Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izulu Elisha Nomhlaba Omusha Sekuvelile "Umhlaba noMkhathi Kudumisa uNkulunkulu" Zulu Gospel Dance

Amavidiyo Okugiya Nokucula   2188  

Isingeniso

Izulu Elisha Nomhlaba Omusha Sekuvelile "Umhlaba noMkhathi Kudumisa uNkulunkulu" Zulu Gospel Dance

I

Ayi … izingoma ziningi nemidanso iyajabulisa;

umkhathi nezingxenye ezikude zomhlaba kuba ulwandle olumangazayo.

Ayi … izulu lisha nomhlaba musha.

Ubukhulu bomkhathi womhlaba ugcwele ukudumisa; siyamemeza futhi sigxumagxume ngenjabulo.

Izintaba zihlangana nezintaba namanzi ahlangana namanzi, bonke abafowethu nodadewethu banhliziyonye.

Sidumisa uNkulunkulu ngokungaphezi. Abantu abadaliwe bathanda uNkulunkulu,

beza ngenjabulo phambi kwesihlalo saKhe sobukhosi ukuze bamkhonze ndawonye.

UNkulunkulu eZiyoni wembule ukulunga nobungcwele baKhe emhlabeni wonke.

Bonke abantu bakaNkulunkulu bayafa injabulo, bedumisa uNkulunkulu ngokungaphezi.

Dumisani uNkulunkulu, dumisani uNkulunkulu!

Haleluya! Dumisani uNkulunkulu, dumisani uNkulunkulu!

II

Ukuthanda uNkulunkulu, kumele sinikele inhliziyo ngeqiniso.

Hubani futhi nidanse ukuze nidumise uNkulunkulu uMninimandla onke.

Izwi lokudumisa lifinyelela esibhakabhakeni.

Ake abesilisa nabesifazane, abadala nabasha, baxoxe ndawonye.

Uza nezingoma futhi mina ngiza nemidanso, uyacula futhi mina ngizokuvumela.

Wahlazeka udeveli—udrago omkhulu obomvu; liyakhazinyuliswa igama likasomandla uNkulunkulu weqiniso.

Sonke siye sasibona isimo sikaNkulunkulu sokulunga emsebenzini waKhe.

UNkulunkulu uMninimandla onke unguNkulunkulu olungile. Bonke abantu bakaNkulunkulu babubonile ubuso baKhe obukhazimulayo.

Sonke siphishekela ukuthanda nokwanelisa uNkulunkulu, sizimisele ukwethembeka kuYe kuze kube phakade.

Dumisani uNkulunkulu, dumisani uNkulunkulu!

Haleluya! Dumisani uNkulunkulu, dumisani uNkulunkulu!

Woza! Asidumiseni uNkulunkulu!

Woza! Asidumiseni uNkulunkulu!

Siyeza!

III

Izintaba ziyajabula namanzi ayahleka,

Zonke izizwe nabo bonke abantu bahleka ngenjabulo. Yeka ukubukeka okusha!

Izulu Elisha, umhlaba omusha, nombuso omusha!

Siyadansa futhi siculela uNkulunkulu izingoma ezintsha; asive sijabula!

Izingoma ezinhle kakhulu ziculelwa uNkulunkulu, abadansi abaphambili balethwa kuNkulunkulu.

Inhliziyo eqotho iphakanyiselwa kuNkulunkulu, inhliziyo yeqiniso inikelwa kuNkulunkulu.

Bonke abantu bakaNkulunkulu nazo zonke izinto zizoMdumisa zingaphezi. Ayi!

Oh! IZiyoni liyakhazimula!

Indawo kaNkulunkulu ikhanya imisebe yokukhanya. Ukukhanya kwayo kukhanya umhlaba wonke.

UNkulunkulu uMninimandla onke uyamomotheka, futhi uhlala esihlalweni ebheke ukubukeka okusha komhlaba wonke. Heyi!

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:  

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.