Ukubona Ukubonakala KukaNkulunkulu Ekwahluleleni Nasekusoleni Kwakhe

Njengamakhulu ezigidi zabanye abalandeli beNkosi uJesu Kristu, siyayemukela imithetho nemiyalo yeBhayibheli, sijabulela inala yomusa weNkosi uJesu Kristu, bese sihlangana ndawonye, sithandaze, sidumise, futhi sikhonze egameni leNkosi uJesu Kristu—konke lokhu sikwenza ngaphansi kokunakekela nesivikelo seNkosi. Kaningi siba buthaka, futhi kaningi siba namandla. Sikholelwa ukuthi zonke izenzo zethu zivumelana nezimfundiso zeNkosi. Ngakho akuthandabuzwa-ke ukuthi sikholwa nawukuthi sihamba endleleni yokwenza intando kaBaba osezulwini. Silangazelela ukubuya kweNkosi uJesu, ukufika ngenkazimulo kweNkosi uJesu, ukuphela kokuphila kwethu emhlabeni, ukubonakala kombuso, kanye nazo zonke izinto ezibikezelwe eNcwadini yesAmbulo: INkosi iyafika, ilethe inhlekelele, futhi inike abalungile umklomelo nokuthi yahlulele ababi, futhi ithathe bonke abayemukelayo bese yamukele nokubuya kwabo emoyeni ukuze bahlangane Nayo. Ngaso sonke isikhathi lapho sicabanga ngalokhu, asikwazi ukunganqotshwa imizwa. Siyabonga ngokuthi sazalwa ezinsukwini zokugcina futhi sinenhlanhla enkulu ngokubona ukuza kweNkosi. Nakuba siye sashushiswa, kungenxa “yokuyisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo yaphakade”; yeka isibusiso lokho okuyiso! Konke lokhu kulangazelela nomusa esiwunikwe iNkosi kusenza sihlale sifuna ukukhuleka, futhi kusisondeza kaningi ndawonye. Mhlawumbe ngonyaka ozayo, mhlawumbe kusasa, noma mhlawumbe maduze lapho umuntu engakulindele, iNkosi iyofika kungazelelwe, futhi iyobonakala eqenjini labantu ebelilokhu liyilindile. Sonke siyaphikisana, futhi akekho ofuna ukusala ngemuva, ukuze sibe iqembu lokuqala labantu ababona ukubonakala kweNkosi, ukuze sibe ngabanye balabo abazohlwithwa. Sinikele ngayo yonke into, kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, ngenxa yokuza kwalolu suku. Abanye bashiye imisebenzi yabo, abanye bashiye imindeni yabo, abanye bayeke ukushada, abanye baze banikela ngezimali zabo abazongile. Yeka ukuzinikela ngokuzidela! Ubuqotho nokuqina ekuthembekeni okunjalo kumele kudlule okwabangcwele basezinkathini ezedlule! Njengoba iNkosi ibeke umusa kunoma ubani efisa ukuwubeka Kuye, ukuzinikela kwethu kanye nokuchitha kwethu imali, sikholelwa ukuthi sekubonakele kakade emehlweni Ayo. Ngakho, imithandazo yethu ethinta inhliziyo isifinyelele ezindlebeni Zayo, futhi sethemba ukuthi iyosiklomelisa ngokuzinikela kwethu. Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu wayenomusa kithi ngaphambi kokudala umhlaba, futhi akunamuntu okufanele asephuce izibusiso zikaNkulunkulu nezethembiso asithembise zona. Sonke sihlelela ikusasa, futhi sizitshela ukuthi ukuzinikela kwethu nokuchitha imali kuwukuqongelela injabulo yalapho sihlangana khona neNkosi. Okukhulu nakakhulu, ngaphandle kokunqikaza, sizilungiselela ukubusa okuzayo, ukwengamela zonke izizwe nabantu, noma ukubusa njengamakhosi. Konke lokhu sikubheka njengesiphiwo, njengento okufanele ilindelwe.

