Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Imbubhiso Ngokuphazima Kweso

119

—IQingping Township esesiFundazweni saseSichuan yanyamalala kabili ngenxa yokudelela kwayo ivangeli likaNkulunkulu uSomandla lezinsuku zokugcina

UJing Wei, wasesiFundazweni saseSichuan

Ngesikhathi sokuzamazama okukhulu komhlaba okwenzeka mhla ziyi-12 kuMeyi, 2008, kwanyamalala idolobha lonke: Leyo kwakuyi-Qingping Township endaweni kamasipala waseMianzhu esiFundazweni sase-Sichuan. Ngenxa yokucinywa kolwazi uhulumeni, lena akuyona into eyaziwa abantu abaningi.

IQingping Township yayisenyakatho-ntshonalanga yendawo eyakhahlamezwa kakhulu yinhlekelele yaseDolobheni iHanwang endaweni kamasipala waseMianzhu. Ngaphambi kokugadla kokuzamazama komhlaba, iphakathi ezintabeni, yayiyindawo yomoya ohlanzekile, amanzi acwebile kanye nezibhakabhaka eziluhlaza, futhi nezintaba zazinenala yezithelo ze-kiwi kanye neze-gingko. UNkulunkulu wanikeza abantu le nala futhi wabahlinzeka ngakho konke ababekudinga ukuze baphile; noma kunjalo abantu ababephila lapho babengamazi uNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho babengazi ukuthi kumele babonge uNkulunkulu—babekhanukela ingcebo kuphela. Ngenxa yokuba phakathi kwezintaba kwaleli dolobha, ukubukeka kwendawo kwakukuhle ngokwedlulele futhi umoya wawumusha futhi umtoti. Ehlobo, kwakungekho sidingo sokusebenzisa imishini yokubandisa izindlu, kwakuyindawo yomoya ohlanzeke ngokwemvelo, futhi ngaphezu kwalokho kwakuyindawo yokungcebeleka kanye nokuphumula. Abantu basezintabeni bakha ngayinye ngayinye izindlu zokuhlala kwasemakhaya base besebenza ngokuzikhandla bethuthukisa imboni yezokuvakasha laphaya. Yaba futhi yindawo yokungcebeleka kanye nezokuzithokozisa yezisebenzi zikahulumeni abakuwo wonke amazinga, Abasebenzi bakahulumeni abaningi babefisa ukuba sezikhundleni zikahulumeni e-Qingping Township, kanti-ke nabaholi abaningi abasezingeni lesiFundazwe babejwayele ukuvakashela idolobha. Njengoba wonke umuntu azi, noma yikuphi lapho kuya khona izisebenzi zikahulumeni, kudaleka intuthuko kwezomnotho yamahhotela, ama-karaoke bar, ama-health spa, ama-foot massage spa kanye nezindawo zokucwala izinwele zendawo. Ngakho-ke noma iQingping Township yayiphakathi ezintabeni, yayingeyona neze indawo engathuthukile, futhi noma kunjalo yindawo yamadili nokuzitika, amalambu e-neon aphayizayo kanye nomculo kanye nokucula kwasebusuku; izikhulu zeQembu lamaKhomanisi zaphendula le ndawo yobuhle eyayisuka eZulwini yaba yiSodoma yanamuhla.

Kusukela mhla uNkulunkulu uSomandla ethula umsebenzi Wakhe wezinsuku zokugcina ezindaweni ezisemhlabeni waseShayina, abazalwane basebandleni bahambela izikhathi eziningi leli dolobha elisezintabeni ukuze basabalalise ivangeli. Kodwa abantu babephila kahle futhi bengakhathazekile ngokudla noma izingubo zokugqoka. Babecabanga ukuthi abamdingi uNkulunkulu, ngakho-ke ngaso sonke isikhathi uma abazalwane beza babelinqaba ivangeli futhi baze babathethise imbala abazalwane, bethi: “Okwamanje, impilo ihamba kahle futhi nemigomo yeQembu mihle kakhulu. Niswele into engcono enizoyenza, njengoba nisho lezi zinto, kodwa-ke asikholelwa kulokho enikushoyo. Sikholelwa kuphela emalini!” Abazalwane ngaso sonke isikhathi kwakumele bahambe ibanga elide kangaka ukuze basabalalise ivangeli kulaba bantu, kodwa ngaso sonke isikhathi babebavalela ngaphandle. Abazalwane babebatshela ukuthi leli kwakuyivangeli likaNkulunkulu lezinsuku zokugcina, futhi kwakuyithuba labo elilodwa kanye nelokugcina lokuthi basindiswe, kodwa bavala izindlebe zabo; Abazalwane babatshela ukuthi bonke labo ababengakholelwa kuNkulunkulu uSomandla babengeke bavikelwe uNkulunkulu uma sekufika imbubhiso, kodwa bakushaya indiva lokho. Abantu base-Qingping Township benqaba amazwi kaNkulunkulu uSomandla futhi benqaba ukusindisa kukaNkulunkulu uSomandla—kwakungekho namunye kulelo dolobha owayekholelwa kuNkulunkulu uSomandla!

Ngo-2:28 ntambama, ngoMeyi 12, 2008, kwagadla ukuzamazama komhlaba. Ngokuphazima kweso kwazamazama umhlaba nezintaba zanyakaza, kwagingqika amadwala amakhulukazi futhi aduma ezintabeni, umoya wagcwala ngaleso sikhathi amafu amakhulu othuli, isibhakabhaka sasisithekile futhi izwe laba mnyama, futhi ezinye izintaba zavele zadilika zase zinyamalala esikhathini esincane nje. Ikhaya lomkhandlu kahulumeni wasekhaya lalisesigodini esiphakathi kwezintaba ezimbili. Ngesikhathi kugadla ukuzamazama komhlaba, isikhala phakathi kwalezi zintaba ezimbili saqala ukuvaleka kwathi, ngokuphazima kweso, iQingping Township yacindezeleka ngaphansi kwalezi zintaba ezidilikayo. Wonke umuntu osedolobheni wangcwabeka, ngomzuzwana nje izintaba ezimbili zahlangana zase zakha intaba eyodwa! Ngalowo mzuzu, kungasasho lutho ukuthi babenemali engakanani, konke kwakungesize ngalutho; imali ayizange izisindise izimpilo zabo, futhi-ke nezikhulu zeQembu lamaKhomanisi azizange zikwazi ukubasindisa! Leli dolobha elingamdumisi uNkulunkulu labhujiswa ngaleso sikhathi! Uma ngicabanga ngale nhlekelele ebanga usizi, ngikhumbula ngesikhathi uJehova efuna ukubhubhisa idolobha laseSodoma. U-Abrahama wancenga uNkulunkulu, ethi: Uma kungenzeka ukuthi kukhona abantu abayishumi abalungile edolobheni, ngabe usazolibhubhisa idolobha? UJehova uNkulunkulu waphendula, wathi: Ngeke ngilibhubhise. Ekugcineni, uLothe kanye nomndeni wakhe kuphela abakwazi ukuphuma beholwa yizingelosi, kanti-ke bonke ababesele babhujiswa umlilo omkhulu owehla uvela ezulwini! (Bheka uGen 18:20-32 no 19:1-25) Leli dolobha elingaguquki, nelalingakhonzi uNkulunkulu kusukela ngalelo sikhathi lasuswa lonke ebusweni bomhlaba, futhi yilokhu okwenzeka eQingping Township. Ngemva kokuthi sekushabalele i-Qingping Township, amabutho akhipha ngaleso sikhathi isimemezelo ezisebenzini kanye namasosha ababebandakanyeka emizamweni yokutakula ukuthi babengavumelekile ukuthi badalule lolu lwazi emazweni angaphandle, ukusetshenziswa kwamaselula abo kwakulawulwa ngokuphelele, babengakwazi ukushayela izingcingo imindeni yabo, futhi uma kukhona owayeputshukise ulwazi kwakuzobhekwana naye ngokuphathelene nomthetho wamasosha.

