Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Christian Music Video "Umthandazo Wabantu BakaNkulunkulu" - Live in the Light

Uchungechunge Lwamavidiyo Omculo   4816  

Isingeniso

Christian Music Video "Umthandazo Wabantu BakaNkulunkulu" - Live in the Light

I

Abantu bakaNkulunkulu baphakanyiswe ngaphambi kwesihlalo Sakhe,

imithandazo eminingi ezinhliziyweni zabo.

UNkulunkulu ubusisa bonke ababuyela Kuyena;

bonke baphila ekukhanyeni.

Khulekela ukuthi Umoya oNgcwele akhanyise izwi likaNkulunkulu

ukuze sazi ngokugcwele intando kaNkulunkulu.

Sengathi bonke abantu bangathokozela izwi likaNkulunkulu

bese beza bezofuna ukumazi uNkulunkulu.

Sengathi uNkulunkulu angasinika umusa Wakhe omningi,

ukuze isimo sethu siguquke.

Sengathi uNkulunkulu angasiphelelisa

ukuze sibe nhliziyonye namqondo munye Naye.

Sengathi uNkulunkulu angasiqoqa

ukuze sikwazi ukuphelelisa umsebenzi wethu Kuye.

Sengathi Umoya oNgcwele angasihola nsuku zonke

ukuze sishumayele futhi sifakaze ngoNkulunkulu.

II

Sengathi abantu bonke bangazi okuhle kokubi,

balenze iqiniso.

Sengathi uNkulunkulu angajezisa abenzi bokubi

bese ibandla lakhe lingaphazamiseki.

Sengathi abantu bonke bangaveza uthando lweqiniso

kuNkulunkulu luzwakale lujabulisa futhi lumnandi.

Sengathi uNkulunkulu angasusa zonke izihibe

ukuze sikwazi ukunikela konke okwethu Kuye.

Sengathi uNkulunkulu angagcina izinhliziyo zethu

zimthanda, zingamshiyi.

Sengathi labo abamiswe nguNkulunkulu ngaphambilini

bangabuyela ebukhoneni Bakhe.

Sengathi abantu bonke bangahlabelela indumiso

kuNkulunkulu ofumane inkazimulo.

Sengathi uNkulunkulu angaba nabantu Bakhe,

asigcine siphila othandweni Lwakhe.

Sengathi uNkulunkulu angaba nabantu Bakhe,

asigcine siphila othandweni Lwakhe.

umthombo Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.