I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

—Amazwi KaMoya ONgcwele Emabandleni

  • 1
  • 2
  • 3

Ingxenye Yesibili

Amazwi kaKristu njengoba Ayehamba Emabandleni

(Izindima Ezikhethiwe)

1Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha
2UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke
3Yimuphi Umqondo Okumele Abakholwayo Bawubambe
4Umuntu Okhohlakele Akakwazi Ukumela UNkulunkulu
5Ukukhonza Kwenkolo Kumele Kususwe
6Ekukholweni Kwakho KuNkulunkulu Kumele Ulalele uNkulunkulu
7Izithembiso Kulabo Abaphelelisiwe
8Indlela Yokwazi Iqiniso
9Imithetho YeNkathi Entsha
10Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile
11Kumele Wazi Ukuthi UNkulunkulu Wokoqobo NguNkulunkulu Uqobo
12Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje
13Ngabe Umsebenzi kaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga?
14Umele Ukuphilela Iqiniso Njengalokhu Ukholelwa KuNkulunkulu
15Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa – Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke
16Umehluko Obalulekile Phakathi KukaNkulunkulu Ongumuntu Kanye Nabantu Abasetshenziswa UNkulunkulu
17Ukukholwa KuNkulunkulu Kumele Kugxile Eqinisweni, Hhayi Emasikweni Enkolo
18Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu
19Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu
20Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu
21Ukubona Ukubonakala KukaNkulunkulu Ekwahluleleni Nasekusoleni Kwakhe
22Ababi Kumele Bajeziswe
23Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu
24INkathi Yombuso YiNkathi Yezwi
25Ukuthanda uNkulunkulu kuphela Okuwukukholwa kuNkulunkulu Ngeqiniso
26Inkulumo Emfushane “Umbuso wokuBusa Kweminyaka Eyinkulungwane Sewufikile”
27Yilabo Abazi UNkulunkulu Kuphela Abangafakaza ngoNkulunkulu
28Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu
29Labo Abathanda UNkulunkulu Bayophila Phakathi Kokukhanya Kwakhe Ingunaphakade
30Ingabe Usuyaphila?
31Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha SikaNkulunkulu
32Bonke Abantu Abangamazi UNkulunkulu Bangabantu Abaphikisana NoNkulunkulu
33Izingxenye Eziyishumi Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umsebenzi Nokungena”
34Izingxenye Ezintathu Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu”
35Izingxenye Eziyishumi Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Mayelana NeBhayibheli”
36Okukhethwe Eziqeshini Ezine Zezwi LikaNkulunkulu Esihlokweni esithi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni”
37Izingxenye Ezine Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Iqiniso Elingaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba”
38Ukuba Semzimbeni Wobuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Semzimbeni Wobuntu
39Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?
40Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa
41Ungakunaka Kanjani Ukuthunywa Kwakho Kwesikhathi Esizayo?
42Kuthini Ukuqonda Kwakho UNkulunkulu?
43Kushoni Ukuba Umuntu Woqobo
44Yini Oyaziyo Ngokukholwa?
45Akekho Umuntu Osenyameni Ongabalekela Usuku Lolaka
46Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe”
47Umsebenzi Wokusabalalisa IVangeli Umsebenzi Futhi Wokuhlenga Umuntu
48Umsebenzi ENkathini Yomthetho
49Indaba Eyiqiniso Ngomsebenzi Wenkathi Yokuhlengwa
50Kumele Wazi Ukuthi Sonke Isintu Sithuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje
51Okumayelana Namagama nokuthi Ungubani
52Abaphelelisiwe Kuphela Abangaphila Impilo Enohlonze
53Umuntu Ochaze UNkulunkulu Ngokwemibono Yakhe Angazithola Kanjani Izambulo ZikaNkulunkulu?
54UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe
55Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Onesimo Somuntu kanye Nomsebenzi Womuntu
56UNkulunkulu UyiNkosi Yayo Yonke Indalo
57Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo
58Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu
59Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu
60Isintu Esikhohlakele Siyidinga Kakhulu Insindiso KaNkulunkulu Obe Inyama
61Ingqikithi Yenyama Ehlalwe UNkulunkulu
62Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu
63Ingqikithi KaKristu Ukuthobela Intando KaBaba Osezulwini
64Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo
65UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni
66Lapho Nibona Umzimba KaJesu KaMoya Kuyoba Lapho UNkulunkulu Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha
67Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu
68Baningi Ababiziweyo, Kepha Bayingcosana Abakhethiweyo
69Kufanele Ufuna Indlela Yokufanelana NoKristu
70Ingabe Uyikholwa Leqiniso KuNkulunkulu?
71UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso
72Ingabe Uyazi? UNkulunkulu Wenze Into Enkulu Phakathi Kwabantu
73UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade
74Lungisa Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho
75Ingabe Wethembeke Kubani?
76Izexwayiso Ezintathu
77Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu
78Indlela Yokwazi UNkulunkulu Osemhlabeni
79Imiyalelo Eyishumi Yokuphatha Okufanele Ilalelwe Abantu Abakhethiweyo bakaNkulunkulu ENkathini Yombuso
80Kumele Ubhekisise Izenzo Zakho
81UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu
82Ukububula KukaMninimandla Onke
83Umuntu Angasindiswa Kuphela Ekuphatheni KukaNkulunkulu
  • 1
  • 2
  • 3