EZwini LikaNkulunkulu USomandla, Ngithole Indlela Yami Yempilo

November 06, 2018

UNovo ePhillippines

Igama lami nginguNovo, ngingumFiliphi. Kusela ngisemncane, ngangikholwa uNkulunkulu nomama wami. Ngangiya enkonzweni nabafowethu nodadewethu siyolalela izintshumayelo. Nakuba ngangikholwa yiNkosi iminyaka eminingi, ngangizizwa sengathi angikholwa. Ngaphakathi enhliziyweni yami, usuku lonke, ngangiye ngicabange ukuthi ngingayihola kanjani imali eningi ngiphile impilo engcono. Ngaphezu kwalokho, ngangike ngiye kophuza nabangani. Uma ngike ngaba nemali eningi, ngiyohamba ngiye kogembula. Nakuba ngangazi ukuthi engikwenzayo kumbi ngangimane ngithandaze ngithi ngizoziyeka lezi zenzo zami ezimbi kodwa ngingakwenzi lokhu engikushoyo. Ngale ndlela, ngangilokhu ngiqhubeka ngehla. Ngangingathandazi ngeqiniso kuNkulunkulu. Isonto ngalinye, ngangimane nje ngithandaze imithandazo elula ngokungazimiseli. Kwesinye isikhathi, ngangizizwa nginexhala ngoba ngangazi ukuthi uma iNkosi ibuya, iyokwahlulela izenzo zawo wonke umuntu. Uyonquma ukuthi umuntu uya ezulwini noma uya esihogweni. Ngazizwa ngingowehlile nokuthi uNkulunkulu ngeke angithethelele. Emva kwesikhathi ngashadelwa ngaba nabantwana. Konke engangikucabanga kwakuwunkosikazi wami nabantwana bami. Uma ngicabanga ngokholo lwami ngangivele ngikuzibe nje emqondweni wami.Ukuze nginikeze abantwana bami ikusasa elingcono nokuthi ngikwazi ukuthi ngicebe, nganquma ukushiya izwe lami ngiyofuna umsebenzi. Ekugcineni, ngafika eTaiwan. Nakuba sengiwutholile umsebenzi angiyintshanga indlela yami endala yokuphila. Ngesikhathi sami sokuphumula, ngangiye ngiyophuza futhi sicule nozakwethu. Ngangiphila impilo yomuntu ongakholwa.

Ngonyaka wezi-2011, ngasebenza njengomshiseli embonini yaseTaiwan. Ngolunye usuku ngonyaka wezi-2012, omunye uzakwethu wangibuza ukuthi ngiwumKhatholika yini, ngavuma ngathi nginguye. Emva kwesikhashana wangimemela eMiseni ebandleni lakhe. Kwathi, ngelinye iSonto ekuseni, entathakusa, afike embonini ezosithatha asiyise emzini womunye umngani wakhe. Lapho, ngahlangana noMfowethu uJoseph. Wangibuza wathi, “Mfowethu, ukulindele yini ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu?” Ngaphendula ngathi ngikulindele. Waphinde wangibuza futhi, “Uyawazi umsebenzi iNkosi uJesu eyowenza mhla ibuya?” Ngaphendula ngathi, “Iyohlala esihlalweni sobukhosi esimhlophe, yahlulele isintu lonke, ihlukanise abantu ngamaqembu ehlukene. Emva kwesikhathi, uNkulunkulu uyonquma, kusekelwa ekuziphatheni nakwimisebenzi yomuntu ngamunye ukuthi umuntu uyoya ezulwini noma kwalasha.” UMfowethu uJoseph waqhubeka wangibuza wathi, “Ukuba besikutshela ukuthi iNkosi uJesu isivele isibuyile futhi yenza umsebenzi wokwahlulela, ubuzokholwa?” Ngamangala kakhulu uma ngimuzwa esho lokhu. Ngacabanga: Ngabe iNkosi uJesu isibuyile? Kungenzeka kanjani lokho? Ingangasehlulela kanjani thina uma kanti ibisivele isibuyile? Angikaze ngibone isahlulelo phambi kwesihlalo esikhulu sobukhosi esimhlophe! Nokho, angizange ngimbuze le mibuzo ngokusobala ngoba ngangizwa ukuthi isahlulelo sikaNkulunkulu siyimfihlakalo nokuthi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kumuntu akunakulinganiswa. Imibono yami ingangaba ngelungile. Ngezwa kodwa sengathi ngingaqale ngilalele eyabo kuqala imibono. Kunalokho, ngaphendula ngathi, “Akuyona into lena okwamanje engingeke ngiyigcizelele. Qhubekani nikhulume.” Emva kwesikhashana, uMfowethu uJoseph kanye nabanye bangikhombisa iziqeshana eziningi eBhayibhelini ezikhuluma ngomsebenzi wokwahlulela ayowenza mhla ebuya. Mabili amavesi akuleli khethelo anje: “Lowo ongalayo mina, futhi angemukeli amazwi ami, unaye omehlulelayo: izwi engilikhulumile, lona lelo lizomehlulela ezinsukwini zokugcina(Johane 12:48). “Isikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu sesifikile(1 Petru 4:17). Emva kokubuka konke lokhu kuqagela, ngaphokophela ukugxila kulokhu odadewethu nabafowethu ababezokusho. Ngakholwa wukuthi lokho abase babelane ngakho nami kwakuyiqiniso ngoba iBhayibheli seliwuqophile umsebenzi kaNkulunkulu.

Emva kwesikhashana, uMfowethu uJoseph wafuna sifunde ezinye iziqeshana ezimbili ezisuselwe ezwini likaNkulunkulu uSomandla: “Umsebenzi wokwahlulela ngokaNkulunkulu uqobo, ngakho ngokwemvelo wenziwa nguNkulunkulu uqobo; ungenziwe umuntu esikhundleni Sakhe. Ngoba ukwahlulela kungukunqoba isintu ngeqiniso, kungephikiswe ukuthi uNkulunkulu usavela njengesiqu esiyinyama ukuze enze lo msebenzi phakathi kwabantu. Okusho ukuthi, ezinsukwini zokugcina, uKristu uyosebenzisa iqiniso ukuze afundise abantu basemhlabeni futhi enze onke amaqiniso aziwe kubo. Lo ngumsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela.” “Ezinsukwni zokugcina, uKristu usebenzisa amaqiniso anhlobonhlobo ukuze afundise abantu, adalule ubunjalo bomuntu, futhi acubungule amazwi kanye nezenzo zakhe. Lawa mazwi aqukethe amaqiniso anhlobonhlobo, njengomsebenzi womuntu, indlela umuntu okumele alalele uNkulunkulu ngayo, indlela umuntu okumele athembeke kuNkulunkulu ngayo, indlela umuntu okumele aphile ngayo ubuntu obujwayelekile, kanye nobuhlakani kanye nesimo sikaNkulunkulu, njalo njalo. Wonke la mazwi aqondiswe engqikithini yomuntu kanye nasesimweni sakhe esikhohlakele. Ikakhulukazi, lawo mazwi adalula ukuthi umuntu umala kanjani uNkulunkulu akhulunywa mayelana nokuthi ngakho okuphathelene nokuthi umuntu kungani umuntu eyisiqu sikaSathane futhi eyisitha sikaNkulunkulu. Ekwenzeni umsebenzi wakhe wokwahlulela, uNkulunkulu akenzi nje kucace imvelo yomuntu ngamazwana ambalwa; uyembula, abhekane, futhi athene esikhathini eside. Lezi zindlela zokwambula, ukubhekana, kanye nokuthena azikwazi ukushintshaniswa namagama avamile kodwa ngeqiniso umuntu angenalo nhlobo. Yizindlela zalolu hlobo kuphela okuthiwa ngukwahlulela; kungokwahlulela kohlobo olunje lapho umuntu engathotshiswa khona futhi enziwe akholwe ngokuphelele ukuba athobele uNkulunkulu, bese, ngaphezu kwalokho ezuza ulwazi oluyiqiniso ngoNkulunkulu. Okulethwa umsebenzi wokwahlulela ukuqonda komuntu ubuso bukaNkulunkulu beqiniso kanye neqiniso ngokuhlubuka kwakhe uqobo. Umsebenzi wokwahlulela wenza umuntu athole ukuqonda okuningi ngentando kaNkulunkulu, ngenjongo kaNkulunkulu, nezimfihlakalo ezingaqondakali kuye. Kuphinde kwenze umuntu abone futhi azi ubunjalo bakhe obukhohlakele kanye nomsuka wenkohlakalo yakhe, futhi aphinde akwazi ukubona ububi bomuntu. Le miphumela idalwa umsebenzi wokwahlulela, ngoba ingqikithi yalo msebenzi empeleni ingumsebenzi wokudalula iqiniso, indlela, kanye nempilo kaNkulunkulu kubo bonke abakholwa Kuye. Lo msebenzi ngumsebenzi wokwahlulela owenziwa nguNkulunkulu(“UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).

Emva kokuba sengiqedile ukufunda izwi likaNkulunkulu uSomandla, baqhubeka nokukhuluma nami. Bangisiza ngiqonde ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyiqiniso elikhulu impelafuthi awukho ngamandla angaphezu kwawemvelo. Umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ngezinsuku zokugcina wawungesiyo indlela engangike ngiwucabange ngayo- uNkulunkulu uyokwendlala itafula elikhulu esibhakabhakeni bese ehlala esihlalweni sobukhosi esimhlophe. Wonke umuntu wama phambi kukaNkulunkulu njengokohlu lwezono, anqume ukuthi senze kahle noma kabi. Emva kwalokho, useyonquma ukuthi uya ezulwini noma uya kwalasha. Esikhundleni salokho, uNkulunkulu eqinisweni wathatha isimo somuntu ukuze akwazi ukuveza amazwi akhe nokwambula inkohlakalo nokungalaleli komuntu. Wahlulela izono zomuntu bese emsiza umuntu ukuthi aqonde ngenkohlakalo yemvelo yakhe. Emva kwalokho, abhubhise imvelo yethu yesono ngaphakathi bese eqeda lobu buhlungu obusemvelweni yethu bokuthi sone emini bese sizivuma ntambama. Uyasisiza ukuthi simqonde okwangempela ukuze sikwazi ukuzuza ukuhlanzwa kanye nensindiso. Ngale ndlela umuntu uzofaneleka ukuthi angene embusweni wasezulwini. Labo abangawuvumi umsebenzi wokwahlulela wezinsuku zokugcina, bangasishintshi nesimo sempilo yabo bayophonswa echibini lomlilo ekugcineni. Ngokwenza umsebenzi Wakhe wokwahlulela ngale ndlela, uNkulunkulu uvumelane nezidingo zangempela zomuntu.

Ngacabanga ngami uqobo: Nakuba sengikholwe yiNkosi iminyaka eminingi, ngathandaza kaningi kuNkulunkulu, ngazivuma nezono zami, ngiqhubekile ngaphila impilo yokona. Ngagembula, ngaphuza, ngaqamba amanga futhi ngakhohlisa. Sonke isikhathi ngenze izono, ngazivuma ngabuye ngazenza futhi. Impilo yami ibigcwele ukuhlukumezeka. Ngokucacile, empeleni siyamdinga uNkulunkulu ukuthi azokwenza umsebenzi Wakhe wokwahlulela kanye nensindiso. IBhayibheli lithi: “Kanye nobungcwele, ngaphandle kwalokho akukho muntu oyokuyibona iNkosi(KUMAHEB 12:14). UNkulunkulu ungcwele. Uma umuntu engazihlanzi ezonweni zakhe, akafanelwe ukubona ubuso beNkosi. Ake sithi yiyona ndlela okumele sicabange ukuthi yiyo. UNkulunkulu ufika ngezinsuku zokugcina abeke isihlalo sobukhosi esimhlophe emoyeni ukuze ahlulele umuntu. Unquma ngokuqondile isiphetho somuntu. Uma lokhu kunjalo, umuntu uziyeka kanjani izono zakhe? Umuntu akakalahlwa futhi akakajeziswa? Kubukeka sengathi uNkulunkulu uSomandla, kungacishe kwenzeke uyiNkosi uJesu ebuyile. Kumele ngifune futhi ngiphenye ngokuzimisela. Akufanele ngidlulwe yithuba lokwamukela iNkosi.

Emva kwalokho banginika incwadi Izwi Livela Lisenyameni. Ngajabula kakhulu. Emva kokuba sengifikile endaweni lapho ngihlala khona, ngaqala ngafunda izwi likaNkulunkulu ubusuku bonke. Ngafunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla: “Imilomo yenu igcwele amazwi enkohliso nenzondo, ukukhaphela nenkani. Anikaze nikhulume amazwi obuqotho Kimi, noma amazwi angcwele, noma amazwi okulalela izwi Lami lapho nizwa izwi Lami. Ekugcineni, lunjani ukholo lwenu? Izinhliziyo zenu zigcwele izifiso nengcebo, nezingqondo zenu zinezinto zenyama. Nsuku zonke, nibala indlela eningathola ngayo okuthile kimi, nokuthi ungakanani umcebo nezinto zenyama enikuthole Kimi. Nsuku zonke, nilinda nokuthi izibusiso ezengeziwe zehlele kini ukuze nijabulele ngisho izinto eziningi ngisho nezinto, ezingcono, lezo ezijabulisayo. Akumina enimcabangayo ngaso sonke isikhathi, akulona iqiniso elivela Kimi, kodwa kunalokho nicabanga abayeni benu (omkenu), amadodana, amadodakazi, noma ukuthi nizodlani nigqokeni, nokuthi ningayandisa kanjani injabulo yenu futhi niyenze ibe ngcono. Ngisho nalapho ningagcwalisa izisu zenu, anibalulekile yini kakhudlwana kunezidumbu? Ngisho nalapho, emehlweni abantu, nihloba ngezingubo ezinhle kanjalo, anizona yini izidumbu ezihambayo ezingenampilo? Nisebenza kanzima ngenxa yezisu zenu nize nibe mpunga ekhanda, kodwa akekho noyedwa ozimisele ukudela unwele lwakhe olulodwa ngenxa yomsebenzi Wami. Nihlala nihamba njalo, nikhandle umzimba wenu, futhi nicindezele izingqondo zenu ngenxa yenyama yenu, nangenxa yamadodana namadodakazi enu, kodwa akekho noyedwa kinina okhombisa ukukhathazeka noma ukukhathalela intando Yami. Yini lokhu enisafisa ukuyizuza Kimi?(“Baningi Ababiziweyo, Kepha Bayingcosana Abakhethiweyo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni).

