Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke | Indaba Eyiqiniso Ngomsebenzi Wenkathi Yokuhlengwa | Okucashuniwe 23

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke | Indaba Eyiqiniso Ngomsebenzi Wenkathi Yokuhlengwa | Okucashuniwe 23

40 |October 10, 2020

Yize uJesu, ekubeni senyameni kwakhe wayengenawo nhlobo umzwelo, wayehlala eduduza abafundi Bakhe, ebahlinzeka, ebasiza futhi ebaqinisa. Noma ngabe wenza umsebenzi ongakanani noma wahlupheka kangakanani, akazange afune okwedlulele kubantu, kodwa wayehlale ebekezela futhi eqiniselele izono zabo, kangangokuthi eNkathini yoMusa wayebizwa ngokuthandwa ngokuthi “uJesu onguMsindisi othandekayo.” Kubantu bangaleso sikhathi—kubo bonke abantu—lokhu uJesu ayenakho nayeyikho, kwakungumusa nothando. Akazange akhumbule ukona kwabantu, nokubaphatha Kwakhe kwakungasukeli ekoneni kwabo. Ngenxa yokuthi leyo kwakuyinkathi eyehlukile, wayevamise ukunika abantu ukudla nokokuphuza okwanele ukuze badle basuthe. Wayephatha bonke abalandeli Bakhe ngomusa, elapha abagulayo, ekhipha amadimoni, evusa abafile. Ukuze abantu bakholwe Kuye babone nokuthi konke lokhu ayekwenza wayekwenza ngeqiniso nangobuqotho, waze wavusa isidumbu esase sibola, ebakhombisa ukuthi ezandleni Zakhe ngisho nabafile bangabuye baphile. Ngale ndlela wabekezela buthule phakathi kwabo wenza umsebenzi Wakhe wokuhlenga. Ngisho ngaphambi kokuthi abethelwe esiphambanweni, uJesu wayesevele ethwele izono zesintu waba umhlatshelo wezono zesintu. Nangaphambi kokubethelwa, wayesevele eyivulile indlela eya esiphambanweni ukuze ahlenge isintu. Ekugcineni wabethelwa esiphambanweni, wazidela ngenxa yesiphambano, wabeka bonke ububele Bakhe, nomusa wothando, nobungcwele phezu kwesintu. Esintwini wayelokhu enokubekezela, engafuni ukuziphindiselela, kodwa wasixolela izono zaso, wasincenga ukuthi siphenduke, wasifundisa ukubekezela, ukuqinisela, nothando, ukuthi silandele ezinyathelweni Zakhe futhi sizidele ngenxa yesiphambano. Uthando Lwakhe lwabazalwane lwedlula uthando Lwakhe ngoMariya. Umsebenzi awenza wathatha njengomgomo Wakhe ukuphilisa abantu nokukhipha amadimoni, konke ngenxa yokuhlenga Kwakhe. Noma ngabe wayeya kuphi, bonke ababemlandela wayebaphatha ngomusa. Wenza abampofu baba yizicebi, wahambisa izishosha, izimpumputhe zabona, izithulu zezwa; waze wamema nabaphansi abahlwempu, izoni, ukuthi zizodla Naye, engabaxwayi kodwa ebekezele, aze athi, “Uma umelusi elahlekelwa yimvu eyodwa kweziyikhulu, uzozishiya ezingamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ayofuna eyodwa elahlekile, uma eyithola uyothokoza kakhulu.” Abalandeli Bakhe wayebathanda njengemvu ithanda amazinyane ayo. Yize bebeyizilima bengenalwazi, futhi beyizoni emehlweni Akhe, phezu kwalokho bengamalunga omphakathi aphansi kakhulu, wazibona lezi zoni—abantu ababenyanywa ngabanye—njengezithelo ezithandwa yiso Lakhe. Njengoba wayezithanda, wanikela ngempilo Yakhe ngenxa yazo, njengewundlu linikelwa elathini. Wahamba phakathi kwabo njengesisebenzi sabo, wabadedela bamsebenzisa bamhlaba, wabathobela ngaphandle kwemibandela. Kubalandeli Bakhe wayenguMsindisi uJesu othandekayo, kodwa kubaFarisi, ababefundisa abantu ezindaweni eziphakeme, akazange abonise umusa nothando lomusa, kodwa inzondo nokubenyanya. Akazange enze umsebenzi omkhulu kubaFarisi, wayebafundisa nje ngezinye izikhathi ebakhuza; akazange ahambe phakathi kwabo enza umsebenzi wokuhlenga, noma enze izibonakaliso nezimangaliso. Wethula wonke umusa nothando lwakhe kubalandeli Bakhe, ebekezela ngenxa yalezi zoni kwaze kwaba sekugcineni lapho ebethelwa esiphambanweni, ezwa konke ukwehliswa waze wasihlenga sonke isintu. Lokhu kwakuyisamba somsebenzi Wakhe.

Ngaphandle kokuhlenga kukaJesu, abantu babengaphila esonweni phakade, babe ngabantwana besono, isizukulwane samadimoni. Uma lokhu kuqhubeka, wonke umhlaba wawuyoba yindawo yokuhlala kaSathane, indawo yakhe yokwakha. Kodwa umsebenzi wokuhlenga wawudinga umusa nothando esintwini; yile ndlela kuphela abantu ebabethola ngayo intethelelo bese bethola ilungelo lokwenziwa baphelele futhi bazuzwe ngokuphelele. Ngaphandle kwalesi sigaba somsebenzi, uhlelo lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha ngabe aluzange luqhubeke. Ukube uJesu akazange abethelwe, ukuba welapha abantu nje kuphela wakhipha namadimoni, ngabe abantu abazange bathethelelwe izono zabo ngokuphelele. Kule minyaka emithathu nesigamu uJesu enza ngayo umsebenzi Wakhe emhlabeni, waqeda ingxenye kuphela yomsebenzi Wakhe wokuhlenga; kwase kuthi ngokubethelwa esiphambanweni nokuba umfanekiso wenyama enesono, ngokunikelwa esandleni somubi, wawufeza umsebenzi wokubethelwa waphumelelisa isiphetho sesintu. Abantu bahlengwa kuphela emva kokuthi esenikelwe ezandleni zikaSathane. Iminyaka engamashumi amathathu nesigamu wahlushwa emhlabeni, wenziwa inhlekisa, wathukwa, walahlwa, kwaze kwaseqophelweni lapho engasenandawo yokufihla ikhanda, engenandawo yokuphumula; wabe esebethelwa, ubuyena bonke—umzimba ongcwele nomsulwa—wabethelwa esiphambanweni. Wabekezelela lonke uhlobo lokuhlushwa olukhona. Labo ababesemandleni babembhinqa bemshaya, namasosha aze amkhafulela ebusweni; kodwa wathula wabekezela kwaze kwaba sekugcineni, ethoba ngokungenamibandela kwaze kwaba sekufeni, lapho ahlenga khona sonke isintu. Waze wavunyelwa lapho ukuba aphumule. Umsebenzi owenziwa nguJesu umele kuphela iNkathi yoMusa; awumele iNkathi yoMthetho, futhi awuthathi indawo yomsebenzi wezinsuku zokugcina. Lena yingqikithi yomsebenzi kaJesu eNkathini yoMusa, inkathi yesibili isintu esesedlule kuyo—iNkathi yokuHlengwa.

Kucashunwe embhalweni othi Izwi Livela Lisenyameni

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela