubonakala ekusindiseni iqembu labantu abaphansi abedelelwa ngabanye. Ukuzalelwa ezweni elingcolile akufakazeli nakanye ukuthi uphansi; kuvumela nje yonke indalo ukuba ibone ubukhulu nothando Lwakhe lweqiniso esintwini. Uma enza kanje ngokwengeziwe lwembuleka ngokwengeziwe uthando Lwakhe olumsulwa kumuntu, uthando Lwakhe olungenasici. UNkulunkulu ungcwele futhi ulungile. Yize azalelwa ezweni elingcolile, futhi yize ehlala nalabo bantu abagcwele ukungcola, njengoba uJesu wahlala nezoni eNkathini Yomusa, akuwona wonke yini umsebenzi Wakhe owenzelwe ukusinda kwaso sonke isintu? Akukhona yini ukuthi sonke isintu sizuze insindiso enkulu? Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule, wayehlala nezoni iminyaka eminingi. Lokho kwakwenzelwa ukuhlenga. Namuhla, uhlala neqembu labantu abangcolile, abaphansi. Lokhu kungenxa yosindiso. Akukhona ukuthi wonke umsebenzi Wakhe wenzelwe nina bantu? Uma ngabe bekungekhona ukusindisa isintu, kungani waphila wahlupheka nezoni iminyaka eminingi kangaka emva kokuzalelwa emkhombeni? Uma ngabe bekungekhona ukusindisa isintu, ubezobuyelelani enyameni ihlandla lesibili, azalelwe kuleli zwe lapho amadimoni ebuthana khona, ahlale nalaba bantu abakhohlakaliswe ngokujulile nguSathane? Ngabe uNkulunkulu akathembekile? Iyiphi ingxenye yomsebenzi Wakhe ebingenziwa ngenxa yesintu? Iyiphi ingxenye ebingenzelwa lokho omiselwe khona? UNkulunkulu ungcwele—lokhu akuguquki! Akangcoliswa ukungcola, yize eze ezweni elingcolile; konke lokhu kuchaza ukuthi uthando lukaNkulunkulu esintwini luzidela ngokwedlulele, nokuhlupheka nokuthotshiswa akubekezelelayo kukhulu ngokwedlulele! Anazi yini ukuthi wehlelwa ukuthotshiswa ngenxa yenu nangenxa yesiphetho senu? Anikwazi lokho? Akabasindisi abantu abakhulu noma amadodana emindeni eyizicebi nenamandla, kodwa usindisa ngokukhethekile labo abaphansi nababukelwa phansi ngabanye. Ngabe konke lokhu akubona ubungcwele Bakhe? Ngabe konke lokhu akukhona ukulunga Kwakhe? Kungcono ukuba azalwe ezweni elingcolile adlule kukho konke ukuthotshiswa ngenxa yokusinda kwesintu sonke. UNkulunkulu ungowangempela kakhulu—akawenzi umsebenzi ongelona iqiniso. Awenziwa ngokuwuqobo kanjalo umsebenzi wezigaba zonke? Nakuba bonke abantu bemnyundela bethi udla nezoni, noma bonke abantu behlekisa Ngaye bethi uhlala namadodana okungcola, bethi uhlala nabantu abaphansi kakhulu, usazinikela ngokuzidela, futhi usachithwa phakathi kwesintu. Ukuhlupheka akubekezelela akukukhulu kunokwenu? Umsebenzi Wakhe awumkhulu kunenani enilikhokhile? Nizalelwe ezweni elingcolile kodwa nizuze ubungcwele bukaNkulunkulu. Nizalelwe ezweni lapho amadimoni ebuthana khona kodwa nithole ukuvikelwa okukhulu. Yini enye eningayenza? Ninakuphi ukukhononda? Ukuhlupheka akubekezelela akukukhulu kunalokho enikubekezelele? Weza emhlabeni kodwa akazange athokozele intokozo yomhlaba wabantu. Uyazenyanya izinto ezinjalo. UNkulunkulu akezelanga emhlabeni ukuhlomula ngezinto ezibonakalayo ezivela kumuntu, futhi akezelanga ukuthokozela ukudla, izingubo, nemihlobiso yomuntu. Akazinaki lezi zinto. Weza emhlabeni ukuzohluphekela umuntu, hhayi ukuthokozela umcebo wasemhlabeni. Wezela ukuhlupheka, ukusebenza nokuphetha uhlelo Lwakhe lokuphatha. Akazange akhethe indawo enhle, ukuba ahlale endlini yenxusa noma ehhotela eliphezulu, noma abe nezisebenzi eziningi ezimenzela konke. Kulokho enikubonile, anazi ukuthi uzele ukuzosebenza noma ukuzothokoza? Awaboni amehlo enu? Uniphe okungakanani? Ukuba wayezalelwe endaweni ethokomele ubezokwazi ukuzuza inkazimulo? Ubezokwazi ukusebenza? Bekuzobaluleka ukwenza Kwakhe kanjalo? Ubezokwazi ukunqoba isintu ngokuphelele? Ubezokwazi ukusindisa abantu ezweni elingcolile? Ngokwemibono yabo, abantu babuza bathi: “Ngoba uNkulunkulu ungcwele, kungani wazalelwa endaweni yethu engcole kangaka? Uyasizonda futhi uyasenyanya thina bantu abangcolile; wenyanya ukuphikisa nokuhlubuka kwethu, pho uhlalelani nathi? UnguNkulunkulu ophakeme. Wawungazalwa noma kuphi, pho, kungani kwafanela ukuba uzalwe kuleli zwe elingcolile? Uyasisola futhi uyasehlulela nsuku zonke futhi wazi kahle ukuthi siyisizukulwana sikaMowabi, kungani pho usahlala phakathi kwethu? Kungani wazalwa emndenini wesizukulwana sikaMowabi? Wakwenzelani lokho?” Imicabango yenu enjalo ayinamqondo neze! Umsebenzi onjalo kuphela ovumela abantu ukuba babone ubukhulu Bakhe, ukuthobeka nokufihlakala Kwakhe. Uzimisele ukudela konke ngenxa yomsebenzi Wakhe, futhi ubekezelele konke ukuhlupheka ngenxa yomsebenzi Wakhe. Akwenzayo ukwenzela isintu, futhi, ngaphezu kwalokho ukwenzela ukunqoba uSathane ukuze zonke izidalwa zithobe ngaphansi kombuso Wakhe. Yilona kuphela umsebenzi onomqondo nobalulekile.

