Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ngabona Insindiso KaNkulunkulu

34

UCheng Hao Edolobheni LaseYongzhou, Esifundazweni SaseHunan

Umsebenzi umkami kanye nami esiwenzayo ebandleni ukushumayela ivangeli. Esikhathi esifushane esedlule, umkami wakhushulelwa esikhundleni sokuba umqondisi weqembu levangeli, ngesikhathi mina, ngokomphumela wokuzithwala nokuziphatha kwami okungekuhle ngalahlekelwa umsebenzi kaMoya oNgcwele ngase ngiphindiselwa ekhaya ukuze ngiyozindla ngezenzo zami. Ngenxa yokuthi umkami kanye nami saqala ukwenza imisebenzi yethu ngesikhathi esifanayo, kwaba nzima kakhulu ukumbona ekhushulelwa esikhundleni ngesikhathi mina ngiyekiswa imisebenzi yami. Ngafikelwa yizinyembezi lapho ngicabanga: “UNkulunkulu wehlukanisa ngamunye ngohlobo lwakhe futhi, ngenxa yokuthi ngiyekisiwe, lokhu kuqinisekisa ukuthi ngidaluliwe ngase ngilahlwa. O! Ngubani obengacabanga ukuthi ngemva kwayo yonke le minyaka, impilo yami njengekholwa izophela ngokwehluleka ngokuphelele okungaka. Engingamane ngikwenze manje ukulindela ukujeziswa kwami.” Khona-ke ngabuyela ekhaya nginenhliziyo ebuhlungu. Kusukela lapho ngazizwa ngikhungathekile ngokunqotshwa futhi ngigcwele ukungaqondi kanye nokugxeka uNkulunkulu. Ngangicwile ngokungenathemba ebumnyameni.

