Inkinga Enkulu: Ukukhaphela (1)

Sekuseduze kakhulu ukuthi umsebenzi Wami uphele, neminyaka eminingi esiyichithe sindawonye isiyinkumbulo engabekezeleleki. Ngiphindaphinde amazwi Ami futhi ngawuvula njalo umsebenzi Wami omusha. Empeleni, iseluleko Sami siyingxenye edingekayo esiqeshini ngasinye somsebenzi engiwenzayo. Ngaphandle kweseluleko Sami, nonke benizonhlanhlatha futhi nidideke ngokuphelele. Umsebenzi Wami usuzophela manje futhi ususesigabeni sokugcina. Ngisafisa ukwenza umsebenzi wokweluleka, okuwukuthi, nginikeze amazwi okweluleka ukuze niwezwe. Ngethemba kuphela ukuthi ngeke nikuchithe ukuzikhandla kwami, futhi ngaphezu kwalokho, ukuthi nizokuqonda konke ukunakekela okunokucabanga engikwenzile, namukele amazwi Ami njengesisekelo sendlela eniziphatha ngayo njengabantu. Noma ngabe awuhlobo lwamazwi enizimisele ukuwalalela noma cha, noma ngabe nijabulela ukuwamukela noma niwamukela ngokungakhululeki kuphela, kufanele niwathathe njengabalulekile. Ngaphandle kwalokho, izimo nokuziphatha kwenu kokuthatha kalula izinto kanye nokungabi nandaba kuzongenza ngingajabuli ngempela, futhi ngempela, kuzongicasula. Ngethemba kakhulu ukuthi nonke nizowafunda ngokuphindaphinda amazwi Ami—izikhathi eziyizinkulungwane—nokuthi nize niwazi ngenhliziyo. Yile ndlela kuphela eniyokwazi ngayo ukwenza lokho engikulindele kini. Nokho, akekho noyedwa phakathi kwenu ophila kanje manje. Kunalokho, nonke nicwile empilweni eyonakele, impilo yokuphuza nokudla nize nikubuke, futhi akekho phakathi kwenu osebenzisa amazwi Ami ukuze nicebise izinhliziyo kanye nemiphefumulo yenu. Yilesi isizathu esenze ngaphetha ngokuthi isimo sangempela sesintu siwukuthi: Umuntu angangikhaphela noma nini, futhi akekho noyedwa ongathembeka ngokuphelele emazwini Ami.

“Umuntu ukhohlakaliswe uSathane kangangokuba akasenakho ukubonakala komuntu.” Iningi labantu liyawabona manje la mazwi kuze kufike ezingeni elithile. Ngisho lokhu ngenxa yokuthi “ukubona” engibhekise kukho kuwuhlobo nje lokwamukela okungasho lutho uma kuqhathaniswa nolwazi lweqiniso. Njengoba kungekho noyedwa phakathi kwenu ongazihlola ngokunembile noma azihlaziye ngokuphelele, nihlala ningacacisi ngamazwi Ami. Kodwa kulokhu, ngisebenzisa amaqiniso ukuchaza inkinga enkulu kakhulu ekinina. Leyo nkinga eyokukhaphela. Nonke nilijwayele igama elithi “ukukhaphela” ngenxa yokuthi abantu abaningi bakwenzile okuthile okukhaphela abanye, njengomyeni nje ekhaphela umkakhe, inkosikazi ikhaphela umyeni wayo, indodana ikhaphela uyise, indodakazi ikhaphela unina, isigqila sikhaphela inkosi yaso, abangani bekhaphelana, izihlobo zikhaphelana, abathengisi bekhaphela abathengi, njalonjalo. Zonke lezi zibonelo ziqukethe ingqikithi yokukhaphela. Kafushane, ukukhaphela wuhlobo lokuziphatha olwephula isithembiso, olwephula izimiso zokuziphatha, noma olwenza ngokuphambene nezimiso zokuziphatha kwabantu, okubonisa ukulahleka kobuntu. Ngokuvamile, njengomuntu ozalelwe kulo mhlaba, kuyobe uke wayenza into enokukhaphela iqiniso, kungakhathaleki ukuthi uyakhumbula yini wenza okuthile kokukhaphela omunye umuntu, noma ukuthi uke wabakhaphela abanye ezikhathini eziningi ezedlule. Ngoba uyakwazi ukukhaphela abazali noma abangani bakho, khona-ke uyakwazi ukukhaphela abanye, futhi ngaphezu kwalokho uyakwazi ukukhaphela Mina nokwenza izinto engizizondayo. Ngamanye amazwi, ukukhaphela akusona nje isimo esingatheni sokuziphatha kabi, kodwa yinto ephambana neqiniso. Lokhu kuwumthombo impela wokuthi isintu simelane Nami futhi singangilaleli. Yingakho ngikufingqe ngala mazwi alandelayo: Ukukhaphela kuyimvelo yomuntu, futhi le mvelo iyisitha esikhulu sokuvumelana komuntu ngamunye Nami.

Ukuziphatha okungangilaleli ngokuphelele kuwukukhaphela. Ukuziphatha okungakwazi ukwethembeka Kimi kuwukukhaphela. Ukungikhohlisa nokusebenzisa amanga ukuze ungikhohlise kuwukukhaphela. Ukuba nemibono eminingi nokuyisabalalisa yonke indawo kuwukukhaphela. Ukungasekeli ubufakazi Bami nalokho engikuthandayo kuwukukhaphela. Ukumamatheka ngokuzenzisa lapho umuntu ekude Nami ngenhliziyo kuwukhaphela. Zonke lezi yizenzo zokukhaphela, ebenihlala nikwazi ukuzenza, futhi zivamile phakathi kwenu. Akekho kinina ongacabanga ukuthi lokhu kuyinkinga, kodwa Mina angicabangi kanjalo. Ngeke ngithathe ukungikhaphela komuntu njengendaba engasho lutho, futhi ngokuqinisekile, ngeke ngikuzibe. Manje, lapho ngisebenza phakathi kwenu, niziphatha ngale ndlela—uma kufika usuku lapho kungasekho ozonibheka, nonke ngeke yini nibe yizephulamthetho ezizibeke zaba amakhosi? Lapho kwenzeka lokho, bese nidala inhlekelele, ubani ozohlanza umonakalo eniwenzile? Nicabanga ukuthi ezinye izenzo zokukhaphela ziyizinto nje zangaleso sikhathi, kunokuba ukuziphatha okuphikelelayo, futhi azifanele nokuthi kuxoxwe ngazo kakhulu kangako, ngendlela enehlisayo. Uma nicabanga kanjalo ngempela, khona-ke nintula ukuqonda. Ukucabanga kanjalo ukuba yisibonelo nomfuziselo wokuhlubuka. Imvelo yomuntu iwukuphila kwakhe; iyisimiso athembela kuso ukuze aphile, futhi akakwazi ukusiguqula. Imvelo yokukhaphela iyefana—uma ungenza okuthile ukuze ukhaphele isihlobo noma umngani, kukhombisa ukuthi kuyingxenye yokuphila kwakho futhi kuyimvelo owazalwa nayo. Lokhu kuyinto okungekho muntu ongayiphika. Ngokwesibonelo, uma umuntu ethokozela ukweba izinto zabanye abantu, khona-ke lokhu “kuthokozela ukweba” kuyingxenye yokuphila kwakhe, nakuba ngezinye izikhathi kungenzeka ukuthi ebe, futhi ngezinye izikhathi angebi. Ukuthi uyeba noma cha, akubonisi ukuthi ukweba kwakhe kuwuhlobo nje lokuziphatha. Kunalokho, kubonisa ukuthi ukweba kwakhe kuyingxenye yokuphila kwakhe—okungukuthi, kuyimvelo yakhe. Abanye bazobuza: Ngoba kuyimvelo yakhe, khona-ke kungani ngezinye izikhathi lapho ebona izinto ezinhle, angazebi? Impendulo ilula kakhulu. Kunezizathu eziningi zokuthi kungani angebi. Kungenzeka angayebi into ngoba inkulu kakhulu ukuba ayihlwithe emehlweni aqaphile, noma asikho isikhathi esikahle sokuba enze lokho, noma into ibiza kakhulu, iqashwe ngeso lokhozi, noma mhlawumbe akanandaba naleyo nto, noma akaboni ukuthi inamsebenzi muni kuye, nokunye. Zonke lezi zizathu zingenzeka. Kodwa noma ngabe yini, ukuthi uyeba noma cha, ngeke kubonise ukuthi lo mqondo ukhona njengesigameko sesikhashana, esedlulayo. Kunalokho, lokhu kuyingxenye yemvelo yakhe okunzima ukuyiguqula ibe ngcono. Umuntu onjalo akaneliswa nje ukweba kanye; imicabango enjalo yokuthatha izinto zabantu zibe ngezakhe iyavuka noma nini lapho ebona into enhle, noma isimo esivumayo. Yingakho ngithi umsuka walo mcabango awuyona into ecoshwa ngaleso naleso sikhathi, kodwa usemvelweni yakhe lo muntu.

Noma ubani angasebenzisa amazwi akhe nezenzo zakhe ukumela ubuso bakhe bangempela. Lobu buso bakhe bangempela, empeleni, buyimvelo yakhe. Uma ungumuntu okhuluma ngokugwegwesa, khona-ke unemvelo engaqondile. Uma imvelo yakho inobuqili, khona-ke indlela owenza ngayo izinto iba nobugebengu, futhi ukwenza kube lula ukuthi ubakhohlise. Uma imvelo yakho iyimbi, kungenzeka amazwi akho ezwakale emnandi, kodwa izenzo zakho ngeke zifihle amaqhinga akho amabi. Uma imvelo yakho inokuvilapha, khona-ke konke okushoyo kuyoba okuhlose ukugwema ukubhekana nomthwalo wokwenza kwakho ngokugcina icala kanye nobuvila, futhi izenzo zakho ziyohamba kancane nangokuzihudula, futhi uyoba nekhono kakhulu ekufihleni iqiniso. Uma imvelo yakho inozwelo, khona-ke amazwi akho azoba nokucabangela, futhi izenzo zakho, nazo ziyovumelana kahle neqiniso. Uma imvelo yakho inokwethembeka, khona-ke amazwi akho nakanjani azoba qotho futhi indlela owenza ngayo izinto izoba nesisekelo, ingabi nalutho olungenza inkosi yakho ingakhululeki. Uma imvelo yakho inenkanuko noma ihahela imali, khona-ke inhliziyo yakho iyovama ukugcwaliswa yilezi zinto, futhi uyokwenza izinto eziphambukile, nezinokungcola, ungaqondile, okuyokwenza abantu bangazikhohlwa kalula neziyokwenyanyisa abantu. Njengoba ngishilo, uma unemvelo yokukhaphela, khona-ke kuyoba nzima kuwe ukuzikhulula kuyo. Ungathembeli enhlanhleni yokuthi uma ungakaze wone muntu, awunayo imvelo yokukhaphela. Uma kuyilokho okucabangayo-ke, ngokuqinisekile, uyavukela. Onke amazwi Ami, njalo lapho ngikhuluma, aqondiswe kubo bonke abantu, hhayi nje kumuntu oyedwa noma ohlotsheni lomuntu olulodwa. Ngenxa nje yokuthi awungikhaphelile odabeni olulodwa akusho ukuthi ngeke ungikhaphele kolunye udaba. Ngenkathi befuna iqiniso, abanye abantu balahlekelwa ukuzethemba lapho kuvela izimbuyiselamuva emshadweni wabo. Abanye abantu bashiya isibopho sabo sokwethembeka Kimi ngesikhathi sokubhidlika komndeni. Abanye abantu bayangishiya ukuze bayofuna injabulo nesasasa lesikhashana. Abanye abantu bangamane bangene eweni elimnyama kunokuba baphile ekukhanyeni futhi bathole intokozo yomsebenzi kaMoya oNgcwele. Abanye abantu abasinaki iseluleko sabangani ngenxa yokuthi bafuna ukwanelisa ukuhahela kwabo umcebo, futhi namanje abawavumi amaphutha abo bese beguquka. Abanye abantu baphila isikhashana kuphela ngaphansi kwegama Lami ukuze bathole ukuvikela Kwami, ngesikhathi abanye bezinikela kancane kuphela Kimi ngokuphoqeleleka ngoba bebambelele ekuphileni futhi besaba ukufa. Ingabe lezi kanye nezinye izenzo zokuziphatha kabi kanye, nokungaphezu kwalokho, nezenzo ezingahlonipheki aziyikho ukuziphatha abantu okukade bangikhaphela ngazo ekujuleni kwezinhliziyo zabo? Impela, ngiyazi ukuthi abantu abakuhleli ngaphambili ukungikhaphela; ukukhaphela kwabo kuwukwambula imvelo yabo ngokwemvelo. Akekho umuntu ofuna ukungikhaphela, futhi akekho ojabulayo ngenxa yokuthi wenze okuthile ukuze angikhaphele. Kunalokho, bayathuthumela ngokwesaba, abanjalo? Ngakho, ingabe nicabanga ngokuthi ningakubuyisa kanjani lokhu kukhaphela, nokuthi ningasiguqula kanjani isimo samanje?

Okwedlule: Indlela Yokwazi UNkulunkulu Osemhlabeni

Okulandelayo: Inkinga Enkulu: Ukukhaphela (2)

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp