I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ukubuya KweNdodana Yolahleko

15

UWang Xin eHarbin City

Ngo-1999, ngaba umholi ngenxa yezidingo zomsebenzi webandla. Nakuba ngangizwa ekujuleni ukuthi ngangingawufanele umsebenzi ngesikhathi ngiqala okokuqala, ngokuhamba kwesikhathi, ngenxa yokuzikhukhumeza kanye nemvelo yokuzazisa, ukuqaphela kwami kwasekuqaleni kwaya ngokuya kwaphenduka kwaba ukuziphakamisa kanye nokufakaza ngami. Nganaka ukudla, izingubo, kanye nokuzithokozisa, ngazitika ngokuhaha ezibusisweni zesikhundla sami. Ngaze ngafuna nokulingana noNkulunkulu. Ekugcineni, ngaxoshwa ngabuyiselwa ekhaya. Kwaba ngemuva kwalokhu lapho ngaba nokuphaphama futhi ngabona ukuthi “isikhundla” sase singenze ngadela uNkulunkulu neqiniso; “isikhundla” sase singenze ngazakhela owami umbuso; “isikhundla” sase singiphendule umphiki-kristu; “isikhundla” sase singenze ngangena emgwaqeni oya ekufeni. Kwakungaleso sikhathi lapho ngabona khona ukuthi ngase ngiqhelelene kakhulu nendlela elungile futhi sengiwe ngokujulileyo kakhulu.

Uma ngibheka emuva, ukuwa kwami kwaqala ngesikhathi umsebenzi wami wevangeli uqala ukukhombisa imiphumela. Ngaleso sikhathi, ngangicabanga ukuthi ngiwutho futhi ngase ngiqala ukuzikhukhumeza nokuziqhenya, futhi ngangihlala ngikhuluma ngendlela ephakeme nabantu abangaphakathi komkhawulo womsebenzi wami. Emva kwesikhathi, udadewethu enganginikwe ukusebenzisana naye wabeka umbono ngobuthakathaka bami, wathi nginohlobo lwesimo sokuzikhukhumeza okukhulu uma ngikhuluma. Ngakuvuma kuphela ngomlomo, kodwa hhayi enhliziyweni. Ekugcineni, ngacabanga ngazo zonke izinhlobo zezindlela zokuphikisana ngendlela enganakekile nobuthakathaka abuphakamisa. Ezinsukwini emuva kwalokhu, ngaqala ukukhuluma ngenxa yesikhundla sami, ngingakuzwa nhlobo ukungakhululeki enhliziyweni yami ngokwehluluka ukwenelisa uNkulunkulu. Kunalokho, ngangihlala ngikhungathekile ngoba abanye abantu babenganelisekile ngami. Inhliziyo yami yaya ngokuya yaba ndikindiki futhi yangaba nawo umuzwa. Ngalesi sikhathi engangingazi ngaso ukuthi ngangilandela indlela engalungile, umholi wanginika ipheshana lomlayezo. Wawuthi: “XX, manje njengoba usuphenduke isikhulu, nephimbo lezwi lakho seliguqukile. Usuyafana nje nabasebenzi bakahulumeni abangaphandle ezweni. Uzosuswa masinyane.” Ini? Ingabe lokhu kusho ukuthi ngizolahlekelwa ikusasa lami nesiphetho sami? Emuva kokufunda lamazwi ngezwa ukuhlushwa okubuhlungu, kodwa angiyihlolanga imvelo yami noma ngibone kuyo ukunakekela nomcabango kaNkulunkulu, futhi nangaphezulu angiyizwanga imiphumela yokuqhubeka kanje. Ngase ngingenwa ukugula okukhulu. Kulesi simo nakule ndawo, ngazizwa ngingene ekuphelelweni yithemba okukhulu. Umqondo wami wadideka futhi ngesaba ukulahlekelwa umsebenzi wami. Futhi ngangesaba ukukhishwa futhi ngingabe ngisaba nalo ikusasa, kanye nokuxoshwa futhi ngibuyiselwe ekhaya. Ngangigcwele izicelo ezingenamqondo kuNkulunkulu. Nakuba ngangibona ukuthi ngangikhathalele kakhulu isikhundla, ngangingaphansi kwesandla sikaSathane ngokupheleleyo futhi ngangingakwazi ukuzikhulula. Empeleni ngangisebenzisa isikhundla sami njengomholi ukulawula abafowethu nodadewethu ukuze bangenzele izinto zami, ukubenza bangitholele udokotela ukuze ngikwazi ukuthola indlela yokususa isifo sami ngokushesha. Inhliziyo yami yayibuswa umcabango owodwa: Mangingalahlekelwa isikhundla sami futhi angikwazi ukulahlekelwa umsebenzi wami. Ngaqala ukujabulela impatho ekhethekile, ngadla izikhuthazampilo ezinhle, futhi ngamukela ukudla okuhle kubafowethu nodadewethu ngaphandle kombuzo. Nokho, ngokuxakile ngacabanga ukuthi: Lokhu angikwenzeli ukuzijabulisa; ngikwenzela ukuba ngisinde esifweni sami ukuze singabambezeli umsebenzi wami, futhi ngakho-ke akubalwa njengokweqile. Ekugcineni, angigcinanga ngokungasindi kuphela kodwa isifo sami saba sibi kakhulu.

Ngokuhamba kwesikhathi, ngenxa yesimo sami, abaholi bathi angiye ekhaya ukuze ngizihlole, bathi ukugula kwami kuphathelene nengqondo.

Ngesikhathi ngizwa izindaba zokuthi bangibuyisela ekhaya ukuze ngizihlole, ngezwa sengathi ngishaywe umbani. Imilenze yami yaba buthakathaka ngendlela yokuthi angikwazanga ukuma, futhingacishe angaba nawo namandla enele okuphefumula. Ngacabanga ukuthi: Kuphelile. Kungabe yonke le minyaka yentshisekelo ibe yize? Imaphi amathemba engisenawo? Ngizophila kanjani esikhathini esizayo?

Emuva kokubuyela ekhaya, ngangidideke ikhanda usuku lonke. Ukulangazelela kwami kwasekuqaleni kanye nezifungo konke kwase kushabalele. Ngabheka iminyaka yami futhi ngase ngibheka indlela umndeni wami owawusuguquke ngayo eminyakeni: Abantwana bakithi bonke bashada, ngesikhathi mina ngiphenduka umuntu ongasile abantu abangamqondi. Kulelo qophelo, ngezwa ukuthi sengiphenduke into elahliwe futhi engenakuzisiza ngokwezinga elithile, futhi ngakho zonke izinsuku ngaphila ngokukhononda, ngokuphoxeka, nokugxeka, kungekho nencane intokomalo. Nakuba kwesinye isikhathi ngangicabanga emuva ebumnandini bomsebenzi kaMoya oNgcwele kanye nezikhathi zentokozo yokuzwa umsebenzi kaNkulunkulu, kaningi uma ngicabanga ngawo ngangizwa kaningi ubuhlungu kanye nokuzisola. Ngangiye ngikhiphele amehlo ngaphandle, ngizibuze: Ingabe indlela yami yokukholwa uNkulunkulu izophela kanjena na? Ingabe ngizofa ngibalisa kanjena na? Angeke! Ngangisezinhlungwini ezinkulu ngendlela yokuthi ngagcina sengifisa ukufa kunokuphila. Ngaguqa phansi ngalila, ngimemeza kakhulu futhi ngikhuleka kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu! Wonke umzuzu emuva kokukushiya awubekezeleleki. Manje sengiqonda ngokujulile ukuthi engikudingayo Nguwe, hhayi izinto zenyama ezifana nokudla, izingubo, isikhundla kanye nokuzithokozisa…. Lezi zinto zizongilethela kuphela ubuhlungu kanye nokusolwa, ukuhlukumezeka kwengqondo, ukubekwa amacala kunembeza wami, ukulahlwa kanye nokukhathazeka. O Nkulunkulu! Ngiyazizonda futhi ngiyazenyanya ngokungazisi ithuba lokupheleliswa owalibeka kimi. Angifuni ngempela ukusuka Kuwe! O Nkulunkulu! Ngingayihamba kanjani indlela yami yesikhathi esizayo? Ngenze njani? Ngicela ungibonise indlela elungileyo. Ngingazenelisa kanjani izinhloso Zakho ngaphansi kwalez izimo?” Inhliziyo yami yayilila, futhi nomzimba wami wonke wawuqhaqhazela. Izinyembezi zokudabuka, ukuba nesikweletu, kanye nokuzisola konke kuhlangene. Ngaleso sikhathi, ngaba nomuzwa ozwiwa umuntu onqotshwe uNkulunkulu emuva kokulahlwa uNkulunkulu ngenxa yokona isimo Sakhe! Phakathi kokukhala nokuzisola kwami, ngezwa uNkulunkulu ephendukela ngakimi kancane. UNkulunkulu wabe esengikhanyisela: “Ungenzenjani uma futhi ungaba nezivivinyo ezifana nalezo zabenza inkonzo? Noma ngabe kunini, kumele ulandele ngenhliziyo nangengqondo eyodwa… ufune ukuguqulwa kwesimo kuze kuqedwe umsebenzi womhlaba wonke.” Ngase ngiyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wake wathi: “Noma ngabe wona ngokungenhloso noma ngenxa yemvelo yokuhlubuka, khumbula lokhu: Phuthuma uphaphamele eqinisweni! Phikelela phambili; noma ngabe kuvela siphi isimo kufanele uphikelele phambili. UNkulunkulu usebenzela ukusindisa abantu …” (“INtando KaNkulunkulu Ukusindisa Abantu Ngokwezinga Elikhulu Kakhulu Elingenzeka” Emibhalweni Yezinkulumo ZikaKristu). Phambi kwezwi likaNkulunkulu elingakhathali inhliziyo yami yelulama. Ngabona ithemba, ngaqonda izinhloso zikaNkulunkulu, futhi ngangabe ngisadideka ngendlela ephambi kwami okumele ngiyithathe. Njengamanje, uNkulunkulu ufuna ngibe umlandeli othembekile, ngikwazi ukufuna ngokuphathekayo ukuguqulwa kwesimo, futhi kusukela kulesi sikhathi kuya phambili ngikwazi ukuqeda indlela ebengingayiqedanga ukuyihamba njengesidalwa esidaliwe, ngingasaceli lutho kuNkulunkulu. Ngaleso sikhathi, ngacabanga ngamazwi uNkulunkulu awakhuluma ngemuva kokulingwa kwabenzi-benkonzo, ayesho ukuthi: Umuntu empeleni akahlupheki kakhulu uma efisa ngokweqiniso ukuba isidalwa esidaliweyo…. Yebo, umsuka wokuhlupheka kwami ukonakala kwami. Inhloso kaNkulunkulu ekuqaleni kwakungesikho ukwenza umuntu ahlupheke kakhulu kangaka. Ukuthi nje angifunanga ukuba isidalwa esidaliweyo. Ngangihlala ngizama ukugwema iqiniso ukuze ngihambe eyami indlela, ngangihlale ngifuna ukuba uNkulunkulu, futhi ngenza abantu bangiphathe njengoNkulunkulu. Kungenzeka kanjani-ke ukuba ngingahlupheki kakhulu? Ngalo mzuzu, ngazizwela ngokwami amandla ezwi likaNkulunkulu—lalingangenza ngivuke kwabafileyo, lingenze ngiphulukundlele kuwo wonke amandla okufa. Manje bonke ubunzima enhliziyweni yami baxazululwa yizwi likaNkulunkulu. Njengemvula enhle ngemuva kwesomiso esikhulu, yonke into yaba yintsha kakhulu, yakhululeka kakhulu, yaba yinhle kakhulu. Yebo! Nkulunkulu, ngangidalwe Nguwe kwasekuqaleni. Njengoba ngadalwa Nguwe ngiyoba ngowakho futhi ngidumise Wena. Lo ngumthwalo kanye nomsebenzi wami. Angeke ngicele Kuwe okunye ngaphezulu kwalokhu futhi kumele ngikulalele kuphela phambi kwesimo saKho sokulunga. Ukungivumela ukuba ngiye ekhaya, ukuzihlola yisipho Sakho esikhulu sothando kanye nokungivikela. Ngahlushwa ukugula ngenxa yokungalaleli kwami futhi ngenxa yokunenga isimo Sakho. Ngokwezenzo zami kwakumele ngiqalekiswe Nguwe kudala, kodwa ngenxa yomusa Wakho ungivumele ukuba ngiphile namuhla.

Lokhu engidlule kukho sekushiye isigxivizo ekujuleni komphefumulo wami, kwangenza ngangakwazi ukukukhohlwa impilo yami yonke. Ngaso sonke isikhathi uma ngikhumbula isithombe esinye emuva kwesinye sokushaywa kwami phansi, ngiba nokuqaphela kanye nokukhuthazeka okujulile. Angeke ngiphinde ngicasule uNkulunkulu futhi angeke ngimenze lusizi. Ngaphandle kokubekezelelana kanye nesineke sikaNkulunkulu, ngabe angisaphefumuli namuhla! O Nkulunkulu! Ngiyabonga! Emsebenzini Wakho ngaphambilini ngijabulele ubumnandi nenjabulo yawo, ngazizwela nesimo saKho esingacasuleki. Nangaphezulu, ngizizwele ukuthi kunjani ukuba yindodana yolahleko kanye nemfudumalo yokubuyela ekugonweni Nguwe futhi. Kungenzeka kanjani ukuthi izenzo Zakho zingangenzi ukuba ngikhiphe indumiso yami esuka ekujuleni kwenhliziyo?