Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke | Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe” | Okucashuniwe 45

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke | Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe” | Okucashuniwe 45

33 |October 16, 2020

Lapho uMsindisi efika ezinsukwini zokugcina, uma esabizwa ngoJesu futhi, waphinde wazalwa eJudiya futhi, wenza umsebenzi Wakhe eJudiya, ngakho lokho bekuyobonisa ukuthi ngadala abantu bakwa-Israyeli futhi ngahlenga abantu bakwa-Israyeli kuphela nokuthi ayikho into engihlanganisa nabeZizwe. Ingabe lokhu angeke kushayisane namazwi Ami ukuthi “nginguNkulunkulu owadala amazulu nomhlaba nazo zonke izinto”? Ngalishiya iJudiya ngenza umsebenzi Wami kwabeZizwe ngoba angiyena nje uNkulunkulu wabantu bakwa-Israyeli, kodwa, nginguNkulunkulu wayo yonke indalo. Ngibonakala kwabeZizwe ezinsukwini zokugcina ngoba angiyena uJehova kuphela, uNkulunkulu wama-Israyeli, kuphela, kodwa kunalokho, ngoba nginguMdali wabo bonke abakhethiweyo Bami phakathi kwabeZizwe. Angidalanga kuphela u-Israyeli, iGibhithe neLebhanoni, kodwa ngadala zonke iZizwe, ngale kuka-Israyeli. Futhi ngenxa yalokho ngiyiNkosi yayo yonke indalo. Ngimane ngasebenzisa u-Israyeli njengesiqalo somsebenzi Wami, ngasebenzisa iJudiya neGalile njengenqaba yomsebenzi Wami wokuhlenga, futhi ngasebenzisa abantu beZizwe njengesisekelo engizolethela ngaso yonke inkathi ekugcineni. Ngenza izigaba ezimbili zomsebenzi kwa-Israyeli (izigaba ezimbili zomsebenzi weNkathi Yomthetho neNkathi Yomusa), futhi bengilokhu ngiqhubeka nezinye izigaba zomsebenzi ezimbili (iNkathi Yomusa neNkathi Yombuso) kuyo yonke indawo ngale kuka-Israyeli. Kubantu beZizwe ngizokwenza umsebenzi wokunqoba futhi ngiphothule inkathi. Uma umuntu elokhu engibiza ngoJesu Kristu, kodwa engazi ukuthi ngiqale inkathi entsha phakathi nezinsuku zokugcina futhi ngiphikelele emsebenzini omusha futhi uma umuntu elindele ngokweqile ukufika kukaJesu uMsindisi, abantu abanjalo ngiyobabiza njengalabo abangazange bakholelwe Kimi. Bangabantu abangangazi, futhi ukukholwa kwabo Kimi kuwubuzenzisi. Ingabe abantu abanjalo bangakubona ukufika kukaJesu uMsindisi evela ezulwini? Abakulindele akukhona ukufika Kwami, kodwa ukufika kweNkosi yamaJuda. Abakulangazelele ukubhubhisa Kwami lo mhlaba omdala, kunalokho balindele ukufika kukaJesu kwesibili, lapho beyohlengwa khona; balangazelele ukufika kukaJesu ezophinde akhulule bonke abantu kuleli zwe elinzima nelingalungile. Abantu abanjalo bangaba kanjani abaqeda umsebenzi Wami phakathi nezinsuku zokugcina? Izifiso zomuntu azikwazi ukumenza athole izifiso Zami noma afeze umsebenzi Wami, ngoba umuntu umane nje wazisa umsebenzi engiwenzile esikhathini esedlule, futhi akaqondi nakancane ukuthi nginguNkulunkulu Uqobo ohlezi emusha nongagugi. Umuntu wazi kuphela ukuthi nginguJehova, noJesu, akanako nokuncane ukusola kokuthi ngingowokugcina, Lowo oyoletha isintu ekugcineni. Konke abantu abakulangazelelayo nabakwaziyo kumane kuyimicabango yabo, futhi kumane kuyilokho abangakubona ngamehlo abo. Akuyeli nakuyela emsebenzini engiwenzayo, akuhambisani nawo. Ukube umsebenzi Wami ubuwenziwe ngokwendlela yomuntu, lokho bekuyosho ukuthi uphela nini? Kunini lapho isintu siyongeka khona ekuphumuleni? Futhi ngiyokwazi kanjani ukungena osukwini lwesikhombisa, iSabatha? Ngisebenza ngokwalokho engikuhlelile Kwami, ngokwenhloso Yami, hhayi ngokwenhloso yomuntu.

Kucashunwe embhalweni othi Izwi Livela Lisenyameni

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela