I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izimvu ZikaNkulunkulu Zizwa Izwi LikaNkulunkulu (Okubalulekile Kwamakholwa Amasha)

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 4 Kufanele Wazi Amaqiniso Omsebenzi KaNkulunkulu Wezinsuku Zokugcina

5. Kufanele Ukholwe Kanjani KuNkulunkulu Ukuze Usindiswe futhi Upheleliswe?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Nakuba abantu abaningi bekholelwa kuNkulunkulu, bambalwa abaqondayo ukuthi kusho ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu, nokuthi yini okumele bayenze ukuze babe senhliziyweni kaNkulunkulu. Lokhu kungenxa yokuthi, nakuba abantu belijwayele igama elithi “Nkulunkulu” namabinzana athi “umsebenzi kaNkulunkulu,” abamazi uNkulunkulu, ingasaphathwa eyomsebenzi Wakhe. Yingakho ngingamangali uma bonke laba abangamazi uNkulunkulu benezinkolelo ezididayo. Abantu abakuthathi njengokubalulekile ukukholelwa kuNkulunkulu ngeqiniso ngoba ukukholelwa kuNkulunkulu akujwayelekile, kusha ngokuphelele kubo. Ngale ndlela, abakwazi ukuhlangabezana nezimfuno zikaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, uma abantu bengamazi uNkulunkulu, bengawazi umsebenzi Wakhe, abakulungele ukusetshenziswa uNkulunkulu, ingasaphathwa eyokugcwalisa okufiswa uNkulunkulu. “Ukukholwa kuNkulunkulu” kusho ukukholelwa ukuthi ukhona uNkulunkulu; le yiyona ndlela elula yokuqonda ukukholwa kuNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, ukukholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona akufani nokukholelwa kuNkulunkulu ngeqiniso; kunalokho, kuwukholo olulula olukhomba ukuqina ngokwenkolo. Ukukholwa kweqiniso kuNkulunkulu kusho ukubona amazwi nemisebenzi kaNkulunkulu ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu ubusa phezu kwazo zonke izinto. Ngakho-ke uzokhululeka esimweni senkohlakalo, ugcwalise okufiswa nguNkulunkulu, ufinyelele ekumazini uNkulunkulu. Kungale ndlela kuphela lapho kungathiwa ukholelwa kuNkulunkulu. Nokho abantu babona ukukholelwa kuNkulunkulu njengento elula nengenangqondo. Ukukholwa kwabantu abanjalo akunamsebenzi futhi uNkulunkulu ngeke akwamukele, ngoba bahamba endleleni okungeyona. Namuhla, kusekhona labo abakholelwa kuNkulunkulu ezincwadini, ezimfundisweni ezifile. Abazi ukuthi ukukholelwa kwabo kuNkulunkulu akunasisindo, nokuthi abakwazi ukwamukelwa uNkulunkulu, nokuthi basathandazela ukuthula nomusa owanele bona ovela kuNkulunkulu. Kumele sime sizibuze ukuthi: Ingabe ngempela ukukholelwa kuNkulunkulu kuyinto elula emhlabeni? Ingabe ukukholelwa kuNkulunkulu akusho lutho ngaphandle kokuthola umusa kuNkulunkulu? Ingabe abantu abakholelwa kuNkulunkulu kube yibo abangamazi, nabakholelwa kuNkulunkulu kodwa bemphikisa, bangakugcwalisa okufiswa uNkulunkulu?

kwesithi Isandulelo sethi Izwi Livela Lisenyameni

Kungumthetho waseZulwini nesimiso sasemhlabeni ukukholelwa kuNkulunkulu nokwazi uNkulunkulu, kanti namuhla—ngesikhathi lapho uNkulunkulu osesimweni somuntu enza umsebenzi Wakhe—yisikhathi esihle sokwazi uNkulunkulu. Ukwanelisa uNkulunkulu kwenzeka ngokuba nesisekelo sokuqonda intando kaNkulunkulu, futhi ukuze uqonde intando kaNkulunkulu, kudingeka wazi uNkulunkulu. Lolu lwazi ngoNkulunkulu lungumbono ikholwa okumele libe nawo; luyisisekelo somuntu sokukholelwa kuNkulunkulu. Uma umuntu engenalo lolu lwazi, ngakho ukukholelwa kwakhe kuNkulunkulu kufiphele, futhi kusekelwe entweni engekho. Yize kuyisinqumo sabantu abafana nalaba ukulandela uNkulunkulu, abatholi lutho. Bonke labo abangatholi lutho kulolu quqaba yibo abazosuswa, futhi bangabantu abenza okuncane kakhulu. Noma yisiphi isinyathelo somsebenzi kaNkulunkulu osibonayo, kumele uhambisane nombono omkhulu. Ngaphandle kombono onjalo, kuzoba nzima kuwe ukwamukela isinyathelo ngasinye smsebenzi omusha, ngoba umuntu akakwazi ukucabanga ngomsebenzi omusha kaNkulunkulu, kungaphezulu kokuqonda komuntu. Kanti ngaphandle komelusi owelusa umuntu, ngaphandle komelusi ohlanganyela ngombono, umuntu akakwazi ukwamukela lo msebenzi omusha. Uma umuntu engayamukeli imibono, ngalokho ngeke awamukele umsebenzi omusha kaNkulunkulu, kanti uma umuntu engakwazi ukulalela umsebenzi kaNkulunkulu omusha, khona-ke umuntu akakwazi ukuqonda intando kaNkulunkulu, ngalokho ulwazi lwakhe ngoNkulunkulu alulingani nalutho. Ngaphambi kokuba umuntu enze amazwi likaNkulunkulu, kumele awazi amazwi kaNkulunkulu, lokhu kusho ukuthi, kumele aqonde intando kaNkulunkulu; yingale ndlela kuphela amazwi kaNkulunkulu angenziwa ngayo ngendlela eyiyo nangokwenhliziyo kaNkulunkulu. Wonke umuntu ofuna iqiniso kumele abe nakho lokhu, kanti futhi kuyinqubo okumele wonke umuntu ozama ukwazi uNkulunkulu adlule kuyo. Inqubo yokwazi amazwi kaNkulunkulu kuyinqubo yokwazi uNkulunkulu, futhi kuyinqubo yokwazi umsebenzi kaNkulunkulu. Ngalokho, ukwazi imibono akubhekiseli nje kuphela ekwazini ubuntu bukaNkulunkulu osesimweni somuntu, kodwa kubandakanya ukwazi amazwi nomsebenzi kaNkulunkulu. Ngamazwi kaNkulunkulu abantu bakwazi ukuqonda intando kaNkulunkulu, kanti ngomsebenzi kaNkulunkulu bakwazi ukwazi isimo sikaNkulunkulu nokuthi uyini uNkulunkulu. Ukukholelwa kuNkulunkulu kuyisinyathelo sokuqala sokwazi uNkulunkulu. Inqubo yokukhula ekukholweni kokuqala kuNkulunkulu kuye ekukholweni okujulile kuyinqubo yokwazi uNkulunkulu, kanye nenqubo yokubona umsebenzi kaNkulunkulu. Uma ukholelwa kuphela kuNkulunkulu ngoba wenza nje ukukholelwa kuNkulunkulu, futhi ungakholelwa kuNkulunkulu ukuze wazi uNkulunkulu, khona-ke alikho iqiniso ekukholweni kwakho, futhi ngeke kuhlanzeke—angingabazi ngalokhu. Uma, ngesikhathi ebona uNkulunkulu, umuntu eqala kancane kancane ukwazi uNkulunkulu, khona-ke nesimo sakhe sizoshintsha kancane kancane, nokukholwa kwakhe kukhule kube okweqiniso. Ngale ndlela, uma umuntu ephumelela ekukholweni kuNkulunkulu, uzozuza uNkulunkulu ngokugcwele. UNkulunkulu uze waba nenyama okwesibili futhi wenza nomsebenzi Wakhe Yena uqobo ukuze abantu bamazi, futhi bakwazi nokumbona. Ukwazi uNkulunkulu[a] umphumela wokugcina okumele kufezeke ekugcineni komsebenzi kaNkulunkulu; kuyimfuneko yokugcina kaNkulunkulu esintwini. Ukwenza lokhu ngenxa yobufakazi Bakhe bokugcina, nokuthi umuntu ekugcineni aphendukele Kuye ngokuphelele. Umuntu angathanda kuphela uNkulunkulu ngokwazi uNkulunkulu, futhi ukuze athande uNkulunkulu kumele amazi uNkulunkulu. Noma ngabe umfuna ngayiphi indlela, noma uhlose ukuzuzani, kumele akwazi ukufinyelela ekwazini uNkulunkulu. Kungale ndlela kuphela lapho umuntu enganelisa inhliziyo kaNkulunkulu. Kungokwazi uNkulunkulu kuphela lapho umuntu engakholelwa khona kuNkulunkulu, futhi kungokwazi uNkulunkulu kuphela lapho umuntu engakhonza futhi alalele khona uNkulunkulu. Labo abangamazi uNkulunkulu angeke bamlalele futhi bamkhonze ngeqiniso uNkulunkulu. Ukwazi uNkulunkulu kubandakanya ukwazi isimo sikaNkulunkulu, ukuqonda intando kaNkulunkulu, ukwazi ukuthi uyini uNkulunkulu. Kodwa noma ngabe iyiphi ingxenye yokwazi uNkulunkulu, konke kudinga ukuthi umuntu akhokhe, kudinga intando yokulalela, ngaphandle kwakho akekho ongalandelela kuze kube sekugcineni. Umsebenzi kaNkulunkulu awuqhathaniswa nemibono yomuntu, isimo sikaNkulunkulu nalokhu uNkulunkulu ayikho izinto ezinzima ukuthi umuntu angazazi, kanti konke uNkulunkulu akushoyo nakwenzayo umuntu akakwazi ukukuqonda; uma umuntu efisa ukulandela uNkulunkulu, kodwa engafuni ukulalela uNkulunkulu, kusho ukuthi umuntu ngeke azuze lutho. Kusukela ekudalweni komhlaba kuze kube yinamuhla, uNkulunkulu wenze umsebenzi omningi ongaqondakali kubantu futhi abantu abakuthole kunzima ukuba bawamukele, kanti futhi uNkulunkulu usesho okuningi okwenza ukuthi kube nzima ukuba imibono yomuntu yelapheke. Kodwa yize kunjalo akakaze awuyeke umsebenzi Wakhe ngenxa nje yokuthi abantu banobunzima obukhulu; uqhubekile wasebenza waqhubeka wakhuluma, yize noma “amabutho” amaningi esale endleleni, usawenza umsebenzi Wakhe, usaqhubeka nokukhetha amaqembuqembu abantu abafuna ukulalela umsebenzi Wakhe omusha. Akawazweli lawo “maqhawe” awile, kodwa bayigugu Kuye labo abemukela umsebenzi Wakhe omusha namazwi Akhe. Kodwa uzofika kuphi esebenza ngale ndlela, isinyathelo nesinyathelo? Kungani elokhu esusa aphinde akhethe abantu? Kungani elokhu esebenzisa le ndlela? Inhloso yomsebenzi Wakhe ukuthi abantu bamazi, bese bezuzwa Nguye. Umgomo womsebenzi Wakhe ukusebenza kulabo abakwaziyo ukulalela umsebenzi awenza namuhla, ukungasebenzi kulabo abalalela umsebenzi Wakhe odlule, kodwa bephikisa umsebenzi Wakhe wanamuhla. Yiso lesi isizathu esenza ukuba asuse abantu abaningi kangaka.

kwesithi “Yilabo Abazi UNkulunkulu Kuphela Abangafakaza ngoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Kuwukukholwa kuNkulunkulu ukuze umlalele uNkulunkulu, uthande uNkulunkulu, bese wenza umsebenzi okumele wenziwe isidalwa sikaNkulunkulu. Lena yinhloso yokukholwa kuNkulunkulu. Kumele uthole ulwazi lokuthanda uNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu ufanelwe ukudunyiswa, ukuthi, ezidalweni Zakhe, umsebenzi wensindiso uwenza kanjani futhi ubaphelelisa kanjani—lokhu ngokuncane okumele ube nakho ekukholweni kwakho kuNkulunkulu. Ukukholwa kuNkulunkulu kakhulu kungukuguquka empilweni yenyama uye empilweni yokuthanda uNkulunkulu, usuke empilweni yendalo uye empilweni yokuba ngokaNkulunkulu, kungukuphuma ngaphansi kwesandla sikaSathane uphile ngaphansi kokunakekelwa nokuvikelwa uNkulunkulu, kungukwazi ukulalela uNkulunkulu ungathobeli inyama, kungukuvumela uNkulunkulu azuze inhliziyo yakho yonke, ukuvumela uNkulunkulu akuphelelise, uzikhulule esimweni esikhohlakele sikaSathane. Ukukholwa kuNkulunkulu kwenzelwe kakhulu ukuthi amandla nenkanzimulo kaNkulunkulu kubonakale phezu kwenu, ukuze nizokwenza intando kaNkulunkulu, nifeze icebo likaNkulunkulu, nikwazi ukuba ngofakazi bakaNkulunkulu phambi kukaSathane. Ukukholwa kuNkulunkulu akumele kwenziwe ngenxa yezimpawu nezimangaliso, futhi akumele kube ngenxa yenyama yomuntu. Kumele kube okokufuna ukwazi uNkulunkulu, nokulalela uNkulunkulu, njengoPetru, umlalele kwaze kwaba sekufeni. Yilokhu okusemqoka ukuze kuzuzwe. Ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu kulungele ukuba wazi futhi wenelise uNkulunkulu. Ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu kukunika ulwazi olukhulu ngoNkulunkulu, okuzothi ngemva kwalokho ukwazi ukulalela uNkulunkulu. Kuphela uma wazi uNkulunkulu lapho ungakwazi ukumthanda, kanti ukuze uthole lokhu okuhlosiwe yiyona nhloso kuphela okumele umuntu afune ukufinyelela kuyo ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu. Uma, ekukholweni kwakho kuNkulunkulu, uhlala uzama ukubona izimpawu nezimangaliso, lokho kusho ukuthi ukubona kwakho kanjalo ukukholwa kuNkulunkulu akulungile. Ukukholwa kuNkulunkulu kungukwamukela izwi likaNkulunkulu njengeqiniso lokuphila. Ukusebenzisa kuphela amazwi kaNkulunkulu aphuma emlonyeni Wakhe bese uwenza ngokwakho, lokho ngukuthola inhloso kaNkulunkulu. Ekukholweni kuNkulunkulu, abantu kumele bafune ukupheleliswa uNkulunkulu, bakwazi ukuthobela uNkulunkulu, balalele uNkulunkulu ngokuphelele. Uma ungalalela uNkulunkulu ngaphandle kokukhaononda, wazi okufiswa uNkulunkulu, ufane noPetru, ube nendlela kaPetru uNkulunkulu akhulume ngayo, kulapho uzobe usukholwa kuNkulunkulu ngempumelelo, futhi kuzobe kusho ukuthi usuzuziwe nguNkulunkulu.

kwesithi “Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Njengoba ukholwa kuNkulunkulu, ufanele ukudla uphuze ezwini Lakhe, uphile ngaphakathi kwalo, ubuye uliphile. Yilokhu okungukukholwa kuNkulunkulu! Uma uthi uyakholwa kuNkulunkulu kodwa ungakwazi ukukhuluma noma yimaphi amazwi Akhe noma uwenze, awuthathwa njengomuntu okholwa kuNkulunkulu. Lokhu ukufuna “isinkwa sokuqeda indlala.” … Abakholwa kuNkulunkulu kufanele babe nokuziphatha kahle ngaphandle, okungenani, kanti okubaluleke kakhulu ukuba nezwi likaNkulunkulu. Noma ngabe kunjani, ngeke ukwazi ukufulathela izwi Lakhe. Ukwazi kwakho uNkulunkulu nokugcwalisa intando Yakhe konke kufezeka ngezwi Lakhe. Zonke izizwe, amahlelo, izinkolo ezehlukene, nezindawo eziklanyiwe konke kuyonqotshwa ngezwi esikhathini esizayo. UNkulunkulu uzokhuluma ngqo, futhi bonke abantu bazobamba izwi likaNkulunkulu ezandleni zabo; abantu bazopheleliswa ngalokhu. Izwi likaNkulunkulu lisabalale yonke indawo: Abantu bakhuluma ngezwi likaNkulunkulu benze ngokwezwi likaNkulunkulu, nalokho abakugcine kubona kulokhu kuyizwi likaNkulunkulu. Ngaphakathi nangaphandle, bacwiliswe ezwini likaNkulunkulu, ngakho baphelelisiwe. Labo abagcina intando kaNkulunkulu bakwazi nokufakaza Ngaye yilabo abanezwi likaNkulunkulu njengeqiniso.

Ukungena eNkathini Yezwi, okungukuthi, iNkathi Yenkulungwane Yeminyaka Yombuso ngumsebenzi oqedwayo manje. Ukusuka manje, qala ukuhlanganyela ngezwi likaNkulunkulu. Ngokudla nangokuphuza ezwini Lakhe, nangokuthola ulwazi ngalo ungalibonisa izwi likaNkulunkulu. Kungamazwi akho kuphela olwazi onalo angenza abanye bakukholwe. Uma ungenalo izwi likaNkulunkulu, akekho umuntu ongakukholwa! Bonke labo abasetshenziswa nguNkulunkulu bayakwazi ukukhuluma ngezwi likaNkulunkulu. Uma ungakwazi, lokhu kukhombisa ukuthi uMoya ONgcwele awukasebenzi kuwe futhi awukapheleliswa. Lokhu ukubaluleka kwezwi likaNkulunkulu.

kwesithi “INkathi Yombuso YiNkathi Yezwi” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Indlela abantu abazai ngayo amazwi kaNkulunkulu iyafana nendlela abazi ngayo ukiuvela kukaNkulunkulu enyameni. Ngesikhathi abantu bazana kakhulu namazwi kaNkulunkulu, kulapho bezokwazana kakhulu noMoya kaNkulunkulu; ngokwazi amazwi kaNkulunkulu, abantu baqonda izimiso zomsebenzi kaMoya futhi bafinyelele ekwazini uNkulunkulu wokoqobo uqobo. Empeleni, uma uNkulunkulu ephelelisa abantu futhi ebazuza, ubenza ukuba bazi imisebenzi kaNkulunkulu wokoqobo; usebenzisa umsebenzi kaNkulunkulu wokoqobo ukubonisa abantu ukubaluleka kokuba sesimweni somuntu, futhi nokubakhombisa ukuthi uMoya kaNkulunkulu usuvelile phambi kwabantu. Lapho abantu bezuzwa nguNkulunkulu, futhi bepheleliswa nguNkulunkulu, ukuvezwa kukaNkulunkulu wokoqobo kuyabanqoba, amazwi kaNkulunkulu wokoqobo asebaguqulile, futhi ubanika ukuphila Kwakhe ngaphakathi, abagcwalise ngalokhu ayikho (kungaba yilokhu ayikho ebuntwini Bakhe noma ayikho ebunkulunkulwini), ebagcwalisa ngengqikithi yamazwi Akhe, futhi enza abantu ukuba baphile ngokwamazwi Akhe. Uma uNkulunkulu ezuza abantu, ukwenza lokhu ikakhulu esebenzisa amazwi kanye nokukhuluma kukaNkulunkulu wokoqobo ukuze abhekane nokuntuleka kubantu, nokwahlulela kanye nokwembula isimo sabo sokuhlubuka, ebenza ukuba bazuze lokhu abakudingayo, futhi ababonise ukuthi uNkulunkulu ufikile phakathi kwabantu. Okubaluleke kakhulu, umsebenzi owenziwe nguNkulunkulu wokoqobo, usindisa abantu bonke ethonyeni likaSathane, ubasusa ezweni lokungcola, futhi axoshe isimo sabo esikhohlakele. Ukubaluleka okukhulu kakhulu kokuzuzwa nguNkulunkulu wokoqobo ukuthi ukwazi ukuthatha uNkulunkulu wokoqobo njengesibonelo, njengesifanekiso, futhi nokuphila ubuntu obujwayelekile, ukwazi ukwenza njengokwamazwi kanye nezidingo zikaNkulunkulu wokoqobo, ngaphandle kokuphambuka nakancane noma ukusuka, ukwenza njengalokhu esho, futhi ukwazi ukufeza noma yini ayicelayo. Ngale ndlela, uyobe usuzuziwe nguNkulunkulu.

kwesithi “Kumele Wazi Ukuthi UNkulunkulu Wokoqobo NguNkulunkulu Uqobo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Lapho kwanda ukuqonda kwenu amazwi kaNkulunkulu yilapho niwenza nakakhulu khona, yilapho nishesha khona ukungena endleleni yokupheleliswa uNkulunkulu. Lapho nithandaza, ningapheleliswa ngaleso sikhathi; ngokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, ukubamba isiqu samazwi kaNkulunkulu, nokuphila ngamazwi kaNkulunkulu, ningapheleliswa; ngokubona amazwi kaNkulunkulu usuku nosuku, ukwazi ukubona okungekho kuwe, ngaphezu kwalokho, ukwazi ukubona izindawo ongenamandla kuzo nobuthaka kuzo, futhi uthandaza kuNkulunkulu—okuyindlela oyopheleliswa ngayo kancane kancane. Izindlela zokupheleliswa: umthandazo, ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, ukuqonda ingqikithi yamazwi kaNkulunkulu, ukungena ekwazini amazwi kaNkulunkulu, ukwazi izinto enintula kuzo, ukulalela umsebenzi kaNkulunkulu, ukwazi umthwalo kaNkulunkulu nokushiya inyama ngenhliziyo yakho enothando, nokuhlangana njalo nabafowenu nodadewenu, okucebisa isipiliyoni senu. Kungaba ukuphila okuhlanganyelwayo noma ukuphila kwakho, kungaba imihlangano emikhulu noma emincane, konke kungakwenza uqongelele isipiliyoni nokuqeqeshwa, ukuze izinhliziyo zenu zibe nokuthula phambi kukaNkulunkulu futhi zibuyele kuNkulunkulu. Yonke lena inqubo yokupheleliswa. Ukwazi amazwi kaNkulunkulu engikhulume ngawo kusho ukuwanambitha ngempela amazwi kaNkulunkulu futhi uvumele amazwi kaNkulunkulu aphile kuwe ukuze ube nokholo oluthe xaxa futhi uthande uNkulunkulu. Ngale ndlela, uyosixosha kancane kancane isimo esikhohlakele sobusathane, uyoziphambukela kancane kancane ezinhlosweni ezingafanele, uphile njengomuntu ojwayelekile. Ukukhula kothando lukaNkulunkulu ngaphakathi kini—okusho ukuthi, ukupheleliswa kweningi lenu uNkulunkulu, ayancipha namathuba okonakaliswa kwenu uSathane. Siyazibonga izinto ezingokoqobo, nizongena kancane kancane endleleni yokupheleliswa. Ngakho, uma nifisa ukupheleliswa, ukwazi ngentando kaNkulunkulu, nokwazi amazwi kaNkulunkulu kubaluleke kakhulu.

