Kubaluleke Kakhulu Ukulalela Umsebenzi KaMoya ONgcwele

March 08, 2018

UXiaowei Edolobheni laseShanghai

Esikhathi esithile esadlula, yize noma njalo ngangithola intshisekelo kanye nomhlomulo lapho udade engangisebenza naye abelana nami ukukhanyiseleka akutholile ngenkathi edla futhi ephuza izwi likaNkulunkulu, ngangiphinde futhi njalo ngibe nomuzwa wokuthi uyabukisa. Ngangiye ngizicabangele ngithi, “Uma ngimphendula manje ave ngizobe ngivumelana naye kukho konke? Ngaleyo ndlela, ngeke na ngibukeke njengomncinyane kunaye?” Ngenxa yalokho, nganqaba ukuveza eyami imibono noma ukuphawula uma sixoxa nganoma yimiphi imicabango ayabelana nami ngayo. Kwathi ngokunye, udadewethu, ethole ukukhanyiseleka ngokudla nokuphuza indima ethile yezwi likaNkulunkulu, wabona ukuthi kwakukhona okungalungile ngesimo sethu futhi wangibuza ukuthi ngingathanda na ukuhlanganyela naye sixoxe ngaleyo ndima yezwi likaNkulunkulu. Uthe nje eqeda kungicela, yonke le micabango nemizwa yomhawu yavuka yema ngezinyawo: “Ufuna nje ukufakaza kuwena, ufuna umuntu ozokulalela ngenkathi ushumayela. Ngingahlanganyelelani ngixoxe nawe?” Ngaze ngabalekela nomhlangano okwakufanele sibe nawo ukuze nje kungadingeki ngimlalele. Emva kwesikhashana, ngangizwa nginomthwalo omkhulu enhliziyweni yami, ngangazi ukuthi kwakukhona okungalungile esimweni sami, kodwa ngingakwazi ukucabanga indlela elungile yokusombulula le mpi engaphakathi kimina. Into engangingayenza nje ukuzinikela ngokugcwele emisebenzini yami, ngidle futhi ngiphuze izwi likaNkulunkulu, ngiphinde ngicule amahubo ukuze ngizithikazise kule mizwa engemihle. Noma kunjalo, noma nini lapho kwakufanele ngibhekane nesimo leso, leyo nkohlakalo efanayo yayivuka ime ngezinyawo enhliziyweni yami—izinto zaziya ngokuya ziba zimbi, zingabi ngcono—futhi ngangingazi nokuthi ngangizokwenzani ngalokhu.

Ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo, saba nokuhilizisana nodadewethu ngesikhathi sixoxa. Udadewethu lo wathi: “Kamuva nje selokhu uthulile kakhulu ngesikhathi sihlanganyele, kukhona okusengathi akuhambi kahle ngawe kamuva nje.” Ngezwa lawo mazwi sengathi isibhakela esiswini, kodwa phela ukuze ngingabonakali ngihluliwe ngaphika ukuthi kwakukhona inkinga. Ngaleso sikhathi kimina kwakubonakala sengathi udadewethu lo wayezikhukhumalise kakhulu: Kwakungathi wayevele akhulume ngaphandle kokucabangela isithunzi sami futhi ngabona sengathi wayengibukela phansi. Yonke imicabango emibi yokonakala yangifikela yelekanyana. Ngenkathi ngizama ukudlubulunda, kungale nkathi umoya waba ugcwala ubumnyama; ngase ngingasaxhumene noNkulunkulu. Ngizizwa ngiphelelwe Amandla, ngaguqa phambi kukaNkulunkulu ngacela ukuba angikhanyisele ngisibone kahle isimo sami. Phakathi nomkhuleko, izwi likaNkulunkulu lafika kimina: “Labo ababona umsebenzi woMoya oNgcwele njengomdlalo abanangqondo!(“Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Emva kwalokho, ngaphinde ngahlangabezana nale ndima elandelayo: “UMoya oNgcwele akasebenzi nje kuphela kumadoda athile asetshenziswa nguNkulunkulu, kodwa ikakhulukazi ebandleni. Kungenzeka asebenze kunoma ubani. Angasebenza kuwena manje, bese emuva kokuthi usumuzwile, angasebenza komunye emva kwalokho. Landela ngokushesha; lapho ulandela eduze ukukhanya kwamanje, yilapho impilo yakho ingakhula khona. Noma ngabe uluhlobo luni lomuntu, uma nje uMoya oNgcwele usebenza kuye, yenza isiqiniseko sokuthi uyalandela. Yamukela izinto azizwile ngalokho okuzwile ngokwakho, futhi uzothola izinto eziphakeme kakhulu. Ngokwenzenjalo uzothuthuka ngokushesha okukhulu. Lena indlela yokupheleliswa komuntu nendlela impilo ekhula ngayo. Indlela yokupheleliswa itholakala ngokulalela kwakho umsebenzi kaMoya oNgcwele. Awazi ukuthi uNkulunkulu uzosebenza ngomuntu onjani ukukuphelelisa, nokuthi uzosebenza ngamuphi umuntu, isigameko, noma into ukukulethela inzuzo nokukusiza ukuthi uthole ukuqondisisa okuthile. Uma ukwazi ukuhamba kulo mgudu olungile, lokhu kukhombisa ukuthi kunethemba elikhulu lokuthi upheleliswe uNkulunkulu. Uma ungakwazi ukwenzenjalo, lokhu kukhomba ukuthi ikusasa lakho lifiphele futhi limnyama(“Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngifunda le ndima, kwangicacela ngingalindele: Sonke lesi sikhathi benginqaba umsebenzi kaMoya oNgcwele! Kulezi zinsuku, udadewethu usethole kaningi ukukhanyiseleka ekudleni nasekuphuzeni izwi likaNkulunkulu, unomthwalo ngomsebenzi wakhe kanye nempilo yabanye, futhi uyakujabulela ukweseka nokusiza abanye; kusobala ukuthi uMoya oNgcwele uyasebenza ngaye. Kufanele ngithobele umsebenzi kaMoya oNgcwele futhi ngamukele ukusizwa, kodwa kunalokho ngabuka udadewethu njengomuntu ogabisayo, ngicabanga ukuthi ufuna kuphela ukukhombisa ukuthi ungcono kangakanani kunabanye. Ngenxa yalokho, ngenqaba ukukhanyiseleka kwakhe, futhi ngenqaba ukuhlanganyela naye. UNkulunkulu wayesebenza ngalo dadewethu ukuze angikhombise isimo sami futhi angisize kodwa konke engakwenza ukumthela ngomhawu ngicabangele kabi futhi ngimthathe njengesitha sami. Uma ubheka ngaphandle, kubukeka sengathi lokhu kwakuwukushayisana nje kwemibono phakathi kwami nodadewethu lo, kodwa eqinisweni bengilokhu ngiziqhatha noNkulunkulu! Ingabe nganginganqabi futhi ngala umsebenzi kaMoya oNgcwele? Ngaze ngazikhukhumeza, futhi nganenkani! Ukuze ngibambe isithunzi sami nesikhundla emphakathini, nganqaba ukuzehlisa mina ukuze ngithole usizo lwakhe ngaze ngamkhiphela eceleni, ngamgwema futhi ngehlulela nokuhlanganyela kwakhe! Akukho nentwanyana yokuhluzeka kwengqondo noma ubuntu kimina! Ngalesi sikhathi, ngabona ukuthi bengingaphili ngokulalela nokwesaba uNkulunkulu, angilithandanga iqiniso futhi ngangiyimpumputhe ngingawuboni umsebenzi oyigugu kaMoya oNgcwele kudadewethu. Kunalokho, ngabeka esami isikhundla nokuziqhenya ngaphambi kwayo yonke enye into. Ngangingavele ngishiye umsebenzi kaMoya oNgcwele kunokuba ngiphoxeke. Ingabe izenzo zami zazehluke kanjani kunalezo zabaholi bezenkolo, bona, ukuze bathole udumo nezikhundla emphakathini, babenqaba futhi baphike uNkulunkulu ngisho noma bazi ukuthi le indlela yeqiniso? Ingabe ngangingeve nje ngifana nabanye abathanda ukuzithokozisa ngeze ngisho labo, njengoba uNkulunkulu asho, ababona umsebenzi kaMoya oNgcwele njengomdlalo? Uma ngibuka emuva, ngiyabona ukuthi uMoya oNgcwele wayengeve nje esebenza kudadewethu, kodwa wayezama nokuba angithuthukise nami, avule amehlo ami futhi ngithole okuthile kule nqubo. Kodwa mina yini engayenza lapho? Ngangizikhukhumeza futhi ngizidla futhi ngenqaba umusa kaNkulunkulu njalo uma enginikeza. Mangaki amathuba angiphutha okuba ngipheleliswe, ngikhanyiseleke futhi ngizuze ukukhanyiseleka emaqinisweni! Bengiyisiwula bo, ngaze ngayisilima!

Ngaleso sikhathi, ngezwa ngisho inzondo enkulu kanye nokulahlwa unembeza ngako konke engangikwenzile, ngakho ngathandaza kuNkulunkulu, “Nkulunkulu, bengiyimpumputhe, ngiyisiwula, futhi ngizikhukhumeza, futhi ngingafanelwe nakancane umsebenzi Wena owenzile kimina noma ukuba ngisindiswe Nguwe. Nkulunkulu, ngiyabonga ngokungihola kanye nokungikhanyisela, ngokungikhombisa ukungazi kwami kanye nobuwula. Ngiyakwethembisa, kusuka manje kuya phambili, noma yimuphi wodadewethu nabafowethu oxoxayo, inqobo uma ekhuluma okuhambisana nezwi likaNkulunkulu noma intando kaNkulunkulu, ngizomlandela, ngimlalele futhi ngimamkele, ngoba lena yindlela ebheke ekukhuleni empilweni yami kanye nophawu lwesibusiso Sakho. Angilaleli nje kuphela umuntu oyedwa, kodwa zonke izinto ezakhayo ezivela Kuwena. Kuyithuba lokwamukela ukusindisa Kwakho. Uma kwenzekile ngangakulaleli noma ngakuhlubuka futhi Wena, ngicela ukuba uthele isijeziso phezu kwami.”

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ukwahlulela Kungukukhanya

UZhao Xia Esifundazweni saseShandong Igama lami nginguZhao Xia. Ngazalelwa emndenini ojwayelekile. Ngenxa yezisho ezifana nalezi “Umuntu...

Leave a Reply

Sithinte nge-Whatsapp