Ngizimisele Ukwamukela Ukuhlolwa Yibo Bonke

March 07, 2018

UXianshang eJinzhong City, eShanxi Province

Esikhathini esincane esedlule, zikhathi zonke uma ngizwa ukuthi abaholi abasezingeni elingaphezulu beza ebandleni lethu, ngangiye ngizizwe ngingakhululekile kahle. Angizange ngiyiveze imizwa yami ngaphandle, kodwa enhliziyweni yami kwakugcwele ukungqubuzana okufihlakele. Ngangiye ngicacabange: “Kungakuhle uma ningezi nonke. Uma kwenzeka niza, okungenani ningacheleli ibandla kanye nami. Uma kungenjalo, ngizobindeka ngingakwazi ukuxoxa.” Kamuva, isimo saba sibi kangangokuthi eqinisweni ngaze ngazonda ukuza kwabo. Noma kunjalo, bengingacabangi ukuthi kukhona utho olwalungalungile ngami kanti futhi angizamanga ukuzazi engqikithini yalesi simo.

Ngelinye ilanga, ngafunda isigaba esilandelayo ohlelweni lomsebenzi oluthi “Imithetho Ngemisebenzi Yabaholi Bebandla Nezisebenzi Zawo Wonke Amazinga”: “Kufanele bavakashele ngalinye iqembu elithatha izinqumo esifundeni ukuze bathole ukuqonda kahle umsebenzi wawo, baxazulule ngokungalibali amaphutha omsebenzi nokuphambuka okwenzeka eqenjini elithatha izinqumo ngalinye, futhi ikakhulu banikeze ukuqondisa nosizo kulawo maqembu athatha izinqumo antekenteke ukuze enze umsebenzi kangcono ezifundeni zawo” (Imilando Ekhethiwe Yezinhlelo Zomsebenzi ZeBandla LikaNkulunkulu USomandla). Ngacabanga ngencazelo yalesi siqeshana lapho ngizindla ngesimo sami sakamuva nje: Kungani kube sengathi ngangingathandi ukuba abaholi bezinga elingaphezulu beze ebandleni lethu? Kungani ngangingazimisele ukubavumela ukuba banisele ibandla kanye nami? Ingabe kwakungekhona ukuthi ngangikhathazwa ukuthi uma zazingeza ebandleni, zazizobona ukuthi angisebenzi ngokwesimiso noma ngokwentando kaNkulunkulu nokuthi zazingabhekana nami ngale ndaba? Okunye, ingabe ngangingesabi ukuthi ukuza kwazo kungahle kungidonsele amanzi ngomsele ezinhlelweni zami zokusebenza? Ingabe ngangingesabi ukuthi zizokhuluma kangcono kunami zingenze ngilahlekelwe isikhundla ezinhliziyweni zabafowethu nodadewethu? Uma zazingezanga, ngangingaqhubeka ngezinhlelo zomsebenzi wami ngendlela engithanda ngayo. Noma ngabe izindlela zami zazingahambelani neqiniso noma intando kaNkulunkulu, akekho owayengazi futhi akekho owayengabhekana nami noma angigxeke. Ngale ndlela, isimo sami ezinhliziyweni zabafowethu nodadewethu sasizodlondlobala, futhi sizinze kakhulu. Bonke abazalwane bebandla babezobheka kimina, bangithande futhi balalele nemiyalo yami. Ibandla lonke lalingezwa mina ngedwa. Ingabe lokhu kwakungeyona inhloso yami yeqiniso? Ingabe ngangingahleli ukukhipha uNkulunkulu ezinhliziyweni zabafowethu nodadewethu ukuze ngizuze isikhundla ezinhliziyweni zabo? Ingabe ngangingesona isibonelo esiphilayo nesiphefumulayo salobo buthi bukadrako omkhulu obomvu, “Umbusi ukude le njengesibhakabhaka,” “Akunankosi ngaphandle kwami”? Kamuva, ngafunda izwi likaNkulunkulu: “Imfundiso yomthetho nendlela yokuphila yakudala nokudlulisa ulwazi lwamasiko asendulo kade kwamthelela umuntu futhi kwaphendula abantu baba odeveli abakhulu nabancane. … Ubuso bomuntu bugcwele ukubulala, futhi kuzo zonke izindawo, ukufa kusemoyeni. Bafuna ukugudluza uNkulunkulu kuleli zwe; … Ufisa ukususa konke okumayelana noNkulunkulu ngegalelo elilodwa, nokubuye amngcolise futhi ambulale; uzimisele ukucekela phansi nokuphazamisa umsebenzi Wakhe. Angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba abe sezingeni elilinganayo? Angakubekezelela kanjani “ukugxambukela” kukaNkulunkulu emsebenzini wakhe phakathi kwabantu emhlabeni? Angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba amembule ubuso bakhe obubi? Angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba amembule ubuso bakhe obunyanyekayo? Angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba aphazamise umsebenzi wakhe? Lo develi, uvutha bhe intukuthelo, angamvumela kanjani uNkulunkulu ukuba alawule ihlalankosi lombuso wakhe emhlabeni? Angawucela kanjani umaluju? Ubuso bakhe bembuliwe ubunjalo babo, okwenza umuntu angazi ukuthi kufanele ahleke noma akhale yini, futhi yinto okunzima ngempela ukukhuluma ngayo. Ingabe le akuyona ingqikithi yakhe? … Amadimoni nemimoya emibi bekulokhu kudlebelekile emhlabeni futhi kuvimbe intando kanye nomzamo kaNkulunkulu onokucophelela, kukwenza kungangeneki. Yisono esibulalayo leso! Angahlala kanjani angakhathazeki uNkulunkulu? Angahlala kanjani angathukutheli uNkulunkulu? Awuphazamisa kakhulu futhi amelene kakhulu nomsebenzi kaNkulunkulu. Ahlubuka ngokwedlulele!” (“Umsebenzi Nokungena (7)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ukuze alawule futhi abuse phezu kwabantu, udrako omkhulu obomvu walwa nokuza kukaNkulunkulu ngamandla amakhulu, wangavuma ukuba uNkulunkulu abe nesandla ezindabeni zabantu, ukudalula ubuso bakhe obunonya, ukuphazamisa amasu akhe noma ukubusa endaweni yakhe. Ngalokho, waphikisa, waphazamisa kakhulu, wadilizela phansi futhi wahlikiza umsebenzi kaNkulunkulu. Okwakusemqondweni wakhe ukuthi, ngolunye usuku, wayengahlwitha uNkulunkulu ezinhliziyweni zesintu afeze inhloso yakhe enyanyekayo yokuba umlamuli wabantu phakade nokuphoqa isintu ukuba simdumise. Imuphi umehluko owawukhona phakathi kwemicabango yami nezenzo zikadrako omkhulu obomvu? Ngenxa yokuthi ngangifuna ukugcina isikhundla sami nokuziqinisekisa ukuthi ngangingahamba ngendlela yami ngingavinjelwa muntu emsebenzini wami, ngangingafuni ukuvumela abanye abaholi noma izisebenzi zibheke noma zihlole umsebenzi wami. Ngangingafuni noma ubani ukuba aphazamise umsebenzi webandla lami noma anisele abafowethu nodadewethu. Kungani ngangingakufuni lokhu? Kwakungekhona ukuthi nje ngangifuna ukulawula nokubusa phezu kwabanye? Ingabe inhloso yami kwakungekhona ukuzazisa njengenkosi nombusi wasemhlabeni phezu kwabafowethu nodadewethu? Ngabona ukuthi ubuthi bukadrako omkhulu obomvu—lokho kuziqhenya okungahlosiwe nokuzikhohlisa ukuthi unodumo—base buvele bangena ekujuleni kobunjalo bami. Emehlweni, ngangisebenzela ukufeza umsebenzi wami, kodwa inhliziyo yami yayinezizathu ezisithekile. Empeleni, ngangifuna ukwakha owami umbuso ophikisana noNkulunkulu novimbela ukwenziwa kwentando kaNkulunkulu. Imvelo yami yayiwububi boqobo futhi yethusa kakhulu! Ukuba akubanga ngesambulo nokwahlulelwa okunzima yizwi likaNkulunkulu, ngangingeke ngazi ukuthi ngase ngikuliphi izinga lokukhohlakaliswa uSathane nokuphikisa uNkulunkulu. Ngangingeke ngibone ukuthi, ekujuleni komphefumulo wami, kwase kwakhiwe icebo lobusathane nokuthi imvelo nengqikithi yami yase yonakele kakhulu.

Ngiyabonga Nkulunkulu ngezambulo Zakho nangokukhanyiselwa, okwangivumela ukuthi ngibone isimo sami sobusathane Ngiyafunga ukuthi ngizofuna iqiniso ngenkuthalo ngize ngifike ekuqondeni okunzulu kokuthi ubuthi bukadrako omkhulu obomvu busizwisa kanjani isimo sami semvelo ubuhlungu. Ngiyafunga, ikakhulu, ukwamukela ukuhlolwa nokubhekwa ngezinye izisebenzi nabaholi. Ngizokwamukela ukubhekana nokuthenwa kwakho konke. Ngizozibeka ngaphansi kokuhlolwa yibandla lonke ukuze ngifeze umsebenzi wami ngenhliziyo emhlophe ukuze ngithokozise inhliziyo Yakho.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Wonke Amazwi KaNkulunkulu Ayisibonakaliso Sesimo Sakhe

Kumanje kuphela lapho sengiqonda ukuthi uma ngifisa ukuqonda isimo sikaNkulunkulu, kufanele ngizame ngamandla ami onke ukufuna nokuqonda iqiniso eliqukethwe umusho ngomusho kaNkulunkulu. Ngale ndlela, nakanjani ngizohlomula kakhulu. Kusukela namuhla kuya phambili, ngifisa ukugcila ekuzimiseleni kakhudlwana emazwini kaNkulunkulu, futhi ngifune ukuba masisha ngibe yilowo onokumqonda uNkulunkulu.

Ngabona Insindiso KaNkulunkulu

UCheng Hao Edolobheni LaseYongzhou, Esifundazweni SaseHunan Umsebenzi umkami kanye nami esiwenzayo ebandleni ukushumayela ivangeli....