Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Ingxenye Yesithathu

Amazwi kaKristu njengoba Ayehamba Emabandleni

(kuJuni 1992 kuya ku-Agasti 2014)

Amazwi kaKristu njengoba Ayehamba Emabandleni Ⅰ

(kuJuni 1992 kuya ku-Okthoba 1992)

1Indlela… (1)
2Indlela… (2)
3Indlela… (3)
4Indlela… (4)
5Indlela… (5)
6Indlela… (6)
7Indlela… (7)
8Indlela… (8)
9Yimuphi Umqondo Okumele Abakholwayo Bawubambe
10Ngezinyathelo Zomsebenzi KaNkulunkulu
11Umuntu Okhohlakele Akakwazi Ukumela UNkulunkulu
12Ukukhonza Kwenkolo Kumele Kususwe
13Ekukholweni Kwakho KuNkulunkulu Kumele Ulalele Unkulunkulu
14Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubudlelwane Obufanele NoNkulunkulu
15Impilo Yangokomoya Elungile Ibuyisela Abantu Endleleni Eyiyonayona
16Izithembiso Kulabo Abaphelelisiwe
17Ababi Kumele Bajeziswe
18Indlela Yokungena Esimweni Esifanele
19Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu
20Indlela Yokwazi Iqiniso
21Mayelana Nokuphila Komoya Okujwayelekile
22Ukudingida Impilo Yasenkonzweni Nempilo Yangokoqobo
23Okuqondene Nabo Bonke Abenza Umsebenzi Wabo
24Mayelana nokusebenzisa kukaNkulunkulu umuntu
25Uma Usuqonda Iqiniso, Kufanele Ulenze
26Umuntu Othola Insindiso Yilowo Ozimisele Ukwenza Ngokweqiniso
27Lokho Umalusi Ofanelekayo Okufanele Ahlome Ngakho
28Izehlakalo
29Imithetho YeNkathi Entsha
30Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile
31Bunjani Ubuhlobo Bakho NoNkulunkulu
32Gxila Kakhulu Kokungokoqobo
33Ukugcina Imiyalo Nokulandela Iqiniso
34Kumele Wazi Ukuthi UNkulunkulu Wokoqobo NguNkulunkulu Uqobo
35Ukwenza Iqiniso Kuphela Okuwukuba Nokungokoqobo
36Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje
37Ngabe Umsebenzi KaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga?
38Umele Ukuphilela Iqiniso Njengalokhu Ukholelwa KuNkulunkulu
39Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa – Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke
40Umehluko Obalulekile Phakathi KukaNkulunkulu Ongumuntu Kanye Nabantu Abasetshenziswa UNkulunkulu
41Phunyuka Emandleni Obumnyama Futhi Uzozuzwa UNkulunkulu
42Okholweni, Umuntu Kumele Agxile Eqinisweni—Ukwenza Isiko Lenkolo Akulona Ukholo
43Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu
44Uthando Lwangempela lukaNkulunkulu Luyazenzakalela
45Mayelana Nenqubo Yokuthandaza
46Yazi Umsebenzi Wakamuva KaNkulunkulu Bese Ulandela Ezinyathelweni Zakhe
47Abantu Izimo Zabo Eziguqukile Yilabo Abangene Eqinisweni Lamazwi KaNkulunkulu
48Ukuthulisa Inhliziyo Yakho Phambi KukaNkulunkulu
49Yazini Intando KaNkulunkulu Ukuze Nizuze Ukuphelela
50UNkulunkulu Uyabaphelelisa Labo Abafuna Inhliziyo Yakhe
51Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu
52INkathi Yombuso YiNkathi Yezwi
53Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu
54Labo Abathanda UNkulunkulu Ngeqiniso Yilabo Abakuthobela Ngokuphelele Ukuba Ngokoqobo Kwakhe
55Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengwe Kuqala
56Ukubhekana Nezilingo Ezibuhlungu Kuphela Okungakwenza Wazi Ubuhle BukaNkulunkulu
57Ukuthanda UNkulunkulu Kuphela Okuwukukholwa KuNkulunkulu Ngeqiniso
58Inkulumo Emfishane Mayelana nombhalo othi “Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile”
59Yilabo Abazi UNkulunkulu Kuphela Abangafakaza ngoNkulunkulu
60Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu
61Ukuthola Ukucwengisiswa Kuphela Okungenza Umuntu Abe Nothando Lweqiniso
62Labo Abathanda UNkulunkulu Bayophila Phakathi Kokukhanya Kwakhe Ingunaphakade
63Yilabo Kuphela Abagxila Ekwenzeni Abangapheleliswa
64Umsebenzi kaMoya oNgcwele Nomsebenzi kaSathane
65Isixwayiso Kulabo Abangalenzi Iqiniso
66Kufanele Ningayeki Ukuzinikela KuNkulunkulu
67Ingabe Ungumuntu Osephila?
68Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha SikaNkulunkulu
69Bonke Abantu Abangamazi UNkulunkulu Bangabantu Abaphikisana NoNkulunkulu