Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Uthando lukaNkulunkulu "Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu" South African Gospel Music

Amavidiyo Okugiya Nokucula   588  

Isingeniso

Uthando lukaNkulunkulu "Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu" South African Gospel Music

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisaqhubeka nokukhukhuleka nale lizwe,

ngilwa kanzima nakabuhlungu esonweni; usuku nosuku ngifiphazeke futhi ngingenathemba.

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisanyathelwe ngaphansi kwezinyawo zikadeveli,

ngibanjwe esonweni nasezinjabulweni zaso, nginganaki ukuthi ukuphila kwami kuyoba njani.

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe anginazibusiso ezilapha namuhla,

"ingasaphathwa eyokwazi ukuthi kufanele siphile kanjani

noma injongo yokuphila kwethu."

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisadidekile ngokholo,

ngabe angikazi lutho, ngingazi ukuthi ubani okufanele ngibe nokholo kuye.

"Ekugcineni ngizazile

izandla zikaNkulunkulu ezinothando ezibambe ezami njengoba sihamba."

"Angeke ngihambe futhi ngilahlekelwe indlela yami

ngoba ngizohlala kule ndlela ekhanyayo."

Ekugcineni ngiyazile injongo kaNkulunkulu, ngobuqotho bomuntu.

Ukubonakala kokukhohlisa kususwe ngokuphelele, ngizonikela umzimba nomphefumulo wami kuNkulunkulu.

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe anginazibusiso ezilapha namuhla,

"ingasaphathwa eyokwazi ukuthi kufanele siphile kanjani

noma injongo yokuphila kwethu."

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisadidekile ngokholo,

ngabe angikazi lutho, ngingazi ukuthi ubani okufanele ngibe nokholo kuye.

"Ekugcineni ngizazile

izandla zikaNkulunkulu ezinothando ezibambe ezami njengoba sihamba."

"Angeke ngihambe futhi ngilahlekelwe indlela yami

ngoba ngizohlala kule ndlela ekhanyayo."

Ekugcineni ngiyazile injongo kaNkulunkulu, ngobuqotho bomuntu.

Ukubonakala kokukhohlisa kususwe ngokuphelele, ngizonikela umzimba nomphefumulo wami kuNkulunkulu.

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

I

Ngangifuna ukukhala kodwa akukho ndawo eyezwakala ifanele.

Ngangifuna ukucula kodwa akwatholakala culo.

Ngangifuna ukuzwakalisa uthando lomuntu odaliwe.

Ngifuna yonke indawo, kodwa akukho mazwi ayengasho, ayengasho engikuzwayo.

Nkulunkulu ongokoqobo noyiqiniso, uthando oluphakathi enhliziyweni yami.

Ngiphakamisa izandla ngidumisa, ngiyathokoza ukuthi Wena weza kulo mhlaba.

II

Umuntu wavela othulini, uNkulunkulu wamnika impilo.

USathane wehlela ukuzokona isintu.

Bulahlekile ubuntu basonokucabanga kahle.

Isizukulwane ngesizukulwane, sawa kusuka ngalelo langa.

Kodwa Wena ungu … Nkulunkulu wokoqobo noyiqiniso, uthando oluphakathi enhliziyweni yami.

Ngiwuthuli kodwa ngiyabubona ubuso baKho. Kungenzeka kanjani ngingakudumisi?

UNkulunkulu ongokoqobo noyiqiniso, uthando oluphakathi enhliziyweni yami.

Ngiwuthuli kodwa ngiyabubona ubuso baKho. Kungenzeka kanjani ngingakudumisi?

III

UNkulunkulu wadala umuntu wamthanda ngale ndlela, yokuthi Waze Waba yinyama futhi,

wathwala okuhle nokubi, ubutha nosizi,

esisindisa futhi esiletha endaweni enhle.

Siyohlala siKubonga.

UNkulunkulu ongokoqobo noyiqiniso, uthando oluphakathi enhliziyweni yami.

Ngonakele, kodwa Wena ungisindisile! Kungenzeka kanjani ngingakudumisi?

Nkulunkulu ongokoqobo noyiqiniso, uthando oluphakathi enhliziyweni yami.

Ngonakele, kodwa Wena ungisindisile! Kungenzeka kanjani ngingakudumisi?

Kungenzeka kanjani ngingakudumisi? Kungenzeka kanjani ngingakudumisi?

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, iBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandlaezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila.Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla.

Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.