Kucashunwe embhalweni othi “Ukubaluleka Kokusindisa Isizukulwana SikaMowabi” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke  (Okucashuniwe 187)

Ngesikhathi uJesu esebenzela eJudiya, wayesebenza obala, kodwa manje, ngisebenza futhi ngikhulume nani ekusithekeni. Abangewona amakholwa abakuboni nhlobo lokhu. Ukusebenza Kwami phakathi kwenu kuqhelile kokwabanye. La mazwi, lezi zinsolo nezahlulelo, kwaziwa yini kuphela, hhayi abanye. Wonke lo msebenzi wenziwa phakathi kwenu futhi uvuleleke kinina kuphela; akekho kulabo abangakholwa owazi ngawo, ngoba isikhathi asikafiki. Laba bantu sebesondele ekuphelelisweni ngemva kokwedlula ekusolweni, kodwa labo abangaphandle abazi lutho ngalokhu. Lo msebenzi ufihleke kakhulu! Kubona, uNkulunkulu obe yinyama ufihlakele kodwa kulabo abakulo mkhakha, ubonakala esobala. Nakuba kuNkulunkulu konke kusobala, kucacile futhi kukhululiwe, lokhu kuphela kuyiqiniso kulabo abamkholwayo, futhi akukho okuvezwayo kwabangakholwa. Umsebenzi owenziwayo manje phakathi kwenu naseChina uvalelwe ukuze bahlale bengazi. Uma bengase bazi, ukulahlwa nokuhlushwa kulindile. Ngeke bakholwe. Ukusebenza esizweni sikadrako omkhulu obomvu, indawo esemuva emhlabeni wonke, akulula. Ukube lo msebenzi kwakumele waziwe, kwakungeke kuze kuqhubeke. Lesi sigaba somsebenzi angeke siqhubeke kule ndawo. Babengawubekezelela kanjani umsebenzi onjalo ukuba wenziwe ngokukhululekile? Ingabe lokho bekungeke kubangele ingozi enkulu? Ukube lo msebenzi awuzange ufihlwe noma kunalokho uqhubeke njengasesikhathini sikaJesu lapho ephulukisa khona ngokumangalisayo abagulayo futhi exosha amadimoni, ingabe lo msebenzi ubungeke “uvalwe” kudala ngodeveli? Ingabe babengakubekezelela ukuba khona kukaNkulunkulu? Ukube bekumele ngingene emahholo ukuze ngishumayele futhi ngifundise abantu, ngabe manje angenziwanga yini izicucu kudala? Futhi uma kunjalo, umsebenzi Wami ubuzoqhubeka kanjani? Isizathu sokuba izibonakaliso nezimangaliso zingabonakaliswa obala ukuba kube nokufihlakala. Ngakho umsebenzi Wami ngeke ubonwe, waziwe noma utholwe ngabangakholwa. Ukube lesi sigaba somsebenzi bekufanele senziwe ngendlela efana nekaJesu ngeNkathi Yomusa, ubungeke wenzeke ngokunethezeka okunje. Ngakho, ukufihlwa komsebenzi ngale ndlela kuzuzisa nina nawo wonke umsebenzi. Lapho umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni usuphela, okuwukuthi, lapho lo msebenzi oyimfihlo uphela, lesi sigaba somsebenzi siyoba sobala kakhulu. Bonke bayokwazi ukuthi kunamaqembu abanqobi eShayina; bonke bayokwazi ukuthi uNkulunkulu osenyameni useShayina nokuthi umsebenzi Wakhe usuphelile. Yingaleso sikhathi kuphela lapho kuyokhanya khona kumuntu: Kungani iShayina ingakakhombisi ukufadabala noma ukuwa? Kubonakala ukuthi uNkulunkulu uwenza mathupha umsebenzi Wakhe eShayina futhi usephelelise iqembu labantu laba ngabanqobi.

Kucashunwe embhalweni othi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni (2)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: Ukwazi Umsebenzi KaNkulunkulu

Okulandelayo: Ukwazi Umsebenzi KaNkulunkulu 2

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp