Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu

UNkulunkulu ukhuluma amazwi Akhe enze nomsebenzi Wakhe ngokwezinkathi ezehlukene, nasezinkathini ezehlukene, ukhuluma amazwi ehlukene. UNkulunkulu akathobeli mithetho, noma aphinde umsebenzi ofanayo, noma abe nenkumbulo yezinto zesikhathi esedlule; unguNkulunkulu ohlala emusha njalo akabi mdala, futhi nsuku zonke ukhuluma amazwi amasha. Kumele uthobele konke okumelwe kuthotshelwe namuhla; lona ngumthwalo nomsebenzi womuntu. Kubalulekile ukuthi okwenziwayo kubekwe ekukhanyeni okukhona manje kanye nasemazwini empela kaNkulunkulu. UNkulunkulu akathobeli mithetho, futhi uyakwazi ukukhuluma ngezindlela ezehlukene ukuze ukuhlakanipha nokuba namandla Kwakhe kucace. Akunandaba noma ukhuluma njengoMoya, noma njengomuntu, noma njengomuntu wesithathu—uNkulunkulu uhlale enguNkulunkulu, awunakusho ukuthi akayena uNkulunkulu ngenxa yokuthi ukhuluma esesimweni somuntu. Phakathi kwabanye abantu kuqubuke imicabango ngenxa yezindlela ezehlukene uNkulunkulu akhuluma ngazo. Abantu abanjalo abanalwazi ngoNkulunkulu, futhi abawazi umsebenzi Wakhe. Ukube uNkulunkulu ubehlala ekhuluma ngendlela eyodwa, ngabe abantu abazange babeke imithetho ngoNkulunkulu? UNkulunkulu ubengabavumela abantu ukuthi benze ngale ndlela? Noma ngabe iyiphi indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo, uNkulunkulu unenhloso ngendlela ngayinye. Uma uNkulunkulu ubezohlala ekhuluma ngendlela kaMoya, benizokwazi ukukhuluma Naye? Kanjalo, ukhuluma njengomuntu wesithathu ukuninikeza amazwi Akhe aniholele eqinisweni. Konke okwenziwa nguNkulunkulu kufanele. Kafushane, konke kwenziwa nguNkulunkulu, akumele ukungabaze nakancane lokho. Inqobo nje uma enguNkulunkulu, akukhathali ukuthi ukhuluma ngayiphi indlela, usenguNkulunkulu. Leli iqiniso elingephikiswe. Noma ngabe usebenza kanjani, usenguNkulunkulu, futhi ubuqu Bakhe abusoze buguquke! UPetru wamthanda uNkulunkulu kangaka futhi eyindoda eyayifuna inhliziyo kaNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu azange ambone njengeNkosi noma uKristu, ngoba ubuqu bomuntu buyilento obuyiyo, futhi ngeke buguquke. Emsebenzini Wakhe, uNkulunkulu akathobeli mithetho, kodwa usebenzisa izindlela ezihlukene ukwenza umsebenzi Wakhe ube yimpumelelo futhi akhulise ulwazi lomuntu Ngaye. Yonke indlela Yakhe yokusebenza isiza umuntu ukuba amazi Yena, futhi ilungele ukuphelelisa umuntu. Noma ngabe usebenzisa yiphi indlela yokusebenza, ngayinye ilungele ukwakha futhi iphelelise umuntu. Yize enye yezindlela Zakhe kungenzeka ukuthi isebenze isikhathi eside, ikulungele ukuthi kuphazamise ukholo lomuntu Kuye. Ngalokho akumele nibe nokungabaza. Lezi yizo zonke izinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu, futhi kumele uzithobele.

Namuhla, okukhulunywa ngakho ukungena kokungokoqobo. Akukhulunywa ngokunyukela ezulwini, noma ngokubusa njengamakhosi; konke okukhulunywa ngakho ukufuna ukungena kokungokoqobo. Akukho okudlula lokhu, kanti ukukhuluma ngokubusa njengamakhosi ngeke kwenzeke. Umuntu ufuna kakhulu ukwazi, futhi usalinganisa umsebenzi kaNkulunkulu wanamuhla ngemibono yenkolo yakhe. Esebone izindlela eziningi zikaNkulunkulu zokusebenza, umuntu namanje usengekawazi umsebenzi kaNkulunkulu, usafuna izimpawu nezimangaliso, futhi usabheka ukuthi amazwi kaNkulunkulu agcwalisekile na. Ingabe lokhu akukhona ukuphumputheka? Ngaphandle kokugcwaliseka kwamazwi kaNkulunkulu, ngabe ubusazokholwa ukuthi unguNkulunkulu? Namuhla, abantu abaningi abafana nalaba ebandleni balinde ukubona izimpawu nezimangaliso. Bathi, uma amazwi kaNkulunkulu egcwaliseka, kusho ukuthi unguNkulunkulu; uma amazwi kaNkulunkulu engagcwaliseki, lokho kusho ukuthi akayena uNkulunkulu. Ingabe, ngalokho, uyakholelwa kuNkulunkulu ngenxa yokugcwaliseka kwamazwi Akhe, noma ngenxa yokuthi unguNkulunkulu Yena uqobo? Indlela abantu ababona ngayo ukukholelwa kuNkulunkulu kumele ilungiswe! Uma ubona ukuthi amazwi kaNkulunkulu awagcwalisekile, uyabaleka—ingabe lokhu ukukholelwa kuNkulunkulu? Uma ukholelwa kuNkulunkulu, kumele ubeke konke emseni kaNkulunkulu bese ulalela wonke umsebenzi kaNkulunkulu. UNkulunkulu wakhuluma amazwi amaningi eTestamenteni Elidala—yimaphi kuwo enawabona ngamehlo enu egcwaliseka? Ningathi uJehova akayena uNkulunkulu ngenxa yokuthi anikubonanga lokho? Uma nibona ukuthi amazwi kaNkulunkulu awagcwalisekanga, abanye bafisa ukubaleka. Noma ubani ofuna ukuhamba makahambe, akekho obavimbayo! Zamani, nibone ukuthi ningabaleka yini. Uma senibalekile, nizophinde nibuye. UNkulunkulu unilawula ngezwi Lakhe, uma ushiya ibandla nezwi likaNkulunkulu, ngeke ube nayo indlela yokuphila. Uma ungakukholwa lokhu, zizamele ngokwakho—ucabanga ukuthi ungavele uhambe nje? UMoya kaNkulunkulu uyanilawula, futhi ngeke nihambe. Lona ngumyalelo wokuphatha kaNkulunkulu! Uma abanye abantu befuna ukuzama, hhayi, bangazama! Uthi lo muntu akuyena uNkulunkulu, ngakho-ke yona Kuye ubone ukuthi uzokwenzani. Kungenzeka ukuthi inyama yakho ngeke ife futhi uzokwazi ukuzifunza uzigqokise, kodwa engqondweni ngeke kubekezeleke; uzozizwa unengcindezi futhi uhluphekile, akukho okuzoba buhlungu okudlula lokhu. Abantu abakwazi ukumelana nokuhlupheka kwengqondo nokonakala—hleze uzokwazi ukubekezelela ukuhlupheka kwenyama kodwa awukwazi neze ukubekezelela ingcindezi engqondweni nokuhlupheka kwesikhathi eside. Namuhla aniboni zimpawu nazimangaliso, kodwa akekho okwazi ukubaleka, ngoba uNkulunkulu usebenzisa izwi Lakhe ukulawula abantu. Akathinteki, akabonakali, ngaphandle kwamaqiniso, kodwa abantu basengakakwazi ukubaleka. Ingabe lokhu akukhona ukwenza kukaNkulunkulu? Namuhla, uNkulunkulu uze emhlabeni ukuzonikeza abantu ukuphila. Akaniluthi, njengoba abantu becabanga, ngokunikhombisa izimpawu nezimangaliso ukuze aqinisekise ubudlelwane obunokuthula phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. Bonke labo ukugxila kwabo okungekho ekuphileni, abagxile ekutheni uNkulunkulu akhombise izimpawu nezimangaliso, ngabaFarisi! Ekuqaleni, ngabaFarisi ababethela uJesu esiphambanweni; uma ulinganisa uNkulunkulu ngendlela wena obona ngayo ukukholelwa kuNkulunkulu, ukukholelwa kuNkulunkulu uma amazwi Akhe egcwaliseka, nokungabaza kanye nokuhlambalaza uNkulunkulu uma bengakholelwa Kuye, ingabe akusho ukuthi umbethela esiphambanweni? Abantu abafana nalaba abayinaki imisebenzi yabo, bafuna nje ukunethezeka!

Ngakolunye uhlangothi, inkinga enkulu kakhulu ngomuntu ukuthi akawazi umsebenzi kaNkulunkulu. Yize indlela yokuziphatha yomuntu ingeyona eyokuphika, ingeyokungabaza; akaphiki, kodwa futhi akavumi ngokugcwele. Uma abantu benolwazi olugcwele ngomsebenzi kaNkulunkulu, bebengeke babaleke. Ngakolunye uhlangothi, kungukuthi abantu abalazi iqiniso. Namuhla, abantu bakhuluma ngezwi likaNkulunkulu; ngempela, esikhathini esizayo akumele ucabange ukubona izimpawu nezimangaliso. Nginitshela ngokucacile: Ngesikhathi sesigaba samanje, konke enizokwazi ukukubona amazwi kaNkulunkulu, yize kungekho maqiniso, impilo kaNkulunkulu isengabunjwa ibe ngumuntu. i Yilo msebenzi okungumsebenzi omkhulu woMbuso weMinyaka eyinkulungwane uma ungawuboni lo msebenzi, uzoba buthaka uwe, wehlelwe izilingo, kanzima kakhulu futhi uthunjwe nguSathane. UNkulunkulu uze emhlabeni ikakhulu ukuzokhuluma amazwi Akhe; enikhuluma ngakho yizwi likaNkulunkulu, okubonayo yizwi likaNkulunkulu, okuzwayo yizwi likaNkulunkulu, okuthobelayo yizwi likaNkulunkulu, enikwaziyo yizwi likaNkulunkulu, kanti lokhu kuba senyameni kukaNkulunkulu kusebenzisa izwi ukuphelelisa umuntu. Akakhombisi izimpawu nezimangaliso, ikakhulukazi akawenzi umsebenzi owenziwa nguJesu ngesikhathi esedlule. Yize bengoNkulunkulu, futhi bobabili beyinyama, izinkonzo Zabo zihlukile. Ngesikhathi uJesu efika, wenza nengxenye yomsebenzi kaNkulunkulu, wakhuluma amanye amazwi—kodwa msebenzi muni omkhulu awufeza na? Akufeza kakhulu kwakungumsebenzi wokubethelwa. Waba yisifanekiso senyama enesono ukuze aqedele umsebenzi wokubethelwa ahlangule bonke abantu, futhi kwakungenxa yezono zabo bonke abantu ukuba abe ngumnikelo wesono. Lona yiwo umsebenzi omkhulu awufeza. Ekugcineni, wahlinzeka ngendlela yesiphambano ukuqondisa labo abafike ngemva kwesikhathi. Ngesikhathi uJesu efika, inhlosongqangi kwakuwukuqeda umsebenzi wokuhlenga. Wahlenga bonke abantu, waletha nevangeli lombuso wezulu kubantu, futhi, phezu kwalokho, waletha umbuso wezulu. Ngenxa yalokho, labo abafika ngemva kwakho konke bathi, “Kumele sihambe indlela yesiphambano, sizidele ngenxa yesiphambano.” Yebo, ekuqaleni uJesu wenza omunye umsebenzi wakhuluma namanye amazwi ukuze abantu baphenduke bavume izono zabo. Kodwa inkonzo Yakhe kwakungukubethelwa, kanti leminyaka emithathu nesigamu ayichitha eshumayela indlela kwakuwukulungiselela ukubethelwa okwenzeka muva. Izikhathi eziningi uJesu athandaza ngazo nazo kwakungenxa yokubethelwa. Impilo yomuntu ojwayelekile ayeyiphila neminyaka engamashumi amathathu nantathu nesigamu ayiphila emhlabeni kakhulu kwakungenxa yokuqedela umsebenzi wokubethelwa, kwakungokokumnika amandla, kumenze akwazi ukwenza umsebenzi Wakhe, ngenxa yalokho uNkulunkulu wamethemba ngomsebenzi wokubethelwa. Namuhla, yimuphi umsebenzi ozokwenziwa uNkulunkulu esenyameni? Namuhla, uNkulunkulu usebe yinyama ukuze aqedele umsebenzi “weZwi elivela lisenyameni,” ukusebenzisa izwi ukuphelelisa umuntu, nokwenza umuntu amukele ukusebenza kwezwi kanye nokulungiswa kwezwi. Emazwini Akhe unenza nikwazi ukuhlinzekwa nizuze nokuphila; emazwini Akhe, nibona imisebenzi nezenzo Zakhe. UNkulunkulu usebenzisa izwi ukunijezisa nokunilungisa, ngakho-ke uma nibhekene nobunzima, kungenxa yezwi likaNkulunkulu. Namuhla, uNkulunkulu akawasebenzisi amaqiniso, kodwa amazwi. Kungemva kokuba izwi Lakhe lifikile kuwe lapho uMoya Ongcwele ungasebenza kuwe ukwenze uzwe ubuhlungu noma ubumnandi. Yizwi likaNkulunkulu kuphela elingakuletha eqinisweni, futhi yizwi likaNkulunkulu kuphela elikwazi ukukwenza upheleliswe. Ngakho-ke, okungenani kumelwe uqonde ukuthi umsebenzi owenziwa nguNkulunkulu ngezinsuku zokugcina ikakhulu ngukusebenzisa izwi Lakhe ukuphelelisa wonke umuntu nokuqondisa abantu. Wonke umsebenzi awenzayo uwenza ngezwi; akasebenzisi amaqiniso ukukujezisa. Kunezikhathi lapho abantu belwisana noNkulunkulu. UNkulunkulu akakubangeli ukungakhululeki okukhulu, inyama yakho ayijeziswa futhi awubhekani nobunzima—kodwa masinyane uma izwi Lakhe lifika kuwe, likulungise, awukwazi ukumelana nakho. Ingabe akunjalo? Ngesikhathi “sabasebenzi,” uNkulunkulu wayefuna ukuphonsa abantu emgodini ongenamkhawulo. Ingabe abantu bafika ngempela emgodini ongenamkhawulo? Ngokusebenzisa nje izwi ukulungisa abantu, abantu bangena emgodini ongenamkhawulo. Ngalokho-ke, ngezinsuku zokugcina, uma uNkulunkulu eba yinyama wasebenzisa izwi kakhulu ukukwenza konke nokukwenza kucace. Kusemazwini Akhe kuphela lapho ungabona khona ukuthi uyini Yena; kusemazwini Akhe kuphela lapho ungabona khona ukuthi unguNkulunkulu uqobo Lwakhe. Ngesikhathi uNkulunkulu osenyameni eza emhlabeni, akenzi omunye umsebenzi ngaphandle kokukhuluma amazwi—ngakho-ke asikho isidingo samaqiniso; amazwi anele. Lokhu kungenxa yokuthi uzele ikakhulu ukuzokwenza lo msebenzi, ukuvumela abantu babone amandla Akhe nobukhulu bamazwi Akhe, ukuvumela abantu babone emazwini Akhe ukuthi uzifihla kanjani ngokuthobeka, nokuvumela abantu bazi ukuphelela Kwakhe emazwini Akhe. Konke lokhu anakho nayikho kusemazwini Akhe, ubuhlakani nokumangalisa Kwakhe kusemazwini Akhe. Kulokhu uyakwazi ukubona izindlela eziningi uNkulunkulu akhuluma ngazo amazwi Akhe. Umsebenzi omningi kaNkulunkulu sonke lesi sikhathi bekungukunikeza ukwambula nokusebenza. Akamqalekisi kancane umuntu, noma ngabe uyakwenza, ukwenza ngezwi. Ngalokho-ke, kule nkathi uNkulunkulu eba yinyama, ungazami ukubona uNkulunkulu ephilisa futhi ekhipha amademoni futhi, ungazami ukuhlala ubona izimpawu—asikho isidingo! Lezo zimpawu ngeke zimphelelise umuntu! Ukukhuluma ngokusobala nje: Namuhla, uNkulunkulu wenyama wangempela uqobo Lwakhe uyakhuluma kuphela, akenzi. Leli yiqiniso! Usebenzisa amazwi ukuze akuphelelise, asebenzise amazwi ukukondla nokukuphuzisa. Uphinde asebenzise amazwi ukusebenza, futhi usebenzisa amazwi endaweni yamaqiniso ukwenza wena wazi iqiniso. Uma ukwazi ukubona lezi zinto zomsebenzi kaNkulunkulu, kusho ukuthi kunzima ukungenzi. Endaweni yokugxila ezintweni ezimbi, kumele ugxile kokuhle—okungukuthi, noma ngabe amazwi kaNkulunkulu agcwalisekile noma cha, noma akhona amaqiniso noma awekho, uNkulunkulu wenza abantu bazuze ukuphila emazwini Akhe, kanti lokhu yilona phawu olukhulu kunazo zonke, futhi phezu kwalokho, kuyiqiniso elingephikwe. Lobu ubufakazi obukhulu ongaba nolwazi ngoNkulunkulu ngabo, futhi kuwuphawu olukhulu kunezinye izimpawu. Yila mazwi kuphela angaphelelisa umuntu.

Kuthe kuqala iNkathi yoMbuso, uNkulunkulu waqala ukukhipha amazwi Akhe. Esikhathini esizayo, lawa mazwi azogcwaliseka kancane kancane, kanti ngaleso sikhathi, abantu bazophila. Ukusebenzisa izwi kukaNkulunkulu ukuveza isimo esikhohlakele somuntu kuyiqiniso ngempela, futhi kuyadingeka kakhulu, kanti akasebenzisi lutho olunye ngaphandle kwezwi ukwenza umsebenzi Wakhe ukuze aphelelise ukholo lomuntu, ngoba namuhla yiNkathi yeZwi, kanti sidinga ukholo, isisombululo kanye nokusebenza ngokubambisana kwabantu. Umsebenzi kaNkulunkulu osenyameni wezinsuku zokugcina ukusebenzisa izwi Lakhe ukusebenza nokuhlinzeka. Kuphela ngemva kokuba uNkulunkulu osenyameni eseqedile ukukhuluma amazwi Akhe lapho ezoqala khona ukugcwaliseka. Ngesikhathi ekhuluma okokuqala, amazwi Akhe awazange agcwaliseke, ngoba uma esesigabeni senyama, amazwi Akhe awagcwaliseki, lokhu kwenzelwa ukuba abantu babone ukuthi uNkulunkulu uyinyama hhayi uMoya, ukuze abantu babone ubuqiniso bukaNkulunkulu ngamehlo abo. Ngosuku okuzoqedwa ngalo umsebenzi Wakhe, uma wonke amazwi okumelwe akhulunywe Nguye emhlabeni esekhulunyiwe, amazwi Akhe azogcwaliseka. Manje akuyona inkathi yokugcwalisa, ngoba akakaqedi ukukhuluma amazwi Akhe. Ngakho-ke, uma ubona uNkulunkulu osakhuluma amazwi Akhe emhlabeni, ungalindi ukugcwaliseka kwamazwi Akhe; uma uNkulunkulu eyeka ukukhuluma amazwi Akhe, uma umsebenzi Wakhe emhlabeni usuphelile, kuzoba yileso sikhathi lapho amazwi Akhe ezoqala khona ukugcwaliseka. Emazwini awakhuluma emhlabeni, kukhona, mayelana nokukodwa, ukuhlinzekwa kokuphila, kokunye, kunesiphrofetho—isiphrofetho sezinto ezizayo, sezinto ezizokwenziwa, nezinto okusamelwe ziqedwe. Kwakunesiprofetho futhi emazwini kaJesu. Kokunye, wanikela ngokuphila, kokunye, wakhuluma isiphrofetho. Namuhla, akukhulunywa ngokwenziwa kwamazwi namaqiniso ngesikhathi esisodwa ngoba umehluko phakathi kwalokhu okubonakalayo emehlweni abantu nalokhu okwenziwa uNkulunkulu mkhulu kakhulu. Kungathiwa nje, uma umsebenzi kaNkulunkulu usuqediwe, amazwi Akhe azogcwaliseka, namaqiniso azoza ngemva kwamazwi. Emhlabeni, uNkulunkulu osenyameni wezinsuku zokugcina wenza inkonzo yezwi, ngokwenza inkonzo yezwi, ukhuluma amazwi kuphela, akanandaba nokunye. Uma umsebenzi kaNkulunkulu usuguqukile, amazwi Akhe azoqala ukugcwaliseka. Namuhla, amazwi asetshenziswa kuqala ukuphelelisa wena; uma ethola udumo emhlabeni jikelele, kuzoba yisikhathi lapho umsebenzi Wakhe uzobe usuqediwe, uma wonke amazwi okumelwe akhulunywe eyobe esekhulunyiwe, futhi wonke amazwi esebe amaqiniso. UNkulunkulu uze emhlabeni ezinsukwini zokugcina ukuzokwenza inkonzo yezwi ukuze abantu bamazi, nokuthi abantu babone ukuthi uyini Yena, babone nobuhlakani Bakhe kanye nazo zonke izenzo Zakhe ezimangalisayo ezwini Lakhe. Ngesikhathi seNkathi yoMbuso, uNkulunkulu usebenzisa kakhulu izwi ukunqoba bonke abantu. Esikhathini esizayo, izwi Lakhe lizofika kuwo wonke amahlelo, amaqembu, izizwe nezinkolo; uNkulunkulu usebenzisa izwi ukunqoba, ukwenza bonke abantu babone ukuthi izwi Lakhe linegunya futhi linamandla—ngakho-ke namuhla, nibhekene nezwi likaNkulunkulu kuphela.

Amagama akhulunywa uNkulunkulu kule nkathi ahlukile kunalawo akhulunywa ngeNkathi yoMthetho, ngakho-ke, nawo, ahlukile emazwini akhulunywa ngeNkathi yoMusa. NgeNkathi yoMusa, uNkulunkulu akawenzanga umsebenzi wezwi, kodwa wachaza ukubethelwa ukuze ahlenge bonke abantu. IBhayibheli lichaza kuphela ukuthi kungani uJesu kwakumele abethelwe, kanye nokuhlushwa okwakumele adlule kukho esiphambanweni, nokuthi abantu kumelwe babethelwe kanjani ngenxa kaNkulunkulu. Ngale nkathi, wonke umsebenzi owenziwa uNkulunkulu wawugxile ekubethelweni. NgeNkathi yoMbuso, uNkulunkulu osenyameni ukhuluma amazwi ukuze anqobe bonke abantu abakholelwa kuYe. Leli “yiZwi elivela enyameni;” uNkulunkulu uze ngezinsuku zokugcina ukuze ezokwenza umsebenzi Wakhe, okungukuthi, uze ukuzoqedela ukubaluleka kweZwi elivela enyameni. Ukhuluma amazwi kuphela, futhi kumbalwa lapho kunamaqiniso khona. Lobu yibo ubuqu beZwi elivela enyameni, futhi uma uNkulunkulu osenyameni ekhuluma amazwi Akhe, lokhu ukuvela kweZwi enyameni, futhi kuyizwi eliza enyameni. “Ekuqaleni kwakukhona uLizwi, uLizwi wayenoNkulunkulu, futhi uLizwi wayenguNkulunkulu, uLizwi waba inyama.” Lo (umsebenzi wokuvela kukaLizwi enyameni) umsebenzi uNkulunkulu azowuqeda ezinsukwini zokugcina, futhi yisahluko sokugcina sohlelo Lwakhe lonke lokuphatha, ngakho-ke uNkulunkulu kumele eze emhlabeni azoveza amazwi Akhe enyameni. Lokhu okwenziwe namuhla, lokhu okuzokwenziwa esikhathini esizayo, lokhu okuzoqedwa nguNkulunkulu, indawo yokugcina okuya kuyo umuntu, labo abazosindiswa, labo abazobhujiswa, njalo njalo—lo msebenzi okumelwe ufezeke ekugcineni ubekwe wacaca, futhi wonke umi ngohlelo ukuze uqede ukubaluleka kwangempela kweZwi elivela enyameni. Imiyalelo yokuphatha nomthetho-sisekelo okwakukhishiwe kuqala, labo abazobhujiswa, labo abazongena ekuphumuleni—la mazwi onke kumele agcwaliswe. Lona ngumsebenzi omkhulu oqedelwe uNkulunkulu osenyameni ngesikhathi sezinsuku zokugcina. Wenza abantu baqonde ukuthi labo abahlelelwe uNkulunkulu kusengaphambili baya ngakuphi nokuthi labo abangahlelelwanga kusengaphambili uNkulunkulu bona baya ngakuphi, ukuthi abantu Bakhe namadodana Akhe bazohlukaniswa kanjani, kuzokwenzekani ku-Israyeli, kuzokwenzekani eGibhithe—esikhathini esizayo, wonke lawa magama azofezwa. Izinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu zinyuka ngesivinini. UNkulunkulu usebenzisa izwi njengendlela yokuveza ebantwini ukuthi yini okumelwe yenziwe unyaka ngamunye, yikuphi okumelwe kwenziwe nguNkulunkulu osenyameni wezinsuku zokugcina, kanye nenkonzo Yakhe okumelwe yenziwe, kanti wonke la mazwi enzelwe ukuqedela ukubaluleka kweZwi elivela enyameni.

Ngike ngasho ngaphambilini ukuthi “Bonke abafuna ukubona izimpawu nezimangaliso bazolahlwa; akubona labo abazopheleliswa.” Sengikhulume amagama amaningi, kodwa namanje anazi noluncú ngalo msebenzi, futhi, sekufinyelele lapha, kodwa nisaqhubeka nokufuna izimpawu nezimangaliso. Ingabe ukukholelwa kwenu kuNkulunkulu kungokufuna ukubona izimpawu nezimangaliso, noma kungoba nifuna ukuzuza ukuphila? UJesu Naye wakhuluma amazwi amaningi lawo, namuhla, asazogcwaliseka. Ungasho ukuthi uJesu akayena uNkulunkulu? UNkulunkulu wafakazela ukuthi wayenguKristu futhi eyiNdodana ethandekayo kaNkulunkulu. Ungakuphika lokhu? Namuhla, uNkulunkulu ukhuluma amazwi kuphela, kanti uma ungekwazi ukwazi kahle, kusho ukuthi ngeke ukwazi ukuma ubambelele. Ingabe ukholelwa Kuye ngoba enguNkulunkulu, noma ukholelwa Kuye ngokuthi amazwi Akhe ayagcwaliseka noma cha? Ingabe ukholelwa ezimpawini nasezimangalisweni, noma ukholelwa kuNkulunkulu? Namuhla akavezi izimpawu nezimangaliso—ingabe unguNkulunkulu ngempela? Uma amazwi awakhulumayo engagcwaliseki, ingabe unguNkulunkulu ngempela? Ingabe ubuqu bukaNkulunkulu bunqunywa ukuthi amazwi awakhulumayo ayagcwaliseka noma cha? Kungani abanye abantu belokhu belindele ukugcwaliseka kwamazwi kaNkulunkulu ngaphambi kokukholelwa Kuye? Ingabe lokhu akusho ukuthi abamazi? Bonke laba ababona kanje ngabantu abaphika uNkulunkulu; basebenzisa imicabango ukulinganisa uNkulunkulu; uma amazwi kaNkulunkulu egcwaliseka bayakholelwa kuNkulunkulu, kanti uma engagcwaliseki abakholelwa kuNkulunkulu; futhi bahlale befuna izimpawu nezimangaliso. Ingabe akubona abaFarisi besikhathi samanje? Ukuthi uyakwazi ukuma uqine noma cha kuncike ekutheni wazi uNkulunkulu wangempela noma cha—lokhu kusemqoka! Uma izwi likaNkulunkulu liyiqiniso kuwe, yilapho uzoba nolwazi olukhulu ngeqiniso likaNkulunkulu, futhi uzokwazi ukuma uqine ngesikhathi sezilingo. Uma ufuna izimpawu nezimangaliso, yilapho ungeke ukwazi ukuma uqine, futhi uzowela ezilingweni. Izimpawu nezimangaliso azisona isisekelo; yiqiniso likaNkulunkulu kuphela eliwukuphila. Abanye abantu abazi ukuthi mphumela muni okumele ufezwe umsebenzi kaNkulunkulu. Bachitha izinsuku zabo bedidekile, bengafuni ukwazi lo msebenzi kaNkulunkulu. Lokhu abakufunayo ukuthi uNkulunkulu ahlale egcwalise izifiso zabo, ngemva kwalokho bayazimisela ekukholweni kwabo. Bathi bazofuna ukuphila uma amazwi kaNkulunkulu egcwaliseka, kodwa uma amazwi Akhe engagcwaliseki, lokho kusho ukuthi awekho amathuba okuthi bafune ukuphila. Umuntu ucabanga ukuthi ukukholelwa kuNkulunkulu kuwukufuna ukubona izimpawu nezimangaliso nokufuna ukunyukela ezulwini nasezulwini lesithathu. Akekho namunye othi ngokukholelwa kwakhe kuNkulunkulu ufuna ukungena eqinisweni, ufuna ukuphila, nokufuna ukuzuzwa nguNkulunkulu. Kunanzuzoni ukufuna okunjalo? Labo abangafuni ulwazi lukaNkulunkulu nokwaneliseka kukaNkulunkulu bangabantu abangakholelwa kuNkulunkulu, bangabantu abahlambalaza uNkulunkulu!

Manje ingabe usuyaqonda ukuthi kuyini ukukholelwa kuNkulunkulu? Ingabe ukukholelwa kuNkulunkulu kusho ukubona izimpawu nezimangaliso? Ingabe ngukwenyukela ezulwini? Ukukholelwa kuNkulunkulu akulula. Namuhla, lolo hlobo lwenkolo kumele lususwe; ukufuna ukwenzeka kwezimangaliso zikaNkulunkulu, ukufuna ukuphiliswa nguNkulunkulu nokukhipha Kwakhe amademoni, ukufuna ukuba khona kokuthula nomusa kaNkulunkulu okwenele, ukufuna ukuzuza ongase ukuthole nokunethezeka kwenyama—lokhu kwenziwa enkolweni, kanti lokhu okwenziwa enkolweni akucacile futhi uhlobo lwenkolo okucatshangwayo kuphela. Namuhla, kuyini ukukholelwa kuNkulunkulu kwangempela? Kungukwamukela izwi likaNkulunkulu njengeqiniso lokuphila kwakho nokwazi uNkulunkulu ezwini Lakhe ukuze uzuze uthando Lwakhe lweqiniso. Ukuze kucace: Kuwukukholelwa kuNkulunkulu ukuze umlalele uNkulunkulu, uthande uNkulunkulu, bese wenza umsebenzi okumele wenziwe isidalwa sikaNkulunkulu. Lena yinhloso yokukholelwa kuNkulunkulu. Kumele uthole ulwazi lokuthanda uNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu ufanelwe ukudunyiswa, ukuthi, ezidalweni Zakhe, umsebenzi wensindiso uwenza kanjani futhi ubaphelelisa kanjani—lokhu ngokuncane okumele ube nakho ekukholelweni kwakho kuNkulunkulu. Ukukholelwa kuNkulunkulu kakhulu kungukuguquka empilweni yenyama uye empilweni yokuthanda uNkulunkulu, usuke empilweni yendalo uye empilweni yokuba ngokaNkulunkulu, kungukuphuma ngaphansi kwesandla sikaSathane uphile ngaphansi kokunakekelwa nokuvikelwa uNkulunkulu, kungukwazi ukulalela uNkulunkulu ungathobeli inyama, kungukuvumela uNkulunkulu azuze inhliziyo yakho yonke, ukuvumela uNkulunkulu akuphelelise, uzikhulule esimweni esikhohlakele sikaSathane. Ukukholelwa kuNkulunkulu kwenzelwe kakhulu ukuthi amandla nenkanzimulo kaNkulunkulu kubonakale phezu kwenu, ukuze nizokwenza intando kaNkulunkulu, nifeze icebo likaNkulunkulu, nikwazi ukuba ngofakazi bakaNkulunkulu phambi kukaSathane. Ukukholelwa kuNkulunkulu akumele kwenziwe ngenxa yezibonakaliso nezimangaliso, futhi akumelwe kube ngenxa yenyama yomuntu. Kumelwe kube okokufuna ukwazi uNkulunkulu, nokulalela uNkulunkulu, njengoPetru, umlalele kwaze kwaba sekufeni. Yilokhu okusemqoka ukuze kuzuzwe. Ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu kulungele ukuba wazi futhi wenelise uNkulunkulu. Ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu kukunika ulwazi olukhulu ngoNkulunkulu, okuzothi ngemva kwalokho ukwazi ukulalela uNkulunkulu. Kuphela uma wazi uNkulunkulu lapho ungakwazi ukumthanda, kanti ukuze uthole lokhu okuhlosiwe yiyona nhloso kuphela okumelwe umuntu afune ukufinyelela kuyo ekukholelweni kwakhe kuNkulunkulu. Uma, ekukholelweni kwakho kuNkulunkulu, uhlala uzama ukubona izimpawu nezimangaliso, lokho kusho ukuthi ukubona kwakho kanjalo ukukholelwa kuNkulunkulu akulungile. Ukukholelwa kuNkulunkulu kungukwamukela izwi likaNkulunkulu njengeqiniso lokuphila. Ukusebenzisa kuphela izwi likaNkulunkulu eliphuma emlonyeni Wakhe bese uwenza ngokwakho, lokho ngukuthola inhloso kaNkulunkulu. Ekukholelweni kuNkulunkulu, abantu kumelwe bafune ukupheleliswa uNkulunkulu, bakwazi ukuthobela uNkulunkulu, balalele uNkulunkulu ngokuphelele. Uma ungalalela uNkulunkulu ngaphandle kokukhalaza, wazi okufiswa uNkulunkulu, ufane noPetru, ube nendlela kaPetru uNkulunkulu akhulume ngayo, kulapho uzobe usukholwa kuNkulunkulu ngempumelelo, futhi kuzobe kusho ukuthi uzuzwe nguNkulunkulu.

UNkulunkulu uwenza emhlabeni wonke jikelele umsebenzi Wakhe. Bonke labo abakholelwa Kuye kumelwe bamukele izwi Lakhe, futhi badle baphuze izwi Lakhe; akekho ozozuzwa uNkulunkulu ngokubona izimpawu nezimangaliso ezivezwa uNkulunkulu. Kuyo yonke le minyaka, uNkulunkulu ubelokhu esebenzisa izwi ukuphelelisa umuntu, ngakho-ke akumele ninikele konke ezibonakalisweni nasezimangalisweni, kodwa kumele nifune ukupheleliswa nguNkulunkulu. Enkathini yoMthetho weTestamente Elidala, uNkulunkulu wakhuluma amanye amazwi, kwathi ngeNkathi yoMusa, uJesu, Naye, wakhuluma amanye amazwi. Ngemva kokuba uJesu eseqedile ukusho lawo mazwi, abaphostoli nabaphrofethi abafika kamuva benza abantu ukuba benze ngokwemithetho nemiyalelo eyabekwa nguJesu, benza ukuba babone ngokwemigomo uJesu akhuluma ngayo. UNkulunkulu wezinsuku zokugcina usebenzisa izwi ukuphelelisa umuntu. Akasebenzisi izimpawu nezimangaliso ukucindezela abantu, noma ukubathonya; lokhu