Siyabenyanya bonke labo abamelene neNkosi uJesu; ekugcineni, bonke bayoqothulwa. Ubani obatshele ukuthi bangakholelwa ukuthi iNkosi uJesu ingumSindisi? Yiqiniso, kunezikhathi lapho sifunda khona eNkosini uJesu ukuthi banobubele ngezwe, ngoba abaqondi, futhi kufanele sibabekezelele futhi sibaxolele. Konke esikwenzayo kuvumelana namazwi eBhayibheli, ngoba yonke into engavumelani neBhayibheli iyinzwabethi, nenkolelo embi. Leyo nkolelo, imbelwe yajula ezingqondweni zethu. INkosi yethu iseBhayibhelini, futhi uma singasuki eBhayibhelini, akufanele sisuke naseNkosini; uma silalela le miyalo, kufanele sisindiswe. Siyakhuthazana, sisekelane, futhi sihlangana ngaso sonke isikhathi, sinethemba lokuthi konke esikwenzayo nesikushoyo, kuvumelana nentando yeNkosi, futhi iNkosi iyakwamukela. Naphezu kwenzondo enkulu esendaweni yethu, izinhliziyo zethu ziphuphuma injabulo. Lapho sicabanga ngalezo zibusiso, ingabe akukho lutho esingalulahla? Ingabe ikhona into esingeke sikwazi ukuhlukana nayo? Konke lokhu kucashile, futhi amehlo kaNkulunkulu akubheke ngelokhozi. Singabantu abantulayo abacoshwe odakeni, sifana nabo bonke abalandeli beNkosi uJesu abajwayelekile: Siphupha ngenjabulo yokubusiswa, nokubusa zonke izizwe. Ububi bethu benekwe emehlweni kaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu uyazichitha izifiso nobugovu bethu. Kodwa konke lokhu kuyaphawuleka, kunengqondo futhi akekho kithi ozibuza ngokulunga kwezinto esizilangazelelayo, ingasaphathwa eyokuthi singabaze ukunemba kwezinto esibambelele kuzo. Ubani ongayazi intando kaNkulunkulu? Asikwazi ukufuna, noma ukuhlaziya, noma ngisho ukukhathazeka ngathi endleleni umuntu ahamba ngayo. Ngoba okuwukuphela kwento esikhathazeka ngayo injabulo, izibusiso, nokuthi ikhona yini indawo yethu embusweni wezulu, nokuthi sizoba nayo yini indima emanzini omfula wokuphila nasesithelweni sesihlahla sokuphila. Ingabe asikholelwa eNkosini, ingabe asibona abalandeli beNkosi, ngenxa yokuzuza lezi zinto? Izono zethu zithethelelwe, siphendukile, siyiphuzile indebe yewayini, sabeka nesiphambano emhlane wethu. Ubani ongathi inani esilikhokhile iNkosi ngeke ilamukele? Ubani ongathi asilungisanga amafutha anele? Asifuni ukuba yizintombi eziyiziwula, noma lezo ezaliwe. Ngaphezu kwalokho, asiphezi ukuthandaza, sicele iNkosi ukuba isivikele ekukhohlisweni oKristu bamanga, ngoba kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi “Khona uma umuntu ethi kini, Bhekani, nangu uKristu, noma nanguya; ningakholwa. Ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga, futhi baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso; ukuze, uma kungenzeka, badukiswe nabakhethiweyo” (Mathewu 24:23-24). Sonke siwagcine engqondweni la mavesi eBhayibheli, siwazi njengoba sizazi, futhi siwabheka njengengcebo eyigugu, njengokuphila, nanjengesigxivizo senjabulo nokusindiswa kwethu …

