Inkulumo Emfushane Mayelana Nomthombo Wobumnyama Nobubi Bomhlaba

June 13, 2019

UYang Le Edolobheni laseWuhai, Maphakathi neSizinda saseMongolia Esizimele

Ngenkathi ngisafunda isikole, ubaba wagula wabe eseshona. Emva kokuba eshonile, omalume bakuzo zombili izinhlangothi zomndeni ababevame ukusizwa ngubaba abagcinanga nje ngokungasinekekeli—umama wami owayengasebenzi, odadewethu ababili nami—kodwa, kunalokho, benza konke okusemandleni ukwenza inzuzo ngathi, ngisho nokulwa nathi bebanga ifa elincanyana ubaba ayesishiyele lona. Uma ngibuka konke ukungasinaki kwezihlobo zami kanye nazo zonke izinto abazenza engangingakaze ngicabange ukuba bangazenza, ngezwa ubuhlungu obudlulele futhi ngazizwa ngikwenyanya ukungabi nanembeza kanye nokungabi nezinhliziyo okwakhonjiswa yilezi zihlobo, ngaso leso sikhathi nami ngangenelwa ubumenemene besimo somuntu. Emva kwalokho, njalo lapho ngibona kwehla isehlakalo emphakathini samalunga omndeni ebanga imali, noma abantu bephanga futhi bebulalelana imali, ngangiye ngikhale ngokuthi umhlaba namuhla wawusugcwele ubumnyama kakhulu, ukuthi izinhliziyo zabantu ngempela zabe zizimbi futhi umhlaba wawunokumeneza okukhulu. Ngaleso sikhathi, ngangicabanga ukuthi isizathu sokuba umhlaba ugcwale ubumnyama obungaka kwakungenxa yokuthi abantu namuhla base bephenduke baba babi, ukuthi base bengenanembeza kanye nokuthi base bebaningi kakhulu abantu ababi emhlabeni. Kamuva, kwaba ngenxa yokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu kuphela lapho ngabona khona ukuthi engangikucabanga kwakwengule phezulu nje kuphela, futhi kungewona umthombo wobumnyama nobubi basemhlabeni. Emazwini kaNkulunkulu ngabona ngokusobala umthombo woqobo wobumnyama nobubi emhlabeni.

Amazwi kaNkulunkulu athi: “Ngaphambi kokuba oniwe nguSathane, umuntu wayelandela uNkulunkulu futhi elalela amazwi Akhe emva kokuwezwa. Wayesemqondo omuhle futhi enonembeza omuhle, futhi enobuntu obuvamile. Ngenxa yokoniwa uSathane, umqondo, unembeza nobuntu bomuntu obuhle bonakala futhi konakaliswa uSathane. Ngakho walahla ukulalela nokuthanda kwakhe uNkulunkulu. Isimo sakhe sesifana nesesilwane, kanti ukuhlubuka kwakhe uNkulunkulu kwenzeka kaningi futhi kuyadabukisa kodwa umuntu uselokhu engazi futhi engakuboni lokhu futhi ulokhu ephikisa ngobumpumputhe elokhu ehlubuka” (“Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha SikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). “Ukwazi isiko nomlando wasendulo oyiminyaka eyizinkulungwane eziningi kuvimbe ukucabanga nemibono yomuntu nesimo sakhe somqondo ngokuqine ngendlela yokuthi akungeneki futhi akuhlakazeki.[1] … Izindlela zokuphila zakudala yizo ezifake umuntu “eHayidesi,” zawanciphisa ngokwengeziwe amandla omuntu okwenqaba. Izinhlobo ezehlukahlukene zokucindezelwa ziphoqe umuntu ukuba angene ajule kancane kancane eHayidesi futhi aqhele kakhudlwana kuNkulunkulu.…. Ulwazi ngesiko lasendulo lumthumbe ngesinyenyela umuntu, lwamsusa phambi kukaNkulunkulu, lwanikela umuntu enkosini yodeveli namadodana ayo. Iqoqo elithi Izincwadi Ezine nelithi Izincwadi Ezinhlanu Ezivelele[a] athathe ukucabanga nombono womuntu akubeka kwenye inkathi yokuhlubuka, enza ukuthi muntu abakhonze kakhulu kunangaphambili labo abahlanganisa iNcwadi/Iqoqo Lemibhalo Evelele, neMibhalo Evelele, andisa imibono yabo ngoNkulunkulu. Inkosi yodeveli yamxosha ngonya uNkulunkulu enhliziyweni yomuntu, umuntu enganakile, ngenkathi ingena ngenjabulo enhliziyweni yomuntu. Kusukela lapho, umuntu wayelokhu enomphefumulo omubi futhi ononya onobuso benkosi yodeveli. Ukuzonda kwakhe uNkulunkulu kwagcwalisa izifuba zabo, nenzondo yenkosi yodeveli kwasabalala kumuntu usuku nosuku kwaze kwamudla kwamqeda umuntu…. Leli qembu labalekeleli![b] Bafika phakathi kwabantu ukuze bazitike ngenjabulo futhi babange izinxushunxushu. Ukuphazamisa kwabo kwenza izwe libe ntekenteke futhi kuletha ukwethuka enhliziyweni yomuntu, futhi sebedlale ngomuntu kakhulu kangangokuthi usefana nesilwane sasendle esingenabuntu, esibi ngokwedlulele, esesilahlekelwe ngisho yinsalela yokugcina yomuntu wasekuqaleni ongcwele” (“Umsebenzi Nokungena (7)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Kula mazwi kaNkulunkulu ngaqonda ukuthi isintu esadalwa nguNkulunkulu ekuqaleni sasimlalela uNkulunkulu, sasimkhonza, sinonembeza nokucabanga okujwayelekile kwabantu, futhi sasingakangcoliseki, kanjalo futhi singakenzi bubi nhlobo. Emva kokuba isintu sesonakaliswe nguSathane, saba ngaphansi kokubusa kukaSathane sase siqala ukwenza izono nokuphikisa uNkulunkulu. Esikhathini seminyaka eyizinkulungwane ezimbalwa, uSathane ulokhu eqhubeka nokuhlupha nokonakalisa umuntu. Ufaka imicabango yokuziphendulela kanye nemiqondo yokwakhiwa kubantu, ukuze umuntu aphile ngokwethembela ebuthini bakhe, nokuholela ekubeni umuntu abe ngongcole nowonakele nakakhulu, bese umhlaba uqhubeka nokuba mnyama nokuba mubi nakakhulu. Amazwi afana nokuthi “Wonke umuntu uzifunela okwakhe wonke umuntu ezibhekelele yena,” “Ngivukelani ngovivi uma ngingeke ngizuze lutho?” “Umuntu ufela imali; inyoni ifela ukudla,” “Njengoba umqondo omncane ungayenzi indoda elungile, indoda yangempela nayo inabo ubuthi,” “Sebenzisa ithuba, impilo imfishane,” “Akukaze kube khona uMsindisi” futhi “Akekho nhlobo uNkulunkulu emhlabeni” konke kungubuthi obufakwa kumuntu nguSathane. Lezi zinto ziphenduka izimpilo zabantu futhi zibe yimithetho abaphila ngayo izimpilo zabo, ukuze kungabe kusabakhona muntu okholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, kungabe kusaba khona muntu okhonza izulu, futhi kungabe kusabakhona muntu olalela izinto ezinomqondo noma onembeza babo. Ayisekho indawo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabantu, akusekho mikhawulo ebalawulayo emthethweni nasezimisweni ezavela kuNkulunkulu. Umuntu usefakwe ubuthi futhi walawulwa nguSathane, ukuze umuntu ahlale evukela uNkulunkulu, ezicabangela yena, edelelekile, enobugovu, eziphakamisile, ehlale enobubi njalo nje futhi ezitika ngemikhuba emibi, engalawuleki, ehlezi ephula imithetho, engenankulunkulu futhi elihlongandlebe. Sebephenduke amadimoni uqobo lwawo njengoba sebengabantu abangenanembeza, bengenaso isimilo, imvelo yomuntu, futhi sebengabantu esiyimvelo kubo impilo yenzondo. Ikakhulukazi, amagama athi “Wonke umuntu akazibheke yena futhi udeveli athathe ongemuva” awubuthi obubulalayo obutshalwa nguSathane kumuntu. Ngathola ukuqonda okujulile ngalokhu engakuthola komalume bami. Umuntu uphilela nje okufunwa nguye, eqhakambisa inzuzo ngaphezu kwakho konke, enomcabango othi “Ngingavukelani ngovivi uma ngingeke ngizuze lutho?” Ukuze bazuze okunye okuningi kanye nokufunwa yibo okukhulu, abantu bangenza noma yibuphi ububi noma izinto ezonakele, benze noma yiziphi izivumelwano ezingenamahloni, ezinyanyekayo noma izenzo zobunswelaboya. Alukho uthando noma ukuzwana kwangempela phakathi kwabantu—kugcwele nje ukukhohlisana, ukuxhaphazana nokulimazana kodwa. Ukuthi amalungu omndeni owodwa angaxabana kanje aphenduke izitha, alwe wodwa ebanga imali nezinto azifunayo. Kanye nokuthi, izihlobo nabangani bakhohlwa yizo zonke izimiso zesimilo ngenxa nje yokwenza inzuzo; bangabukeka bengabantu, kodwa banezinhliziyo zezilwane. … Ukuthi umuntu angenza lezi zinto ezimbi kangaka konke kungenxa yokuthi ufakwe ubuthi ngukuthi “Wonke umuntu akazibheke yena futhi udeveli athathe ongemuva” kukaSathane futhi ungaphansi kokubuswa nguye. Kuyabonakala ukuthi umthombo wezenzo zomuntu ezimbi ubuthi bukaSathane, kanye nokuthi lo ngumthombo wobumnyama emhlabeni.

Kulezi zimanga eziningi esiphila kuzona, kulula kakhulu ukuba sibone ubumnyama bomhlaba. Singasho ukuthi abantu abahola izinto ezithandwayo emhlabeni kulezi zinsuku bangumzimba kaSathane. Ikakhulukazi, labo abaphethe amandla negunya yibo uqobo amakhosana odeveli, futhi phakathi kwabo udrako omkhulu obomvu ungamandla amakhulu obumnyama nobubi. Kusukela udrako omkhulu obomvu athatha izintambo zamandla, usesebenzise la mandla asezandleni zakhe ukwenza konke okusemandleni ukonakalisa abantu, ukubonakalisa ukuze babe ngosathane abanesimo somuntu, ukuze umuntu angabe esafana nomuntu. Udrako omkhulu obomvu uyaluhlonipha udlame futhi ugquqguzela ukuba kube nothuthuva. Usebenzisa udlame ukuthatha amandla futhi usebenzisa udlame ukubusa isizwe. Labo abaphila ngaphansi kombuso wakhe bathokozela udlame futhi njalo basebenzisa indluzula ukuxazulula zonke izinto, imvama bashayane ngenxa yezinto ezincane kakhulu. Kuhlala kunezehlakalo zobugebengu nokubulala okwenza igazi libile, kanye nezindlela abantu ababulawa ngazo ziya ngokuya ziba nesihluku nokunyanyeka kakhulu. Konke lokhu ngamaqiniso asobala abonwa yiwo wonke umuntu. Udrako omkhulu obomvu uhola abantu bakhe ukuba “bathuthukise umnotho,” bahlonipha izisho ezifana nezithi “Akunandaba ukuthi ikati limnyama noma limhlophe, inqobo nje uma libamba amagundane,” “Ukuqwayiza kungcono kunobubha,” “Imali yiyo ejikelezisa umhlaba,” “Umuntu angaswela konke kodwa hhayi imali” nokuthi “Imali ingenza noma yini.” Ngenxa yokukhuthaza kwakhe ngamandla izisho ezifana nalezi, abantu bayikhonza kakhulu imali namandla, noma ngubani onemali namandla uyachuma, futhi noma ubani ongenayo imali namandla angacindezelwa nje futhi kufanele athule nezikhalo zakhe, kube nomphumela wokuthi izinhliziyo zabantu zigcwaliswe yimali kuphela. Ngenxa yemali, izibopho zokuzalana ziyakhohlakala; ngenxa yemali namandla bayakwazi nokufumbathiswa nokufumbathisa amantshontsho, bathenge futhi badayise izikhulu, baphange, bakhwabanise, babulale abantu futhi bathathe izimpahla zabo, balwe futhi babulalane—kungashiwo nje ukuthi bayosebenzisa noma yiziphi izindlela ezingasebenziseka. Ngaphezu kwalokho, ukudayisa ngomzimba yinto eyandile emphakathini wanamuhla kanti nezindawo zokudayisa ngomzimba nezidakamizwa zibonakala yonke indawo. Ukugwazisa ngocansi nokuhwebelana ngocansi kusesitayeleni kunjalo nje abantu bayahambisana nalobu bubi, bahlonipha ububi, bangacabangi ukuthi buyinto eyihlazo, kunalokho bacabanga ukuthu buhle. Le futhi yimiphumela yomnotho othuthukayo, kwenza ukuthi ubudlelwane phakathi kwabantu bube ubudlelwane bemali. Udrako omkhulu obomvu usebenzisa lokhu ukonakalisa izimilo zabantu kanye nokubenza baphelelwe unembeza. Okumnyama futhi okubi kunakho konke ngalokhu ukuthi udrako omkhulu obomvu akavumi ukuthi kukhona uNkulunkulu, kodwa kunalokho ubhebhethekisa ukuphika ubukhona bukaNkulunkulu ukuze abantu bamphike uNkulunkulu, baphike ubukhosi Bakhe, balahle uNkulunkulu woqobo bese bekhonza uSathane. Labo abaphila ngaphansi kokukhohliswa udrako omkhulu obomvu nolwazimbumbulu kabakholwa ukuthi kukhona uNkulunkulu futhi abakhonzi uNkulunkulu wangempela, kunalokho balandela uSathane, bahlonipha ububi, futhi basusiwe ekulungeni ukuze babe ngabangcolile nabonakele nakakhulu. … Manje sengiyabona nakangcono ukuthi ngenxa yalo mfuziselo kadrako omkhulu obomvu, umuntu usengcole kangaka wagcwala ububi, wangaba nonembeza, wangaba nobuntu. Impande yakho konke lokhu konakala ilele ngokuphelele kudrako omkhulu obomvu. Isigebengu esikhulu esadala ububi ezinhliziyweni zabantu, izimilo ezonakele kanye nokumeneza okungaka emhlabeni emphakathini wanamuhla nguye udrako omkhulu obomvu; ukuthi udrako omkhulu obomvu wathatha amandla yiyona mbangela yabo bonke ubumnyama nobubi obugcwele umhlaba. Uma udrako omkhulu obomvu engathatha amandla usuku olulodwa nje, uma uSathane engashabalaliswa ngolunye usuku, lapho-ke isintu ngeke sikwazi ukuphila ekukhanyeni futhi umhlaba awusoze wakuthola ukuthula.

Emva kokubona ubumnyama nobubi bukadrako omkhulu obomvu kanye nokuthi wonakalisa kanjani futhi ubanyathela kanjani abantu ngaphansi konyawo lwakhe, ngizwa nakakhulu ubungcwele nobuhle bukaKristu. NguKristu kuphela ongasindisa isintu asisize siphunyuke kule ndawo emnyama nenobubi, futhi kulapho uKristu ethatha amandla kuphela lapho ukukhanya kuzofinyelela esintwini. Ngoba uNkulunkulu kuphela onengqikithi enhle nelungile, futhi uNkulunkulu kuphela owumsuka wokulunga nokukhanya, uNkulunkulu kuphela uphawu olungeke lwasibekelwa noma lwalinyazwa yibo bonke ubumnyama nobubi, futhi uNkulunkulu kuphela ongaguqula ubuso obudala bomhlaba wonke alethe ukukhanya emhlabeni, futhi uNkulunkulu kuphela ongaletha isintu esiphethweni esihle nesimangalisayo. Ngaphandle kukaNkulunkulu, akekho ongakwazi ukwenza lo msebenzi futhi akekho onganqoba noma abhubhise uSathane. Njengoba kusho emazwini kaNkulunkulu: “Ezweni elibanzi, sekwenzeke izinguquko ezingenakubalwa ziphindelela. Akekho okwazi ukuhola nokuqondisa lesi sintu ngaphandle kukaNkulunkulu obusa phezu kwazo zonke izinto endaweni yonke. Akekho onamandla amakhulu ongasebenza futhi alungiselele lesi sintu, kuncane kakhulu umuntu angakwenza ukuze aholele lesi sintu endaweni enokukhanya nokusikhulula ekungabini nabulungiswa okusemhlabeni” (“UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). “Ngifuna ukulungisa ukungalungi kwabantu emhlabeni. Ngizozenzela Mina umsebenzi Wami emhlabeni jikelele, nginqabe ukuthi uSathane alimaze abantu Bami futhi, nginqabe ukuthi isitha senze intando yaso. Ngizoba yiNkosi emhlabeni ngimukise isihlalo sami sobukhosi lapho, ngenze ukuthi zonke izitha ziwele phansi zivume amacala azo phambi Kwami” (“Isahluko 27” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngabona emazwini kaNkulunkulu ukuba namandla onke Kwakhe negunya Lakhe, ngabona ukuthi nguNkulunkulu kuphela ongasisindisa thina esiphila ngaphansi kokubusa kukadrako omkhulu obomvu osesinyathele ngaphansi kwezinyawo zakhe. Ngenxa yalokhu inhliziyo yami ilangazelela nakakhulu ukuba uKristu athathe amandla, nokuba udrako omkhulu obomvu ngokushesha afinyelele ekupheleni kwakhe.

Nginikeza ukubonga ngokukhanyisela kwamazwi kaNkulunkulu okungivumele ukuba ngibone umthombo wobumnyama nobubi obusemhlabeni, okwenza ukuba kuvuke enhliziyweni yami inzondo yangempela kadrako omkhulu obomvu, futhi kwangivumela ukuthi ngiqonde ukuthi nguKristu kuphela ongahola umuntu aphunyuke kule ndawo emnyama, angene ekukhanyeni. Kungokulandela uKristu kuphela kanye nokumkhonza uKristu ukuba umuntu akwazi ukuphunyuka ezinhlupheni zikaSathane. Kusukela namuhla kuya phambili, ngifisa ukufuna iqiniso nokulandela ukuhola kukaKristu, ukwamukela amazwi kaNkulunkulu futhi ngiwenze abe yimpilo yami, ukuba ngikhiphe kimina bonke ubuthi bukadrako omkhulu obomvu, ngilahle ukulawulwa yithonya likadrako omkhulu obomvu, ukuba ngimvukele ngokuphelele udrako omkhulu obomvu, futhi ngifinyelele ensindisweni kaNkulunkulu ngipheleliswe nguNkulunkulu.

Imibhalo yaphansi:

1. “Akuhlakazeki” kuhloswe njengokubhuqa lapha, kuchaza ukuthi abantu abanyakazi olwazini lwabo, isiko, nokubuka ngokomoya.

a. Iqoqo elithi Izincwadi Ezine nelithi Izincwadi Ezinhlanu Ezivelele yizincwadi ezithathwa njengezinegunya enkolweni yeConfucianism eShayina.

b. “Abelekeleli” bawuhlobo olulodwa “neqembu lezigebengu.”

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ngabona Insindiso KaNkulunkulu

UCheng Hao Edolobheni LaseYongzhou, Esifundazweni SaseHunan Umsebenzi umkami kanye nami esiwenzayo ebandleni ukushumayela ivangeli....