Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Phakathi Kwenhlekelele, Ngabona Isandla SikaNkulunkulu

125

UYing Xin, eBeijing

15 KuNcwaba, 2012

Ngomhla lwama- 22 kuNtulikazi 2012, usuku emva kwezikhukhula zaseBeijing ngomhla lwama-21 kuNtulikazi, ngashesha ngayovakashela udade owayesanda ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, ezinyangeni ezimbili phambilini. Kungakabiphi ngingenile emzini wakubo ngenkathi ngibona isigcawu esangimangaza ngaphelelwa amazwi! Ngabona ukuthi imigwaqo ibhidlikile, iveza izisekelo zazo ngaphansi kwetiyela. Yonke indawo kwakunezingcezu zamatshe lawa ayedilike evela entabeni, amakhulu awo enesisindo samathani ambalwa. Udaka lwalunqwabelene amasentimitha angamashumi amathathu ukujula, futhi amanzi emvula ehlika emithambekeni yezintaba ayesevele akha umfula omncane…. Sonke isigodi sasimoshakele, singabonakali ngokuphelele.

Ngadlula umzana, futhi ngaphezulu entabeni ngabona uSisi Li (udade omusha). Wangichazela ukuthi inhlekelele yenzeke kanjani.

Ngobusuku bangomhla zingama-21, umyeni kalo dade wayepheka edokodweni eliseduze kwendlu yabo yetshe. Bobabili babexoxa futhi behleka ndawonye, bengazange bacabange indlela esizoba sibi ngayo lesi sivunguvungu. Ngenkathi udade ethola ukuthi amanzi ayesedilika kumabhuzu afika ngenhla kwamadolo ayewagqokile, ngokushesha wavele waba nomuzwa obuhlungu kabi. Wamemeza, “Sisenkingeni! Sheshani, asibalekeleni ezintabeni!” Ngenkathi eqeda ukusho lokhu, babona isikhukhula samanzi sigingqika egqumeni, sibhoboza inkundla ngokujula okungangemitha lonke. Kulowo mzuzu, udade wesaba kakhulu; ekuphuthumeni kwakhe, wadonsa umyeni wakhe waqala wakhuphuka igquma ngosizo lwezinye izihlahla zezinkumbi ezisemva kwendlu. Cishe emva kweminithi kuphela befinyelele enkundleni ephezulu, isifufula esasiphuthuma sehla intaba savulela ukudilika kwamadwala kanye namatshe amakhulu kanye nezibi. Isithuthuthu sikagesi, ibhayisikili, kanye nedokodo elincane elisegcekeni, kanye nekhona lendlu yetshe, kwasuswa wumsinga owesabekayo ngokuzumayo.

Emva kwalokho, udade wathi, “Ngenkathi ngibuka zonke lezo zinto zikhukhuleka, angizange ngizizwe nginokwesaba; kunalokho, enhliziyweni yami ngazizwa ngizolile ngokukhethekile futhi nginokuthula. Nakuba izinto zethu zazihambile, ngangisenaye uNkulunkulu. Ngoba amandla omsinga ayemakhulu kakhulu, noma ubani owayeyowela khona akungabazeki ukuthi wayeyofa—kodwa thina saphila. Lokhu kwakungoba uNkulunkulu uSomandla usisindisile.” Ngenkathi udade ebuyela endlini eyoqoqa, kwenzeka wazithela encwadini Okukhethwe Emibhalweni Egciniwe ethi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu, embhedeni, iphelele injengoba yayinjalo futhi ingalimele. Amanzi awazange awucwilise nje umbhede noma amatise incwadi, nakuba zonke ezinye izinto egunjini kanye nedeski nezihlalo kwakuntanta. Udade wathi ngokujabula, “UNkulunkulu ungishiyele le ncwadi ngamabomu. Kusukela namhlanje kuqhubeka, kumele ngenze okusemandleni ami ukumlandela!” Wabuye wathi ngokwejwayelekile, emva kokubuya ekhaya evela emsebenzini bese eshintsha, uyaye ashiye izingubo zakhe yonke indawo, kodwa ngalolo suku wazilengisa esikhundleni salokho. Kuphela emva kokuqoqa izinto zakhe wathola ukuthi amayeni ayizinkulungwane ezimbili uwashiye ephaketheni lezimpahla zakhe. Lokhu kwakuwukubonga ukuvikelwa wuNkulunkulu. Ngenkathi mina nodade sihamba ngemva kwedokodo lokuhlumisa amakhowe, esinye isimo esimangalisa kakhulu sahlangana namehlo ethu: Umgwaqo odonsa kusuka edokodweni kuya emzaneni wawunqwabelene ngamasentimitha angamashumi amathathu noma angamashumi amane ukuphakama ngamadwala kanye namatshe amakhulu; lezi zazivimba isifufula esasigelezela phansi entabeni ekulimazeni idokodo lokuhlumisa amakhowe kanye nendlu yetshe, kunalokho kwabangela ukuthi kwahlukane futhi kuhambe. Isikhukhula kanye namatshe kwaba sengathi sekumile amehlo. Izenzo zikaNkulunkulu impela ziyamangalisa!

Empeleni, inhloso kaNkulunkulu ezinhlekeleleni akusikho ukuzobhubhisa ngokuphelele isintu, kodwa okungenani usebenzisa inhlekelele ukuzamazamisa imiphefumulo yethu siphaphame futhi isenze sonke ukuthi sikwazi ukubona empilweni phakathi kwengozi, futhi ngaleyo ndlela sizikhulule thina uqobo enetheni likaSathane futhi sibuyele kuNkulunkulu ukuze samukele insindiso Yakhe kanye nokuvikelwa. Ngesikhathi esifanayo, uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa izinhlekelele ukusenza thina simazi Yena ngeqiniso, ukuze sibone izenzo Zakhe, futhi sizuzwe wuNkulunkulu. Lolu wuthando nomusa kaNkulunkulu kithina bantu. Amagama okuhlabelela eculo ngokukhuluma kukaNkulunkulu, “UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo,” aculwa kanje: “Esehlela esizweni sikadrako omkhulu obomvu. UNkulunkulu uyaphenduka abheke umhlaba bese uqala uzamazama. Ngabe ikhona indawo engabhekani nokwahlulela Kwakhe? Noma iphile esishayweni asehlisile? Kuphi naphi lapho Eya khona Usakaza imbewu yencithakalo, Kodwa ngakho unika insindiso futhi ekhombisa uthando Lwakhe. UNkulunkulu ufisa ukwenza abantu abaningi bamazi Yena, baMbone bese bemhlonipha kakhulu. Abakaze baMbone sonke lesi khathi, kodwa manje Ungokoqobo impela.

Bafo kanye nodade, kulesi sikhathi sezinhlekelele ezenzeka zilandelana, singayikhetha kanjani indlela yethu? Kufanele sizihambe kanjani izinyathelo zethu zokugcina ngenkathi sihlala sicabanga ngentando kaNkulunkulu? Ubukhulu bengozi, wukukhathazeka okukhulu kukaNkulunkulu aba yikho. Ake sonke sikwazi ukuqonda imicabango Yakhe eqotho kanye nezinhloso zokulangazela, ukuze sikwazi ukuthatha isinyathelo sokusebenzisana noNkulunkulu, samukele ubizo lukaNkulunkulu kanye nomsebenzi Wakhe, siholele imphefumulo eminingi phambi Kwakhe, bese, ekugcineni, kwesikhathi esibucayi, sinikele ngobuthina bonke kuYena ngokufafaza ivangeli lombuso!

Okuqukethwe Okuhlobene