I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

—Amazwi KaMoya ONgcwele Emabandleni

  • 1
  • 2
  • 3

Ingxenye Yesibili

Amazwi kaKristu njengoba Ayehamba Emabandleni

(Izindima Ezikhethiwe)

1Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha
2UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke
3Yimuphi Umqondo Okumele Abakholwayo Bawubambe
4Umuntu Okhohlakele Akakwazi Ukumela UNkulunkulu
5Ukukhonza Kwenkolo Kumele Kususwe
6Ekukholweni Kwakho KuNkulunkulu Kumele Ulalele uNkulunkulu
7Izithembiso Kulabo Abaphelelisiwe
8Indlela Yokwazi Iqiniso
9Imithetho YeNkathi Entsha
10Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile
11Kumele Wazi Ukuthi UNkulunkulu Wokoqobo NguNkulunkulu Uqobo
12Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje
13Ngabe Umsebenzi kaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga?
14Umele Ukuphilela Iqiniso Njengalokhu Ukholelwa KuNkulunkulu
15Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa – Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke
16Umehluko Obalulekile Phakathi KukaNkulunkulu Ongumuntu Kanye Nabantu Abasetshenziswa UNkulunkulu
17Ukukholwa KuNkulunkulu Kumele Kugxile Eqinisweni, Hhayi Emasikweni Enkolo
18Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu
19Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu
20Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu
21Ukubona Ukubonakala KukaNkulunkulu Ekwahluleleni Nasekusoleni Kwakhe
22Ababi Kumele Bajeziswe
23Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu
24INkathi Yombuso YiNkathi Yezwi
25Ukuthanda uNkulunkulu kuphela Okuwukukholwa kuNkulunkulu Ngeqiniso
26Yilabo Abazi UNkulunkulu Kuphela Abangafakaza ngoNkulunkulu
27Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu
28Labo Abathanda UNkulunkulu Bayophila Phakathi Kokukhanya Kwakhe Ingunaphakade
29Ingabe Usuyaphila?
30Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha SikaNkulunkulu
31Bonke Abantu Abangamazi UNkulunkulu Bangabantu Abaphikisana NoNkulunkulu
32Izingxenye Eziyishumi Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umsebenzi Nokungena”
33Izingxenye Ezintathu Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu”
34Izingxenye Eziyishumi Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Mayelana NeBhayibheli”
35Okukhethwe Eziqeshini Ezine Zezwi LikaNkulunkulu Esihlokweni esithi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni”
36Izingxenye Ezine Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Iqiniso Elingaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba”
37Ukuba Semzimbeni Wobuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Semzimbeni Wobuntu
38Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?
39Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa
40Ungakunaka Kanjani Ukuthunywa Kwakho Kwesikhathi Esizayo?
41Kuthini Ukuqonda Kwakho UNkulunkulu?
42Kushoni Ukuba Umuntu Woqobo
43Yini Oyaziyo Ngokukholwa?
44Akekho Umuntu Osenyameni Ongabalekela Usuku Lolaka
45Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe”
46Umsebenzi Wokusabalalisa IVangeli Umsebenzi Futhi Wokuhlenga Umuntu
47Umsebenzi ENkathini Yomthetho
48Indaba Eyiqiniso Ngomsebenzi Wenkathi Yokuhlengwa
49Kumele Wazi Ukuthi Sonke Isintu Sithuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje
50Okumayelana Namagama nokuthi Ungubani
51Abaphelelisiwe Kuphela Abangaphila Impilo Enohlonze
52Umuntu Ochaze UNkulunkulu Ngokwemibono Yakhe Angazithola Kanjani Izambulo ZikaNkulunkulu?
53UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe
54Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Onesimo Somuntu kanye Nomsebenzi Womuntu
55UNkulunkulu UyiNkosi Yayo Yonke Indalo
56Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo
57Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu
58Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu
59Isintu Esikhohlakele Siyidinga Kakhulu Insindiso KaNkulunkulu Obe Inyama
60Ingqikithi Yenyama Ehlalwe UNkulunkulu
61Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu
62Ingqikithi KaKristu Ukuthobela Intando KaBaba Osezulwini
63Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo
64UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni
65Lapho Nibona Umzimba KaJesu KaMoya Kuyoba Lapho UNkulunkulu Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha
66Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu
67Baningi Ababiziweyo, Kepha Bayingcosana Abakhethiweyo
68Kufanele Ufuna Indlela Yokufanelana NoKristu
69Ingabe Uyikholwa Leqiniso KuNkulunkulu?
70UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso
71Ingabe Uyazi? UNkulunkulu Wenze Into Enkulu Phakathi Kwabantu
72UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade
73Lungisa Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho
74Ingabe Wethembeke Kubani?
75Izexwayiso Ezintathu
76Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu
77Indlela Yokwazi UNkulunkulu Osemhlabeni
78Imiyalelo Eyishumi Yokuphatha Okufanele Ilalelwe Abantu Abakhethiweyo bakaNkulunkulu ENkathini Yombuso
79Kumele Ubhekisise Izenzo Zakho
80UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu
81Ukububula KukaMninimandla Onke
82Umuntu Angasindiswa Kuphela Ekuphatheni KukaNkulunkulu
83Inkulumo Emfishane Mayelana nombhalo othi “Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile”
  • 1
  • 2
  • 3