I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

South African Gospel Music | Ukugiya kwesi Latin “Dumisani Okufezwe Umsebenzi KaNkulunkulu” - Indumiso Egcwele

Amavidiyo Okugiya Nokucula   753  

Isingeniso

South African Gospel Music | Ukugiya kwesi Latin “Dumisani Okufezwe Umsebenzi KaNkulunkulu” - Indumiso Egcwele

Umsebenzi kaNkulunkulu omkhulu ushintsha ngokushesha okukhulu, kunzima ukuwuqonda, uyabathonya abantu.

Bheka eduze kwakho, akusafani nasekuqaleni, yonke into yinhle futhi yintsha.

Yonke into ivuselelwe, konke kwenziwe kabusha, konke kwenziwe kwaba msulwa.

Sidumisa uNkulunkulu, sigcwele injabulo, izingoma zokudumisa zikhuphukela phezulu Kuye.

Mdumiseni! Hubani inkazimulo egameni laKhe! Bonke abantu badumisa uNkulunkulu ngezinhliziyo.

Mdumiseni! Hubani inkazimulo egameni laKhe! Bonke abantu badumisa uNkulunkulu ngezinhliziyo.

Udumo ezenzweni zikaNkulunkulu ezimangalisayo, dumisani ukuhlakanipha kwaKhe, ukungehluleki,

dumisani isimo saKhe sokulunga, mdumiseni ngoba unguNkulunkulu othembekile.

Umsebenzi kaNkulunkulu wangempela washintsha ukungalaleli esimweni sami.

Ngihlonishwe ngomsebenzi engiwunikwe uNkulunkulu, ukuba nginikeze ubufakazi ngezenzo zaKhe ezingcwele.

Mdumiseni! Hubani inkazimulo egameni laKhe!

Ukumhubela izindumiso ngokusuka ezinhliziyweni zethu ezijabulayo.

Mdumiseni! Hubani inkazimulo egameni laKhe!

Ukumhubela izindumiso ngokusuka ezinhliziyweni zethu ezijabulayo.

Labo abathanda uNkulunkulu, bahlale bemlalela futhi baphila ngezwi laKhe.

Bethethelelwe izono zabo nokungcola, bonke baba ngabangcwele.

Ukunikeza ubufakazi egameni likaNkulunkulu elingcwele, ukwanelisa inhliziyo kaNkulunkulu.

Ukulunga nobungcwele bugcwalisiwe kulo mhlaba,

yonke indawo kuhle futhi kusha.

Mdumiseni! Hubani inkazimulo egameni laKhe!

Ukumhubela izindumiso ngokusuka ezinhliziyweni zethu ezijabulayo.

Mdumiseni! Hubani inkazimulo egameni laKhe!

Ukumhubela izindumiso ngokusuka ezinhliziyweni zethu ezijabulayo.

Dumisani okufezwe umsebenzi kaNkulunkulu, uNkulunkulu ukhazinyuliswe ngokugcwele,

konke nabo bonke baphendukele ekulaleleni, ngamunye unendawo yakhe yokugcina yokuphumula.

Abantu bakaNkulunkulu, abangcwele nakakhulu, badumisa uNkulunkulu weqiniso.

Sikanye Naye, sigezwe ngenjabulo.

Sigezwe enjabulweni.

Mdumiseni! Sindawonye siyamdumisa!

Ingoma yethu yokudumisa angeke nanini iphele.

Mdumiseni! Sindawonye siyamdumisa!

Ingoma yethu yokudumisa angeke nanini iphele, ngeke iphele.

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.