I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Best Gospel Music 2018 South Africa "Ukubonga Nokudumisa KuNkulunkulu USomandla"

Uchungechunge Lwamavidiyo Omculo   59148  

Best Gospel Music 2018 South Africa “Ukubonga Nokudumisa KuNkulunkulu USomandla”

I

Silethwe phambi kukaNkulunkulu. Amazwi Akhe siyawadla futhi siyawaphuza.

Umoya oNgcwele uyakhanyisela, siqonda iqiniso uNkulunkulu alikhulumayo.

Imikhuba yenkolo, siyilahlile, zonke lezo zibopho. Asithiyiwe yimithetho, izinhliziyo zethu zikhululiwe.

Futhi sijabule ngokungenzeka, siphila ekukhanyeni kukaNkulunkulu,

sijabule ngokungenzeka, siphila ekukhanyeni kukaNkulunkulu,

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla, oveza iqiniso kuso sonke isintu.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla, sinendlela yokuguquka,

nokholo lwethu olungacacile luyancipha. Sihlabelela indumiso, o.

II

Silandela uNkulunkulu eduze, ukuqeqeshwa kombuso siyakwamukela.

Ukwahlulela kukaNkulunkulu kunjengenkemba, kudalula imicabango esinayo.

Ukuzithwala, ukuzicabangela, namanga akufihlwa. Kulapho kuphela ngibona khona iqiniso lami.

Ngamahloni ngiwa kuNkulunkulu, ngidaluliwe.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla, oveza iqiniso kuso sonke isintu.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla,

sibukana ubuso nobuso noNkulunkulu, futhi enjabulweni Yakhe siyathokoza.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla. Ungcwele, ulungile, o.

Isifiso sami ngukwenza iqiniso, ukushiya inyama,

ukuzalwa kabusha, ukududuza inhliziyo Yakho.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla, ukwahlulela Kwakho kungisindise ngempela.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla, isimo sami siguqukile.

Ngenxa Yakho, ngibusisiwe,

o, ngibusisiwe.

kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:  

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.