Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Phakathi Nezinhlekelele Mina Ngabona Isimo Sokulunga SikaNkulunkulu

16

 

 ULi Jing, eBeijing

 KuNcwaba 7, 2012

Ngalolo suku, laqala ukuna ekuseni. Ngaya emhlanganweni emzini womunye umzalwane ongumfowethu, ngenkathi imvula iya ngokwenyukela kakhulu. Kuthe kushaya intambama laliyithela phansi kungathi ivela emazulwini ngqo. Ngesikhathi siqeda umhlangano wethu, imvula yayisingene egcekeni lalo mfowethu, kodwa ngoba mina ngangikhathazeke ngomndeni wami, ngaphikelela ekhaya. Sengisondele ekhaya, abanye abantu ababebalekela ingozi bathi kimi, “Awubaleki yini, usaya ekhaya?” Ngenkathi mina ngifika ekhaya, umntanami wabuza, “Ingabe uzamcolo awukukhukhulanga?” Kulapho kuphela la ngazi khona ukuthi mina ngangingenaye uNkulunkulu enhliziyweni yami. Kungekudala emva kwalokho, umyeni kadade ongumakhelwane wagibela phezu kophahla, wabona ukuthi izindlu ezazingekude neyethu zabe sezikhukhulekile. Umsinga wawulokhu uba namandla, futhi umyeni kadade lo wagcizelela ukuthi bahole umntwana wabo baye entabeni, kodwa wayengafuni nokuyizwa leyo. Thina bodade abambalwa saxoxisana ngaloku sodwana, ukuthi ukukhuluma kwalo myeni kadade kwakuzwakala kuyintando kaNkulunkulu; kulapho kuphela esamlandela khona saya endlini yesitimela esesiqongweni sentaba sachitha khona ubusuku. Lapho, sezwa ngalabo ababebalekele le nhlekelele ukuthi amanzi ezikhukhula ayenamandla kanjani, nokuthi abantu babebaleke kanjani bebheke ezinhlangothini zonke; abanye babegibele ophahleni lwezindlu, abanye bakhukhuleka, abanye babhajwa ezihlahleni…

Ngosuku olulandelayo ngahamba ngaya kobona omunye udade. Umuzi wakhe wawungasemfuleni, kunomgwaqo omkhulu ngaphambi kwawo kanye nomfula ngemuva. Umuzi wakhe wawuphakathi kwezinhlangothi ezimbili la kusuka khona amanzi ezikhukhula. Ngenkathi izikhukhula zifika, lo dade wathandaza kuNkulunkulu, wabambelela kuYena. Amanzi akhukhula yonke imizi engasohlangothini lwakhe ashiya eyakhe kanye neyodwa yomunye ingenamyocu ngenkathi yena elele ubuthongo obumnandi. Ngabona ukuthi ngempelauma umuntu enokuvikelwa nguNkulunkulu, angaphumula kalula enhliziyweni yakhe.

