Umuntu angawazi kanjani umongo wobunkulunkulu bukaKristu?

1. Umuntu angawazi kanjani umongo wobunkulunkulu bukaKristu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “uJesu wathi kuye, Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila: akekho oza kuBaba, ngaphandle kwami. Uma beningazi mina, beniyakuma…

2020-07-05 08:11:28

Ingabe uKristu ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu noma Yena Uqobo unguNkulunkulu?

2. Ingabe uKristu ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu noma Yena Uqobo unguNkulunkulu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “UFiliphu wathi kuye, Nkosi, sibonise uYihlo, futhi kusanele. UJesu wathi kuye, Isikhathi esingaka ngik…

2020-07-05 08:12:19

Yini imvelo yenkinga yokuba umuntu angalazisi iqiniso elichazwe nguKristu? Yini umphumela wokuba umuntu engathathi uKristu njengoNkulunkulu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ningabakayihlo udeveli, futhi niyokwenza izinkanuko zikayihlo. Wayengumbulali kwasekuqaleni, futhi akazange ahlale eqinisweni, ngoba iqiniso lingekho kuye. Lapho ekhuluma amanga, ukhulum…

2020-07-05 08:13:17

Umuntu angawazi kanjani umongo wobunkulunkulu bukaKristu?

1. Umuntu angawazi kanjani umongo wobunkulunkulu bukaKristu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “uJesu wathi kuye, Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila: akekho oza kuBaba, ngaphandle kwami. Uma beningazi mina, beniyakuma…

2020-07-05 08:11:28

Ingabe uKristu ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu noma Yena Uqobo unguNkulunkulu?

2. Ingabe uKristu ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu noma Yena Uqobo unguNkulunkulu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “UFiliphu wathi kuye, Nkosi, sibonise uYihlo, futhi kusanele. UJesu wathi kuye, Isikhathi esingaka ngik…

2020-07-05 08:12:19

Yini imvelo yenkinga yokuba umuntu angalazisi iqiniso elichazwe nguKristu? Yini umphumela wokuba umuntu engathathi uKristu njengoNkulunkulu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ningabakayihlo udeveli, futhi niyokwenza izinkanuko zikayihlo. Wayengumbulali kwasekuqaleni, futhi akazange ahlale eqinisweni, ngoba iqiniso lingekho kuye. Lapho ekhuluma amanga, ukhulum…

2020-07-05 08:13:17