Ezinkulungwaneni zeminyaka, abaphilayo baye bashona, bahamba namaphupho kanye nezinto ababezilangazelela, futhi akekho owaziyo ukuthi bawuthola yini umbuso wezulu. Abafile babuya, sebekhohlwe yizo zonke izindaba ezake zenzeka, futhi besalandela izimfundiso nezindlela zoyisemkhulu. Ngakho, njengoba iminyaka nezinsuku kudlula, akekho owazi ukuthi iNkosi yethu uJesu, uNkulunkulu wethu, bayakwamukela yini konke esikwenzayo. Simane silangazelela umphumela futhi siqagela konke okuzokwenzeka. Kodwa uNkulunkulu uye wathula, futhi akazange avele kithi, noma akhulume nathi. Ngakho siyahlulela ngothando intando nesimo sikaNkulunkulu ngokuvumelana neBhayibheli kanye nezimpawu. Siye sajwayelana nokuthula kukaNkulunkulu; sajwayelana nokubona okulungile nokungalungile ekuziphatheni kwethu sisebenzisa indlela esicabanga ngayo; siye sajwayelana nokusebenzisa ulwazi lwethu, imibono, nemithetho yethu yokuziphatha ukuze kungene esikhundleni sezinto ezifunwa uNkulunkulu; siye sajwayelana nokuthokozela umusa kaNkulunkulu; siye sajwayelana nokusiza noma nini lapho kudingeka; siye sajwayelana nokufaka isandla kuzo zonke izinto, nokuyalwa uNkulunkulu; futhi siye sajwayelana nokulandela imfundiso, nokunganaki ukuthi uMoya oNgcwele usiholela kuphi; ngaphezu kwalokho, siye sajwayelana nezinsuku esizibusa ngazo. Siyakholelwa kuNkulunkulu ofana nalona, esingakaze sihlangane Naye. Imibuzo enjengokuthi sinjani isimo Sakhe, yini anayo, unjani umfanekiso Wakhe, nokuthi siyomazi yini lapho eza, njalo njalo—akukho okubalulekile kulokhu. Okubalulekile ukuthi usezinhliziyweni zethu, nokuthi sonke silindele Yena, nokuthi siyakwazi ukubona ngeso lengqondo ukuthi unjani. Siyalwazisa ukholo lwethu, nokumkhonza kwethu. Konke sikubheka njengokuyize, futhi asinandaba nakho konke. Ngoba singabalandeli beNkosi ekhazimulayo, akunandaba ukuthi uhambo lude kangakanani, akunandaba ukuthi sehlelwa yibuphi ubunzima nezinhlekelele, ayikho into engaphazamisa imikhondo yethu njengoba silandela iNkosi. “Umfula ocwebile wamanzi okuphila ocwebezela njengekristalu, uvela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu neseWundlu. Phakathi kwesitaladi sawo nomfula, emacaleni womabili kukhona umuthi wokuphila, uthela izithelo eziyishumi nambili, futhi uthela izithelo zawo inyanga nenyanga: namaqabunga omuthi angawokuphulukisa izizwe. Futhi akuyikuba khona nokukodwa ukuqalekisa: kodwa isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu neseWundlu siyakuba kuwo; nezinceku zakhe ziyakumkhonza: Futhi ziyakubona ubuso bakhe, negama lakhe liyakuba semabunzini azo. Futhi ubusuku abusayikuba khona; nabadingi ukukhanya kwesibani, nokukhanya kwelanga; ngokuba inkosi uNkulunkulu iyakubakhanyisela: futhi bayakubusa phakade naphakade” (IsAmbulo 22:1-5). Ngaso sonke isikhathi lapho sicula la mazwi, izinhliziyo zethu ziphuphuma injabulo nokugculiseka, kugobhoza izinyembezi emehlweni ethu. Mayibongwe iNkosi ngokusikhetha, mayibongwe iNkosi ngomusa Wayo. Manje isinike okuningi, isinike ukuphila okungunaphakade ezweni elizayo, futhi uma ingathi asife manje, singenza kanjalo ngaphandle kokukhononda. Nkosi! Sicela uze ngokushesha! Ungephuzi ngisho nangomzuzu, ngoba siyakulangazelela, futhi sidele konke ngenxa Yakho.

UNkulunkulu uthule, akakaze avele kithi, kodwa umsebenzi Wakhe awukaze ume. Uhlola wonke amazwe, futhi uyala zonke izinto, kanti ubambelela kuwo wonke amazwi nezenzo zomuntu. Ukuqondisa Kwakhe kuhambisana nezigaba futhi kuvumelana necebo Lakhe. Uqhubeka ngokuthula, ngaphandle komsindo, futhi kade imikhondo Yakhe yadlulela kumuntu, isihlalo Sakhe sokwahlulela sisendaweni yonke sihamba ngesivinini sombani, kulandelwa ngokushesha ukwehlela kwesihlalo sobukhosi Sakhe kithi. Yeka indlela leso simo esikhulu ngayo, yeka ingqopha-mlando. Njengejuba, nanjengebhubesi elibhongayo, uMoya uyafika phakathi kwethu. Uhlakaniphile, ulungile futhi unamandla amakhulu, ufika ngokuthula phakathi kwethu, abe negunya futhi aphuphume uthando nobubele. Akekho okubonayo ukuza kwakhe, akekho okwemukelayo, futhi akekho owazi konke azokwenza. Ukuphila komuntu akushintshi; inhliziyo yakhe ayinamehluko, futhi unezinsuku ezijwayelekile. UNkulunkulu phakathi kwethu uphila njengomuntu ojwayelekile, njengomlandeli omangalisayo noma obaluleke kakhulu nekholwa elijwayelekile. Unezinto Zakhe azifunayo, imigomo Yakhe, futhi ngaphezu kwalokho, unobunkulunkulu okungekho muntu ojwayelekile anabo. Akekho oye waphawula ubunkulunkulu Bakhe, futhi akekho ofune umehluko phakathi kwesiqu Sakhe nesomuntu. Siphila kanye Naye, singaboshiwe futhi singethukile, ngoba asiboni njengongaphezu kwekholwa. Ulangazelela ukuhamba kwethu, futhi yonke imicabango yethu yenekwe phambi Kwakhe. Akekho onendaba nokuba khona Kwakhe, akekho okwazi ukucabanga umsebenzi Wakhe, futhi akekho onomqondo wokuthi ungubani. Simane siqhubeka nezinto esizifunayo, njengokungathi Yena akahlanganise lutho nathi …

UMoya oNgcwele uveza igama elithi “Ngaye,” futhi nakuba kungalindelekile, siyabona ukuthi lokhu kuyinto kaNkulunkulu, futhi siyakwamukela ngoba kuvela kuNkulunkulu. Lokho kungenxa yokuthi, kungakhathaliseki ukuthi la mazwi avela kubani, uma nje esavela kuMoya oNgcwele kufanele siwamukele, asinakuwaphika. Izwi elilandelayo lingavela ngami, noma ngawe, noma Ngaye. Kungakhathaliseki ukuthi livela ngobani, onke angumusa kaNkulunkulu. Kodwa akunandaba ukuthi umuntu ungubani, akufanele simkhonze, yena nanoma yini enye, akanakuba uNkulunkulu; ngeke nangayiphi indlela sikhethe umuntu ojwayelekile, abe uNkulunkulu wethu. UNkulunkulu wethu mkhulu futhi uhloniphekile; angamelwa kanjani umuntu ongabalulekile? Okukhulu, ukuthi sonke silinde ukufika kukaNkulunkulu ukuze asiyise embusweni wezulu, ngakho umuntu ongabalulekile angafaneleka kanjani ukwenza lowo msebenzi obalulekile? Uma iNkosi ibuya, kumele ibe sefwini elimhlophe, ibonakala kubo bonke. Yeka indlela lokho okuyokhazimula ngayo! Angakwazi kanjani ukuzifihla eqenjini labantu abajwayelekile?

Kodwa futhi ngumuntu ojwayelekile ocashe phakathi kwabantu owenza umsebenzi omusha wokusisindisa. Akasicaciseli lutho, akasitsheli nokuthi yini ayizele. Umane wenza umsebenzi ahlose ukuwenza ezigabeni Zakhe, futhi ngokuvumelana necebo Lakhe. Amazwi nezinto Zakhe kuyejwayeleka. Kusukela ekududuzeni, ekuzikhandleni, ekukhumbuzeni, kanye nokwexwayisa, kuya ekusoleni nasekusiyaleni; kusukela ephimbweni elinomusa kuye emazwini anolaka nanamandla amakhulu—onke anobubele nokukhathazeka kumuntu. Konke akushoyo kuhlaba esikhonkosini ngezimfihlo ezithukuswe kithi, amazwi Akhe ahlaba izinhliziyo zethu, ahlaba umoya wethu, asishiye sishaywa amahloni futhi sihlazekile. Siqala ukuzibuza ukuthi uNkulunkulu enhliziyweni yalo muntu uyasithanda ngempela yini, futhi yini ngempela ahlose ukuyenza. Mhlawumbe singajabula ngemva kokubekezelela izinhlungu ezinjalo? Emakhanda ethu siyabala … ngesikhathi esizayo nangomphumela wethu. Futhi akekho kithi okholelwa ukuthi uNkulunkulu uyishiyile inyama Yakhe usebenza phakathi kwethu. Ngisho noma ebe nathi isikhathi eside, nakuba esekhulume amazwi amaningi kangaka sibhekene ubuso nobuso Naye, asikazimiseli ukwamukela umuntu ongajwayelekile njengoNkulunkulu ekusaseni lethu, ingasaphathwa eyokwethemba umuntu onjalo ngekusasa nomphumela wethu. Kuye sithola amanzi angapheli okuphila, futhi siyambonga ngoba manje siphila noNkulunkulu. Sibonga kuphela umusa weNkosi uJesu emazulwini, futhi asikaze sinake imizwa yalo muntu ojwayelekile onobunkulunkulu. Usawenza umsebenzi Wakhe ngokuzithoba ezifihle enyameni, eveza izwi lenhliziyo Yakhe, okubonakala kungenandaba ukuthi aphikwe isintu, kuze kube phakade umuntu enobungane nokunganaki, futhi Yena embekezelela umuntu.

