Inhlabamkhosi Yezinsuku Zokugcina

Manje, isimilo somphakathi siyonakala usuku ngosuku. Isintu siba sibi futhi siyonakala ngokukhulayo. Izinhlekelele zenzeka kaningi emhlabeni wonke. Izigameko zasemkhathini ezingavamile ukubonakala nazo ziyabonakala. Iziprofetho zeBhayibheli mayelana nokubuya kweNkosi sezivele zigcwalisekile. Usuku lokubuya kweNkosi selulapha vele. AmaKristu amaningi amnene anezibikezelo zokuthi iNkosi vele isibuyile …

Isiprofetho SeBhayibheli

Isiprofetho SeBhayibheli

Ngokuba lapho kuyoba khona usizi olukhulu olungakaze lube khona selokhu kwaqala izwe kuze kube manje, nolungayophinda lube khona. Futhi ngaphandle kokuba lezo nsuku zifinyezwe, bekungesindiswe muntu: kodwa ngenxa yabakhethiweyo lezo zinsuku ziyofinyezwa” (Mathewu 24:21-22)

Futhi njengasemihleni kaNowa, kuyoba njalo futhi nasemihleni yeNdodana yomuntu. Babedla, bephuza, beganwa ngamakhosikazi, beganiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini, kwase kufika uzamcolo, futhi wababhubhisa bonke. Kwaba njalo futhi nasemihleni kaLoti; babedla, bephuza, bethenga, bethengisa, betshala, bakha; Kodwa ngosuku uLoti aphuma ngalo eSodoma lana umlilo nesibabule kwehla ezulwini, futhi kwababhubhisa bonke. Kuyoba njalo nangosuku iNdodana yomuntu eyokwambulwa ngalo” (Luka 17:26-30)

Izinyanga Eziyigazi Ezine Ezilandelanayo

Izinyanga Eziyigazi Ezine Ezilandelanayo

Blood Moons, the disaster, Bible prophecies, the Lord

Kusukela ku-Ephreli, 2014 kuya kuSeptemba, 2015, izinyanga eziyigazi ezine ezilandelanayo, isigameko esasingavamile ukubonakala, zabonakala esibhakabhakeni. Ukubonakala kwalezi zinyanga zegazi ezine ezilandelanayo kugcwalisa iziprofetho ezimbili. Esisodwa kulezi ziprofetho sitholakala kusAmbulo 6:12: “Ngase ngibona lapho selivule uphawu lwesithupha, futhi, bheka, kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba; nelanga laba mnyama njengendwangu yesaka loboya, nenyanga yaba njengegazi.” ENcwadini kaJoweli, 2:29-31, ibikezela okulandelayo: “ Nasezincekwini nasezincekukazini zangalezo zinsuku ngizothululela umoya wami. Futhi ngizoveza izimangaliso emazulwini nasemhlabeni, igazi, nomlilo, nezinsika zentuthu. Ilanga lizoba mnyama, futhi inyanga iphenduke igazi, ngaphambi kokuba usuku lweNKOSI olukhulu nolwesabekayo lufike.” Ukubonakala kwalezi zinyanga eziyigazi ezine ezilandelanayo kuwuphawu lokuthi usuku olukhulu futhi olwesabekayo lweNkosi seluzofika. Ngokweziprofetho ezisencwadini yomprofethi uJoweli neNcwadi yesAmbulo, ngaphambi kokufika kwenhlekelele enkulu, uMoya kaNkulunkulu uyokhuluma. Amazwi Akhe ayonisela izinceku nezincekukazi azisebenzisayo. Ngamanye amazwi, ngaphambi kwenhlekelele enkulu, uNkulunkulu uyokwenza iqembu labanqobi. Ngaphezu kwalokho, sigcwaliswa kanjani isiprofetho esilandelayo: “Futhi nasezincekwini nasezincekukazini ngalezo zinsuku ngiyothululela umoya wami”?

Ukuba Yincithakalo Kwenkolo

Ukuba Yincithakalo Kwenkolo

Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlule, lapho iNkosi uJesu eza ezokwenza umsebenzi Wakhe, ithempeli elingcwele lapho inkazimulo kaJehova yayike yakhanya ngokugqamile lahlaselwa yindlala futhi lenziwa umhume wabaphangi. Namuhla, inkolo isilahlekelwe ngumsebenzi kaMoya oNgcwele, iphonswe encithakalweni futhi iyindawo yokonakala okuningi. Abaholi benkolo bayehluleka ukulandela imiyalelo yeNkosi futhi sebephambuke ngokuphelele endleleni yeNkosi. Ngabe lokhu akukhombisi ukuthi iNkosi isibuyile yenza umsebenzi omusha?