Abantu baseQingping Township—ababetheleleke ngenkolo yokuthi akekho uNkulunkulu—abazange bazihlole ngesikhathi kwehla inhlekelele enkulu, futhi abazange nakancane bacabange ngezizathu zokuthukuthela kweZulu; bavele baqhubeka nokwakha imizi yabo emihle ngezandla zabo ezimbili, beqhubeka nokholo olubi lokuthi umuntu anganqoba iZulu, kanye nokuqophisana neZulu! Babengaphenduki.

Ngemva kokuzamazama komhlaba, indlela okubukeka ngayo zonke izifunda zedolobha lonke yayibe nenguquko enkulu (izintaba eziningi zazidilikile, zisukile noma zihlangene), futhi idolobha lasekuqaleni lalingasabonakali nhlobo; ukwengeza kulokho, izikhukhula ezazehla ezintabeni zavala yonke imigwaqo. Kungenxa yalezo zizathu-ke ukuthi, izikhulu eziphezulu zikahulumeni wasekhaya zanquma ukucima isifunda sokulawula sase-Qingping Township ebalazweni. Futhi noma kunjalo abanye babaholi bekomidi leqembu lesifundazwe, ngenxa yokwakha omunye umsebenzi wokuzigabisa, babefuna ukwakha olunye uhlelo lwasemakhaya lukahulumeni ophathele abantu olusakuhlola, futhi baphikisana nokucinywa kwedolobha. Ngakho-ke, ngaphandle kokungabaza, uhulumeni waqala ukutshala imali eningi kuleya ndawo, futhi waletha ochwepheshe abamnkantsh’ ubomvu kwezobunjiniyela bamabhuloho kanye Nokuhlelwa Kwesifundazwe kanye Nesikhungo seDizayini ukuze bazokwenza uphenyo endaweni, bakhethe indawo okuzokwakhiwa kuyo, badwebe bese bakha kabusha. Ngokukhulu ukushesha, iQingping Township entsha sha, enazo zonke izikhungo zokuyesekela, yaphinde yasungulwa futhi ezintabeni. Yayihlanganisa amahhovisi kahulumeni wendawo, isibhedlela, izikole, izakhiwo okuhlalwa kuzo njalo njalo; futhi konke kwenziwa ngesikhathi esisodwa futhi konke kwakwenziwe kwangokwesimanjemanje. Ukutshala isihlahla esisodwa ekhaya lomuntu, kwakubiza izikhulu zikahulumeni wendawo imali engafinyelela kuma-yuan ayizinkulungwane ezingama-50. Kwathi ngesikhathi lapho wonke umuntu esezizwa enokubonga umgomo weQembu futhi bonke belibele ukujabulela ukuthuthela endaweni engcono, ngo-Agasti 15, 2009, kwavele kwehla izikhukhula esibhakabhakeni ezaya ngokuba namandla, ezabe seziholela ekubhidlikeni komhlaba wehla ezintabeni. Ngokukhulu ukushesha, udaka kanye namadwala adilika ezikhukhuleni ezinamandla ezehla ezintabeni, ziqonde ngqo lapho okwakumi khona iQingping Township entsha. Kwaphinda futhi, ngokuphazima kweso, indawo eyakhiwe kabusha yedolobha likahulumeni yagqibeka ngaphansi kodaka kanye namadwala agelezayo, futhi idolobha laphinde lehlelwa yinhlekelele ebanga usizi futhi! Idolobha laphinda futhi, lasuswa ebusweni bomhlaba!

