Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Uthando lukaNkulunkulu | Umdanso we-Ballet "Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu"

Amavidiyo Okugiya Nokucula   101  

Isingeniso

Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisaqhubeka nokukhukhuleka nale lizwe,

ngilwa kanzima nakabuhlungu esonweni; usuku nosuku ngifiphazeke futhi ngingenathemba.

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisanyathelwe ngaphansi kwezinyawo zikadeveli,

ngibanjwe esonweni nasezinjabulweni zaso, nginganaki ukuthi ukuphila kwami kuyoba njani.

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe anginazibusiso ezilapha namuhla,

"ingasaphathwa eyokwazi ukuthi kufanele siphile kanjani

noma injongo yokuphila kwethu."

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisadidekile ngokholo,

ngabe angikazi lutho, ngingazi ukuthi ubani okufanele ngibe nokholo kuye.

"Ekugcineni ngizazile

izandla zikaNkulunkulu ezinothando ezibambe ezami njengoba sihamba."

"Angeke ngihambe futhi ngilahlekelwe indlela yami

ngoba ngizohlala kule ndlela ekhanyayo."

Ekugcineni ngiyazile injongo kaNkulunkulu, ngobuqotho bomuntu.

Ukubonakala kokukhohlisa kususwe ngokuphelele, ngizonikela umzimba nomphefumulo wami kuNkulunkulu.

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe anginazibusiso ezilapha namuhla,

"ingasaphathwa eyokwazi ukuthi kufanele siphile kanjani

noma injongo yokuphila kwethu."

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisadidekile ngokholo,

ngabe angikazi lutho, ngingazi ukuthi ubani okufanele ngibe nokholo kuye.

"Ekugcineni ngizazile

izandla zikaNkulunkulu ezinothando ezibambe ezami njengoba sihamba."

"Angeke ngihambe futhi ngilahlekelwe indlela yami

ngoba ngizohlala kule ndlela ekhanyayo."

Ekugcineni ngiyazile injongo kaNkulunkulu, ngobuqotho bomuntu.

Ukubonakala kokukhohlisa kususwe ngokuphelele, ngizonikela umzimba nomphefumulo wami kuNkulunkulu.

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, iBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandlaezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila.Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.