Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

South African Gospel Music 2018 "Uthando LukaNkulunkulu Luzungeza Inhliziyo Yami"

Uchungechunge Lomdlalo Oyingxubevange   9641  

Isingeniso

South African Gospel Music 2018 "Uthando LukaNkulunkulu Luzungeza Inhliziyo Yami"

I

Ilanga lokulunga liphuma eMpumalanga.

O Nkulunkulu! Inkazimulo Yakho igcwalisa izulu nomhlaba.

Sithandwa sami esihle, uthando Lwakho luzungeza inhliziyo yami.

Labo abafuna iqiniso—bathanda uNkulunkulu, bonke.

Ekuseni ngovivi, nakuba ngivuka ngedwa, injabulo isenhliziyweni yami lapho ngizindla ngamazwi kaNkulunkulu.

Amazwi Akhe amnene, njengakamama onothando, amazwi Akhe okwahlulela, aqine njengokusola kukababa.

Angithandi lutho olunye emhlabeni, ngenhliziyo yami yonke ngithanda uNkulunkulu uSomandla kuphela.

A hey, a hey,

a hey, a hey

Angithandi lutho olunye emhlabeni, ngenhliziyo yami yonke ngithanda uNkulunkulu uSomandla kuphela.

II

Intando kaNkulunkulu yambuliwe—ukuphelelisa labo abamthanda ngokwempela.

Bantu abamsulwa, abagcwele ukuphila, nikelani izindumiso zenu Kuye.

Ukudansa kwenjabulo kuhle, gxumani futhi nitelebhele nizungeze isihlalo sobukhosi.

Kusuka emagumbini amane omhlaba, siyeza, sibizwe yiphimbo likaNkulunkulu.

Amazwi Akhe okuphila anikwe thina, sihlanzwa ukwahlulela Kwakhe.

Uthando lukhula luqine ngenxa yokucwengwa. Kumnandi ukuthokozela uthando lukaNkulunkulu.

UNkulunkulu uSomandla uthandeka kakhulu, ngithanda Yena yedwa.

A hey, a hey,

a hey, a hey.

UNkulunkulu uSomandla uthandeka kakhulu, ngithanda Yena yedwa.

A hey, a.

Uh, uh.

kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.