Ngolunye usuku, ngokungazelele ngathola qephuiziqephu ezimbili ezilandelayo ezwini likaNkulunkulu: “Angikaze ngisho ukuthi awunalo ikusasa, noma ukuthi kufanele ukuba ubhujiswe noma ushabalale; ngike ngayimemezela obala into enjalo? Uthi awunalo ithemba, kepha akusona isiphetho sakho lesi? Ingabe lokhu akuwona umphumela womqondo wakho? Ingabe siyabalwa isiphetho sakho?” (“Kufanele Ubeke Eceleni Izibusisio Zesimo Futhi Uqonde Intando KaNkulunkulu Yensindiso Yomuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). “Awusiboni isimo sokulunga sikaNkulunkulu, futhi uhlala uqonda kabi futhi uphendukezela izinhloso Zakhe, okudala ukuthi uhlale unombono ophambene futhi ulahle ithemba. Ngabe lokhu akubangelwa nguwe ngokwakho? … Awuwuqondi umsebenzi kaNkulunkulu futhi awuyiqondi nhlobo intando kaNkulunkulu; futhi ngaphezu kwalokho, awuziqondi izinhloso ezinhle uNkulunkulu azifake eminyakeni Yakhe engama-6,000 yomsebenzi wokuphatha” (“Intando KaNkulunkulu Ngukusindisa Abantu Ezingeni Elikhulu Kakhulu Elingenzeka” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu). Ngokufunda lezi ziqephu, ngabona ngokwethuka: Ingabe uNkulunkulu akakhulumi nami? Ngokushesha lapho ngizwa ukuthi ibandla lingiphindisele ekhaya, ngacabanga futhi ngaphetha ngokuthi ngidaluliwe ngase ngilahlwa futhi ngalahlekelwa ukholo lokufuna iqiniso. Ngaphila esimweni esinzima sokuba nombono ophambene nokungaqondi, ngamukele ngokuphelele ukwehluleka kwami. Ngaleso sikhathi, ngabheka enhliziyweni yami, ngazibuza: “Ingabe uyazi ngempela ukuthi kungani uhlangabezane naleli lishwa? Ingabe uyiqonda ngempela intando kaNkulunkulu? Empeleni akunjalo! Angiyiqondi! Khona-ke kungani ngenza imibono enokweqisa kanye nemininingwane engenasisekelo? Ingabe lokhu kwakungekhona ukuzithwala ngokweqile, nokukhohlisa okwedlulele? Ingabe angizange ngizifake mina kule ndawo yobumnyama bokuhlupheka? Yeka ukuthi ngangibe yisiwula kangakanani, ngaba ongenangqondo kangakanani!” Ngakho, ngaya phambi kukaNkulunkulu ngomthandazo, ngicela ukukhanyiselwa Nguye ukuze ngembule intando Yakhe kulokhu okwakusanda kwembulwa. Kamuva, ngabona lesi siqephu ezwini likaNkulunkulu: “Kodwa akwenzayo kuwuthando lweqiniso kini; akanazo izinhloso ezimbi. Unahlulela ngenxa yezono zenu, ukuze nizihlole bese namukela insindiso enkulu. Konke lokhu kwenziwa kumuntu osebenzayo. Kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni, uNkulunkulu ubelokhu enza lokhu ukuze asindise umuntu, futhi akazimisele nhlobo ukubhubhisa abantu abadale ngezandla Zakhe. Manje uzele ukuzosebenza phakathi kwenu; akuyona yini enye insindiso lena? Uma enizondile, ingabe ubezowenza umsebenzi omkhulu kangako wokunihola ngokuqondile? Kungani kufanele ahlupheke kanjalo? UNkulunkulu akakuzondi noma abe nezinhloso ezimbi ngawe. Kufanele nazi ukuthi uthando lukaNkulunkulu lulwedlula lonke uthando lweqiniso. Ukungalaleli kwabantu okwenza uNkulunkulu abasindise ngokubahlulela; kungenjalo bebengeke basindiswe. … UNkulunkulu akanayo inhliziyo yokunivumela nikhohlakale nakakhulu; futhi akanayo nenhliziyo yokunivumela niphile endaweni engcole kanje, nidlale uSathane, futhi akanayo inhliziyo yokunivumela niwele eHayidesi. Uma nje ufuna ukuzuza leli qembu lenu anisindise ngokuphelele. Lena inhloso eyinhloko yokwenza umsebenzi wokunqoba kini—kungokwensindiso kuphela” (“Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi asuka enhliziyweni kaNkulunkulu afudumeza inhliziyo yami angivusa ekuphelelweni yithemba kwami okundikindiki. Kwavela ukuthi, nakuba isimo sami sasibonakala singesihle ekuhlolweni kokuqala, empeleni kwakuwuNkulunkulu owayeletha uthando Lwakhe kimi, futhi enginikeza insindiso Yakhe. Kwakungekhona, njengoba ngangicabanga, ukuthi ngangizolahlwa. Ngangizithwele futhi nginenkani—ngenza imisebenzi yami ngokunganaki nangobudlabha obungenakuzithiba. UNkulunkulu wayengeke nhlobo akubekezelele ukungibona ngiqhubeka nginyathelwa uSathane. Wayengeke akubekezelele ukungibona ngiya ngokucwila phansi futhi ikakhulu Yena wayengeke akubekezelele ukungibona ngibhekana nokujeziswa ngokucasula isimo sikaNkulunkulu ngezenzo zokuba nokuzithwala okungenakuzithiba. Ngakho, ngokwahlulela nokusola, waletha insindiso phezu kwami, wangibusisa ngomusa Wakhe wokusindisa futhi wangisiza ngaphunyula ekubanjweni ukukhohlakala kukaSathane. Ukuphindiselwa ekhaya yibandla, ngempela, kwaba yinsindiso enkulukazi kaNkulunkulu. Lapho ngizithwala ngokwengeziwe, uNkulunkulu wenza izimo ezengeziwe zokubhekana namaphutha ami. Wavumela izifiso zami ukuba zihlale zingafezekile ukuze inhliziyo yami endikindiki iqale ukuzwa ubuhlungu. Wasebenza ngalobu buhlungu ukuze angenze ngizindle ngezenzo zami, ngiqonde ingqikithi yemvelo yami ekhohlakele futhi ngifune iqiniso ukuze ngithole ukuguquka esimweni sami. Lona ngumsebenzi ongokoqobo wensindiso uNkulunkulu angilethela yona. Konke akwenza kwaba ukunginakekela kanye nokungithanda. Ngaphandle kwalokho, ngangiyoqhubeka ngokungazi ngiphila esonweni, ngiqhubeka nokwenza ngokunganaki, ngiphazamisa futhi ngigxambukela emsebenzini wevangeli. Ekugcineni, izenzo zami zaziyocasula isimo sikaNkulunkulu futhi ngangiyolahlwa uNkulunkulu. Ngalesi sikhathi, ngabona ukuthi insindiso kaNkulunkulu yayingokoqobo ngempela. Akukho nkohliso noma okuyize ngothando lukaNkulunkulu—olwangempela futhi olungokoqobo. Mina, nokho, ngehluleka ukubona umsebenzi kaNkulunkulu kanye nensindiso Yakhe. Ngehluleka ukufuna inhloso eqotho ensindisweni kaNkulunkulu, kunalokho ngangizibona ngibaluleke kakhulu kuyo yonke into ngesikhathi nginokungaqondi futhi ngisola uNkulunkulu futhi ngiphila ngomuzwa wokunganaki okufiphele. Yeka ukuthi ngangingenangqondo kangakanani! Ngangingafanele ukuthola ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu.

Nkulunkulu othandekayo, ngiyabonga! Ngalokhu okuhlangenwe nakho, ngiyabona ukuthi insindiso Yakho ingokoqobo nokuthi ukwahlulela nokusola kwakho kugcwele uthando. Ngaphandle kokwahlulela kwakho nokusola, ngangingeke ngikwazi ukuzibheka ngobuqotho. Ngabe ngaqhubeka nokuphila ngokukhohlakala, ngilengela egodini, nginyathelwa uSathane futhi ekugcineni ngithunjwe nguye. Ngalokhu okuhlangenwe nakho, ngabona futhi ukuthi ingqikithi Yakho iluthando nokuthi zonke izenzo Zakho zihloselwe ukusindisa isintu. Nkulunkulu, ngethembisa ukuzinikela ngokugcwele ekufuneni iqiniso futhi ngiqale kabusha. Kungakhathaleki ukuthi uba yini umphumela, ngethembisa ukwenza umsebenzi wami njengesidalwa esidaliwe ukuze nganelise intando Yakho.

Okuqukethwe Okuhlobene