Engaziwa kithi, lo muntu ongabalulekile usiholele ezigabeni zomsebenzi kaNkulunkulu. Sidlula ezilingweni ezingenakubalwa, ekusolweni okungabaleki, futhi savivinywa ukufa. Sifunda ngokulunga namandla amakhulu esimo sikaNkulunkulu, futhi uthando Lwakhe nobubele, kuyawazisa amandla amakhulu nokuhlakanipha kukaNkulunkulu, kuyalubona uthando lukaNkulunkulu, nesifiso esijulile sikaNkulunkulu sokusindisa umuntu. Emazwini alo muntu ojwayelekile, siye sazi isimo nesiqu sikaNkulunkulu, saqonda intando kaNkulunkulu, sazi isiqu nokwakheka komuntu, sabona nendlela yokusindiswa nokupheleliswa. Amazwi Akhe asenza sife, futhi asenza siphinde sizalwe; amazwi Akhe asilethela induduzo, aphinde asishiye sinecala, futhi sinomqondo wokwazisa; amazwi Akhe asilethela injabulo nokuthula, kodwa futhi nobuhlungu obukhulu. Ngezinye izikhathi sifana nezimvu ezihlatshwayo ezandleni Zakhe; kwezinye sifane nama-apula emehlweni Akhe, futhi sijabulele uthando; ngezinye izikhathi sifana nezitha Zakhe, siyiswa emlotheni ngethukuthelo Yakhe esemehlweni Akhe. Siyisintu esisindiswe Nguye, siyizimpethu emehlweni Akhe, futhi siyizimvu ezilahlekile azifuna ubusuku nemini. Unomusa kithi, uyasikhathalela, uyasiphakamisa, uyasiduduza futhi asigqugquzele, uyasiqondisa, uyasikhanyisela, uyasisola futhi asiyale, aze ngisho asiqalekise. Ukhathazeka ngathi ubusuku nemini, uyasivikela ubusuku nemini, akalokothi asishiye, usinakekela ngazo zonke izindlela akhokhe noma yiliphi inani. Phakathi kwamazwi ale nyama engatheni najwayelekile, siye sajabulela ukuphelela kukaNkulunkulu, futhi sabona ikusasa uNkulunkulu asibekele lona. Kodwa naphezu kwalokhu, ukuzidla kusagcwele ezinhliziyweni zethu, futhi asikazimiseli ukwamukela umuntu ofana noNkulunkulu wethu. Nakuba esinike inala yemana, izinto eziningi ezijabulisayo, akukho kulokhu okungathatha indawo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zethu. Siyabuhlonipha lobu buntu futhi sibubheka njengobubalulekile. Uma engasukumi asibonise ukuthi unguNkulunkulu, khona-ke ngeke siphinde simbheke njengoNkulunkulu ozofika maduze kodwa obelokhu esebenza phakathi kwethu.

Izwi likaNkulunkulu liyaqhubeka, futhi usebenzisa izindlela eziningi ukuze asitshele okufanele sikwenze futhi embule izwi lenhliziyo Yakhe. Amazwi Akhe anamandla okuphila, asibonisa indlela okufanele sihambe ngayo, futhi asenza siqonde iqiniso. Siqala ukusondelana namazwi Akhe, siqala ukugxila endleleni akhuluma ngayo, bese siqala ukuthanda izwi lenhliziyo Yakhe ngalo muntu omangalisayo. Uzikhandla ngokukhulu ukucophelela ngenxa yethu, aqwashe futhi angafuni ukudla ngenxa yethu, akhale ngenxa yethu, alile ngenxa yethu, agule ngenxa yethu, ahlazwe ngenxa yekusasa nensindiso yethu, futhi inhliziyo Yakhe iyopha ikhale izinyembezi ngenxa yokuba ndikindiki kwethu nokuhlubuka. Ubuntu obunjalo nezinto Zakhe kungaphezu komuntu ojwayelekile, akekho umuntu okhohlakele ongaba nakho. Unokubekezela okungekho muntu omunye onakho, futhi asikho isidalwa esinothando analo. Akekho omunye ngaphandle Kwakhe ongazi imicabango yethu, noma aqonde indawo nesiqu sayo ngaleyo ndlela, noma ahlulele ukuhlubuka nokukhohlakala kwesintu, noma ekhuluma nathi futhi esebenze phakathi kwethu ngenxa kaNkulunkulu wamazulu. Akekho ngaphandle Kwakhe ongaba negunya, ukuhlakanipha, nesithunzi sikaNkulunkulu; isimo sikaNkulunkulu nalokho anakho nayikho ukuqhakambisa ngokuphelele. Akekho ngaphandle Kwakhe ongasibonisa indlela nokukhanya. Akekho ngaphandle Kwakhe ongembula izimfihlakalo uNkulunkulu angakaze azambule kusukela ekudalweni kuze kube manje. Akekho ngaphandle Kwakhe ongasisindisa ekugqilazweni uSathane nasesimweni sethu esikhohlakele. Umelela uNkulunkulu, embule izwi lenhliziyo kaNkulunkulu, nezikhuthazo zikaNkulunkulu, namazwi esahlulelo sikaNkulunkulu kuso sonke isintu. Uqale inkathi entsha, waletha amazulu amasha nomhlaba omusha, umsebenzi omusha, wasilethela ithemba, waqeda ukuphila esididekile kukho, wasivumela ukuba siyibambe ngokugcwele indlela eya ensindisweni. Usinqobile, wazuza nezinhliziyo zethu. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, izingqondo zethu ziqaphile, futhi umoya wethu uvuselelwe: Lo muntu ojwayelekile, ongabalulekile, ophila phakathi kwethu futhi ebesilokhu simphika—akayona yini iNkosi uJesu, ehlale isemicabangweni yethu, esiyilangazelela ubusuku nemini? Nguye! Nguye ngempela! UnguNkulunkulu wethu! Uyindlela, neqiniso nokuphila! Usivumele ukuba siphinde siphile, sibone ukukhanya, futhi wenze izinhliziyo zethu zangadideka. Sesibuyile ekhaya likaNkulunkulu, sibuyile esihlalweni Sakhe sobukhosi, sesiNaye, sizibonile izimbangi Zakhe, salubona nohambo olusihlalele. Ngaleso sikhathi izinhliziyo zethu wayesezinqobe ngokugcwele, asisangabazi ukuthi Nguye, futhi asisamelani nomsebenzi kanye nezwi Lakhe, siguqa ngokuphelele phambi Kwakhe. Asifisi lutho ngaphandle kokuhamba emikhondweni kaNkulunkulu ukuphila kwethu konke, nokupheleliswa Nguye, nokuphinde simkhokhele ngomusa Wakhe, nothando analo ngathi, nokulalela ukuqondisa namalungiselelo Akhe, nokubambisana nomsebenzi Wakhe, nokwenza konke okusemandleni ukuze sifeze asiphathise khona.

Ukunqotshwa uNkulunkulu kufana nomqhudelwano wobuciko bokulwa.

