I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

South African Gospel Music “uNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe Empumalanga” Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu

Amavidiyo Okugiya Nokucula   1985  

Isingeniso

South African Gospel MusicuNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe Empumalanga” Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu

"UNkulunkulu unikeze inkazimulo Yakhe ku-Israyeli

wabe eseyisusa lapho,"

waletha abakwa-Israyeli eMpumalanga, futhi waletha bonke abantu eMpumalanga.

UNkulunkulu ubaholele bonke ekukhanyeni

ukuze bazophinda babumbane babe nenhlanganyelo nokukhanya

singabe sisaba khona isidingo sokufuna, sokufuna ukukhanya.

UNkulunkulu uzokwenza bonke abakufunayo ukuba bakubone ukukhanya futhi

futhi nenkazimulo ebenayo ku-Israyeli,

bheka uNkulunkulu wehlile emhlabeni, ngefu elimhlophe phakathi kwabantu

bheka amafu amhlophe, bheka namaqoqo ezithelo,

bheka uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uNkulunkulu ka-Israyeli,

bheka iNkosi yamaJuda, bheka uMesiya obekade efiswa,

kanye nokuvela Kwakhe ngokuphelele ehlushwa amakhosi kuzo zonke izinkathi.

UNkulunkulu uzokwenza umsebenzi womhlaba futhi enze imisebenzi emikhulu,

eveze yonke inkazimulo Yakhe nayo yonke imisebenzi Yakhe kumuntu ezinsukwini zokugcina.

UNkulunkulu uzoveza ubuso Bakhe obuphelele benkazimulo,

kulabo abebemlindile iminyaka eminingi,

kulabo abebefisa ukuthi eze ngefu elimhlophe,

ku-Israyeli abebelokhu befisa ukuthi avele,

kubo bonke abantu abahlupha uNkulunkulu,

Ukuze bonke bazokwazi ukuthi uNkulunkulu kade ayisusa inkazimulo Yakhe

futhi wayiletha eMpumalanga.

Ayikho eJudiya, ngoba izinsuku zokugcina sezifikile!

umthombo: Izwi Livela Lisenyameni

Yonke Inkazimulo Mayibe KuNkulunkulu uSomandla!

I

Ngangifuna ukukhala kodwa akukho ndawo eyezwakala ifanele.

Ngangifuna ukucula kodwa akwatholakala culo.

Ngangifuna ukuzwakalisa uthando lomuntu odaliwe.

Ngifuna yonke indawo, kodwa akukho mazwi ayengasho, ayengasho engikuzwayo.

Nkulunkulu ongokoqobo noyiqiniso, uthando oluphakathi enhliziyweni yami.

Ngiphakamisa izandla ngidumisa, ngiyathokoza ukuthi Wena weza kulo mhlaba.

II

Umuntu wavela othulini, uNkulunkulu wamnika impilo.

USathane wehlela ukuzokona isintu.

Bulahlekile ubuntu basonokucabanga kahle.

Isizukulwane ngesizukulwane, sawa kusuka ngalelo langa.

Kodwa Wena ungu … Nkulunkulu wokoqobo noyiqiniso, uthando oluphakathi enhliziyweni yami.

Ngiwuthuli kodwa ngiyabubona ubuso baKho. Kungenzeka kanjani ngingakudumisi?

UNkulunkulu ongokoqobo noyiqiniso, uthando oluphakathi enhliziyweni yami.

Ngiwuthuli kodwa ngiyabubona ubuso baKho. Kungenzeka kanjani ngingakudumisi?

III

UNkulunkulu wadala umuntu wamthanda ngale ndlela, yokuthi Waze Waba yinyama futhi,

wathwala okuhle nokubi, ubutha nosizi,

esisindisa futhi esiletha endaweni enhle.

Siyohlala siKubonga.

UNkulunkulu ongokoqobo noyiqiniso, uthando oluphakathi enhliziyweni yami.

Ngonakele, kodwa Wena ungisindisile! Kungenzeka kanjani ngingakudumisi?

Nkulunkulu ongokoqobo noyiqiniso, uthando oluphakathi enhliziyweni yami.

Ngonakele, kodwa Wena ungisindisile! Kungenzeka kanjani ngingakudumisi?

Kungenzeka kanjani ngingakudumisi? Kungenzeka kanjani ngingakudumisi?

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.