Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

UMdali uVeza Imizwa Yakhe Yeqiniso ngeSintu

62

Le ngxoxo phakathi kukaNkulunkulu uJehova noJona ngaphandle kokungabaza, ingukubonakaliswa kwemizwa yeqiniso yoMdali ngesintu. Ngasengxenye, yazisa abantu ngokuqonda koMdali kwayo yonke imvelo engaphansi komyalo Wakhe; njengoba uNkulunkulu uJehova wathi, “mina-ke bengingayikulihawukela iNineve, umuzi omkhulu, okukuwo abantu abangaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili abangakwazi ukwahlukanisa isandla sokunene nesokhohlo; kanye nezinkomo eziningi na?” Ngamanye amazwi, ukuqonda kwaNkulunkulu ngeNineve kwakungakhi phezulu. Wabe azi isibalo sezidalwa eziphilayo kulo muzi (kuhlanganise abantu nemfuyo), Wabe azi futhi ukuthi bangaki abangakwazi ukwahlukanisa isandla sabo sokunene nesokhohlo—okungukuthi, zabe zingaki izingane nentsha eyabe ikhona. Lokhu ubufakazi obuqanda ikhanda ngokuqonda isintu kukaNkulunkulu okuhlaba umxhwele. Ngakwenye ingxenye le ngxoxo yazisa abantu ngesimo sengqondo soMdali ngesintu, okungukuthi isisindo sesintu enhliziyweni yoMdali. Kunjengoba uNkulunkulu uJehova eshilo: “Wayesethi uJehova, wena wawuhawukela umhlakuva ongawukhandlekelanga nongawukhulisanga; owamila ebusuku bunye, wabhubha ebusuku bunye: mina-ke bengingayikulihawukela iNineve, umuzi omkhulu…?” Lawa ngamazwi kaNkulunkulu uJehova okusola uJona, kodwa ali qiniso.

UMdali uVeza Imizwa Yakhe Yeqiniso ngeSintu

Nakuba uJona wayephathisiwe umsebenzi wokumemezela amazwi kaNkulunkulu uJehova kubantu baseNineve, akazange aziqonde izinhloso zikaNkulunkulu uJehova, futhi akazange aqonde ukukhathazeka nalokho ayekulindele ngabantu bomuzi. Ngalesi sixwayiso uNkulunkulu wayeqonde ukumtshela ukuthi isintu sabe siyisidalwa sezandla Zakhe, futhi uNkulunkulu wayezikhandlile kanzima ngomuntu ngamunye; umuntu ngamunye wayethwele amathemba kaNkulunkulu kuye; wonke umuntu wabe ejabulela ukupha kwaNkulunkulu ngempilo; ngamuntu ngamunye uNkulunkulu wayekhokhe inani elinzima. Lesi sixwayiso satshela uJona ukuthi uNkulunkulu wayesazisa isintu, umsebenzi wezandla Zakhe, njengoba uJobe wayewazisa umhlakuva. UNkulunkulu wayengeke abalahle kalula ngaphambi komzuzu wokugcina ngci; Ngaphezu kwalokho, zabe ziziningi izingane nemfuyo engenacala phakathi komuzi. Lapho ebhekene nalaba abancane nabangenalwazi bendalo kaNkulunkulu, ababengakwazi ngisho ukuhlukanisa phakathi kwezandla zabo zakwesokudla nesokunxele, uNkulunkulu wahluleka kakhulu ukuqeda ukuphila kwabo futhi anqume ngeziphetho zabo ngendlela enokujaha. UNkulunkulu wayefisa ukubabona bekhula; Wayethemba ukuthi ngeke bahambe ezindleleni ezifanayo njengalabo abadala, ukuthi babengeke badinge ukuphinda bezwe isexwayiso sikaNkulunkulu uJehova futhi, nokuthi babezoba ngofakazi ngomlando weNineve. Nangaphezu kwalokho, uNkulunkulu wayenethemba lokubona iNineve emuva kokuthi seyiphendukile, futhi esikakhulu, ukubona uNineve iphinda iphila ngaphansi kwesihe sikaNkulunkulu futhi. Ngakho, emehlweni kaNkulunkulu, lezo zinto ezidaliwe ezazingakwazi ukuhlukanisa phakathi kwesandla sokudla nesinxele kwabe kuyikusasa le Nineve. Babezothwala izici ezinyanyeka zeNineve ezedlule, njengoba babezothwala umsebenzi omkhulu wokufakazela umlando nekusasa le Nineve ngaphansi kokuqondiwa nguNkulunkulu uJehova. Kulesi simemezelo semizwa Yakhe yeqiniso, uNkulunkulu uJehova wethula isihe soMdali ngesintu sisonkana. Siyakhombisa ukuthi “isihe soMdali” akuwona umusho oyize nje noma isithembiso esiyize; sinezimiso eziqotho nezindlela nezinjongo. Uli qiniso futhi Ukhona ngempela, futhi akasebenzisi amanga noma izinto zokusitheza, futhi ngendlela efanayo isihe Sakhe siyabonakaliswa phezu kwesintu ngaso sonke isikhathi nenkathi. Kepha, kuze kube namhlanje, ingxoxo yoMdali noJona iyona kuphela inkulumo ekhethekile yoMdali esho isizathu esenza akhombise isihe esintwini, ukuthi usikhombisa kanjani isihe esintwini, ukuthi usibekezelela kangakanani isintu kanye nemizwa Yakhe yangempela ngesintu. Ingxoxo yakhe imfushane kodwa enohlonze ikhombisa imicabango Yakhe ephelele ngesintu, futhi kuwubufakazi obuqinile bokunika Kwakhe isihe esibanzi esintwini. Isihe Sakhe asinikwa izizukulwane ezindala zesintu; siphinda sinikwe kanye namalunga asemancane esintu, njengoba kuhlale kwenzeka, kusukela esizukulwaneni esinye kuya kwesinye. Nakuba ulaka lukaNkulunkulu luvame ukwehlela emagumbini athile nasezikhathini ezithile zesintu, isihe sikaNkulunkulu asikaze siphele. Ngesihe Sakhe, Uyaqondisa futhi ahole isizukulwane esisodwa sendalo Yakhe emuva kwesinye, upha futhi ondle isizukulwane esisodwa sendalo emuva kwesinye, ngoba imizwa yakhe yeqiniso ngesintu ayisoze yashintsha. Njengoba uNkulunkulu uJehova eshilo: “mina-ke bengingayikulihawukela iNineve…?” Uhlale eyazisa indalo Yakhe uqobo. Lokhu isihe sesimo esilungile soMdali, futhi singubungqayizivele okumsulwa koMdali!

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene