Yini ibandla likaNkulunkulu? Yini inhlangano yezenkolo?

Izikhombo Zamavesi Ebhayibheli: “Futhi uJesu wangena ethempelini likaNkulunkulu, futhi waxosha bonke ababethengisa nababethenga ethempelini, futhi wagumbuqela amatafula abashintshelana imali, nezihlalo zalabo ababethe…

2019-02-22 07:52:33

Kungani uNkulunkulu ebusisa ibandla elamukela nelithobela umsebenzi Wakhe? Kungani eqalekisa izinhlangano zezenkolo?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Ngoba labo abakwezenkolo bayehluleka ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu omusha, futhi babambelela emsebenzini wakudala, ngakho uNkulunkulu ubalahlile labo bantu, futhi wenza umsebenzi Wak…

ukulalela unkulunkulu 2019-03-30 06:53:50

Yini ibandla likaNkulunkulu? Yini inhlangano yezenkolo?

Izikhombo Zamavesi Ebhayibheli: “Futhi uJesu wangena ethempelini likaNkulunkulu, futhi waxosha bonke ababethengisa nababethenga ethempelini, futhi wagumbuqela amatafula abashintshelana imali, nezihlalo zalabo ababethe…

2019-02-22 07:52:33

Kungani uNkulunkulu ebusisa ibandla elamukela nelithobela umsebenzi Wakhe? Kungani eqalekisa izinhlangano zezenkolo?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Ngoba labo abakwezenkolo bayehluleka ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu omusha, futhi babambelela emsebenzini wakudala, ngakho uNkulunkulu ubalahlile labo bantu, futhi wenza umsebenzi Wak…

ukulalela unkulunkulu 2019-03-30 06:53:50