Lokhu kwagcwalisa ngokunembayo amazwi kaNkulunkulu uSomandla: “Uma abantu bezwe noma besizwe bengakwazi ukwemukela insindiso kanye nokunakekela kukaNkulunkulu, lelo lizwe noma leso sizwe esinjalo siyohamba indlela eya encithakalweni, eya ebumnyameni, futhi siyobhujiswa nguNkulunkulu.” “Uma ungumKristu ngokweqiniso, uzokholwa ukuthi ukuvuka nokuwa kwanoma iliphi izwe noma isizwe kwenzeka ngokuhlela kukaNkulunkulu. UNkulunkulu yedwa owazi isiphetho sezwe noma isizwe, futhi uNkulunkulu yedwa olawula inkambo yalesi sintu. Uma isintu sifisa ukuba nesiphetho esihle, uma izwe lifuna ukuba nesiphetho esihle, kufanele umuntu aguqe phansi adumise uNkulunkulu, aphenduke futhi avume phambi kukaNkulunkulu, ngaphandle kwalokho isiphetho somuntu ngokungenakugwemeka singagcina ngenhlekelele.” “Sithemba ukuthi alikho izwe noma isizwe esizomelana nalokho uNkulunkulu afisa ukukufeza. Labo abavimba umsebenzi kaNkulunkulu, abamelana nezwi likaNkulunkulu, abaphazamisa futhi balimaze uhlelo lukaNkulunkulu, bayojeziswa nguNkulunkulu ekugcineni. Lowo oweyisa umsebenzi kaNkulunkulu uyothunyelwa esihogweni; noma iliphi ilizwe eleyisa umsebenzi kaNkulunkulu liyobhujiswa; noma isiphi isizwe esivukayo ukumelana nomsebenzi kaNkulunkulu siyoshabalaliswa kulo mhlaba, futhi singabe sisaba khona.” (“UNkulunkulu Wengamela Isiphetho Sesintu Sonke” kwincwadi Izwi Livela Lisenyameni).

Le nhlekelele enkulu isenza sikwazi ukwazi isimo esilungile sikaNkulunkulu! Ukuba kukaNkulunkulu enyameni ngalesi sikhathi kwenzelwe ukusindisa isintu ngokomkhawulo okungafinyeleleka kuwo futhi, ngesikhathi sezinhlekelele, uzoba nomusa kulabo abamthanda ngokweqiniso futhi abamumemezayo, intukuthelo Yakhe izowela kulabo abamedelelayo futhi abangaphenduki! UNkulunkulu uthi: “Inhlekelele ilethwe yiMina futhi ihlelwe yiMina. Uma ungeke usebenzele okuhle ebukhoneni Bami, ngakho ngeke uphephe ekwehlelweni yinhlekelele.” (“Kumele Wenze Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho” kwincwadi Izwi Livela Lisenyameni)

Okulandelayo, sizokwabelana nabo bonke abantu ngezigameko kanye nobufakazi babazalwane abakholwa kuNkulunkulu uSomandla abahlala ezindaweni ezehlelwa kakhulu inhlekelele ezifana neMianzhu neShifang eSichuan ngokuthi basindiswa kanjani uNkulunkulu kanye nokusinda kwabo ngendlela emangazayo ngesikhathi sokuzamazama komhlaba kuka-“5.12”, besebenzisa okungamaqiniso ukwethula ubufakazi: Amazwi kaNkulunkulu ahlale eyiqiniso elingeguqulwe!

1. Ngosuku lwangoMeyi 12, uDadewethu uXiaojiang, umholi webandla laseYuanmen , wayeyedwa eLeigu Mountain (indawo eyakhahlamezeka kakhulu) ebhula izinhlamvu ze-rapeseed. Ngesikhathi kufika ukuzamazama komhlaba, wezwa kunyakaza umhlaba nje kuphela futhi kunyakaza nentaba wase ezizwa enesiyezi. Ngesikhathi kuqala ukuzamazama komhlaba wayecabanga ukuthi uguliswa yisifudumezi. Ngemva kwesikhashana, wabona ukuthi endaweni yonke eyayimzungezile izintaba zazidilika, umhlaba wawuklayeka nokuthi intaba yayinyakaza ihlukana bese iphinda ihlangana futhi. Kwakuvuleka imifantu engamamitha amaningana ububanzi kanti-ke namadwala entaba ayegingqika eqonde ngqo kuyena. Wazi kuphela ngaleso sikhathi ukuthi kwabe kungukuzamazama komhlaba, futhi ngaleso sikhathi wayeselokhu evika amadwala. Wakhuleka futhi wamemeza uNkulunkulu njalo: “O Nkulunkulu! Namhlanje yilanga lapho usola khona udrako obomvu omkhulu. Nami nginabo ubuthi bukadrako obomvu omkhulu ngaphakathi kwami. Angivamile ukwenza umsebenzi wami ngendlela efanele. … Uma ungehlisa intukuthelo Yakho namhlanje, noma ngabe ungisola kanjani, ngifisa ukukulalela. Noma ngingagwinywa umhlaba njengalabo baholi abangama-250, kukhona intando Yakho enhle ngemva kwakho….” Wakhuleka njalo ngokuhlonipha ngale ndlela, kwathi ngemva kwalokho wacabanga ngehubo lamazwi kaNkulunkulu elibizwa ngokuthi “Umsebenzi wokugcina uNkulunkulu ayowenza kumuntu,” inhliziyo yakhe yase iba nokuthula. Ngaleso sikhathi, uXiaojiang wabona ngamehlo akhe imisebenzi emangalisayo kaNkulunkulu: Intaba ayekuyo yadilika; eceleni nje kwakhe, ingxenye yentaba kwakungathi yayisikwe ngommese yase ihhidlika ngomugqa eceleni kwakhe. Noma kunjalo ingxenye yentaba okwakumi kuyo uXiaojiang ayizange idilike futhi akazange alimale nhlobo. Umndeni wakhe wabona ukude ukuthi intaba okwakusebenzela kuyo uXiaojiang yayidilikile futhi bonke babecabanga ukuthi ushonile. Babengalindele ukuthi uzobuya ephilile futhi engenalutho, futhi abangewona amakholwa bathi: “Ubenenhlanhla bo!” Udadewethu uXiaojiang wakhala wakhala ngesikhathi elandisa abafowabo nodadewabo ngezigameko zakhe entabeni. Kwathinteka abantu abaningi, futhi bezwa uNkulunkulu enamandla amakhulu futhi emuhle kakhulu.

2. Umzalwane wasebandleni laseSifundeni i-Anxian, ikhaya lakhe elaliyindawo yokuhlanganyela. Wayekade engumuntu ongakholwa, wayesemukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina ngo-Okthoba 2007, futhi wayesanda kufika enkonzweni. Ngemva kokwemukela umsebenzi kaNkulunkulu, wayezimisele ekufuneni kwakhe, futhi kusukela ngaleso sikhathi wayesenze umsebenzi wokusingatha imihlangano. Ngesikhathi sokuzamazama komhlaba, izakhiwo eziningi emzini ayekuwo zadilika, kanti-ke lezo ezazingadilikanga zazingaphephile, kodwa umuzi wakhe awuzange ulimale. Umholi wethimba lakhe elikhiqiza okuphathelene nebandla wayemangele kakhulu, wabe esembuza ukuthi: “Umuzi wakho awuzange udilike. Iyini imfihlo yakho mayelana nalokhu?” Umfowethu wayejabule kakhulu, futhi waqonda ukuthi lokhu kwakunguNkulunkulu owayemnakekela futhi emvikela. Manje usenokukholwa okungaphezulu, futhi ufisa ukuqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe kanye nokusabalalisa ivangeli.

3. Umzalwane uZhao, oneminyaka yobudala engama-60, wasebandleni lase-Chaping. NgoMeyi 12, wagibela ibhasi elisuka eChaping liya eSangzao. Ebhasini ngalolo suku kwakukhona abantu abayi-10 kuya kuma-20. Ngo-2:28 ntambama, ibhasi lalisanda kufika endaweni emgaqweni engezansi kwentaba ephakeme ngesikhathi kuqala ukuzamazama komhlaba. Ngokushesha, umhlaba wathuthumela kwase kunyakaza nezintaba, futhi kwagingqika namadwala ehla entabeni njengamathonsi emvula. Amadwala adilikayo avala umgwaqo ngaphambili nangemuva, nophahla lwebhasi lwafocokela ngaphakathi. Ngaphakathi ebhasini, kwakuxabene ubendle futhi kunokudideka ngesikhathi bonke abantu bezama ukuphuma, begijima futhi bememeza amazulu nomhlaba, abanye bememeza amazulu, abanye bekhala kuBuddha…. Ngaleso sikhathi, Umzalwane uZhao wathi, “Nimemeza izinto ezingafanele. Kumele nimemeze kuNkulunkulu uSomandla!” Into kuphela ababeyifuna, additionkodwa-ke, kwakuwukuphuma ebhasini bese besindisa izimpilo zabo, futhi akukho muntu owamnaka. Ngemva kwesikhashana, kwase kubaleke bonke abantu ebabesebhasini, wakunguMzalwane uZhao kuphela owayesele ebhasini, ememeza uNkulunkulu uSomandla. Abanye babantu ababekwazile ukuphuma babulawa abanye balinyazwa amadwala awayo; bonke labo ababelimele bacabanga ukuthi uMzalwane uZhao kumele ukuba ushonile nakanjani. Ekugcineni, ngemva kokuma kokuzamazama komhlaba, uMzalwane uZhao waphuma ebhasini engenamyocu. Babemangele bonke abantu abangakholwa. Babecabanga ukuthi kwakuyisimangaliso ngempela ukuthi uMzalwane uZhao aphume endaweni enje engenamyocu. Ngemva kokuba sebembuzile mayelana nezizathu zokusinda kwakhe okumangalisayo, bonke baqala ukulandela uNkulunkulu uSomandla. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa, uMfowethu uZhao kanye nabantu abangakholwa abaphakathi kwe-10 kanye nama-20 bahamba ngezinyawo baya ngezansi kwentaba ephakeme. Ngenxa yokwenzeka ngemva kwenhlekelele, amadwala asentabeni aqhubeka nokudilika futhi, njengoba umgwaqo wawumude, abanye babengasafuni ukuqhubeka bahambe ngezinyawo. Kulokho kudideka, futhi kungekho muntu owayazi ukuthi yini engcono engenziwa, Umzalwane uZhao wamemeza kakhulu wathi: “Yenzani lokho engikushoyo. Ningamemzi amazulu, futhi ningalokothi nimemeze uBuddha. Wonke umuntu makamemeze uNkulunkulu uSomandla!” Ekugcineni, iqembu labo bonke abantu lalalela amazwi kamzalwane uZhao futhi bamemeza uNkulunkulu uSomandla, base beqhubeka bonke endleleni bephephile futhi bephilile.

4. Umzalwane uTan, oneminyaka yobudala engama-37, wasebandleni laseJiulong. Bobabili yena kanye nomkakhe babekholwa, kodwa bengaqinile ekufuneni kwabo. NgoMeyi 10, Umzalwane uTan waya eDongfang Turbine Factory eHanwang (indawo eyayikhahlamezeke kakhulu) lapho ayesebenza khona njengompendi. Wasekwenze lokhu usuku kanye nohhafu ngesikhathi umphathi wakhe emtshela ukuthi umsebenzi wakhe wawungekho ezingeni futhi wamcela ukuthi agoduke. Umzalwane uTan wayethukuthele kakhulu, wagoduka ntambama ngoMeyi 11. (Ngemva kokuzamazama komhlaba, wathola ukuthi isakhiwo seDongfang Turbine Factory sasidilike kanzima, sabulala noma salimaza abantu abaningi.) Ukuzamazama komhlaba kwenzeka ngoMeyi 12. Ngesikhathi kuqala, Umzalwane uTan wayesebenza ethempelini lendawo futhi, emzuzwini owodwa ngaphambi kokuthi kuhlasele ukuzamazama komhlaba, wavele wezwa umsindo wendiza esibhakabhakeni wase ephuma eyobheka. Akuphelanga sikhathi esingakanani ephumile ethempelini ladilika lonke, futhi bonke labo ababengaphakathi bambozwa okubhidlikile—uye kuphela owayengalimalanga. Ngemva kokuphuma kulokhu kuzamazama komhlaba, uyazi ukuthi uNkulunkulu owamsindisa nokuthi uthando lukaNkulunkulu olwehlela phezu kwakhe. Enhliziyweni yakhe, umbonga kakhulu uNkulunkulu, usezimisele manje ekufuneni kwakhe. Unendodana eyayineminyaka emihlanu futhi eyayisesikoleni ngalelo langa, kanti-ke ngesikhathi kuzamazama umhlaba indodana yakhe yacasha ngaphansi kwezitebhisi, yalimala kancane nje kuphela esiphongweni. Unkosikazi kamzalwane uTan wabona ukuvikela kanye nothando lukaNkulunkulu futhi manje useqalile ukufuna iqiniso. Manje usehola amalungu amasha ebandla emihlanganweni.

5. Umzalwane uWu nomzalwane uCai (okhubazekile ohlangothini olulodwa lomzimba wakhe), baseDolobheni laseHanwang, abashadikazi bobabili abangamakholwa, futhi bobabili baneminyaka yobudala eyevile kuma-60; ngaleso sikhathi, babemukele umsebenzi kaNkulunkulu ezinyangeni ezimbili ezendulela lokho. NgoMeyi 12 ngesikhathi kuba nokuzamazama komhlaba, isakhiwo sabo sazamazama kakhulu (babehlala esitezi sesihlanu) futhi abakwazanga ukuma ngezinyawo zabo. Umbhede wabo wagumbulukuqela umzalwane uCai wawela phansi. Ngenxa yokuthi kwakunzima ukuthi anyakaze, wakwazi ukulala abhabhalale phansi, ememeza ecela ukusizwa. Ekugcineni uphahla lwawela ngaphakathi lwacindezela umbhede, kwase kuwa olunye ucwezu lwephansi olwabe seluvinjwa yisihlalo, lushiya isikhala esizungeze ikhanda likamzalwane uCai. Wayengalimele, futhi umzalwane uCai waqhamuka nesu: “Ngizobona ukuthi ngeke yini ngiyithole indlela ephumayo.” Ngakho-ke wakhasa waya phambili, wagudluza isitina endleleni yakhe ngesandla wase ebona ukukhanya, wase eqala ukumemeza. Indodana yakhe endala yamuzwa yase iqala ukugubha, wabe esetakulwa ngemva kwamahora amathathu. Ngesikhathi kuhlasela ukuzamazama komhlaba, umzalwane uWu wasegunjini lokugezela. Ngesikhathi ezwa uMzalwane uCai ememeza ecela ukusizwa ngemva kokuthi esewele phansi, wazama ukugijima aye kuye kodwa wangqutshuzwa kabili yisicabha segumbi lokugezela. Kusenjalo, kwawa uphahla lwangaphakathi endlini futhi kwawa nobhasikidi woqalo usuka phezulu. UMzalwane uWu wahlala ngaphansi kukabhasikidi wavaleleka alapho amahora angama-30. Edidekile ngenxa yokukhathazeka uNkulunkulu wamnikeza ukholo lokulinda ngokuthula. Indodana kaMzalwane uWu yayingaphandle imemeza amasosha ukuthi eze azosindisa uyise, kodwa amasosha abona ukuthi kwakuyingozi futhi ayengazimisele ukusiza. Ngakho-ke indodana kaMzalwane uWu yaqhubeka nokuwancenga ukuthi asize, kwaze kwaba yileso sikhathi lapho emba khona umgodi ase emtakula; wayenokulimala okungatheni emilenzeni. Indodana endala kaMzalwane uWu yayisebenza e-Dongfang Turbine Factory (indawo eyakhahlamezeka kakhulu) futhi yayisanda kushintshana ngesikhathi sokusebenza nomunye ngalelo langa. Ayiyanga emsebenzini embonini ngalelo langa yabe isisinda kanjalo-ke enhlekeleleni. Indodana yayo eneminyaka eyisikhombisa yayise-Dongqi Primary School futhi, ngemva kokuzamazama komhlaba, yakhasa yaphuma ngembobo ingalimalanga nakancane nje. Ngenxa yokuvikelwa uNkulunkulu ngendlela emangalisayo, zontathu izizukulwane zomndeni zasinda.

