Umuntu kufanele aqonde ukuthi umyalezo osatshalaliswa yiNkosi uJesu Ngenkathi Yomusa kwakuyindlela yokuphenduka kuphela

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Phendukani: ngokuba umbuso wezulu usondele” (Mathewu 4:17). “Ngoba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano esisha, elithululwa ngenxa yabaningi ngokuthethelelwa kwezono” (UMathewu 26:28). …

2018-09-27 06:12:59

Umuntu kufanele aqonde ukuthi lonke iqiniso elichazwe nguNkulunkulu ezinsukwini zokugcina yindlela yokuphila okungunaphakade

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ngisenezinto eziningi engingazisho kini, kodwa ningekwazi ukuzithwala manje. Noma kunjalo, uma esefikile yena, uMoya weqiniso, uzoniholela kulo lonke iqiniso: ngoba akazukuzikhulumela, k…

2019-03-06 06:41:35

Umuntu kufanele abone umehluko phakathi kwendlela yokuphenduka Ngenkathi Yomusa kanye nendlela yokuphila okungunaphakade ezinsukwini zokugcina

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi uma noma ngabe yimuphi umuntu ezwa amazwi ami, engawakholwa, angimahluleli: ngoba angizanga ukuzokwahlulela umhlaba, kodwa ukusindisa umhlaba. Lowo ongalayo, engawamukeli namazwi a…

2019-03-06 06:40:58

Umuntu kufanele aqonde ukuthi umyalezo osatshalaliswa yiNkosi uJesu Ngenkathi Yomusa kwakuyindlela yokuphenduka kuphela

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Phendukani: ngokuba umbuso wezulu usondele” (Mathewu 4:17). “Ngoba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano esisha, elithululwa ngenxa yabaningi ngokuthethelelwa kwezono” (UMathewu 26:28). …

2018-09-27 06:12:59

Umuntu kufanele aqonde ukuthi lonke iqiniso elichazwe nguNkulunkulu ezinsukwini zokugcina yindlela yokuphila okungunaphakade

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ngisenezinto eziningi engingazisho kini, kodwa ningekwazi ukuzithwala manje. Noma kunjalo, uma esefikile yena, uMoya weqiniso, uzoniholela kulo lonke iqiniso: ngoba akazukuzikhulumela, k…

2019-03-06 06:41:35

Umuntu kufanele abone umehluko phakathi kwendlela yokuphenduka Ngenkathi Yomusa kanye nendlela yokuphila okungunaphakade ezinsukwini zokugcina

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi uma noma ngabe yimuphi umuntu ezwa amazwi ami, engawakholwa, angimahluleli: ngoba angizanga ukuzokwahlulela umhlaba, kodwa ukusindisa umhlaba. Lowo ongalayo, engawamukeli namazwi a…

2019-03-06 06:40:58