Ngezwa izwi likaNkulunkulu lihlaba inhliziyo yami njengomcibisholo ocijile. La mazwi ambula isimo sempilo yami njengoba sinjalo. Achaza isigigaba soqobo sengaphakathi lenhliziyo yami. Ngangazi ukuthi uNkulunkulu kuphela ongahlola inhliziyo yomuntu futhi uNkulunkulu kuphela ongambula inkohlakalo yomuntu. Ngezwa ukuthi amazwi kaNkulunkulu uSomandla ayilo impela izwi likaNkulunkulu. Ezwini likaNkulunkulu, ngaqonda ukuthi ukukholwa kwami kugcwele amanga nomona. Ngangivuma igama likaNkulunkulu kuphela kodwa inhliziyo yami ingenaye uNkulunkulu. Ngangizikhathaza kuphela ngomndeni wami, umsebenzi wami kanye nemibonoyami. Usuku ngalunye, ngangicabanga ngokuthi ngingayihola kanjani imali eningi nokuthi ngingawusiza kanjani um ndeni wami uphile impilo echichimayo. Nakuba ngangijwayele ukutshela uNkulunkulu ukuthi ngizomthanda, kodwa angikwenzanga engangithi ngizokwenza. Ngaqhubeka nokukhohlisa uNkulunkulu. Futhi, sonke lesi sikhathi, ngangiye ngithandaze ngicele ukuthi uNkulunkulu angibusise kakhulu nangaphezulu, ngoba ngangikholwa ukuthi uNkulunkulu kwaphakade uwuNkulunkulu wothando nokuthi uNkulunkulu ugcwele isihe ngomuntu, nokuthi nakuba ngonile, uNkulunkulu uzongithethelela zonke izono zami, abe nesihe kimi futhi angibusise. Nokho, emva kokufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, ngaqonda ukuthi akekho umuntu ovumelekile ukuthi ahlambalaze isimo sokulungakwemvelo kaNkulunkulu. Inhliziyo yami yaqala yamhlononipha kakhulu uNkulunkulu. Amazwi kaNkulunkulu okwahlulela nokusola abangela ukuthi ngizizwe nginokuzisola kakhulu ngezolo lami. Ngadabuka kakhulu ngakhal embhedeni wami. Kwakungokokuqala, ngikhala nginomunyu ngithandaza kuNkulunkulu ngaphenduka, “Nkulunkulu, ngicela ungithethelele ngenxa yezono zami. Ngimelanile Nawe ngayo yonke indlela. Wena ngikukhohlisile. Angifanele wukucela Wena ukuba ube nami. Kufanele ngijeziswe. Nkulunkulu, ngiyabonga ngokunginika ithuba lokuthi ngiphenduke futhi ngisindiswe. Kusukela manje, ngizozama ngakho konke ukufuna iqiniso. Ngizokuthanda ngenhliziyo eqinisileyo….” Emva kokuthandaza, ngazitshela ukuthi ngidinga isahlulelo sikaNkulunkulu khona ngizoshintsha impilo yami eyayisibanjwe ekwenzeni isono ngibuye ngisivume. Kwafuneka ukuthi ngilifunde izwi likaNkulunkulu uSomandla ngizindle ngalo njalo khona ngizokwazi kangcono ngeqiniso ngibe namandla okufulathela inyama yami ngenze iqiniso nokwanelisa intando kaNkulunkulu.

