Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina

(Okukhethiwe)

  • 1
  • 2
  • 3

Ingxenye Yesibili

Amazwi kaKristu njengoba Ayehamba Emabandleni

(Izindima Ezikhethiwe)

1Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha
2UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke
3Ukuphawula Ukubonakala KukaNkulunkulu Ezahlulelweni Nasezijezisweni Zakhe
4Yini Okumele Abakholwayo Bakholelwe Kuyo
5Umuntu Okhohlakele Akakwazi Ukumela UNkulunkulu
6Ukuqeda Inkonzo Yenkolo
7Ekukholweni uNkulunkulu Kumele Ulalele uNkulunkulu
8Izithembiso Kulabo Abaphelelisiwe
9Ababi Kumele Bajeziswe
10Indlela Yokukhonza Ngendlela Ehambisana Nentando KaNkulunkulu
11Indlela Yokwazi Iqiniso
12Imithetho YeNkathi Entsha
13Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile
14Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje
15Ngabe Umsebenzi kaNkulunkulu Ulula Ngalendlela Umuntu Acabanga Ngayo?
16Umele Ukuphilela Iqiniso Njengalokhu Ukholelwa KuNkulunkulu
17Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa – Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke
18Umehluko Obalulekile Phakathi KukaNkulunkulu Ongumuntu Kanye Nabantu Abasetshenziswa UNkulunkulu
19Ukukholwa KuNkulunkulu Kumele Kugxile Eqinisweni, Hhayi Emasikweni Enkolo
20Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu
21Abalalelayo Ngeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu
22INkathi YoMbuso YiNkathi YeZwi
23Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu
24Ukuthanda uNkulunkulu kuphela Okuwukukholwa kuNkulunkulu Ngeqiniso
25Inkulumo Emfushane “Umbuso wokuBusa Kweminyaka Eyinkulungwane Sewufikile”
26Yilabo Abazi UNkulunkulu Kuphela Abangafakaza ngoNkulunkulu
27Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu
28Labo Abathanda UNkulunkulu Bayophila Phakathi Kokukhanya Kwakhe Ingunaphakade
29Ingabe Usuyaphila?
30Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha sikaNkulunkulu
31Bonke Abangamazi UNkulunkulu Bayilabo Abaphikisana NoNkulunkulu
32Izingxenye Eziyishumi Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umsebenzi Nokungena”
33Izingxenye Ezintathu Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu”
34Okukhethwe Eziqeshini Ezine Zezwi LikaNkulunkulu Esihlokweni esithi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni”
35Izingxenye Ezine Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Iqiniso Elingaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba”
36Ukuba Semzimbeni Wobuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Semzimbeni Wobuntu
37Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?
38Izinto UPetru Abhekana Nazo: Ulwazi Lwakhe Ngokusolwa Nangokwahlulelwa
39Lapho Nibona Umzimba KaJesu KaMoya Kuyoba Lapho UNkulunkulu Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha
40Ungakunaka Kanjani Ukuthunywa Kwakho Kwesikhathi Esizayo
41Uqonda Ukuthini Mayelana NoNkulunkulu
42Kushoni Ukuba Umuntu Woqobo
43Yini Oyaziyo Ngokukholwa?
44Akekho Umuntu Osenyameni Ongabalekela Usuku Lolaka
45Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe”
46Umsebenzi Wokusabalalisa IVangeli Umsebenzi Futhi Wokuhlenga Umuntu
47Umsebenzi Ngenkathi Yomthetho
48Iqiniso Mayelana Nomsebenzi Enkathini Yokuhlengwa
49Kumele Wazi Ukuthi Bonke Abantu Bathuthuke Kanjani Kuze Kufike Esikhathini Samanje
50Okumayelana Negama Nobuqobo
51Abaphelelisiwe Kuphela Abangaphila Impilo Enohlonze
52Umuntu Oye Wachaza UNkulunkulu Ngokwemibono Yakhe Angazithola Kanjani Izambulo ZikaNkulunkulu?
53UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe
54Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Onesimo Somuntu kanye Nomsebenzi Womuntu
55UNkulunkulu UyiNkosi Yayo Yonke Indalo
56Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ahamba Ngayo
57Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu
58Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu
59Isintu Esikhohlakele Siyidinga Kakhulu Insindiso KaNkulunkulu Obe Inyama
60Ingqikithi Yenyama Ehlalwe UNkulunkulu
61Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu
62Ingqikithi KaKristu Ukuthobela Intando KaBaba Osezulwini
63Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo
64UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni
65Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu
66Baningi Ababiziweyo, Kepha Bayingcosana Abakhethiweyo
67Kufanele Ufuna Indlela Yokufanelana NoKrestu
68Ingabe Uyikholwa LikaNkulunkulu Leqiniso?
69UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso
70Ingabe Uyazi? UNkulunkulu Wenze Into Enkulu Phakathi Kwabantu
71UKrestu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade
72Kumele Wenze Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho
73Kungabe Wethembeke Kubani?
74Izexwayiso Ezintathu
75Kubaluleke Kakhulu Ukuqonda Isimo SikaNkulunkulu
76Indlela Yokwazi UNkulunkulu Osemhlabeni
77Imiyalelo Eyishumi Yokuphatha Okufanele Ithotshelwe Abantu Abakhethiweyo bakaNkulunkulu ENkathini YoMbuso
78Kumele Ubhekisise Izenzo Zakho
79UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu
80Ukububula KukaMninimandla Onke
81Umuntu Angasindiswa Kuphela Ekuphatheni KukaNkulunkulu
  • 1
  • 2
  • 3