Kungani iNkosi UJesu eqalekisa AbaFarisi? Yini ngempela umongo WobuFarisi?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Kungani nani neqa umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu? Ngoba uNkulunkulu wayala, wathi, Hlonipha uyihlo nonyoko: nokuthi, Lowo oqalekisa uyise noma unina, makafe nokufa. Kodwa nithi, …

2018-07-26 16:47:13

Yingani kuthiwa abefundisi bezenkolo nabadala bonke bahamba umgudu wobuFarisi? Yini umongo wabo?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi waqala ukukhuluma kubo ngemifanekiso ethi. Umuntu othile watshala isivini, futhi wasibiyela ngothango, futhi wemba isikhamo, wase akha isiqongo sokulinda, wabe esesiqashisa kubalim…

2018-11-19 07:15:43

Yini sonke isigaba esisha somsebenzi kaNkulunkulu sibhekana nokudelelwa ngamandla kanye nokulahlwa yizwe lezenkolo? Yini imbangela eyisisusa salokhu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi waqala ukukhuluma kubo ngemifanekiso ethi. Umuntu othile watshala isivini, futhi wasibiyela ngothango, futhi wemba isikhamo, wase akha isiqongo sokulinda, wabe esesiqashisa kubali…

2018-12-21 06:11:46

Ingabe abefundisi nabadala ngempela babekwe nguNkulunkulu? Ingabe ukwamukela nokulalela abefundisi nabadala kumele ukuthobela komuntu nokumlandela uNkulunkulu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ngakho manje, bheka ukukhala kwabantwana bakwa-Israyeli kufikile kimi: futhi ngibonile ukucindezela abaseGibithe ababacindezela ngakho. Ngakho hamba manje, futhi ngizokuthumela kuFaro, u…

2018-07-26 16:50:29

Emhlabeni wezenkolo, yiqiniso noNkulunkulu abaphethe Amandla, noma ingabe omphikukristu noSathane abaphethe amandla?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu: ngokuba aningeni nina, nabangenayo niyabahlupha” (Mathewu 23:13). “Futhi uJesu wangena ethempelini l…

2018-07-26 16:51:41

Kungani iNkosi UJesu eqalekisa AbaFarisi? Yini ngempela umongo WobuFarisi?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Kungani nani neqa umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu? Ngoba uNkulunkulu wayala, wathi, Hlonipha uyihlo nonyoko: nokuthi, Lowo oqalekisa uyise noma unina, makafe nokufa. Kodwa nithi, …

2018-07-26 16:47:13

Yingani kuthiwa abefundisi bezenkolo nabadala bonke bahamba umgudu wobuFarisi? Yini umongo wabo?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi waqala ukukhuluma kubo ngemifanekiso ethi. Umuntu othile watshala isivini, futhi wasibiyela ngothango, futhi wemba isikhamo, wase akha isiqongo sokulinda, wabe esesiqashisa kubalim…

2018-11-19 07:15:43

Yini sonke isigaba esisha somsebenzi kaNkulunkulu sibhekana nokudelelwa ngamandla kanye nokulahlwa yizwe lezenkolo? Yini imbangela eyisisusa salokhu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi waqala ukukhuluma kubo ngemifanekiso ethi. Umuntu othile watshala isivini, futhi wasibiyela ngothango, futhi wemba isikhamo, wase akha isiqongo sokulinda, wabe esesiqashisa kubali…

2018-12-21 06:11:46

Ingabe abefundisi nabadala ngempela babekwe nguNkulunkulu? Ingabe ukwamukela nokulalela abefundisi nabadala kumele ukuthobela komuntu nokumlandela uNkulunkulu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ngakho manje, bheka ukukhala kwabantwana bakwa-Israyeli kufikile kimi: futhi ngibonile ukucindezela abaseGibithe ababacindezela ngakho. Ngakho hamba manje, futhi ngizokuthumela kuFaro, u…

2018-07-26 16:50:29

Emhlabeni wezenkolo, yiqiniso noNkulunkulu abaphethe Amandla, noma ingabe omphikukristu noSathane abaphethe amandla?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu: ngokuba aningeni nina, nabangenayo niyabahlupha” (Mathewu 23:13). “Futhi uJesu wangena ethempelini l…

2018-07-26 16:51:41