Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

"Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade" Thanda uNkulunkulu Ngenhliziyo Yami Yonke

Uchungechunge Lwamavidiyo Omculo   1025  

Isingeniso

Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade

I

O Nkulunkulu! Amazwi aKho angibuyisele Kuwe.

Ngiyakwamukela ukuqeqeshwa embusweni waKho imini nobusuku.

Ngokuvivinywa kaningi nangezinhlungu, ngezinsizi eziningi.

Izikhathi eziningi ngichiphiza izinyembezi futhi ngizizwa ngihlabekile enhliziyweni,

futhi izikhathi eziningi ngiye ngawela esicuphweni sikaSathane.

Kodwa awukaze ungishiye.

Uye wangihola ebunzimeni obuningi, wangigcina ezingozini eziningi.

Manje ngiyazi ukuthi ungithandile.

II

O Nkulunkulu! Ungiholele ekuphileni okusha.

Ngijabulela amazwi aKho, ngiyiqondile intando Yakho.

Amazwi aKho ayangahlulela futhi angijezise, futhi ahlanza ukonakala kwami.

Ekuvivinyweni ngiye ngafunda ukulalela Wena.

Ukukhula ezwini likaNkulunkulu, ngiye ngazi uNkulunkulu.

Ngizimisele ukwenza umsebenzi wami ukuze ngifakaze futhi ngikukhazimulise.

Ngizokuthanda ngaso sonke isikhathi.

Kungakhathaliseki ukuthi ngiyabusiswa noma ngiyaqalekiswa, ngizokujabulela ukuba semuseni waKho.

Ngizokunika uthando lweqiniso, futhi ngeke ngikulindise.

Ngizokunika uthando olumsulwa, futhi ngicela ulujabulele uthando lwami.

Ngizokunika lonke uthando lwami, futhi ngikwenze uluthole uthando lwami.

Ngizokuthanda ngaso sonke isikhathi; ukukwanelisa kuyisifiso sami.

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.