Kusukela lapho, ngase ngiphatha incwadi Izwi Livela Lisenyameni emsebenzini. Ngesikhathi sami sekhefu ngangifunda izwi likaNkulunkulu. Ezwini likaNkulunkulu uSomandla, ngabona ukuthi imicabango nokuziphatha kwami kwakunenkohlakalo futhi kwakuvukela kanjani. UNkulunkulu uSomandla uthi: “Kufanele uthandaze, kancane kancane, ngokuhambisana nesimo sakho sangempela kanye nalokho okuzokwenziwa nguMoya oNgcwele, futhi kufanele uxoxisane noNkulunkulu njengokwentando kaNkulunkulu nezimfuno zaKhe kumuntu. Uma uqala ukuzejwayeza ukuthandaza, qala ngokunikela inhliziyo yakho kuNkulunkulu. Ungazami ukubamba intando kaNkulunkulu; zama kuphela ukukhuluma amazwi angaphakathi enhliziyweni yakho uwatshele uNkulunkulu. Lapho uza phambi kukaNkulunkulu, khuluma kanje: ‘Awu Nkulunkulu! Ngibona namhlanje ukuthi angikulalelanga Wena. Ngimubi futhi ngiyenyanyeka ngempela. Ngaphambilini, bengichitha isikhathi sami; kusukela namhlanje ngizokuphilela, ngizophila impilo enenhloso, ngenelise intando Yakho. Ngifuna ukuba uMoya Wakho usebenze njalo ngaphakathi kimina, futhi uhlale njalo ungikhanyisa futhi ungikhanyisela, ukuze ngibe nobufakazi obunamandla phambi Kwakho, ngivumele uSathane abone udumo Lwakho, ubufakazi Bakho, kanye nobufakazi bokunqoba Kwakho ngaphakathi kithina.’ Uma ukhuleka ngale ndlela, inhliziyo yakho izokhululwa ngokuphelele, uma usukhuleke ngale ndlela, inhliziyo yakho izoba seduze noNkulunkulu …(“Mayelana Nenqubo Yokuthandaza” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ezwini likaNkulunkulu, nganginendlela okwakumele ngiyilandele ukulungisa isimo sami sokukhohlakala. Ngaqala ukukhuleka kuNkulunkulu kusuka ekujuleni kwenhliziyo yami ngesimo sokuzithoba. Ngalolu hlobo lomkhuleko, ngangizizwa njalo ukuthi uNkulunkulu useyangiqondisa. Ngaphakathi ngase nginokukholwa kanye namandla. Angisaphili impilo yokwenza izono futhi sengiphendukile kuzona. Esikhundleni salokho, ngaphila ngobuqotho ekukhanyeni kukaNkulunkulu. Manje ngifuna ukuziphatha ngokwezwi likaNkulunkulu. Imibono yami nayo yashintsha. Ngiphila ngokujabula kakhulu kunaphambilini. Amazwi kaNkulunkulu uSomandla asenginike umgomo okuyiwo ngempilo yami. Angisahlukumezi umqondo wami ngokufuna ukuphila impilo yokunethezeka njengoba bengenza kudala. Angisafuni ukufuna ukudlula abanye abantu. Esikhundleni salokho, ngilandela iqiniso ukuze ngigqashule kusimo sami senkohlakalo ngifumane ukuhlanzwa kanye nensindiso. Ngifuna futhi ukulalela amazwi kaNkulnkulu ezintweni zonke, ngifeze umsebenzi wami njengesidalwa ukuze ngikhokhele uNkulunkulu ngothando lwakhe.

NgoNtulikazi ngonyaka wezi-2014, ngabuyela ePhillipines. Ngajabula ukwazi ukuthi uNkulunkulu usekhethe abafowethu kanye nodadewethu abaningi. Kumanje, ngiphila impilo yebandla nokuhlanganyela ngezwi likaNkulunkulu nabafowethu kanye nodadewethu eBandleni likaNkulunkulu uSomandla. Siyasizana futhi sisekelane omunye nomunye futhi sisebenza kanzima ukushisekela iqiniso, sifune ushintsho esimweni sethu sempilo futhi sizuze insindiso. Sisebenza kanzima ukuletha ubufakazi ngomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina kubantu bezwe lakithi nabakwamanye amazwe. Sifuna bazi ukuthi iNkosi uJesu isibuyile futhi sifuna bazuze insindiso kaNkulunkulu yezinsuku zokugcina njengoba nathi sesikwenzile. Ngiyabonga Nkulunkulu Somandla! Manje, impilo yami ichichima kakhulu futhi inenjabulo zonke izinsuku. Sengizikhiphe kwaphela nje empilweni yokwehla nokufuna impilo ebizayo. UNkulunkulu uSomandla ongiholele kumgomo kanye nendlela yempilo yami. Ngizwa ukuthi ukuphila ngale ndlela kuyimpilo enenjongo!

Okulandelayo: Indlela Eya Ekuhlanzweni

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ngakwamukela Ukubuya KweNkosi

uQingxin, eMyanmar Abazali bami bobabili bangamaKristu futhi kusukela ebuncaneni bami ngaqala ukuya nabo enkonzweni ukuze ngithamele...

Ngathola Ukukhanya Kweqiniso

UQiuhe eJapan Ngazalelwa emndenini wamaKhatholika. Kusukela ebuncaneni bami, bengihamba Imisa esontweni nomkhulu nogogo. Ngenxa yomthelela...

Livela Kuphi Leli Zwi

UShiyin, EChina Ngazalelwa emndenini wamaKristu, futhi nginezihlobo eziningi ezingabashumayeli. Kusukela ngesikhathi ngisemncane,...

Sithinte nge-Whatsapp