I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

UNkulunkulu Wethu Ubusa NjengeNkosi

Kwaze kwakuhle! Izinyawo Zakhe ziseNtabeni Yeminqumo.

Lalelani, thina balindi sihlabelela kakhulu ndawonye, ngoba uNkulunkulu usebuyele eSiyoni.

Sesikubonile ukuba yincithakalo kweJerusalema!

Manje sihlabelela ngenjabulo ngokusithokozisa kukaNkulunkulu, nangokusindisa Kwakhe iJerusalema.

Phambi kwazo zonke izizwe, uNkulunkulu uveza ingalo Yakhe engcwele, uvela njengoba enjalo ngokweqiniso.

Abantu emhlabeni, bonke babona insindiso kaNkulunkulu.

Uthando Lwakho olukhulu lusihlanganisile,

Izwi lakho elingcwele lisihlaba lisihlikize.

Nkulunkulu uSomandla! Ukubonga akuze kuwe, udumo alube Kuwe!

UBaba ophakade, iNkosana Yokuthula, uNkulunkulu wethu ubusa njengeNkosi phezu kwakho konke!

Besuka esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu uSomandla,

oMoya abayisikhombisa bathunyelwa emabandleni yonke indawo.

Izimfihlakalo Zakho ziyembulwa. Ubusa esihlalweni sobukhosi Sakho senkazimulo.

Ngobulungiswa nokulunga, uqinisa umbuso Wakho.

Zonke izizwe ziyakhothama phambi Kwakho.

UNkulunkulu uSomandla, uvela njengoba enjalo ngempela.

Abantu emhlabeni, bonke babona insindiso kaNkulunkulu.

Uthando Lwakho olukhulu lusihlanganisile,

Izwi lakho elingcwele lisihlaba lisihlikize.

Nkulunkulu uSomandla! Ukubonga akuze kuwe, udumo alube Kuwe!

UBaba ophakade, iNkosana Yokuthula, uNkulunkulu wethu ubusa njengeNkosi phezu kwakho konke!

Ubumnyama bemboza wonke amazwe, bemboza bonke abantu.

Kodwa Nkulunkulu uvela ukhanyise ukukhanya kwakho phezu kwethu, inkazimulo Yakho ivela kithi.

Zonke izizwe nawo wonke amakhosi eza ekukhanyeni Kwakho.

Uphakamisa amehlo Akho ukubheka eduze Kwakho.

Amadodana Akho asondela Kuwe esuka kude.

Namadodakazi akho nawo ayeza, ephethwe ezingalweni Zakho.

Usiholela endleleni eya embusweni Wakho.

Abantu emhlabeni, bonke babona insindiso kaNkulunkulu.

Uthando Lwakho olukhulu lusihlanganisile,

Izwi lakho elingcwele lisihlaba lisihlikize.

Nkulunkulu uSomandla! Ukubonga akuze kuwe, udumo alube Kuwe!

UBaba ophakade, iNkosana Yokuthula, uNkulunkulu wethu ubusa njengeNkosi phezu kwakho konke!

Ngenhliziyo emsulwa, enokuthula, nokwethembeka,

sibheka Kuwe, sifakazela Wena, siphakamisa Wena, sihubela Wena indumiso.

Sizibumbela ekuzwaneni okuhlangene.

Senze labo obajabulelayo, abafanele ukusetshenziswa Nguwe.

Mayenziwe intando Yakho emhlabeni, ngaphandle kokumiswa yinoma yimaphi amandla.

Uxegise amaxhama amakhosi,

ukuze amasango amadolobha awo avulwe futhi angaphinde avalwe Kuwe.

Ngoba ukukhanya kwenkazimulo Yakho sekuvelile kukhanya.

Nkulunkulu uSomandla! Ukubonga akuze kuwe, udumo alube Kuwe!

UBaba ophakade, iNkosana Yokuthula, uNkulunkulu wethu ubusa njengeNkosi phezu kwakho konke!

Nkulunkulu uSomandla! Ukubonga akuze kuwe, udumo alube Kuwe!

UBaba ophakade, iNkosana Yokuthula, uNkulunkulu wethu ubusa njengeNkosi phezu kwakho konke!

Okwedlule:UNkulunkulu USomandla, UNkulunkulu Wangempela Okhazimulayo

Okulandelayo:UNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe EMpumalanga

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

   I Uyawazi yini umthwalo, umsebenzi nokuthunywa okusehlombe lakho? Sikuphi isenzakalo esingokomlando wakho wokuthunywa? Uyoba kanjani ngumphathi …

 • Woza eSiyoni Ngokudumisa

  1. Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile. Woza eSiyoni ngokudumisa. Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala…

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…

 • UNkulunkulu Ubeka Ithemba Lakhe Ngokuphelele Kumuntu

  I Kusuka ekuqaleni kuze kube namuhla, yisintu kuphela esibe nendlela yokukhuluma noNkulunkulu, sixoxe noNkulunkulu. Phakathi kwazo zonke izidalwa, zon…