Omunye udade wafika ezobheka umdikoni ophethe izindaba ezejwayelekile kanye nami, sahamba sayobheka indlu enezimpahla zesonto. Ngoba amanzi ayekhukhule ibhuloho kanye nomgwaqo, sasingafinyelela lapho ngokuzungeza ngendlela ethathelayo kuphela. Endleleni, uma sibona umzana “ophangiwe” uhlangene namanzi ashelelayo ehlangene nokugeleza ematsheni anodaka, kwakuyisimo esidabukisayo; yonke indawo amehlo ayehlangabezana nomonakalo odabukisayo. Saqhubeka sahamba njalo, sihamba sibuka nxazonke, sabona izindlu zabafo kanye nodade ezazikhukhulekile, ezinye zasala zimile Lezo ezasala zimile kwakungezalabo bonke ababegcwalisa imisebenzi yabo. Lokhu kwangikhombisa ukuthi uma abantu bekholwa kuNkulunkulu, kuphela uma befuna iqiniso futhi bagcwalise izibopho zabo bayothola ukuvikelwa wuNkulunkulu, basinde ezinhlekeleleni. Komunye umzana, kwakusele imizi emibili kuphela esindile, owomunye umfo omdala, kanye nomunye umuzi. Ngenkathi amanzi ezikhukhula efika, umfo lo omdala wabona ukuthi izikhukhula zazizogqiba indlu yakhe, ngakho ephezulu entabeni wampongoloza kabili, “Nkulunkulu! Izincwadi zami zezwi likaNkulunkulu zingaphakathi!” Wabe esebona amanzi ezikhukhula ngokuyisimangalisa eyeka umuzi wakhe umile, nezincwadi zezwi likaNkulunkulu zasinda. Kwakukhona udade umuzi wakhe owawuyindawo yokuhlanganyela, futhi owayefeza ngokuphelele zonke izibopho zakhe. Nakuba amanzi ayemkhukhulile umzimba wakhe, wayengalimele nakancane. Uzamcolo wakhukhula umntwana wakhe, kodwa wabanjwa wumuntu ongakholwa wangamuki. Udade omdala wabona ukuthi amanzi ayesecishe afinyelele esicabheni, nokuthi ayesevele esekhukhule ingadi yezitshalo engekude nomuzi. Ngakho wakhuleka kuNkulunkulu, amanzi, ayeseqhumise idamu elabe ligcine amanzi iminyaka eminingi, ajika, ahamba ngenye undlela, ashiya umuzi wakhe umile. Kwakukhona odade ababili ababengafuni, amanzi kazamcolo ashiya imizi yabo imile, kodwa akhukhula amagceke. Udade oyedwa akavumelanga umsebenzi wakhe wokusingatha imihlangano kwakhe, wathi umndeni wakhe kumele ulungise indlu, ngakho waxosha abazalwane; izincwadi zakhe zezwi likaNkulunkulu zamuka zonke. Kwakukhona omunye udade okwathi, nakuba ayegcwalisa ezakhe izibopho, washo ukuthi, “Enhliziyweni yami angithandi.” Ngesikhathi somonakalo wasibekelwa amanzi futhi wagwinywa yisidaka esigelezayo, itshe elithile labhola imbobo emathunjini akhe. Wakhala wamemeza kaninginingi kuNkulunkulu, amanzi amkhukhulela esihlahleni esikhulu, lapho abhajwa khona kwaba ukusinda kwempilo yakhe. Isilonda sakhe sabhibha, kwadingeka ukuthi aphinde ayohlinzwa futhi. Kwakukhona omunye umfo futhi owayenza nje ngokuthanda kwakhe, kwakuthi uma kunento edinga ukwenziwa ekhaya; angasifezi isibopho sakhe. Ngesikhathi somonakalo wezwa ubuhlungu obukhulu kakhulu, uzamcolo wakhukhula zombili izindlu zakhe wamshiya namakamelo amabili okungahlaleki kuwo. Ezincwadini zezwi likaNkulunkulu akukho neyodwa eyasala. Umfo lo wafikelwa ukwazi ukuthi lokhu kwakuwuthando lukaNkulunkulu, futhi akazange akhononde.

Ingoma yamazwi kaNkulunkulu: “UNkulunkulu Uyisona Sisekelo Sempilo Yomuntu” ithi: “Lapho amanzi egwinya abantu bephelele, uNkulunkulu yabasindisa emanzini amile. Lapho abantu belahlekelwa yithemba lokuphila, uNkulunkulu uyabadonsa abakhiphe onqenqemeni lokufa, abanikeze isibindi sokuphila, ukuze bathathe uNkulunkulu njengesisekelo sokuba khona kwabo. Lapho abantu bengalaleli uNkulunkulu, ubenza ukuba bamazi ekungamlalelini kwabo. Ngokwemvelo endala yomuntu nangenxa yomusa kaNkulunkulu, kunokubabulala abantu uNkulunkulu ubavumela ukuba baphenduke, baqale kabusha. Uma abantu bebulawa yindlala, uNkulunkulu uyabakhipha ekufeni inqobo nje uma besasele nomphefumulo owodwa, ebavikela ukuba bangaweli ogibeni lobuqili bukaSathane. Kukangaki abantu bebona izandla zikaNkulunkulu kukangaki bebona ubuso Bakhe obulungile, bebona ubuso Bakhe obumamathekayo futhi kukangaki bebona ubukhosi Bakhe, bebona ulaka Lwakhe. Noma bengakaze bamazi abantu, uNkulunkulu akathathi ubuthakathaka babo ukuze enze izinkinga ezingadingekile. Ngokwazi ubunzima bomuntu, uNkulunkulu uyazwelana nobuthakathaka bomuntu. Ukuphendula kuphela ukungalaleli kwabantu, ukungabongi kwabo, okwenza ukuthi uNkulunkulu akhiphe ukusola ngamazinga ehlukene. Kunokubabulala abantu uNkulunkulu ubavumela ukuba baphenduke, baqale kabusha. Uma abantu bebulawa yindlala, uNkulunkulu uyabakhipha ekufeni.” Phakathi kwalo monakalo, sabona ukuba ngusomandla kanye nokumangalisa kukaNkulunkulu, okuqinise ngokwengeziwe ukukholwa kwethu ekuhambeni indlela nasesikhathini esizayo. Ngenkathi uNkulunkulu evumela ulaka lwaKhe olukhulu, sabona isimo sikaNkulunkulu esingenakucasulwa. Kungenxa yokuhlubuka kanye nokungabongi kwabantu, ukuba uNkulunkulu ehlisele abantu izigigaba ezahlukene zokusola okushiyanayo. Nokho uNkulunkulu usebenzisa izinhlekelele ukusenza thina sibuyele ezingqondweni zethu; akavumeli ukuba abantu bafe, kodwa uvumela abantu ukuba baphenduke bese beqala kabusha. Le nhlekelele isenze sabona isimo sikaNkulunkulu sokulunga, sibone uthando lwaKhe, sibone insindiso yaKhe, futhi ingenze mina ngabona kokubili ukuba ngusomandla kukaNkulunkulu kanye nokubusa kwaKhe. Labo bantu abafuna ngeqiniso iqiniso laKhe, labo abazimisele ukufeza izibopho zabo futhi basebenzele uNkulunkulu, bazuza ukunakekelwa kanye nokuvikelwa nguNkulunkulu. Labo abanobudlova, abakhonondayo futhi abamelanayo futhi abangazimisele ukufeza imisebenzi yabo noma basebenzele uNkulunkulu bathola impindiselo ebafanele. Imisebenzi yethu esivikelayo thina! Imisebenzi yethu esibusisayo thina! Kwangathi uNkulunkulu angasinika ukholo, isibindi, amandla kanye nobuhlakani ukuze sikwazi, ezindleleni esizihambayo esikhathini esizayo, ukuhlala siqotho futhi sisekelwe kahle ekuphothuleni lokho Yena asuke esethembe ngako, futhi asivumele, ukuthi kulowo nalowo msebenzi, siwenze ngokusemandleni ethu.

Sithanda ukuxoxa ngala maqiniso afakazelwe ngamehlo ethu kuwo wonke umuntu: UNkulunkulu uyisona sisekelo sokuphila kwethu. Yonke inkazimulo, ingcebo, udumo kanye nenhlanhla emhlabeni kungokwesikhashana njengamafu asheshayo. Ngesikhathi lapho amanzi ezikhukhula egwinya izimpilo yabantu, izimpilo zabantu zazingabalulekile futhi zibuthakathaka. Ngisho abacebe kakhulu nabadumile babengenamandla. Lapho simemeza sicela usizo, uNkulunkulu kuphela ongafinyelelisa isandla sensindiso, atakule labo abakholwa kuYe ngobuqotho ogibeni lokufa. Bafowethu kanye nodade, ngicela nibambisise umsebenzi uNkulunkulu aninike wona. Ake, ezinsukwini zokugcina, sithembeke ngokuphelele, futhi sinikele ngamandla ethu ukuqhuba ivangeli lombuso.

Okuqukethwe Okuhlobene