Ukuzazi Wena Ngempela Kuphela Ngokuqonda Iqiniso

March 08, 2018

UWenwen Edolobheni LaseChangchun, Esifundazweni SaseJilin

Ngokombono wami, njalo ngangicabanga ukuthi uma ukwenza izinto kwangaphandle kusabonakala kufanele lapho abantu bengaboni kukhohlakala, khona-ke kwakubhekwa njengokuguquka. Ngakho-ke, nganakisisa kakhulu ukwenza kwangaphandle kukho konke engangikwenza. Ngangikhathalela kuphela ukuthi ukwenza kwami kwakulungile noma cha, futhi kuphela uma ukuziphatha nokwenza kwangaphandle kwakufanelekile, ngangingenankinga. Lapho ngibhekene nokuthenwa, ngangikhathazeka kuphela uma kwakunokuthile okungalungile ngokwenza kwami. Ngangiqiniseka kuphela uma ngiphikiswa ekwenzeni kwami. Ngangingakwamukeli ukuxhumana okwengeziwe ngokubona imvelo yami ekhohlakele. Kamuva, odadewethu nabafowethu bangitshela ukuthi umuntu angaguqula isimo sakhe kuphela ngokwazi imvelo yakhe, nokuthi ngangingayazanga imvelo yami. Ngemva kokulalela amazwi odadewethu nabafowethu, ngaqala ukufunda ukubona imvelo yami. Lapho umuntu ethi, “Lokhu kubonisa ukuzigabisa kubuswa yimvelo yakho yokuzithwala,” ngase ngithi, “O, ngiyazithwala, imvelo yami inokuzithwala!” Omunye wathi, “Lokhu kuziphatha okungavamile nokungalawulwa kubuswa yimvelo yakho embi.” Ngase ngiqhubeka, “O, imvelo yami embi.” Angizange ngicabange ukuthi kwakunzima ukwazi isimo sami kuphela uma ngiphinda izinhlobo zemvelo ezibusa lokhu kuziphatha ngokulandelana kwazo. Uma othile engibuza, “Lokhu kuziphatha kubuswa iyiphi imvelo?” Ngase ngithi, “Ukuzithwala, ububi, isihluku, ubuqili….” Lolu hlobo lwemibuzo nezimpendulo lwalufana nokugcwalisa izikhala ezingenalutho, okwakubonakala kulula kakhulu. Kwagcina ngokuthi odadewethu nabafowethu bangitshele ukuthi ngazi imvelo yami ngokwesilinganiso esikha phezulu. Ngakho, ekuxoxeni kamuva ngokuzibona, ngathi, “Ngizithwele kakhulu, futhi ngokungenamingcele. Ngimubi kakhulu, futhi nginesihluku kakhulu.” Ngacabanga ukuthi ukwengeza ukuthi “kakhulu” ekuziboneni kwami kwangaphambilini kwakuyojulisa ukuqonda kwami. Ngangingacacelwa okushiwo yizimfuneko zikaNkulunkulu ngabantu ukuba babone imvelo yabo, ngakho-ke, lapho ngembula inkohlakalo noma lapho ngibona amazwi kaNkulunkulu embuliwe ngemvelo yomuntu, ngakuqonda kuphela ngokombono wokulandela imithetho; ngangifana nopholi, ophindaphinda amazwi ngokuzibona mina esikhundleni sokuqonda nokwazi ngempela okusuka enhliziyweni. Ngangingazizondi, noma ngangingizwa ukuthi kuyingozi kangakanani. Ngisho nasekuzweni amazwi aqinile avela kuNkulunkulu, angizange ngethuke. Kunalokho, akungikhathazanga, okwenza kwaba nokuguquka okuncane esimweni sami. Ngisho nakuba ngiyisiwula, ngindikindiki, futhi nginezinga eliphansi, uNkulunkulu akangishiyi, kodwa kunalokho, njalo uyangiqondisa futhi angikhanyisele, angihole ukuze ngazi imvelo nengqikithi yami bese ngithola indlela yokuguqula isimo sami.

Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ngahamba nomfowethu ngaya emndenini omusha osamukele. Lapho sixoxa ngemva kokuya lapho, udade osekhulile emndenini osamukele wakhuluma ngendlela odadewethu nabafowethu ayevame ukubamukela ababembula ngayo inkohlakalo; futhi wakhuluma nangemibono yakhe ngabo. Ngemva kokulalela, angizange ngiphendule noma ngikunake ayekusho, futhi angizange ngikhulume ngeqiniso nodade osekhulile. Lena yindlela isikhathi esahamba ngayo. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa, abanye abafowethu ababili ababenza umsebenzi kanye nathi bafika bazohlala nathi izinsuku ezimbalwa. Ngemva kokuba sebehambile, udade osekhulile wakhuluma nathi ngemibono yakhe ngalabo bafowethu ababili, futhi ngaleso sikhathi, ingqondo yami yaphendula: Okuningi kwalokho okushoyo akuhambisani namaqiniso; lokhu konke kuyizinsolo zakho. UNkulunkulu ufuna ukuba odadewethu nabafowethu bathandane futhi basizane. Kufanele ngenze iqiniso futhi ngikhulume iqiniso lokwethembeka kuwe. Ezinsukwini ezimbili ngemva kwengxoxo yethu, udade osekhulile weza kimi futhi wangitshela ukuthi yimiphi imisho yami eyayimkhubile, nokuthi yiziphi izinto engazenza ezamkhuba. Wayikhuluma yonke imicabango yakhe futhi wakhala. Ngibona lokhu, ngacabanga: Usola kakhulu wonke umuntu. Ngalesi sikhathi usola mina. Lokhu akulungile. Kudingeka ukuthi ngikhulume ngokucacile nawe ukuze ungabi nokungisola. Ngakho-ke, ngaba nengxoxo evulekile naye, futhi ngakhomba ngqo imvelo ayeyibonisa kanye nokuziphatha kwakhe kokusola nokwahlulela. Udade osekhulile wabonakala ekwamukela, kodwa wayengenelisekile ngaphakathi. Ezinsukwini ezalandela, wathi unalolu hlobo naloluya hlobo lokugula. Ngibona lokhu, ngacabanga: Awenelisekile ngaphakathi, kodwa wenza sengathi uyakwamukela; ingabe lokhu akusikho ukuzenzisa nokukhohlisa? Kunezifundo ezingafundwa lapho umuntu egula. Kufanele wenze ukuzihlola okuthile, ngokuthi ubusekuguleni okungapheli. Ngokucabanga ngalokhu, ngathola omunye “umthwalo,” okwabangela ukuba ngiphinde ngixoxe nodade osekhulile. Ngamcela ukuba enze ukuzihlola futhi azazi. Nokho, kule ngxoxo, udade osekhulile akazange abukeke kahle. Akazange ngisho azenzise sengathi uyakwemukela. Ngamangala, futhi ngacabanga: Bengikhathalela kakhulu ukuba ngikusize futhi ngaxoxa nawe ngokuphindaphindiwe, kodwa awukwamukeli futhi usola ngisho nami. Ungumuntu ongethembekile kakhulu! Uma ungalamukeli iqiniso, ngubani omunye ongakusiza? Khohlwa, ngeke ngenze lutho, kukuwe. Ngasunduzela kudade osekhulile konke ukugxeka nomthwalo ngicabanga ukuthi wayenobuqili obukhulu; ngangikholwa ukuthi ngingumzalwane olungile owayenza iqiniso, owayezimisele ukusiza odadewethu nabafowethu futhi owayekhathalela intando kaNkulunkulu. Nginjalo, ngangigcwele imibono ngodade osekhulile, futhi wayengeke esaqhubeka nokungilalela.

Ekubhekaneni nale nkinga, kwadingeka ngenze ukuzihlola okuthile: Ingabe nginephutha? Ngangingenzi iphutha ngokusiza udade osekhulile ngobubele lapho ngibona amaphutha akhe. Ingabe kungenxa yokuthi angizange ngethembele kuNkulunkulu? Akunjalo, bengithandaza ngaso sonke isikhathi ngaphambi kokukhuluma nodade osekhulile. Alikho iphutha engilenzile endleleni yami yokwenza izinto, futhi angingakaze ngibe sezimweni ezibucayi njengalesi ngesikhathi ngisiza abanye esikhathini esedlule. Inkinga kufanele ibe kudade osekhulile futhi kungenxa yokuthi akayena ongenacala. Nokho, lapho ngicabanga ngale ndlela, ngazizwa ngikhathazekile. Ngazizwa nginecala ikakhulu lapho ngibona udade osekhulile ehlushwa ukugula kwakhe. Ngangifuna ukumsiza ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yami, nokho, ngangingayazi indlela yokubambisana naye. Njengoba ngangingenakho engangingakwenza, ngaya kuNkulunkulu futhi ngacela usizo Lwakhe. Ngafunda amazwi kaNkulunkulu, “Izindebe zakho zinomusa kunamajuba kodwa inhliziyo yakho yimbi ngaphezu kwenyoka yamandulo, ngisho nezindebe zakho zinhle kunezowesifazane waseLebhanoni, kodwa inhliziyo yakho ayinamusa kunaleyo yowesifazane waseLebhanoni futhi-ke ingefaniswe nobuhle babaseKhenani. Inhliziyo yakho inenkohliso enkulu!(“Nonke Nibabi Kakhulu Ngokwesimilo!” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi avela kuNkulunkulu athinta inhliziyo yami masinyane. Ngazithola sengizihlola ukuthi yini engangiyenzile ngalezo zinsuku kanye nemicabango engemuva kwalokho. Lapho ngizwa udade osekhulile ekhuluma ngokwahlulela kwakhe abanye odadewethu nabafowethu, angizange ngiphendule ngenxa yokucabanga ukuthi akudokwe eligayelwe mina futhi kwakungeke kungivimbe; lapho ngizwa udade osekhulile ekhuluma ngokubandlulula abafowethu ababili engangibazi, angikwazanga ukulinda phambi kokukhuluma naye ngenxa yokuthi kwakungenzeka ukuthi wayebaqonda kabi; lapho ngizwa ukuthi udade osekhulile unemibono ngalokho engangikushilo nengangikwenzile, ngakunaka ngokwengeziwe ukukhuluma naye ngenxa yokuthi kwakungenzeka abe noma namiphi eminye imibono ngami. Ngangithi ngisiza odadewethu nabafowethu ngokuba nobubele nabo. Iqiniso laliwukuthi ngangifuna ukukholisa nokwehlula abanye ngeqiniso, ngibavale imilomo, futhi ngivimbela abanye ekubeni bangehlulele nokuba baphazamise lokho engikuthandayo. Ngicabanga ngokuziphatha kwami, ngabona ukuthi yayingakhathaleli. Kwakungenzeka kanjani ukuthi kube nengqikithi yothando? Uma ngibheka emuva, angizange ngibonise ububele kudade osekhulile kusukela ekuqaleni, noma ngibonise ukumcabangela. Imvelo yami yayinenzondo ngempela! Udade osekhulile waqala ukwamukela izivakashi kusukela engena emndenini kaNkulunkulu. wayengakaze akhiphe nelilodwa izwi lokukhononda. Ngenxa yokuthi wayevame ukusilela ekuyeni emihlanganweni nasekuhlanganyeleni, wayengakakujulisi ahlangene nakho ekuphileni. Nokho, wayezimisele ukufuna nokufunda amazwi kaNkulunkulu kuphela uma ekhululekile. Njengoba wayengakacaciseleki kahle ngeqiniso, wayebheka ukwahlulela odadewethu nabafowethu ngokubadla izithende kanye nokukhuluma ngamaphutha abo njengemithwalo yabo; wayemane enza izinsolo zakhe ngodadewethu nabafowethu njengenkulumo evulekile. Wayengazi ukuthi yikuphi okwakuwukusola kanye nokuthi yikuphi okwakuyihaba, futhi angizange ngibonise noma yikuphi ukumcabangela. Kungakhathaleki okwesiqu sakhe, ngalwa ngokungakhethi uma nje kubandakanya okuthandwa yimi, futhi ngamcindezela ukuba azazi. Ngintula kakhulu ukucabanga! Yisiphi sizathu esingenza ngingavumeli abanye bangahlulele? Ngisho noma abanye bengakhulumi, ingabe indlela engiphila ngayo ayifani nekaSathane? Yonke into engangiyenzile ngangizenzela mina, futhi kwakungokuzivikela mina. Kuphela uma okuthandwa yini kungaphazanyiswa, ngangingenandaba nabanye. Angizange ngibonise ukucabangela ubuthakathaka babanye, noma ngicabangele ukuthi abanye bazokumela yini engikushoyo noma engikushoyo kuzoba nemiphumela engemihle yini. Indlela engangiphila ngayo yayithonywe yisimo sokukhohlakala kukaSathane. Engangikulethe kubantu kwakuwukulimaza nokuhlasela abantu. Abanye bebangakumela kanjani lokhu? Lokho engangikusho nengangikwenza kwenza uNkulunkulu azizwe enengekile, futhi kwenza uMoya oNgcwele wangasebenza kimi. Ngangingenza kanjani ukuze engikushoyo kube nempumelelo?

UNkulunkulu wathi, “Noma ubani angasebenzisa amazwi akhe nezenzo zakhe ukumela ubuso bakhe bangempela. Lobu buso bakhe bangempela, empeleni, buyimvelo yakhe. Uma ungumuntu okhuluma ngokugwegwesa, khona-ke unemvelo engaqondile. Uma imvelo yakho inobuqili, khona-ke indlela owenza ngayo izinto iba nobugebengu, futhi ukwenza kube lula ukuthi ubakhohlise. Uma imvelo yakho iyimbi, kungenzeka amazwi akho ezwakale emnandi, kodwa izenzo zakho ngeke zifihle amaqhinga akho amabi. Uma imvelo yakho inokuvilapha, khona-ke konke okushoyo kuyoba okuhlose ukugwema ukubhekana nomthwalo wokwenza kwakho ngokugcina icala kanye nobuvila, futhi izenzo zakho ziyohamba kancane nangokuzihudula, futhi uyoba nekhono kakhulu ekufihleni iqiniso. Uma imvelo yakho inozwelo, khona-ke amazwi akho azoba nokucabangela, futhi izenzo zakho, nazo ziyovumelana kahle neqiniso. Uma imvelo yakho inokwethembeka, khona-ke amazwi akho nakanjani azoba qotho futhi indlela owenza ngayo izinto izoba nesisekelo, ingabi nalutho olungenza inkosi yakho ingakhululeki. Uma imvelo yakho inenkanuko noma ihahela imali, khona-ke inhliziyo yakho iyovama ukugcwaliswa yilezi zinto, futhi uyokwenza izinto eziphambukile, nezinokungcola, ungaqondile, okuyokwenza abantu bangazikhohlwa kalula neziyokwenyanyisa abantu(“Inkinga Enkulu: Ukukhaphela (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Emazwini kaNkulunkulu, ngabona ukuthi indlela abantu abezembula nabaphila ngayo izimpilo zabo ibuswa yimvelo yabo. Uhlobo lwemvelo yangaphakathi ngokungenakugwemeka luyonquma isimo esiboniswa ngaphandle. Uma kunokuthile okubi ngaphakathi, khona-ke ukuziphatha kuzobuswa yimvelo embi, futhi ngeke size sibonise umusa. Lapho inhloso yami yokukhuluma nodade osekhulile yayingalungile, okwakungibusa ngaphakathi kwakungeyena uNkulunkulu, iqiniso noma izinto ezinhle, kodwa kunalokho kwakunguSathane. Indlela engangiphila ngayo yayiwumfanekiso kaSathane. Ngakho, ukukhuluma kwami kwakungeke kuzuzise abanye. Ukube ngangihlangabezane nalolu hlobo lwento esikhathini esedlule, ngangiyogxila ezenzweni zangaphandle; ngangiyocabanga ukuthi angiliholanga ibandla, ukuthi ngangingenzi kahle ekukhulumeni nabanye, futhi ngangiyofuna izizathu eziningi zokungabi necala. Kwaze kwaba namuhla lapho ngabona khona ukuthi izenzo zangaphandle azifezi indima ebalulekile, kodwa kunalokho ukuthi inhliziyo ingabe ilungile yini noma cha. Kubalulekile ukubona ingqikithi yangaphakathi. Ngokwesibonelo, uma othile ethanda ngempela omunye umuntu, uyobheka futhi anake lokho akuthandayo ngehliziyo yakhe, futhi ekugcineni uyoveza uthando lwakhe ngaye futhi amenze ukuba uluzwe. Ukuba ngangithanda odadewethu nabafowethu ngaphakathi, ngangiyonaka kakhudlwana futhi ngibonise uzwelo olwengeziwe ngobunzima babo futhi ngicabangele imizwa yabo, bese ngithatha isinyathelo esifanele futhi ngisebenzise ulimi namazwi afanele ekukhulumeni nabo. Ngisho noma ngangingazixazululi izinkinga zabanye, ngangingeke ngibalimaze. Ngenxa yokuthi alukho uthando ngaphakathi kwami, lokho engikuvezayo ububi, ngisho noma izinto engizenza ngaphandle zizinhle futhi zilungile. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyasithanda isintu, akunendaba ukuthi wenzani, kuyisambulo kanye nokubonakaliswa kothando. UNkulunkulu wathi, “Inhloso yokusho kukaNkulunkulu lezi zinto ngeyokuguqula nokusindisa abantu. Kungokukhuluma ngale ndlela kuphela lapho ekwazi khona ukuthola imiphumela ebaluleke kakhulu. Kumele ubone ukuthi izinhloso zikaNkulunkulu ezinomusa zihlelwe ngokuphelele ukuba zisindise abantu futhi konke ezikuvezayo uthando lukaNkulunkulu. Kungakhathaleki ukuthi ukubuka ngasohlangothini lokuhlakanipha emsebenzini kaNkulunkulu, ohlangothini lwezinyathelo namaphethini omsebenzi kaNkulunkulu, ohlangothini lobude besikhathi somsebenzi noma ukunemba kwamalungiselelo nezinhlelo—konke kuveza uthando Lwakhe. Ngokwesibonelo, abantu bonke banothando lwamadodana namadodakazi abo futhi ukuze bavumele izingane zabo zihambe endleleni efanele, bonke bafaka amandla amaningi. Lapho bethola ubuthakathaka bezingane zabo, bakhathazwa ukuthi uma bekhulumela phansi, izingane zabo ngeke zilalele bese zingakwazi ukuguquka, futhi bayakhathazeka ngokuthi uma bekhuluma ngokuqine ngokwedlulele, bayolimaza ukuzethemba kwezingane zabo bese izingane zingakwazi ukukumela lokho. Ngakho, konke lokhu kwenziwa ngaphansi kwethonya lothando futhi kuthatha ukuzimisela okuningi. Nina eningamadodana namadodakazi kungenzeka ukuthi niluzwile uthando lwabazali benu. Akubona kuphela ubumnene nokucabangela okuwuthando, kodwa nangaphezu kwalokho, ukusola okuqinile kuwuthando. UNkulunkulu ikakhulu ungaphansi kwethonya lothando lwesintu futhi ungaphansi kwesibophezelo sothando. Ngakho, wenza konke angakwenza ukuze asindise abantu abakhohlakele. Akabhekani nabo ngokukha phezulu nje, kodwa wenza izinhlelo eziqondile, ezisekelwe esinyathelweni. Ngokwesikhathi, indawo, iphimbo lezwi, indlela yokukhuluma, nobungako bomzamo owenziwe…, ungathi konke kwembula uthando Lwakhe, futhi kuchaza ngokwanele ukuthi uthando Lwakhe lwesintu alunamkhawulo futhi alunakuqhathaniswa. Futhi abantu abaningi basho amazwi okuvukela lapho besovivinyweni lwabenzi bomsebenzi futhi bekhononda. Kodwa uNkulunkulu akangeni ekuphikisaneni ngalezi zinto, futhi ngokuqinisekile akabajezisi abantu ngalokhu. Ngenxa yokuthi uthanda abantu, uthethelela konke. Ukuba ubenenzondo nje kunothando, khona-ke ubeyobalahla abantu ngaphambi kwalokhu. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu unothando, akasusi mpikiswano, kodwa uyabekezela, futhi uyakwazi ukubona ubunzima babantu. Lokhu kungukwenza ngokuphelele konke ngaphansi kwethonya lothando(“Uyaluqonda Uthando LukaNkulunkulu Lwesintu?” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu). Ingqikithi kaNkulunkulu iwuthando, ngakho ukubonakaliswa kukaNkulunkulu nakho kuwuthando. Uthando lukaNkulunkulu ngabantu aluboniswa ngomlomo, kodwa lubonakaliswa ngokoqobo emsebenzini Wakhe, kuzo zonke izinyathelo zomsebenzi Wakhe, kanye nasezindleleni zomsebenzi Wakhe. Ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani nokuthi nini kumuntu ngamunye, yibaphi abantu, izinto noma izehlakalo azihlelela yena nokuthi uyomcwenga isikhathi eside kangakanani, konke kubonisa ukuhlela okunembayo nomzamo wenkuthalo kaNkulunkulu. Wonke umsebenzi ongokoqobo kaNkulunkulu ubonisa uthando Lwakhe olumsulwa ngabantu bonke. UNkulunkulu uthanda abantu kuze kube sezingeni lokuthi usebenzisa onke amandla akhe ukusisindisa, ubekezelela ukungamqondi ngokuyikho kwethu nokumphikisa, futhi ubekezelela aphinde athethelele ubuwula nokungazi. Konke lokhu kwenza ngibone ubukhulu nokuhlonipheka kukaNkulunkulu. Uma kuqhathaniswa, lokho engikuphilile kuyisimo sobusathane esibi nesenyanyekayo. Ekuboneni konke lokhu, ngabelana ngokuvulekile lezi zinto ezimbi ezisenhliziyweni yami nodade osekhulile. Lokhu kuhlukana phakathi kwethu kwasuswa ngokungaqondakali. Ngibonga uNkulunkulu ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yami. Udumo malube kuNkulunkulu.

Phambilini, ukuzazi kwami kwakungamagama nje. Kwakuwulwazi engangilufunde ngokulucula, futhi ngangingayazi imvelo yami ngokokwambulelwa kwami amazwi kaNkulunkulu. Ngiyakuqonda namuhla ngenxa yokuhlangenwe nakho kwami. Lapho umuntu ekhohlakaliswe uSathane, imvelo yakhe iba yimvelo kaSathane. Kungakhathaleki inkulumo, isenzo, noma imicabango, konke kubuswa yimvelo yobuntu. Umuntu angabhekana nesimo sakhe sokukhohlakala futhi kancane kancane asiguqule, uma kuphela eyibona imvelo yakhe. Uma umuntu engenalo ulwazi ngemvelo yakhe, angabhekana kuphela ngokungazi nokubuswa yimvelo kaSathane futhi avukele bese emelana noNkulunkulu—ingasaphathwa eyokuthi ngeke aguqule isimo sakhe. Kusukela manje kuye phambili, ngizoguqula izindlela ezimbi ebengizisebenzisa ngaphambili zokunaka kakhulu izinto ezenziwa ngaphandle. Ngizozama ukungazikhathazi ngezinto ezenziwa ngaphandle, futhi ngeke ngisekele ukwazi imvelo yami ekulandeleni imithetho. Ngokwethembeka nangobuqotho ngizokwemukela ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu, ngizoyazi imvelo yami, futhi ngibone ngempela imvelo yami ngezambulo zamazwi kaNkulunkulu ukuze ngiguqule isimo sami ngokushesha okunokwenzeka, bese ngisindiswa uNkulunkulu.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Sithinte nge-Whatsapp