Isizathu Sangempela Sokuba Buthuntu Emsebenzini

March 08, 2018

UXinyi edolobheni laseXi’an, esiFundazweni saseShaanxi

Ekuvakasheleni kwami amabandla kwakamuva, ngizwe kaningi abaholi nabasebenzi bethi abanye abantu, emva kokuhlanganyela nami, baba ngabalandulayo, ababuthakathaka nabaphelelwe ugqozi lokuqhubeka nokufuna. Abanye babona sengathi kuyinselele engaphezu kwamandla ukukholwa kuNkulunkulu futhi bangamqondi kahle uNkulunkulu. Abanye bathe isimo sabo besilungile ngaphambi kokuhlangana nami, kodwa emva nje kokungibona, bazizwa benengcindezi enkulu futhi bengakhulekile. … Ngithe uma ngikuzwa konke lokhu, inhliziyo yami yajabha kakhulu, futhi ngazizwa ngiphathwe kabi kakhulu—njalo uma ngiyohlanganyela nabo bengiye ngihlale izinsukwana ezimbalwa, futhi, ukuze ngisombulule izinkinga zabo, ngibaphenyele futhi ngibatshele amazwi amaningi kaNkulunkulu, ngikhulume kuze kome umlomo, kuso sonke leso sikhathi ngizitshela ukuthi imizamo yami ilethe imiphumela emihle. Angikaze ngicabange ukuthi izinto zingaphenduka zibe nje. Kwenzeke kanjani lokhu? Ngaba nalo mbuzo emicabangweni yami ngenkathi ngikhuleka kuNkulunkulu, “O Nkulunkulu, nakanjani yimina osephutheni ngalokhu okwenzekile. Ngicela ukuholwa Nguwe, ukuze ngikwazi ukubona kahle amaphutha ami. Ngizimisele ukwamukela ukukhanyiselwa Nguwe.”

Emva kokuqeda umthandazo wami, ngaqala ukubheka emuva esikhathini sami ngihlanganyele nabazalwane nodade bami: Uma bezwakalisa izinkinga zabo zasemsebenzini bengiye ngicubungule ngicombulule isimo sabo semvelo sokuzidla, ngithi konke ukuzidla kwabo nakanjani kwakuzothola ukujeziswa. Uma ngibona ukuthi kuqhamuka izinkinga enqubweni yokhetho, bengiye ngisho ukuthi ukukhetha abantu abangafanele kungabamba kanjani ibandla lingakwazi ukuya phambili kuphinde kulimaze izimpilo zabazalwane nodade. Ngale ndlela, uNkulunkulu angaze asizonde bese sizithola sesikhishelwe ngaphandle. Ngenkathi ngibona abazalwane nodade bedembesela emsebenzini, bengiphakamisa abantu abathile ababexoshiwe njengezibonelo. Ngibatshele ukuthi basebenzisa amacebo okukhohlisa kanye nokuthi lokhu kungukukhaphela uNkulunkulu. Uma bengashintshi indlela abenza ngayo izinto, isiphetho sabo sasiyofana nesabantu ababehlulekile. Uma bengazimisele ukufafaza ivangeli, bengiye ngixoxe ngokuthi izenzo ezinjangalezo zazimvukela futhi zimphika uNkulunkulu. … O Nkulunkulu! Ingabe ngangilisebenzisa ndlelani iqiniso ukuze ngisombulule izinkinga zabo? Phela ngangibesabisa nje! Ngaphansi kokuholwa uNkulunkulu, ngacabanga ngendima elandelayo yentshumayelo, “Ukusebenza ngokuhambisana nentando kaNkulunkulu kudinga ukuthi kukho konke futhi namayelana nezindaba kufanele simphakamise uNkulunkulu, sifakazele uNkulunkulu, sitshele abantu ngentando kaNkulunkulu, sitshele abantu ngokucelwa nguNkulunkulu, futhi sivumele abanye benze ngendlela ehambisana namazwi kaNkulunkulu. Akufanele senze abantu benze ngokuhambisana nemigomo, imithetho nezisho zabantu. Ukukhuluma kwakho kufanele kwenze abantu bakwazi ukuza phambi kukaNkulunkulu bathobele intando yaKhe, benze ngokusho kwezwi likaNkulunkulu futhi, ekugcineni, bamazi futhi bamthobele uNkulunkulu” (Encwadini ethi Ukuhlanganyela Okuvela Kongaphezulu). Kulesi sikhathi, ngafikelwa isambulo engangingasilindele. UNkulunkulu uphathisa abaholi umsebenzi wokuphakamisa uNkulunkulu, ukufakazela uNkulunkulu, nokutshela abantu ngentando nezicelo zikaNkulunkulu, ukuvumela abanye ukuba benze ngokuhambisana nezicelo zikaNkulunkulu, ukuvumela abanye ukuba benze ngokuhambisana nezicelo zikaNkulunkulu, bese ekugcineni, bakwazi ukuqonda nokumlalela uNkulunkulu. Ukuzama ukusombulula izinkinga zabazalwane nodade, noma kunjalo, mina angizange ngivame ukukhuluma ngezicelo zikaNkulunkulu, intando Yakhe noma akulindele Yena. Futhi angivamanga ukusebenzisa iqiniso lapho ngixoxisana nabazalwane nodade ngezimo zabo. Kunalokho, ngangilokhu ngicombulula imvelo yabo nendlela ababenza ngayo. Ngangilokhu ngibakhumbuza ngemiphumela engase yenzeke ngenxa yezenzo zabo ukuze ngibesabise. Lokhu kwadala ukuba abazalwane nodade bami bangakwazi ukuyibona intando kaNkulunkulu, bangabi nakho ukuqonda kwabo kweqiniso futhi bangakwazi nokubona inhloso enhle yensindiso kaNkulunkulu nothando Lwakhe kuso isintu. Ngenxa yalokho, baphila kuzo zonke izinhlobo zezimo ezingavamile. Kwaba lapho kuphela lapho ngabona khona ukuthi selokhu ngenza ngobumpumputhe bami ngithobela okufunwa yimina. Bengingamlaleli uNkulunkulu! Ngokuhola kwami odade nabafowethu ngale ndlela, angizange nje ngigcine ngokungakwazi ukubasiza ukuqonda nokulalela uNkulunkulu, kodwa empeleni ngaba yimbangela yokuthi bangaqondi futhi baphambane kakhulu noNkulunkulu. Ngale ndlela, baya ngokuya behlehla kuNkulunkulu benza iziphambeko eziningi nakakhulu. Ngale kokuthi ngasombulula izinkinga zodade nabafowethu njengokusho kwezwi likaNkulunkulu futhi yonke into engangiyisho yayiyiqiniso, kodwa empeleni, ngangingasebenzi ngendlela eyakhayo. Empeleni, engangikwenza kwakuyize leze. Le ndlela yokusebenza ingaba ngelimaza kakhulu emsebenzini webandla. Kwaba yilapho-ke lapho ngabona khona ukuthi indlela engcono kakhulu yokweseka abazalwane nodade kwakungukubavumela baqonde intando kaNkulunkulu ngezwi likaNkulunkulu, babone inhloso enhle yensindiso kaNkulunkulu, bawazi umongo wempilo yabo nemvelo futhi, ngokwenza lokho, bafunde ukuzizonda bona, benze njengokwezicelo zikaNkulunkulu futhi, ekugcineni, bathole ukumazi nokumlalela uNkulunkulu. Le yincazelo yangempela yokusebenza ngokuhambisana nentando kaNkulunkulu futhi yilolu hlobo lokusebenza kuphela oluhambelana nentando kaNkulunkulu.

Ngidlulisa ukubonga kuNkulunkulu ngokuba angikhombise isizathu sangempela sokuba umsebenzi wami ungahambi ngempumelelo. Emva kwalokho, ngasebenza ngiqaphele ukudlulisa intando nezicelo zikaNkulunkulu ezimweni zabazalwane nodade bami. Ngaxoxa ngokuthi kungani uNkulunkulu efuna benze ngendlela ayeyicelile, ukuthi izinhloso Zakhe ezinhle ezimpilweni zabo zazihloseni nokuthi mphumela muni ayewulindele. Ngaphinde ngadingida ukuthi bangasebenza kanjani noNkulunkulu ukuze bahambisane nentando yaKhe. … Emva kokuxoxisana ngale ndlela, ngabona ngokweqiniso izibusiso zikaNkulunkulu: Abafowethu nodade baqala ukuqonda intando kaNkulunkulu nokufakaza ngensindiso kaNkulunkulu. Baqala ukuqonda ukuthi inani elakhokhwa uNkulunkulu elikhokhela umuntu lalingaphezu kokuqondwa. Baqala ukuqonda isimo sabo semvelo sokuhlubuka, bazimisela ukufuna iqiniso futhi bakhuthazeka ukugcwalisa izibopho zabo.

Njengoba amaphuzu ayezambula, ngaba nomuzwa ojulile wothando lukaNkulunkulu lweqiniso ngokwemvelo. Ngenkathi ngisebenza ngokwentando yami, ngibalekela uNkulunkulu ekumsebenzeleni kwami, uNkulunkulu waphangisa wangambulela ukusilela kwami nokungahambi kahle kwami kuYe wabe eselungisa wonke amaphutha emsebenzini wami. Kungenjalo, angazi ukuthi izenzo zami bezizobaholela kuphi abafowethu nodade bami noma bengizobagcina bethumbekile isikhathi esingakanani. Nkulunkulu Somandla, ngiyabonga ngomsebenzi Wakho oliqiniso nomuhle, owangisiza ngabona izenzo Zakho ezimangalisayo nensindiso owayiletha kimina. Kusukela manje kuya phambili, ngiyafunga ukuphinda kabili eqinisweni nokusebenza kanzima kakhulu ukugcwalisa izicelo Zakho, ukuze ngifune ngiphinde ngiqonde intando Yakho futhi ngikwazi ukuthola amandla okusebenza ngokwesifiso Sakho kuzo zonke izinto, ukusebenza ngokuhambisana nentando Yakho.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Okulele Emuva Kwamanga

UXiaojing Edolobheni laseHeze, esiFundazweni saseShandong Ngesikhathi ngasinye ngabona amazwi kaNkulunkulu esitshela ukuba sibe ngabantu...

Ukuzalwa Kabusha

UYang Zheng Esifundazweni SaseHeilongjiang Ngazalelwa emndenini ompofu wasemaphandleni owawusemuva ngokucabanga. Ngangizidla kusukela...

Sithinte nge-Whatsapp