Futhi ngiyimisile imvula kinina, kusezinyanga ezintathu ngaphambi kokuvuna: futhi ngenza ukuthi line edolobheni elilodwa, ngaphinde ngenza ukuthi lingani kwelinye idolobha: ingxenye eyodwa yaniselwa, futhi lapho line khona akuzange kushe. Ngakho amadolobhakazi amabili noma amathathu aya edolobheni linye, ukuyophuza amanzi; kodwa abenelisekanga: nokho anikabuyeli kimi, kusho INKOSI” (u-Amose 4:7-8).

ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu

Isiprofetho Sokwehla KweNkosi Obala

Bhekani, uyeza ngamafu, futhi onke amehlo azokumbona, nalabo abamgwaza: nezizwe zonke zomhlaba zizokhala ngenxa yakhe. Noma kunjalo, Amen” (IsAmbulo 1:7)

Ngokushesha nje emva kosizi lwalezo zinsuku ilanga liyofiphala, nenyanga ngeke ikhanye, nezinkanyezi ziyowa ezulwini, namandla ezulu ayozanyazanyiswa: Khona-ke kuzovela isibonakaliso seNdodana yomuntu ezulwini: khona-ke zonke izizwe zomhlaba zizokhala, futhi zizobona iNdodana yomuntu iza ngamafu ezulu ngamandla nangenkazimulo enkulu” (Mathewu 24:29-30).

“Bheka, iNkosi iza nezinkulungwane ezingamashumi zabangcwele Bayo …” (Juda 1:14).

“Athi futhi, Nina madoda eseGalile, nimeleni nibheke ezulwini na? uJesu lo, osuswe kini enyuselwa ezulwini, uyokuza kanjalo njengalokho nimbonile eya ezulwini” (Izenzo 1:11).

Futhi kuyoba khona izibonakaliso elangeni, nasenyangeni nasezinkanyezini; nasemhlabeni usizi ezizweni, ngokuxakeka; kudume ulwandle namagagasi; izinhliziyo zabantu ziyokwehluleka ngokwesaba, nangokubona okuvelela umhlaba: ngokuba amandla ezulu ayakunyakaziswa. Khona-ke bazobona iNdodana yomuntu iza ngefu ngamandla nangenkazimulo enkulu” (Luka 21:25-27).

Isiprofetho Sokwehla KweNkosi Okufihlekile

Futhi phakathi kwamabili kwenziwa isimemezelo, Bheka, umyeni usefikile; hambani niyomhlangabeza” (Mathewu 25:6)

Ngakho-ke uma ungalindi, ngiyokuza kuwe njengesela, futhi kawusoze walazi ihora engiyakuza ngalo kuwe” (IsAmbulo 3:3).

Bheka, ngizoza njengesela. Ubusisiwe lowo ohlala eqaphile, nogcina izingubo zakhe, angabi ngohamba-ze, futhi balibone ihlazo lakhe” (IsAmbulo 16:15)

Bheka, ngime emnyango, ngingqongqotha: uma kukhona umuntu olizwayo izwi lami, avule umnyango, ngizongena kuye, futhi ngidle naye, naye futhi adle nami” (IsAmbulo 3:20)

Njengombani, okhanya engxenyeni ethize phansi kwezulu, ukhanya kwenye indawo ngaphansi kwezulu; izoba njalo futhi iNdodana yomuntu ngosuku lwayo. Kodwa kuqala kufanele ihlushwe yizinto eziningi, futhi ibuye ilahlwe yilesi sizukulwane” (Luka 17:24-25)

Njengombani ovela empumalanga okhanya ngisho nasentshonalanga, kuzoba njalo nokuza kweNdodana yomuntu” (Mathewu 24:27)

Manje, iyofika kanjani ngempela iNkosi ezinsukwini zokugcina? Uma abantu bephikelela ekuthini

iNkosi iyobuya ngamafu futhi, ngalokho, belokhu bebheke phezulu ezulwini, bengabheki

uphawu oluyimfihlo lokufika kukaNkulunkulu, bayoke bakwazi ukwamukela ukufika kweNkosi?

Iziqeshana Zombukiso Eziqondene

Imibuzo Nezimpendulo Mayelana Nendlela Yokufika KweNkosi (Okuyimfihlo Nokusobala)

Judgment, the last days, Incarnation, kingdom of heaven

INkosi ithembise ukuthi iyobuya ukuze isithathe isiyise embusweni wezulu, kodwa futhi ufakaza ukuthi iNkosi isivele yaba yinyama ukuze yenze umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina. Ngokwesiprofetho esiseBhayibhelini, iNkosi iyofika iphezu kwamafu, igcwele amandla nenkazimulo: Kungani lokhu kwehluka ekufikeni okuyimfihlo kweNkosi ngokuba sesimweni somuntu okubonile?

Imibuzo Nezimpendulo Ngevangeli

Second Coming, Lord Jesus, Jesus is the truth the prophesy, word of God, new work name of God, Jesus Christ, kingdom of heaven, the rapture the cross, God's judgement, the last days Jesus return, the Gospel, Bible prophecies

Izintombi Ezihlakaniphile

IBhayibheli lixoxa indaba elandelayo: Phakathi kwamabili, kwamemeza othile wathi “umyeni usefikile.” Izintombi ezihlakaniphile zezwa izwi likaNkulunkulu zase ziyobingelela umyeni futhi zaba sedilini lomshado Naye, kwathi izintombi eziyiziwula zavalelwa ngaphandle kwamasango. Manje, siyogcwaliswa kubantu abanjani isiprofetho sezintombi ezihlakaniphile neziyiziwula?

Indlela Yokuzwa Iphimbo LikaNkulunkulu

Yini Ehlakaniphile Ngezintombi Ezihlakaniphile?

INkosi uJesu yathi, “Futhi phakathi kwamabili kwenziwa isimemezelo, Bheka, umyeni usefikile; hambani niyomhlangabeza” (Mathewu 25:6). IsAmbulo sabikezela, “Bheka, ngime emnyango, ngingqongqotha: uma kukhona umuntu olizwayo izwi lami, avule umnyango, ngizongena kuye, futhi ngidle naye, naye futhi adle nami” (IsAmbulo 3:20). Lena yincazelo eyiqiniso yokuhlwithwa ekufikeni kweNkosi. Uma ufuna ukubingelela ukufika kwesibili kweNkosi, kubaluleke kakhulu ukwazi ukuzwa izwi Lakhe. Lapho uNkulunkulu esebenza futhi ekhuluma izwi Lakhe, izintombi ezihlakaniphile ziyokwazi ukuzwa izwi Lakhe bese ngalokho ziya edilini lomshado weWundlu bese zihlwithwa phambi kwesihlalo sobukhosi.

Izincwadi Zevangeli

Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa izwi likaNkulunkulu.

(Okudingwa Amakholwa Amasha)

Izigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, amagama Akhe, imfihlakalo yokuba sesimweni somuntu Kwakhe, indlela yokwehlukanisa phakathi kwendlela yangempela kanye nendlela yamanga, kanye nezinye izingxenye zezibonakaliso zeqiniso lamazwi kaNkulunkulu ziqoqelwe kule ncwadi ukuze lezi zinto zigxile ngokushesha emakholweni amasha asanda kwamukela umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina.

Funda Okwengeziwe

Yamukelani Ukubuya KweNkosi

Izwi Livela Lisenyameni Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe) Izimvu ZikaNkulunkulu Zizwa Izwi LikaNkulunkulu (Okubalulekile Kwamakholwa Amasha) Ukuvulwa Komqulu YiWundlu Ofakazi BakaKristu Wezinsuku Zokugcina Amazwi Avelele kaNkulunkulu USomandla ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

Izwi Livela Lisenyameni

Lokhu kwabe kuyisikhathi sokuqala ngqa selokhu kwadalwa indalo ukuba uNkulunkulu akhulume nomuntu. Lawa mazwi kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu ngenkathi ephakathi kwabo ukuba bawezwe, wabahola, wabehlulela, wakhuluma nabo kusuka enhliziyweni ngakho-ke, futhi, kwakungamazwi okuqala lapho uNkulunkulu avumela abantu ukuba bazi izinyathelo zakhe, indawo ayehlala kuyo, isimo sikaNkulunkulu, lokho uNkulunkulu anakho nayikona, imicabango kaNkulunkulu, kanye nendlela akhathala ngayo ngomuntu. Kungashiwo nje ukuthi lawa kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu kubantu kusukela ezulwini lesithathu selokhu kwadalwa indalo, kanye nesikhathi sokuqala lapho uNkulunkulu asebenzisa umumo wakhe ukuba azibonakalise aphinde azwakalise izwi lakhe kubantu ngamazwi.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Uma sicula amaculo amasha okudumisa uNkulunkulu, siyakwazi ukuzizwela ukuthi siyiqembu labantu abalandela iWundlu bese sicula amaculo aphrofethwa eNcwadini yeSambulo. Sizizwela ngokwangempela ukuthi sibusisekile kakhulu ukuba siphakanyiselwe esihlalweni sikaNkulunkulu sase sihambela idili lomshado weWundlu.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, uzwakalisa amazwi Akhe okwahlulela nokuhlanza abantu kanye nokuholela abantu enkathini entsha, Inkathi yoMbuso. Bonke labo abazithoba ngaphansi kombuso Wakhe bajabulela iqiniso eliphakeme futhi bamukela izibusiso ezinkulu. Ngokuqinisekile bazophila ekukhanyeni, futhi bazothola iqiniso, indlela, nokuphila.

Izimvu ZikaNkulunkulu Zizwa Izwi LikaNkulunkulu (Okubalulekile Kwamakholwa Amasha)

Okuqoqelwe kule ncwadi ngamaqiniso akhanyisayo ezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, amagama Akhe, imfihlakalo yokuba sesimweni somuntu Kwakhe, nendlela yokwahlukanisa phakathi kwezindlela zangempela nezindlela ezingamanga, ukuze afundwe futhi kuhlonywe ngawo yilabo abasanda kwamukela umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, nokuba babeke izisekelo ngokushesha ngokungenzeka phezu kwamaqiniso akhanyisayo omsebenzi kaNkulunkulu.

Ukuvulwa Komqulu YiWundlu

UKristu wezinsuku zokugcina, uNkulunkulu uSomandla, usekhulume amazwi, enika ubufakazi bokuthi Umsindisi wabuya kudala phezu “kwefu elimhlophe” futhi usenze umsebenzi wokwahlulela eqala ngendlu kaNkulunkulu ukuze ahlulele, ahlanze, futhi asindise isintu. UNkulunkulu uSomandla iWundlu elaprofethwa yiNcwadi yesAmbulo evula umqulu kanye nezimpawu eziyisikhombisa.

Ofakazi BakaKristu Wezinsuku Zokugcina

UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, uzwakalise amaqiniso ahlukahlukene, wambula wonke amaqiniso nezimfihlakalo eziseBhayibhelini, wavezela isintu indaba yangaphakathi yezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, imfihlakalo kaNkulunkulu eba yinyama nomsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina njll. Lokhu kufakazela ukuthi uNkulunkulu uSomandla ungukubuya kweNkosi uJesu nokuthi ungukubonakala kukaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina.

Amazwi Avelele kaNkulunkulu USomandla ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

Iziqephu ezithathwe emazwini amakhulu kaNkulunkulu uSomandla zifakwe kule ncwadi ukuze zethule ubufakazi kubo bonke labo abethemba baphinde bathandazele ukuvela kukaNkulunkulu wokubuya koMsindisi phezu kwamafu amhlophe kudala, nokwethula ubufakazi bokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla eNkathini yoMbuso. Lokhu kuholela abantu ekuboneni ukuthi uNkulunkulu uSomandla neNkosi uJesu banguNkulunkulu oyedwa – uyiWundlu elibikezelwe eNcwadini yeSambulo eselivule incwadi nezimpawu eziyisikhombisa.

Amazwi KaNkulunkulu USomandla,

“Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha”

UNkulunkulu USomandla uthi, “Ukubonakala kukaNkulunkulu kusho ukufika Kwakhe emhlabeni ukuzokwenza umsebenzi Wakhe. Ngobuyena bakhe kanye nokuhlela, kanye nendlela yokwenza eyimvelo yakhe, wehlela phakathi kwabantu ukwenza umsebenzi wokusungula isikhathi futhi aqede isikhathi. Lolu hlobo lokubonakala akusilo uhlobo lomcimbi. Akusilo uphawu, isithombe, isimangaliso noma umbono omkhulu, noma ngaphansi kunalokho akusiyo inqubo yenkolo. Kuyinto ekhona ngempela engathintwa futhi ibanjwe. Le nhlobo yokubonakala akusiyona nje eyokulandela inqubo, noma indlela yokwenza okwesikhashana, kodwa empeleni isigaba somsebenzi wesu Lakhe lokuqondisa.Umbhalo Ogcwele >

