Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Umdlalo Womculo


umdlalo womculo, umdlalo womdanso, ukholo, ithemba, uthando, abangani beqiniso, umculo we-cha cha, amavidiyo omculo wamakrestu, IBandla LikaNkulunkulu USomandla

Nov 1, 2015


1:52:17UXiaozhen wayehlanzekile, ewumKrestu onenhliziyo enhle, ehlale ephatha kahle abangani bakhe. Nokho, uma sekuyisikhathi sabo sokuzuza, abangani bakhe abadala baphenduka izitha zakhe. Emva kokudlula kulesi sigemegeme, uXiaozhen waphoqeleka ukushiya inhliziyo yakhe yeqiniso nemigomo yakhe yasekuqaleni. Waqala walahla unembeza wakhe omuhle nomoya wakhe omuhle wabhuquza odakeni lomhlaba omubi. … Ngenkathi ewa emseni wahamba endleleni yokonakala, wanyathelwa yizwe wagcwala izibazi nemihuzuko. Wafika kwangqingetshe, esimweni sokudideka, eselahle lonke ithemba, ubizo lweqiniso lukaNkulunkulu uSomandla ekugcineni lwayivusa inhliziyo nomoya kaXiaozhen. …

Idwala, Iphepha, Izikelo

Isintu sivelaphi?

Uyayazi yini impendulo yalo mbuzo?

Idwala, Iphepha, Izikelo

Isintu sivelaphi?

Uyayazi yini impendulo yalo mbuzo?

Belwela Igolide

Ngenkathi uXiaozhen ethola iqhezu elikhulu legolide, wabiza abangani bakhe ukuthi beze bezohlephulelana lona. Angakucabanganga ukuthi uma nje abantu bebona igolide, ubuhle nobubi bemvelo yomuntu buvela obala …

Elahla Abahle Elandela Ababi

Kulo mhlaba wezinhliziyo ezimbi lapho imali iyinkosi, ikuphi okwenziwa uXiaozhen owayehlanzekile futhi elungile, ukuze aphile futhi asinde …

Elahla Abahle Elandela Ababi

Kulo mhlaba wezinhliziyo ezimbi lapho imali iyinkosi, ikuphi okwenziwa uXiaozhen owayehlanzekile futhi elungile, ukuze aphile futhi asinde …

Ukonakala

Ebhekene nezwe elikhohlakele, noqobo olunesihluku nosizi, uXiaozhen washiya ubuqotho bakhe walwela ukugqoka imaskhi. Kusukela ngaleso sikhathi, wabe eseduka …

Impilo kwi-Ballroom

Esephila kwimaskhi uXiaozhen kancane kancane wadliwa wagwinywa yileli zwe. Walahlekelwa isithunzi sakhe phakathi kwezindlela ezimbi zaleli zwe elikhohlakele…

Ebuya

UNkulunkulu uSomandla uthi, “Uma uzizwa ukhathele, futhi uma uqala ukuzwa isizungu, isizungu yaleli zwe. Ungadideki, Ungakhali. UNkulunkulu uSomandla, uMlindi, uyokwamukela ukufika kwakho noma nini. Useceleni kwakho ubhekile, elindele ubuyele emuva. Ulindele usuku lapho ingqondo yakho isanguluka …” (Izwi Livela Lisenyameni).

Mphefumulo olahlekile, ungakhali- ukukhanya kulapha!