kwesithi “Yazini Intando KaNkulunkulu Nizuze Ukuphelela” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma abantu befuna ukuba izidalwa eziphilayo, nokufakaza kuNkulunkulu, nokwamukelwa nguNkulunkulu, kumele bamukele insindiso kaNkulunkulu, kumele bazithobe ngenjabulo ekwahlulelweni nasekusolweni Nguye, futhi kumele ukuthenwa nokusetshenzwa nguNkulunkulu. Yilapho kuphela abangakwazi ukuba nalo lonke iqiniso elifunwa uNkulunkulu ukuba lisebenze, futhi yilapho bezothola khona insindiso kaNkulunkulu, futhi baphinde babe izidalwa eziphilayo.

kwesithi “Ingabe Usuyaphila?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

UNkulunkulu uphelelisa abantu ngokulalela kwabo, ekudleni, ekuphuzeni, kanye nasekuthakaseleleni amazwi kaNkulunkulu, nasenhluphekweni nasekwehlelweni ukucwengwa ezimpilweni zabo. Kusekukholweni okunjalo kuphela lapho izimo zabantu zikwazi khona ukuguquka, kulapho kuphela bethola khona ulwazi lwangempela ngoNkulunkulu. Ukungeneliswa ukuphila emuseni kaNkulunkulu, ngokuzimisela bomele iqiniso, nokufuna iqiniso, nokufisa ukuzuzwa nguNkulunkulu – yilokhu impela okuchaza ukulalela uNkulunkulu; yilolu ncamashi uhlobo lokukholwa alufunayo uNkulunkulu.

kwesithi “Ekukholweni Kwakho kuNkulunkulu Kumele Ulalele uNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Kumele ufune ukuphila. Namuhla, labo abayopheleliswa bawuhlobo olufana noPetru: Yilabo abafuna uguquko esimweni sabo semvelo, abafuna ukufakaza ngoNkulunkulu benze nomsebenzi njengesidalwa sikaNkulunkulu. Abantu abafana nalaba kuphela abayopheleliswa. Uma ufuna kuphela imiklomelo, ungafuni ukuguqula isimo sokuphila kwakho kuphela, yonke imizamo yakho iyoba yize—lokho iqiniso elingenakuguqulwa!

kwesithi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Iyini inguquko yesimo? Kufanele ube umthandi weqiniso, wamukele ukwahlulela nokusola kwezwi likaNkulunkulu ngenkathi uzwa umsebenzi wakhe, bese uzwa zonke izinhlobo zokuhlupheka nokucwengwa, okuhlanzwa ngakho ubuthi bobusathane obuphakathi kuwe. … Inguquko esimweni isho ukuthi umuntu, ngoba uthanda futhi wamukela iqiniso, ekugcineni ufinyelela ekwazini imvelo yakhe engalaleli futhi emelana noNkulunkulu; uyaqonda ukuthi ukonakala komuntu kujule kakhulu futhi uyakuqonda ukungaqondakali nokukhohlisa komuntu. Uyabazi ubuthakathaka nokudabukisa komuntu, futhi ekugcineni uyayiqonda imvelo nengqikithi yomuntu. Ekwazini konke lokhu, angazincisha izinto ezithile futhi azidele ngokuphelele, aphile ngezwi likaNkulunkulu, enze iqiniso kukho konke. Umuntu onje wazi uNkulunkulu futhi isimo sakhe siguqukile.

kwesithi “Indlela Yokwazi Imvelo Yomuntu” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Ukuguquka esimweni ikakhulu kubhekisele ekuguqukeni emvelweni yakho. Imvelo ayiyona into ongayibona ngokuziphatha kwangaphandle; imvelo ibandakanya ngokuqondile umsebenzi nokubaluleka kobukhona babantu. Ibandakanya ngokuqondile ukubaluleka kokuphila komuntu, izinto ezijulile phakathi komphefumulo, nengqikithi yabantu. Ukuba abantu babengakwazi ukwamukela iqiniso, khona-ke babengeke babe nezinguquko kulezi zingxenye. Izimo zabantu kungathiwa ziguqukile kuphela lapho sebehlangane nomsebenzi kaNkulunkulu futhi sebengene ngokugcwele eqinisweni, baguqula abakwazisayo kanye nokubheka kwabo ubukhona nokuphila, babuka izinto ngendlela efana nekaNkulunkulu, futhi bakwazi ukuthobela nokuzinikela kuNkulunkulu.

kwesithi “Okufanele Ukwazi Ngokuguqula Isimo Sakho” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Ngemva kokubona kuze kufike eqophelweni elithile, imibono yempilo yomuntu, ukubalukela kobukhona bakhe, kanye nesisekelo sokuphila kuzoguquka ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi uzozalwa kabusha, ube umuntu owehlukile. Akukholakali lokhu! Le yinguquko enkulu; inguquko ephendula yonke into ibheke phansi. Uzozwa ukuthi udumo, inzuzo, isikhundla, ingcebo, okukuthokozisayo, nobukhazikhazi bomhlaba akusho lutho nokuthi uyakwazi ukuhlukana nakho ngaphandle kwenkinga. Lona ngumuntu wangempela. Bonke laba abapheleliswa ngokugcwele bazoba yiqembu elinjena. Bazophilela iqiniso, baphilele uNkulunkulu, nokulunga. Umuntu unjena.

kwesithi “Ukuqonda Ukufana Nomehluko Emvelweni Yomuntu” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Umuntu uhlala ekukhanyeni kuphela uma azi uNkulunkulu futhi eneqiniso; futhi kulapho umbono wakhe ngezwe nombono wakhe ngempilo kuguquka lapho ngokuyisisekelo eguquka khona. Lapho enenhloso ngempilo futhi eziphatha ngokweqiniso; lapho ethobela uNkulunkulu ngokuphelele futhi ephila ngezwi likaNkulunkulu; lapho ezizwa eqinisekile futhi ekhanyisiwe ekujuleni komphefumulo wakhe; lapho inhliziyo yakhe ingenabo ubumnyama; nalapho ephila ngokukhululeka okuphelele futhi engabophekile ebukhoneni bukaNkulunkulu – kulapho kuphela ekwazi khona ukuphila impilo yomuntu futhi abe umuntu oneqiniso. Ngale kwalokho, onke amaqiniso onawo avela ezwini likaNkulunkulu nakuNkulunkulu uqobo. UMbusi wendawo yonke nazo zonke izinto – uNkulunkulu oPhakeme Kakhulu – uyakwamukela, njengomuntu wangempela ophila impilo yobuntu eyiqiniso. Yini engaba nomqondo ukwedlula le? Umuntu onjalo oneqiniso.

kwesithi “Indlela Yokwazi Imvelo Yomuntu” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala ufundeka kanje “Umsebenzi wokwazi uNkulunkulu.”

Okwedlule:Ukubaluleka Komsebenzi KaNkulunkulu Wokuvivinya Nokucwenga

Okulandelayo:Kuyini Ukuba Sesimweni Somuntu? Iyini Ingqikithi Yokuba sesimweni Somuntu?

Okuqukethwe Okuhlobene