Amazwi KaNkulunkulu USomandla,

“INkathi YoMbuso YiNkathi YeZwi”

UNkulunkulu USomandla uthi, “ENkathini yoMbuso, uNkulunkulu usebenzisa izwi ukungenisa isikhathi esisha, ukushintsha izindlela zomsebenzi Wakhe, nokwenza umsebenzi waso sonke isikhathi. Lo umgomo uNkulunkulu asebenza ngawo eNkathini yeZwi. Uthathe umzimba womuntu ukuze akhulume ngezindlela ezahlukene, ehlomisa umuntu ukuthi abone uNkulunkulu ngeqiniso, oyiZwi elivela ngenyama, nangobuhlakani nezimangaliso Zakhe. Umsebenzi onjalo wenzelwe ukufinyelela ngcono imigomo yokunqoba umuntu, yokumphelelisa, neyokumsusa. Lokhu kuyincazelo yeqiniso yokusebenzisa izwi ukuthi lisebenze ngeNkathi yeZwi.…UNkulunkulu wadala umhlaba ngezwi, uhola abantu emhlabeni wonke ngalo izwi, uyanqoba abuye abasindise ngezwi. Ekugcineni, uzosebenzisa izwi ukushabalalisa wonke umhlaba omdala. Kungaleso sikhathi-ke lapho icebo lokuphatha lizophelela khona.Umbhalo Ogcwele >

Imfihlakalo kaNkulunkulu Osenyameni

Amazwi KaNkulunkulu USomandla,

“Ukuba Semzimbeni Wobuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Semzimbeni Wobuntu”

UNkulunkulu USomandla uthi, “Mina noJesu sivela eMoyeni owodwa. Noma izinyama zethu zingenabudlelwano, uMoya Wethu munye; Yize lokho esikwenzayo nomsebenzi esiwenzayo kungefani, Umsuka Wethu uyefana; Inyama Yethu ithatha izimo ezihlukene, lokhu kwenziwa yinguquko eNkathini nesidingo somsebenzi Wethu; Izinkonzo Zethu azifani, ngakho umsebenzi esiwenzayo nesimilo esisiveza ebantwini nakho akufani. Kungakho lokhu umuntu akubonayo nakutholayo namuhla kungafani nokwedlule; lokhu kwenziwa ukuguquka kwezikhathi. Yize ubulili nesimo senyama Yabo sehlukile noma bengazalwa emndenini munye, nangasikhathi sinye, uMoya Wabo munye. Noma inyama yabo ingenabo ubudlelwane begazi nomzimba nganoma iyiphi indlela, lokhu akukuphikisi ukuthi bayimizimba esenyameni yobuntu bukaNkulunkulu ngezikhathi ezimbili ezingefani.Umbhalo Ogcwele >

Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu

Amazwi KaNkulunkulu USomandla,

“Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu”

UNkulunkulu USomandla uthi, “Izigaba ezintathu zomsebenzi zisekujuleni kwenhliziyo yokuphatha kukaNkulunkulu kukonke, futhi kuzo kuvezwa isimo sikaNkulunkulu nalokho ayikho. Labo abangazi ngezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu abakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu usiveza kanjani isimo Sakhe, futhi ababazi ubuhlakani bomsebenzi kaNkulunkulu, futhi baqhubeka nokungabi nalwazi ngezindlela eziningi asindisa ngazo isintu, kanye nentando Yakhe ngesintu sisonke. Izigaba ezintathu zomsebenzi zingukuvezwa okuphelele komsebenzi wokusindisa isintu. Labo abangazazi izigaba ezintathu zomsebenzi bazohlala bengenalwazi ngezindlela nemiyalelo ehlukene yomsebenzi woMoya oNgcwele; labo ababambelela kakhulu kuphela emfundisweniemfundisweni esalayo esigabeni esisodwa somsebenzi ngabantu abakhawulisa uNkulunkulu emfundisweni, kanti ukholo lwabo kuNkulunkulu aluqondakali futhi alunasiqiniseko. Abantu abanjalo abasoze bathola insindiso kaNkulunkulu. Umbhalo Ogcwele >

Amafilimu eVangeli

The Mystery, love God, house church, the last days,
Musical Drama, dance drama, True Friends, Great Love, true story
BACK TO TOP