ngeke kucacise amandla kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ekhombisa izibonakaliso nezimangaliso kuphela, kusho ukuthi kuzoba nzima ukucacisa iqiniso likaNkulunkulu, ngakho-ke kube nzima ukuphelelisa umuntu. UNkulunkulu akamphelelisi ngezimpawu nangezimangaliso umuntu, kodwa usebenzisa izwi ukunisela nokwelusa umuntu, ngemva kwalokho abantu bakwazi ukulalela nokwazi uNkulunkulu. Lena yinhloso yomsebenzi awenzayo namazwi awakhulumayo. UNkulunkulu akasebenzisi indlela yokukhombisa izibonakaliso nezimangaliso ukuphelelisa umuntu—usebenzisa amazwi, futhi usebenzisa izindlela eziningi ezehlukene zokusebenza ukuphelelisa umuntu. Noma ngabe ukulungiswa, ukusebenzelana, ukuthenwa, noma ukunikezwa amazwi, uNkulunkulu ukhuluma ngezindlela eziningi ukuze aphelelise umuntu, futhi anike umuntu ulwazi olukhulu ngomsebenzi, ubuhlakani nokumangalisa kukaNkulunkulu. Uma umuntu epheleliswa ngesikhathi uNkulunkulu azoqeda ngaso leyo nkathi ezinsukwini zokugcina, uzofaneleka ukubona izimpawu nezimangaliso. Uma unolwazi lukaNkulunkulu futhi ukwazi ukulalela uNkulunkulu noma ngabe wenzani, uzobona izimpawu nezimangaliso, ngoba uzobe ungenamibono ngeqiniso likaNkulunkulu. Okwamanje, ukhohlakele futhi awukwazi ukuthobela uNkulunkulu ngokuphelele—ingabe ufanelekile ukubona izimpawu nezimangaliso? Isikhathi uNkulunkulu azobonisa ngaso izimpawu nezimangaliso kulapho uNkulunkulu ejezisa khona umuntu, uma kuguquka inkathi, futhi, phezu kwalokho, uma kuphela inkathi. Uma umsebenzi kaNkulunkulu wenziwa ngokujwayelekile, akavezi izimpawu nezimangaliso. Ukuveza izimpawu nezimangaliso kulula kakhulu, kodwa lowo akuwona umgomo womsebenzi kaNkulunkulu, futhi akuyona inhloso yohlelo lokuphatha umuntu lukaNkulunkulu. Uma abantu bebona izimpawu nezimangaliso, futhi uma umzimba kamoya kaNkulunkulu ubungabonakala kubantu, ingabe bonke abantu ngeke “bakholelwe” kuNkulunkulu? Ngike ngasho phambilini ukuthi iqembu labanqobi lizuzwe ngaseMpumalanga, abanqobi abaphuma ezilingweni ezinkulu. Asho ukuthini lawa mazwi? Asho ukuthi laba bantu abazuziwe bahlonipha ngeqiniso ngemva kokwahlulelwa nokujeziswa, ukusetshenzwa nokuthenwa, nazo zonke izinhlobo zokulungisa. Ukukholelwa kwabantu abanjalo akufiphele futhi akukona okucatshangwayo nje, kodwa kuyiqiniso. Ababonanga zimpawu nezimangaliso, noma naziphi izimanga; abakhulumi ngezincwadi ezinzima nezimfundiso, noma bajule ngemibono; kunalokho baneqiniso, namazwi kaNkulunkulu, nolwazi lweqiniso likaNkulunkulu. Ingabe iqembu elinjengaleli akufanele liwenze acace amandla kaNkulunkulu? Umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina ngumsebenzi wangempela. Ngenkathi kaJesu, wayengezanga ukuzophelelisa umuntu, kodwa ukuzomhlenga, ngakho-ke waveza ezinye izimanga ukuze abantu bamlandele. Ngoba wayezele ukuzoqedela umsebenzi wokubethelwa, ukuveza izimpawu kwakungeyona ingxenye yomsebenzi wenkonzo Yakhe. Izimpawu nezimangaliso kwakungumsebenzi owenziwa ukuze umsebenzi Wakhe uphumelele; kwakuwumsebenzi ongaphezulu, ubungamele umsebenzi wenkathi yonke. Ngenkathi yeNkathi yoMthetho weTestamente Elidala, uNkulunkulu uphinde waveza ezinye izimpawu nezimangaliso—kodwa umsebenzi uNkulunkulu awenza namuhla ngumsebenzi wangempela, futhi ngeke aveze izibonakaliso nezimangaliso manje. Uma nje eveza izimpawu nezimangaliso, umsebenzi Wakhe wangempela uzolahla uhlelo, bese engabe esakwazi ukwenza omunye umsebenzi. Uma uNkulunkulu ethi ukuze izwi lisetshenziselwe ukuphelelisa umuntu, kodwa abuye amvezela izimpawu nezimangaliso, ngabe abantu abakholwayo noma abangakholwa Kuye bangacaciselwa? Ngalokho, uNkulunkulu akazenzi izinto ezinjalo. Abantu bagcwele inkolo; uNkulunkulu ufikile ezinsukwini zokugcina ukuzochitha imibono yenkolo nezinto ezingajwayelekile njengezemvelo kubantu, enze abantu bazi iqiniso likaNkulunkulu. Uzele ukuzosusa isithombe sikaNkulunkulu esisengqondweni nesingamanga—isithombe, ngamanye amazwi—esingekho nhlobo. Ngakho-ke, into eyigugu ukuthi ube nolwazi lweqiniso! Iqiniso lisusa konke okunye. Uneqiniso elingakanani namuhla? Ingabe konke lokho kuveza uNkulunkulu wezimpawu nezimangaliso? Imimoya emibi ingaveza izibonakaliso nezimangaliso; ingabe nayo inguNkulunkulu? Ekukholelweni kuNkulunkulu, into efunwa umuntu yiqiniso, lokhu akufunayo ukuphila, kunezimpawu nezimangaliso. Lokhu kumele kube yinhloso yabo bonke abakholelwa kuNkulunkulu.