Ukuhlwithwa kufanele kusekelwe emazwini kaNkulunkulu futhi hhayi emicabangweni nasebucikweni bomuntu

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso Wakho mawufike, intando Yakho yenziwe emhlabeni njengasezulwini” (Mathewu 6:9-10). “Mina uJohane ngabona umuzi ongcwele, iJerus…

2019-12-27 23:32:46

Yini ukuhlwithwa kwangempela?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi phakathi kwamabili kwenziwa isimemezelo, Bheka, umyeni usefikile; hambani niyomhlangabeza. Khona-ke zonke lezo ntombi zavuka, zase zilungisa izibani zazo. Eziyiziwula zase zithi kw…

2019-12-27 23:40:20

Ukuhlwithwa kufanele kusekelwe emazwini kaNkulunkulu futhi hhayi emicabangweni nasebucikweni bomuntu

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso Wakho mawufike, intando Yakho yenziwe emhlabeni njengasezulwini” (Mathewu 6:9-10). “Mina uJohane ngabona umuzi ongcwele, iJerus…

2019-12-27 23:32:46

Yini ukuhlwithwa kwangempela?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi phakathi kwamabili kwenziwa isimemezelo, Bheka, umyeni usefikile; hambani niyomhlangabeza. Khona-ke zonke lezo ntombi zavuka, zase zilungisa izibani zazo. Eziyiziwula zase zithi kw…

2019-12-27 23:40:20