Ukubona Ngokucacile Ubunjalo Bami

UXiaoxiao Edolobheni laseXuzhou, Esifundazweni iJiangsu Ngenxa yezidingo zomsebenzi webandla, ngasuswa ngayiswa kwenye indawo ukuphelelisa umsebenzi wami. Ngaleso sikhathi, umsebenzi wevangeli kuleyo ndawo wawusezingen…

2018-03-06 04:13:59

Imigomo Yempilo Ymai Yangishiya Ngilimele

UChangkai eDolobheni laseBenxi, esiFundazweni saseLiaoning Amazwi ajwayelekile athi “Bonke babeka imithwalo ehhashini elivumayo” amazwi engiwajwayele kakhulu. Mina nomyeni wami sasingabantu abangenabuqili: Uma kukhuluny…

2018-03-07 13:13:59

Noma Yini uNkulunkulu Ayishoyo Yisahlulelo Somuntu

UXunqiu edolobheni laseNanyang, esiFundazweni saseHenan  Ngangicabanga ukuthi uNkulunkulu wayehlulela futhi esola umuntu kuphela lapho esambule inkohlakalo yomuntu engaphakathi noma eveze amazwi anzima ahlulele i…

Ubudlelwane Babantu 2018-03-07 22:13:59

Akulula Ukuba Umuntu Othembekile

UZixin wasedolobheni laseWuhan, esiFundazweni saseHubei Ngokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu nokulalela intshumayelo, ngafinyelela ekukuqondeni ukubaluleka kokuba umuntu othembekile ngase ngiqala ukuphila ngokuthe…

2018-03-07 23:13:59

Inguquko Yomuntu Owileyo

UTong Xin Esifundazweni saseFujian Ngazalelwa ezindaweni ezingaphandle kwasemadolobheni. Ngazalelwa emndenini wabalimi abazithobile futhi phezu kwalokho umndeni wethu wawumbalwa ngokwesibalo, ngakho sasiqinelwa esikhat…

2018-03-08 20:13:59

Ukwahlulela Kungukukhanya

Igama lami nginguZhao Xia. Ngazalelwa emndenini ojwayelekile. Ngenxa yezisho ezifana nalezi “Umuntu uzenzela igama nomaphi lapho ehlala khona, njengoba nehansi likhala noma phi lapho lindiza khona,”

2018-03-08 23:13:59

Ukuzalwa Kabusha

Ngazalelwa emndenini ompofu wasemaphandleni owawusemuva ngokucabanga. Ngangizidla kusukela ebuncaneni bami futhi isifiso sami sesikhundla sasinamandla kakhulu.

2018-03-09 00:13:59

Ngenxa Yezinhlupho Ezinkulu, Ngivune Imihlomulo Emikhulu

URongguang Edolobheni LaseZhengzhou, Esifundazweni SaseHenan Emva kokulandela uNkulunkulu uSomandla, ngafakwa ejele ngenxa yokukholwa kuNkulunkulu. Ngalezo sikhathi ngangiseyikholwa elisha futhi uNkulunkulu wayenginike …

2019-06-13 22:08:11

Christian Video 2018 | Amazing Grace of God | "Woe or Blessing" | Can Money Buy Happiness?

Because she came from an impoverished family, from an early age Du Juan was determined to make a lot of money to live a better life. In order to realize this aim, she left school early on to do manual work, whatever she …

2018-04-11 04:44:46

Church Life Movie | "The Way of Human Conduct" | The Judgement of God Saved Me | Eastern Lightning

Since a young age, Cheng Jianguang's parents and teachers taught him that rules such as "Harmoniousness is a treasure, forbearance is a virtue," "Keeping silent on the faults of good friends makes for a long and good fri…

2018-04-11 04:40:04

Church Life Movie | "Awoken" | How Christians Break Free From the Shackles of Fame and Status

Her name is Chen Xi, and since she was little the education and influence of her parents and her schooling made her always want to stand out from the crowd and seek to be above others, so she was diligent in her studies …

2018-04-11 04:37:16

Ukubona Ngokucacile Ubunjalo Bami

UXiaoxiao Edolobheni laseXuzhou, Esifundazweni iJiangsu Ngenxa yezidingo zomsebenzi webandla, ngasuswa ngayiswa kwenye indawo ukuphelelisa umsebenzi wami. Ngaleso sikhathi, umsebenzi wevangeli kuleyo ndawo wawusezingen…

2018-03-06 04:13:59

Imigomo Yempilo Ymai Yangishiya Ngilimele

UChangkai eDolobheni laseBenxi, esiFundazweni saseLiaoning Amazwi ajwayelekile athi “Bonke babeka imithwalo ehhashini elivumayo” amazwi engiwajwayele kakhulu. Mina nomyeni wami sasingabantu abangenabuqili: Uma kukhuluny…

2018-03-07 13:13:59

Noma Yini uNkulunkulu Ayishoyo Yisahlulelo Somuntu

UXunqiu edolobheni laseNanyang, esiFundazweni saseHenan  Ngangicabanga ukuthi uNkulunkulu wayehlulela futhi esola umuntu kuphela lapho esambule inkohlakalo yomuntu engaphakathi noma eveze amazwi anzima ahlulele i…

Ubudlelwane Babantu 2018-03-07 22:13:59

Akulula Ukuba Umuntu Othembekile

UZixin wasedolobheni laseWuhan, esiFundazweni saseHubei Ngokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu nokulalela intshumayelo, ngafinyelela ekukuqondeni ukubaluleka kokuba umuntu othembekile ngase ngiqala ukuphila ngokuthe…

2018-03-07 23:13:59

Inguquko Yomuntu Owileyo

UTong Xin Esifundazweni saseFujian Ngazalelwa ezindaweni ezingaphandle kwasemadolobheni. Ngazalelwa emndenini wabalimi abazithobile futhi phezu kwalokho umndeni wethu wawumbalwa ngokwesibalo, ngakho sasiqinelwa esikhat…

2018-03-08 20:13:59

Ukwahlulela Kungukukhanya

Igama lami nginguZhao Xia. Ngazalelwa emndenini ojwayelekile. Ngenxa yezisho ezifana nalezi “Umuntu uzenzela igama nomaphi lapho ehlala khona, njengoba nehansi likhala noma phi lapho lindiza khona,”

2018-03-08 23:13:59

Ukuzalwa Kabusha

Ngazalelwa emndenini ompofu wasemaphandleni owawusemuva ngokucabanga. Ngangizidla kusukela ebuncaneni bami futhi isifiso sami sesikhundla sasinamandla kakhulu.

2018-03-09 00:13:59

Ngenxa Yezinhlupho Ezinkulu, Ngivune Imihlomulo Emikhulu

URongguang Edolobheni LaseZhengzhou, Esifundazweni SaseHenan Emva kokulandela uNkulunkulu uSomandla, ngafakwa ejele ngenxa yokukholwa kuNkulunkulu. Ngalezo sikhathi ngangiseyikholwa elisha futhi uNkulunkulu wayenginike …

2019-06-13 22:08:11

Christian Video 2018 | Amazing Grace of God | "Woe or Blessing" | Can Money Buy Happiness?

Because she came from an impoverished family, from an early age Du Juan was determined to make a lot of money to live a better life. In order to realize this aim, she left school early on to do manual work, whatever she …

2018-04-11 04:44:46

Church Life Movie | "The Way of Human Conduct" | The Judgement of God Saved Me | Eastern Lightning

Since a young age, Cheng Jianguang's parents and teachers taught him that rules such as "Harmoniousness is a treasure, forbearance is a virtue," "Keeping silent on the faults of good friends makes for a long and good fri…

2018-04-11 04:40:04

Church Life Movie | "Awoken" | How Christians Break Free From the Shackles of Fame and Status

Her name is Chen Xi, and since she was little the education and influence of her parents and her schooling made her always want to stand out from the crowd and seek to be above others, so she was diligent in her studies …

2018-04-11 04:37:16