Izwi ngalinye likaNkulunkulu ligadla endaweni esibuthaka kuyo, lisishiye silusizi futhi sethukile. Wembula imibono yethu, imicabango yethu, kanye nesimo sethu esikhohlakele. Kukho konke esikushoyo nesikwenzayo, nayo yonke imicabango namacebo ethu, ukwakheka nesiqu sethu kwembuleka emazwini Akhe, kusishiya sikhathazekile futhi sigajwe ukwesaba. Usitshela ngazo zonke izenzo zethu, izinhloso zethu, ngisho nangesimo sethu esonakele esingakaze sisazi, asenze sizizwe sembulwe kakhulu, futhi siqiniseka nakakhulu. Uyasahlulela ngokumelana kwethu Naye, asisole ngokungalungi nokumphika, asenze sicabange ukuthi emehlweni Akhe asinamsebenzi nokuthi singoSathane abaphilayo. Amathemba ethu ayashabalala, asisalokothi sifune izinto ezingenangqondo Kuye, ngisho namaphupho ethu ebusuku ayaphela. Leli iqiniso okungekho muntu kithi ongalicabanga, futhi ongalamukela. Okomzuzwana, izingqondo zethu azisebenzi, futhi asibe sisakwazi ukuqhubeka nohambo olusihlalele, asikwazi ukuqhubeka nezinkolelo zethu. Kubonakala sengathi ukholo lwethu selubuyele kulokhu olwaluyikho, nokuthi asikaze sibone muntu ojwayelene neNkosi uJesu. Sididwa yiyo yonke into ephambi kwamehlo ethu, isenze sizizwe silahliwe. Sinetwetwe, siphoxekile, futhi ekujuleni kwezinhliziyo zethu kunentukuthelo nokuhlazeka okukhulu. Sizama ukuvula imbobo, ukuthola indlela yokuphuma, futhi siyaqhubeka sizama ukulinda uMsindisi wethu uJesu, sithululele Kuye izinhliziyo zethu. Nakuba kunezikhathi lapho singenanzondo nakuthobeka ngaphandle, kodwa ezinhliziyweni zethu silahlekelwe ngendlela esingakaze silahlekelwe ngayo. Nakuba ngezinye izikhathi singase sibonakale sizole ngendlela engajwayelekile, ngaphakathi siququdwa usizi olukhulu. Isahlulelo nesiyalo sakhe sithathe wonke amathemba namaphupho ethu, kusishiye singenazo izifiso ezinkulu, singafuni ukukholelwa ukuthi unguMsindisi Wethu futhi angakwazi ukusisindisa. Isahlulelo nokusolwa Kwakhe kuvule igebe elikhulu phakathi kwethu Naye futhi akekho ozimisele ukulivala. Isahlulelo nokusolwa Kwakhe ziyizinto zokuqala ezisenza sisokole futhi sihlazeke kangaka. Isahlulelo nokusolwa Kwakhe kusenze sakwazisa ngempela ukuhlonishwa uNkulunkulu nokubekezelela Kwakhe ukona komuntu, uma kuqhathaniswa nokuthi siphansi futhi asihlanzekile. Isahlulelo nokusolwa Kwakhe kusenze sabona okokuqala indlela esizidla futhi sizikhukhumeze ngayo, nokuthi umuntu akasoze alingana noNkulunkulu. Isahlulelo nokusolwa Kwakhe kusenze salangazelela ukungabe sisaphila esimweni esinjalo esonakele, futhi kusenze safuna ukuqeda okwakhe nesiqu sethu ngezinga esingakwazi ngalo, futhi sangabe sisamzonda noma simenyanye uNkulunkulu. Isahlulelo nokusolwa Kwakhe kusenze sakuthokozela ukulalela amazwi Akhe, sangabe sisazimisela ukuhlubuka ekuqondiseni nasemalungiselelweni Akhe. Isahlulelo nokusola Kwakhe kuphinde kwasinikeza ukulangazelela ukuphila, kwasenza sakujabulela ukumamukela njengoMsindisi wethu…. Siye saphuma emsebenzini wokunqoba, saphuma esihogweni, saphuma emathunzini amnyama okufa…. UNkulunkulu uSomandla usizuzile, leli qembu labantu! Umnqobile uSathane, futhi wanqoba zonke izitha Zakhe!

Simane siliqembu elijwayelekile labantu abanesimo esikhohlakele sobusathane, siyilabo uNkulunkulu abanqumela kusengaphambili ngaphambi kwezinkathi, futhi singabampofu uNkulunkulu abatakule odakeni. UNkulunkulu wake wasenqaba futhi wasilahla, kodwa manje usesinqobile. Samukele ukuphila nendlela eya ekuphileni okuphakade evela kuNkulunkulu. Kungakhathaliseki ukuthi sikuphi emhlabeni, naphezu kokushushiswa nosizi, asikwazi ukuhlukana nensindiso kaNkulunkulu uSomandla. Ngoba unguMdali wethu, nomhlengi wethu!

Uthando lukaNkulunkulu lunjengamanzi omthombo, lunikwe mina nawe naye, nabo bonke labo abalifuna ngobuqotho iqiniso futhi abalinda ukubonakala kukaNkulunkulu.

Njengoba nje unyezi uhlale ulandela ilanga, umsebenzi kaNkulunkulu awusoze waphela, futhi wenzelwa wena, nami, naye, nabo bonke abahamba emikhondweni kaNkulunkulu futhi abamukela isahlulelo nokusolwa uNkulunkulu.

Mashi 23, 2010

Kuvela encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha

Okulandelayo: 1. UNkulunkulu USomandla UnguNkulunkulu Oyedwa Obusa Phezu Kwezinto Zonke

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp