Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Amazwi ENdodana Yomuntu Esenyameni Njengoba Yayihamba Emabandleni (Ⅰ)

ISethulo

1Indlela… (1)
2Indlela… (2)
3Indlela… (3)
4Indlela… (4)
5Indlela… (5)
6Indlela… (6)
7Indlela… (7)
8Indlela… (8)
9Yini Okumele Abakholwayo Bakholelwe Kuyo
10Ezinyathelweni Zomsebenzi kaNkulunkulu
11Umuntu Okhohlakele Akakwazi Ukumela UNkulunkulu
12Ukuqeda Inkonzo Yenkolo
13Ekukholweni uNkulunkulu Kumele Ulalele uNkulunkulu
14Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubuhlobo Obuhle NoNkulunkulu
15Impilo Yangokomoya Elungile Ibuyisela Abantu Endleleni Eyiyonayona
16Izithembiso Kulabo Abaphelelisiwe
17Ababi Kumele Bajeziswe
18Indlela Yokungena Esimweni Esijwayelekile
19Indlela Yokukhonza Ngendlela Ehambisana Nentando KaNkulunkulu
20Indlela Yokwazi Iqiniso
21Mayelana Nokuphila Komoya Okujwayelekile
22Ukudingida Impilo Yasenkonzweni Nempilo Yangokoqobo
23Okuqondene Nabo Bonke Abenza Umsebenzi Wabo
24Mayelana nokusebenzisa kukaNkulunkulu umuntu
25Landelani Iqiniso Uma Seniliqonda
26Umuntu Othola Insindiso Yilowo Ozimisele Ukwenza Ngokweqiniso
27Lokho Umalusi Ofanelekayo Okufanele Ahlome Ngakho
28Izehlakalo
29Imithetho YeNkathi Entsha
30Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile
31Bunjani Ubuhlobo Bakho NoNkulunkulu
32Gxila Kakhulu Kokungokoqobo
33Ukugcina Imiyalo Nokulandela Iqiniso
34Kumele Wazi Ukuthi UNkulunkulu Woqobo NguNkulunkulu Uqobo Lwakhe
35Ukwenza Iqiniso Kuphela Okuwukuba Ngokoqobo
36Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje
37Ngabe Umsebenzi kaNkulunkulu Ulula Ngalendlela Umuntu Acabanga Ngayo?
38Umele Ukuphilela Iqiniso Njengalokhu Ukholelwa KuNkulunkulu
39Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa – Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke
40Umehluko Obalulekile Phakathi KukaNkulunkulu Ongumuntu Kanye Nabantu Abasetshenziswa UNkulunkulu
41Phunyuka Emandleni Obumnyama Uzozuzwa UNkulunkulu
42Ukukholwa KuNkulunkulu Kumele Kugxile Eqinisweni, Hhayi Emasikweni Enkolo
43Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu
44Uthando Lwangempela lukaNkulunkulu Luyazenzakalela
45Mayelana Nenqubo Yokuthandaza
46Yazi Umsebenzi Wakamuva KaNkulunkulu Bese Ulandela Ezinyathelweni ZikaNkulunkulu
47Labo Abasimo Sabo Siguqukile Yilabo Abangena Esimweni Sangempela Seqiniso
48Ukuthulisa Inhliziyo Yakho Phambi KukaNkulunkulu
49Yazini Intando KaNkulunkulu Nizuze Ukuphelela
50UNkulunkulu Uyabaphelelisa Labo Abafuna Inhliziyo Yakhe
51Abalalelayo Ngeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu
52INkathi YoMbuso YiNkathi YeZwi
53Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu
54Abantu Abangakulalela Ngokugcwele Ukuba Ngokoqobo KukaNkulunkulu Yilabo Abamthanda Ngeqiniso UNkulunkulu
55Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengisiswe
56Ukubhekana Nezilingo Ezibuhlungu Kuphela Okungakwenza Wazi Ubuhle BukaNkulunkulu
57Ukuthanda uNkulunkulu kuphela Okuwukukholwa kuNkulunkulu Ngeqiniso
58Inkulumo Emfishane Mayelana “Nombuso Weminyaka Eyinkulungwane Osufikile”
59Yilabo Abazi UNkulunkulu Kuphela Abangafakaza ngoNkulunkulu
60Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu
61Ukuthola Ukucwengisiswa Kuphela Okungenza Umuntu Athande UNkulunkulu Ngokweqiniso
62Labo Abathanda UNkulunkulu Bayophila Phakathi Kokukhanya Kwakhe Ingunaphakade
63Yilabo Kuphela Abagxila Ekwenzeni Abangapheleliswa
64Umsebenzi kaMoya oNgcwele Nomsebenzi kaSathane
65Isixwayiso Kulabo Abangalenzi Iqiniso
66Kufanele Ningayeki Ukuzinikela KuNkulunkulu
67Ingabe Usuyaphila?
68Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha sikaNkulunkulu
69Bonke Abangamazi UNkulunkulu Bayilabo Abaphikisana NoNkulunkulu