Umuntu angawazi kanjani umongo wobunkulunkulu bukaKristu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “uJesu wathi kuye, Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila” “amazwi engiwakhuluma kini angiwakhulumi ngokwami; kepha uBaba ohlezi kimi wenza imisebenzi. Kholwani Yimi ukuthi ngikuBaba, noBaba…

2019-02-11 02:41:08

Ingabe uKristu ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu noma Yena Uqobo unguNkulunkulu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “UFiliphu wathi kuye, Nkosi, sibonise uYihlo, futhi kusanele. UJesu wathi kuye, Isikhathi esingaka ngikanye nani, kodwa awukangazi, Filiphu? ongibonile mina ubonile uBaba; futhi usho kanj…

2019-01-21 18:57:11

Yini imvelo yenkinga yokuba umuntu angalazisi iqiniso elichazwe nguKristu? Yini umphumela wokuba umuntu engathathi uKristu njengoNkulunkulu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Wonke umoya ovumayo ukuthi uJesu Kristu uze ngenyama ungokaNkulunkulu: Kanti wonke umoya ongavumi ukuthi uJesu Kristu uze ngenyama awuwona okaNkulunkulu: kanti lowo moya owomphikukristu…

2018-11-13 22:36:58

Umuntu angawazi kanjani umongo wobunkulunkulu bukaKristu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “uJesu wathi kuye, Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila” “amazwi engiwakhuluma kini angiwakhulumi ngokwami; kepha uBaba ohlezi kimi wenza imisebenzi. Kholwani Yimi ukuthi ngikuBaba, noBaba…

2019-02-11 02:41:08

Ingabe uKristu ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu noma Yena Uqobo unguNkulunkulu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “UFiliphu wathi kuye, Nkosi, sibonise uYihlo, futhi kusanele. UJesu wathi kuye, Isikhathi esingaka ngikanye nani, kodwa awukangazi, Filiphu? ongibonile mina ubonile uBaba; futhi usho kanj…

2019-01-21 18:57:11

Yini imvelo yenkinga yokuba umuntu angalazisi iqiniso elichazwe nguKristu? Yini umphumela wokuba umuntu engathathi uKristu njengoNkulunkulu?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Wonke umoya ovumayo ukuthi uJesu Kristu uze ngenyama ungokaNkulunkulu: Kanti wonke umoya ongavumi ukuthi uJesu Kristu uze ngenyama awuwona okaNkulunkulu: kanti lowo moya owomphikukristu…

2018-11-13 22:36:58