Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ngenxa Yokwenza Umsebenzi Wami, Mina Nganikezwa Insindiso Enkulu kaNkulunkulu

33

UHong Wei,EBeijing

Ncwaba 15,2012

KuNtulikazi 21, 2012, imvula enamandla yaqala ukuna. Ngalolo suku kwenzeka nje ukuthi nganginomsebenzi okwakufanele ngiwenze, ngakho-ke emva komhlangano wethu ngabona ukuthi imvula yase yehlile, ngashesha ngaya ekhaya ngebhayisikili lami. Kungenkathi kuphela lapho ngingena emgwaqweni omkhulu ngathola ukuthi amanzi ayedilika ngokushesha entabeni njengempophoma, futhi umgwaqo wawembozwe amanzi emvula agelezayo ngangokuthi ubuso bomgwaqo bakungasakwazi ukubonakala kahle hle ngokucacile. Le nto engayibona yangenza ngazizwa ngethuke kakhulu, ngakho enhliziyweni yami ngamemeza ngokuphikelela, “Nkulunkulunkulu! Nginxusa Wena ukuthi wengeze okholweni lwami kanye nesibindi. Njengamanje yisikhathi sokuthi Wena ufune ngilethe ubufakazi. Uma Wena ungivumela ngisuswe amanzi, khona-ke lokhu kunezinhloso Zakho ezinhle kukona, futhi. Mina ngizimisele ukuthobela ukuhlelwa kanye nolungiselelo Lwakho. Emva kokuba ngithandaze kanje, ngaba nokuthula; angibanga ngisakuzwa nhlobo lokuya kwesaba, ngabhekana ngqo nesiphepho ngiqhubeka indlela yonke ngiya ekhaya. Ngubani owayazi ukuthi ngisho nengozi enkulu kakhulu yayingilindele? Emgaqweni oya ekhaya kwakunomqansa onyukelayo. Ngenxa yetiyela elisha elalifakiwe kanye namanzi emvula ayegingqika phezu komqansa, njengoba ngangehla igquma amabhuleki ebhayisikili amabili angaphambili awakwazanga ukusebenza. Ezansi naleli gquma kwakunomgwaqo omncane ongena kuNational Route 108, futhi ngakolunye uhlangothi lwawo kwakuneqoqo lezihlahla. Ngaphezu kwalapho kwakuwumsinga womfula; uma ngangingeke ngehlise isivinini sami, ngakho ngangingeke ngikwazi ukukhetha kodwa ngiyoshayisa kuleziya zihlahla, futhi kwakungenzeka ngisho nokuthi ngiphonseke emfuleni. Imiphumela yalokho…. Ngazicabangela mina uqobo, Manje kuphelile ngami! Njengoba ngangisacabanga ngalokhu, amandla athize avela kwenye indawo angisusa ebhayisikilini lami. Amabhuleki ebhayisikili angisusa kanye nalo, futhi asimanga ngaze ngafika emanhlanganandlela ezansi negquma. Khona manjalo izimoto ezimbili kwenzeka zadlula, ngapha nangapha, phambi nje kwami. Yayiseduze kakhulu! Ngenhlanhla, lapho phakathi kwale nkinga, uNkulunkulu wangisindisa.

Emva kokuba ngifikile ekhaya, imvula yaqala ukuna futhi ngamandla, futhi ngokuphazima kweso amanzi ayesenyuke ayofinyelela kwesesikhombisa sezitebhisi zangaphambili zomuzi wethu. Ngaleso sikhathi, izintambo zikagesi zase ziwe phansi, futhi, zashaya amaphaneli elanga akamakhelwane. Sonke isikhathi ngisakhula, ngangingakaze ngiwubone uzamcolo onjeyana. Ngesikhathi sengishintshe izingubo zami ezimanzi te, futhi ngabuyela egcekeni ukuze ngibheke, amanzi ayesekhuphukele esitebhisini seshumi nantathu futhi ayesezogelezela egcekeni. Ngavala ngokushesha isango langaphambili futhi ngaqala ngaqoqa isidlalisi i-mp4 engisisebenzisa ukulalela izingoma kanye nezintshumayelo, kanye neqoqo lami lezincwadi zamazwi kaNkulunkulu. Umama wami, naye futhi oyikholwa, waqoqa ezakhe izincwadi, futhi, sasesilungiselela ukukhuphukela entabeni noma ingasiphi isikhathi. Ngaleso sikhathi sacabanga, thina singazithatha ezethu izincwadi kanye nathi, kodwa izincwadi eziningi zebandla zisasele lapha endlini; zingazithwala kanjani? Ngokushesha, saguqa phansi ngaphambi kukaNkulunkulu futhi sakhuleka: “Nkulunkulu! Singazithatha ezethu uqobo izincwadi kanye nathi, kodwa kusekhona eziningi kakhulu izincwadi zebandla eziyingqumbi lana okumele sizithwale. Asifuni ukuthi impahla yebandla yonakale. Nkulunkulu, ngicela uzigade futhi uzivikele. Asinayo indlela yokwenza kanjalo. Nokho-ke, sizimisele ukuthembela Kuwe, futhi sithobele ukuhlelwa Nguwe.” Emva kokukhuleka, ngabona esinye futhi isenzo sikaNkulunkulu. Ekuqaleni, amanzi kazamcolo ayehla phansi ephuthuma eza kithina ngamandla abhubhisayo, kodwa njengoba ayedlula ikhaya lethu, ngokushesha ehla futhi nomsinga wabohla; ehla ngisho futhi nje ahamba kancane. Ngenxa yalokhu, izincwadi zebandla azilimalanga nakancane. Ngalobo busuku omakhelwane abangaphambi kwethu kanye nabangasemva kwethu bonke babaleka ngoba amanzi ayesengene emagcekeni abo, kodwa ngaphansi kweso likaNkulunkulu elibhekayo, sasala sivikelekile, futhi sathokozela ubusuku obunokuthula.

Phakathi kwalesi spiliyoni, ngafakaza ngezenzo ezinhle zikaNkulunkulu ngamehlo ami uqobo. Nginikwe lokho impilo yami yahlala ngenxa yokuvikelwa wuNkulunkulu, angeke ngonembeza omuhle ngizibe ukukhokha isikweletu sothando engiMkweleta sona. Kufanele ngaphezu kwalokho ngisabalalise ivangeli futhi ngilethe ubufakazi kuYena ukuze abantu abaningi beze kuNkulunkulu uSomandla ngokushesha. Ukuhlubuka kwethu sekuchukuluze ulaka lukaNkulunkulu, olubangela zonke izindlela zezinhlekelele ukuthi zisehlele kaninginingi; lezi ziyizikhumbuzo kanye nezexwayiso kithina. Make sliubambisise leli thuba lokugcina esilinikwa wuNkulunkulu ukufeza imisebenzi yethu, futhi sanelise uNkulunkulu futhi siduduze inhliziyo Yakhe. Ngesikhathi esifanayo, kwinqubo yokufeza imisebenzi yethu, make, nangaphezulu kwezinga, sithole ulwazi kuNkulunkulu futhi sifakazele izenzo zikaNkulunkulu.

Okuqukethwe Okuhlobene