Thank God for His Salvation "Uthando Lweqiniso LukaNkulunkulu" (zulu christian music)

Thank God for His Salvation "Uthando Lweqiniso LukaNkulunkulu" (zulu christian music)

2943 |January 03, 2018

I

Ngimi phambi kukaNkulunkulu futhi namhlanje.

Inhliziyo yami inokuningi engingakusho

uma ngibona ubuso Bakhe obuhle.

Ngishiye umlando wami wokuduka ngemuva.

Izwi Lakhe lingigcwalisa ngenjabulo

nokuthakasa okuvela emseni Wakhe.

Amazwi kaNkulunkulu athambile lawa anginisela futhi

angondle ukuze ngikhule.

Amazwi Akhe aqinile lawa angikhuthaza ukuba ngisukume futhi.

Nkulunkulu, siyakuhlabelelela namhlanje

ngenxa yezibusiso Zakho.

Sikunika udumo namhlanje ngoba usiphakamisile.

Nkulunkulu weqiniso Onamandla osithandile!

Siyakuthanda! O Nkulunkulu! Ngeqiniso!

II

Ngifuna ukujabula ezwini lakho izinsuku zami zonke.

Ngibheka Kuwe, Nkulunkulu wami,

ukuze ngithole ukukhanya kohambo nohambo.

Uyanisela wondle abantu Bakho othandweni.

Usiholela kude kwethonya lokudukiswa udeveli.

Amazwi kaNkulunkulu athambile lawa anginisela futhi

angondle ukuze ngikhule.

Amazwi Akhe aqinile lawa angikhuthaza ukuba ngisukume futhi.

Nkulunkulu, siyakuhlabelelela namhlanje

ngenxa yezibusiso Zakho.

Sikunika udumo namhlanje ngokuba usiphakamisile.

Nkulunkulu weqiniso Somandla osithandile!

Siyakuthanda! Nkulunkulu! Ngeqiniso!

III

Bafowethu nodadewethu! Asiphakame sidumise!

Jabulelani lo mzuzu esiwuchitha ndawonye.

Sikhululiwe emaketangeni emithwalo yenyama,

Ake sikhombise uthando lwethu kuNkulunkulu ngezenzo eziyizo,

siphelelise umsebenzi wethu ngenhliziyo nangamandla.

Siyakuthanda, Nkulunkulu Somandla! Asisoze sakushiya!

Amazwi kaNkulunkulu athambile lawa anginisela futhi

angondle ukuze ngikhule.

Amazwi Akhe aqinile lawa angikhuthaza ukuba ngisukume futhi.

Nkulunkulu, siyakuhlabelelela namhlanje

ngenxa yezibusiso Zakho.

SiKunikeza udumo namhlanje.

IV

Amazwi kaNkulunkulu athambile lawa anginisela

futhi angondle ukuze ngikhule.

Amazwi Akhe aqinile lawa angikhuthaza ukuba ngisukume futhi.

Nkulunkulu, siyakuhlabelelela namhlanje

ngenxa yezibusiso Zakho.

Sikunika udumo namhlanje ngokuba usiphakamisile.

Nkulunkulu weqiniso Somandla osithandile!

Siyakuthanda! O Nkulunkulu! Ngeqiniso!

Ngokuba Usiphakamisile.

Nkulunkulu weqiniso Somandla osithandile!

Siyakuthanda! O Nkulunkulu! Ngeqiniso!

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Veza okunye
Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Sithinte nge-Whatsapp

Abela

Khansela