I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

86 Kungani umsebenzi kaNkulunkulu usindisa kuphela abantu abalungile futhi hhayi abantu ababi?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:

“Umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owahlwanyela imbewu enhle ensimini yakhe: Kodwa ngenkathi abantu belele, isitha sakhe safika sase sihlwanyela ukhula phakathi kukakolweni, sase sihamba, … futhi ngesikhathi sokuvuna ngiyothi kubavuni, Qoqani kuqala ukhula, bese nilubopha lube yizinyanda ukuze nilushise: kodwa qoqelani ukolweni enqolobaneni yami. … kuyokuba njalo ekupheleni komhlaba. Indodana yomuntu iyothuma izingelosi zayo, zona ziyoqoqela ngaphandle kombuso wayo zonke izinto ezinengayo, nalezo ezenza ububi; Futhi ziyoziphonsa esithandweni somlilo: kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. … Futhi, umbuso wezulu unjengenetha, elaphonswa olwandle, lase liqoqa lonke uhlobo: Okwathi, lapho seligcwele, balidonsela ogwini, base behlala phansi, baqoqela okuhle ezitsheni, base belahla okubi. Kuyoba njalo-ke ekupheleni komhlaba: izingelosi ziyofika, bese zihlukanisa ababi kwabalungile, Bese zibaphonsa esithandweni somlilo: kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. (UMathewu 13:24-25, 30, 40-42, 47-50).

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu:

Kumele wazi ukuthi ngifisa uhlobo olunjani lwabantu; abangcolile abavunyelwe ukungena embusweni, abangcolile abavunyelwe ukungcolisa umhlabathi oNgcwele. …Kusukela ekusekelweni komhlaba kuze kube namuhla, angikaze ngilokothe ngivule intuba elula yokungena embusweni Wami ngenxa yalabo abazincengela Kimi. Lona umthetho wezulu, akekho ongawephula!

kwesithi “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Lapho umsebenzi kaNkulunkulu uphela, abantu abayosala bayohlanzwa futhi bajabulele okunye ukuphila kwabantu okumangalisayo emhlabeni njengoba bengena endaweni ephakeme yabantu; ngamanye amazwi, bayongena osukwini lokuphumula lwabantu, baphile noNkulunkulu. Ngemva kokuba labo abangeke basale sebesoliwe futhi bahlulelwa, imikhuba yabo ababeyenza iyokwembulwa ngokuphelele; ngemva kwalokho bayobhujiswa njengoSathane, ngeke baphinde bavunyelwe ukuba baphile emhlabeni. Isintu sakusasa ngeke sibe nohlobo olunjena lwabantu; laba bantu abakulungele ukungena ezweni lokuphumula, futhi abakulungele ukungena osukwini lokuphumula uNkulunkulu ayolujabulela nabantu, ngoba kuhloswe ukuthi bajeziswe futhi babi, ababona abantu abalungile. Bake batakulwa, baphinde bahlulelwa futhi basolwa; bake banikela inkonzo kuNkulunkulu umsebenzi, kodwa lapho kufika usuku lokugcina, bayoqothulwa futhi babhujiswe ngenxa yokukhohlakala kwabo nangenxa yokungalaleli kwabo futhi abanakuphinde batakulwe. Ngeke baphinde baphile emhlabeni esikhathini esizayo, futhi ngeke baphile nohlanga lwesintu lwesikhathi esizayo. Noma yibaphi abenza okubi nabangasindiswanga bayobhujiswa lapho kungena isintu esingcwele ekuphumuleni, kungakhathaliseki ukuthi bashonile noma bayaphila. Akunandaba ukuthi baphila kuyiphi inkathi laba bantu abenza okubi, noma imimoya yabalungile nalabo abenza ukulunga, bonke abenza okubi bayobhujiswa, futhi bonke abantu abalungile bayosindiswa. … Umsebenzi Wakhe wasekugcineni wokujezisa ababi nokunika abalungile umvuzo wenziwa ukuze kuhlanzwe ngokuphelele sonke isintu, ukuze alethe ukuphumula kwaphakade kuso sonke isintu esingcwele. Lesi sigaba somsebenzi Wakhe siwumsebenzi obucayi kakhulu. Siyisigaba sokugcina sawo wonke umsebenzi Wakhe wokuqondisa. Uma uNkulunkulu engababhubhisanga ababi kodwa ebayeka basale, sonke isintu besingeke sikwazi ukungena ekuphumuleni, futhi uNkulunkulu ubengeke akwazi ukuletha sonke isintu endaweni engcono. Lolu hlobo lomsebenzi belungeke luphele ngokuphelele. Lapho eqeda umsebenzi Wakhe, sonke isintu siyoba ngcwele ngokuphelele. Kungale ndlela kuphela lapho uNkulunkulu engaphila ngayo ekuphumuleni ngokuthula.

…………

… Empeleni, akukhathaliseki ukuthi kunezinhlanga ezingaki emhlabeni, abantu badabuka kumuntu oyedwa. Ekuqaleni, kwakunezinhlobo ezimbili kuphela zabantu, futhi lezi zinhlobo zazakhiwa abesilisa nabasifazane. Nokho, ngenxa yenqubekela-phambili yomsebenzi kaNkulunkulu, ukushabalala komlando, noshintsho lwezindawo, okungamazinga ahlukahlukene, lezi zinhlobo ezimbili zakhula zaba izinhlobo eziningi zabantu. Uma kuziwa kuzo, akunandaba ukuthi abantu bayizinhlanga ezingaki, bonke abantu baseyindalo kaNkulunkulu. Akubalulekile ukuthi abantu banguluphi uhlanga, bonke badalwe uNkulunkulu; bonke bayinzalo ka-Adamu no-Eva. Ngisho noma benziwe yizandla zikaNkulunkulu, baseyinzalo ka-Adamu no-Eva, abadalwa uNkulunkulu ngokuqondile. Kungakhathaliseki ukuthi bayiluphi uhlobo, bonke abantu badalwe uNkulunkulu; njengoba bengabantu, abadalwa uNkulunkulu, indawo abaphokophele kuyo ifanele isintu, bahlukaniswe imithetho eyenza abantu bahleleke. Lokho kungukuthi, abenzi bokubi nabalungile, ngemva kwakho konke bayizidalwa. Izidalwa ezenza okubi ziyogcina zibhujisiwe, futhi izidalwa ezenza okulungile ziyosinda. Lawa amalungiselelo azifanele kakhulu lezi zinhlobo ezimbili zezidalwa. Ngenxa yokungalaleli kwabo, abenza okubi ngeke bakwazi ukuphika ukuthi bayindalo kaNkulunkulu futhi bakhohliswe uSathane futhi ngaleyo ndlela abanakusindiswa. Abantu abaziphatha kahle bayazi ukuthi ngeke babambelele ekutheni bayophunyuka uma bephika ukuthi badalwa uNkulunkulu, kodwa baye basindiswa ngemva kokonakaliswa uSathane. Abenza okubi bayizidalwa ezingamlaleli uNkulunkulu; bayizidalwa ezingeke zisindiswe futhi kakade uSathane usebaphange ngokuphelele. Abantu abenza okubi nabo bangabantu; bangabantu abonakaliswe ngokwedlulele futhi ngeke basindiswe. Njengoba nje nabo beyizidalwa, abantu abaziphatha kahle nabo bonakalisiwe, kodwa bakulungele ukugqashula esimweni sabo esinokukhohlakala futhi bengakwazi ukulandela uNkulunkulu. Abantu abaziphatha kahle abaqhoshi ngokulunga; kunalokho, bamukele ukusindiswa futhi bagqashula enkohlakalweni ukuze balalele uNkulunkulu; bayoma baqine ekugcineni, kodwa akukhona ukuthi abakaze bonakaliswe uSathane. Ngemva kokuphela komsebenzi kaNkulunkulu, phakathi kwazo zonke izidalwa Zakhe, kuyoba nalabo abayobhujiswa nalabo abayosindiswa. Lesi isinqumo sikaNkulunkulu esingeke sigwemeke somsebenzi kaNkulunkulu wokuqondisa. Akekho ongakuphika lokhu. Abenzi bokubi ngeke basinde; labo abamlalelayo futhi abamlandelayo uNkulunkulu kuze kube sekugcineni nakanjani bayosinda. Njengoba lo msebenzi kuwumsebenzi wokusindiswa komuntu, kuyoba nabantu abayosala, abantu abahlungiwe. Lena imiphumela engafani yezinhlobo ezingafani zabantu, futhi lawa amalungiselelo afanele izidalwa zikaNkulunkulu.

kwesithi “UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Isihe Sami sivezwa kulabo abangithandayo futhi bazidele bona. Futhi isijeziso esilethwa phezu kwababi kungubufakazi kanye besimo Sami esilungile Kanye, ikakhulukazi, nobufakazi bentukuthelo Yami. Uma inhlekelele ifika, indlala kanye nesifo esibhubhisayo siyokwehlela bonke labo abaphikisana Nami futhi bayokhala. Labo abenze zonke izinhlobonhlobo zobubi, kodwa asebengilandele iminyaka eminingi, ngeke bangabi nacala; nabo futhi, bayokwehlela enhlekeleleni efana nayo engakaze ibonakale ezinkathini zonke, futhi futhi bayohlala esimweni esingapheli sokwethuka novalo. Futhi labo abalandeli Bami abakade bethembekile Kimi ngedwabayojabula futhi bababaze amandla Ami. Bayokuzwa ukweneliseka okungachazeki ngaphakathi futhi baphile ngenjabulo engingakaze ngiyiphe isintu. Ngokuba ziyigugu Kimi izenzo zabantu ezinhle kepha ngiyazinyanya izenzo zabo zobubi. Selokhu ngaqala ukuhola isintu, bengilokhu ngethemba ukuthi kuzoba neqembu labantu elinomqondo ofana noWami. angikaze ngibakhohlwe labo abangenawo umqondo ofanayo noWami; yilokhu ngibenyanya enhliziyweni Yami, ngilinde kuphela ithuba lokuletha impindiselo Yami kubona, okuyonginika injabulo ukuyibona. Usuku Lwami seluze lwafika namuhla, futhi angisadingi ukulinda!

kwesithi “Kumele Wenze Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule:Kungani umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina wenziwa eShayina futhi hhayi kwa-Israyeli?

Okulandelayo:Umsebenzi kaNkulunkulu eNkathini Yomusa wadonsa iminyaka eyizi-2,000, futhi kuzothatha isikhathi eside kangakanani ukuba umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina ususe inkathi endala bese umisa izulu kanye nomhlaba omusha?

Ungase Uthande Nalezi