Umuntu angawazi kanjani umongo wobunkulunkulu bukaKristu?

1. Umuntu angawazi kanjani umongo wobunkulunkulu bukaKristu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “uJesu wathi kuye, Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila: akekho oza kuBaba, ngaphandle kwami. Uma beningazi mina, beniyakuma…

2019-11-22 08:08:24

Ingabe uKristu ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu noma Yena Uqobo unguNkulunkulu?

2. Ingabe uKristu ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu noma Yena Uqobo unguNkulunkulu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “UFiliphu wathi kuye, Nkosi, sibonise uYihlo, futhi kusanele. UJesu wathi kuye, Isikhathi esingaka ngik…

2019-11-04 16:58:45

Yini imvelo yenkinga yokuba umuntu angalazisi iqiniso elichazwe nguKristu? Yini umphumela wokuba umuntu engathathi uKristu njengoNkulunkulu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ningabakayihlo udeveli, futhi niyokwenza izinkanuko zikayihlo. Wayengumbulali kwasekuqaleni, futhi akazange ahlale eqinisweni, ngoba iqiniso lingekho kuye. Lapho ekhuluma amanga, ukhulum…

2019-12-27 21:56:15

Umuntu angawazi kanjani umongo wobunkulunkulu bukaKristu?

1. Umuntu angawazi kanjani umongo wobunkulunkulu bukaKristu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “uJesu wathi kuye, Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila: akekho oza kuBaba, ngaphandle kwami. Uma beningazi mina, beniyakuma…

2019-11-22 08:08:24

Ingabe uKristu ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu noma Yena Uqobo unguNkulunkulu?

2. Ingabe uKristu ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu noma Yena Uqobo unguNkulunkulu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “UFiliphu wathi kuye, Nkosi, sibonise uYihlo, futhi kusanele. UJesu wathi kuye, Isikhathi esingaka ngik…

2019-11-04 16:58:45

Yini imvelo yenkinga yokuba umuntu angalazisi iqiniso elichazwe nguKristu? Yini umphumela wokuba umuntu engathathi uKristu njengoNkulunkulu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ningabakayihlo udeveli, futhi niyokwenza izinkanuko zikayihlo. Wayengumbulali kwasekuqaleni, futhi akazange ahlale eqinisweni, ngoba iqiniso lingekho kuye. Lapho ekhuluma amanga, ukhulum…

2019-12-27 21:56:15