Zulu Best Christian Video "Yonke Indlela Kanye Nawe" God Is Love

Zulu Best Christian Video "Yonke Indlela Kanye Nawe" God Is Love

5003 |Jan 22, 2018

I

Nganginjengesikebhe, ngintanta olwandle.

Wangikhetha, wangiholela esiphephelweni.

Manje emndenini Wakho, nginothiswa wuthando Lwakho, nginokuthula.

Uyangibusisa, unika amazwi Akho okwahlulela.

Kodwa ngisehluleka ukwazisa umusa Wakho.

Ngihlubuka njalo, ndlela thize ngikulimaza inhliziyo.

Awungithathi ngokwezono zami kodwa usebenzela insindiso yami.

Nxa ngikude, uyangibiza ngisuke engozini.

Nxa ngihlubuka, ufihla ubuso Bakho, umnyama ungisonga.

Nxa ngibuyela Kuwe, ukhombisa umusa, umamatheke ungisingathe.

Nxa uSathane engihlupha,

ungelapha amanxeba, ungithokomalisa inhliziyo.

Nxa udeveli engilimaza, unami ekulingweni.

Ukusa sekuzoqhamuka,

izibhakabhaka zikhanye ngobuluhlaza njengakuqala,

Lapho ukhona nami.

Ukusa sekuzoqhamuka,

izibhakabhaka zikhanye ngobuluhlaza njengakuqala,

lapho ukhona nami.

II

Uyimpilo yami, uyiNkosi yami.

Umngani wansuku zonke, isithunzi eceleni kwami.

Ungifundisa ukuba ngumuntu futhi ungipha iqiniso nempilo.

Nginawe impilo yami iyaqhakaza ngobukhazikhazi.

Ngokungazikhetheli kwami, ngilalela ukubusa Kwakho.

Ngiba yisidalwa seqiniso, ngibuyele eduze Nawe.

Ngiphila ebukhoneni Bakho, ngikhuluma Nawe ngizwe izwi Lakho..

Ngeke uphinde ulinde ebangeni elinesizungu.

Ekubeni Nawe, akusekho ukwesaba izivunguvungu.

Lapho ubusuku bungigubuzela, angisengedwa.

Useduze Kwami, ingozi noma uhlupho, ngingakumela.

Ekubeni Nawe, izinkambo ngeke zibe nzima kakhulu.

Imigwaqo emaqhuzu yedlula ebunzimeni, idedela intwasahlobo enhle.

Ukusa sekuzoqhamuka,

izibhakabhaka zikhanye ngobuluhlaza njengakuqala,

lapho ukhona nami.

Ekubeni Nawe, akusekho ukwesaba izivunguvungu.

Lapho ubusuku bungigubuzela, angisengedwa.

Useduze Kwami, ingozi noma uhlupho, ngingakumela.

Ekubeni Nawe, izinkambo ngeke zibe nzima kakhulu.

Imigwaqo emaqhuzu yedlula ebunzimeni, idedela intwasahlobo enhle.

Ukusa sekuzoqhamuka,

izibhakabhaka zikhanye ngobuluhlaza njengakuqala,

Nginawe.

umthombo Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Veza okunye
Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Xhumana Nathi
Sithinte nge-Whatsapp

Abela

Khansela