Ukuhlwithwa kufanele kusekelwe emazwini kaNkulunkulu futhi hhayi emicabangweni nasebucikweni bomuntu

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso Wakho mawufike, intando Yakho yenziwe emhlabeni njengasezulwini” (Mathewu 6:9-10). “And I Johane saw the holy city, new Jerusal…

2019-07-21 07:39:06

Yini ukuhlwithwa kwangempela?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Phakathi kwamabili kwezwakala izwi elikhulu, Bheka, kuza umkhwenyana; phumani niyomhlangabeza” (Mathewu 25:6). “Bheka, Ngime emnyango, futhi ngiyangqongqoza; uma kukhona umuntu ozwa izw…

2018-08-21 06:08:05

Ukuhlwithwa kufanele kusekelwe emazwini kaNkulunkulu futhi hhayi emicabangweni nasebucikweni bomuntu

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso Wakho mawufike, intando Yakho yenziwe emhlabeni njengasezulwini” (Mathewu 6:9-10). “And I Johane saw the holy city, new Jerusal…

2019-07-21 07:39:06

Yini ukuhlwithwa kwangempela?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Phakathi kwamabili kwezwakala izwi elikhulu, Bheka, kuza umkhwenyana; phumani niyomhlangabeza” (Mathewu 25:6). “Bheka, Ngime emnyango, futhi ngiyangqongqoza; uma kukhona umuntu ozwa izw…

2018-08-21 06:08:05