6. UMzalwane uWei, oneminyaka yobudala engama-50; bobabili yena nenkosikazi wakhe bangamakholwa. UMzalwane uWei uyimpumputhe, futhi ikhaya labo bekuhlale kuyindawo yokuhlanganyela. Indlu yabo yayindala kakhulu, ngoJulayi 2007, yayifakwe umbuso ohlwini lwezindlu eziyingozi kubantu abahleli kuzo. Babecelwe ukuthi bayilungise, kodwa ngoba babengumndeni ompofu, umsebenzi awuzange wenziwe. NgoMeyi 12, abazalwane babehlanganele emzini wabo. Ngesikhathi kunokuzamazama komhlaba, bonke abantu bagijima baphuma futhi baphuma bengenamyocu, nendlu yasala ingalimele. Omakhelwane babengakuqondi neze lokhu, base bethi: “Izindlu eziqinile kanye nezakhiwo zamaflethi zonke zidilikile. Kungani ingawanga indlu yabo ngoba kuyingozi kangaka ukuhlala kuyo? Kuyamangaza lokhu!”

7. Abazalwane abayidlanzana basebandleni laseGuantan babehlala ngezansi kwentaba. Ngesikhathi ukuzamazama komhlaba kuqala, kwadilika izintaba umhlaba waklayeka. Intaba eyayimaqondana nabo yadilika kwase kudilika izindlu zabo. Ngesikhathi kwenzeka lokhu, baguqa base bekhuleka kuNkulunkulu, becela nabangakholwa ukuthi baguqe ndawonye nabo bakhuleke, intaba ababehlala ngaphansi kwayo ayizange idilike.

8. Emzini iJiucun, eDolobheni laseJiulong, kukhona abazalwane ababili asebegugile, oyedwa uneminyaka engama-71, omunye uneminyaka engama-68. Ngesikhathi kuba nokuzamazama komhlaba, uMzalwane omdala oneminyaka yobudala engama-71 uLi wayesathe ukuthatha isihlwathi santambama ekhaya. Indlu yakhe yawa kwathi izingongolo zophahla ezawela phezu kombhede zashiya isikhala, wasala engalimele. Ngemva kwalokho, omakhelwane bakhe bakwazi ukumkhipha. UMzalwane uLi oneminyaka yobudala engama-68 wayephezu kwentaba esetshenziselwa ukumba izimbiwa, esiza othile ngokumbhekela indlu yakhe. Ngesikhathi kuzamazama umhlaba, wayesanda kuphuma endlini ngesikhathi indlu idilika. Laba bazalwane asebegugile bahamba nabantu abangakholwa izinsuku ezimbili ngaphambi kokuthi baphume ezintabeni. Njengamanje bobabili sebezimisele ekufuneni, futhi benza imisebenzi yabo.

9. UMzalwane uYang, oneminyaka yobudala eyevile kwengama-60. Ngemva kokudla kwasemini ngoMeyi 12, inkosikazi kaMzalwane uYang kanye nomakoti wakwakhe bahamba bayobhula ama-rapeseed. Ngokujwayelekile ngalesi sikhathi sosuku, uMzalwane uYang wayethatha isihlwathi. Kodwa ngalolo suku, ngokushesha wafikelwa umqondo wokuthi: “Bahambile bonke, ngakho-ke ngabe yini engenza ngihlale la ngedwa?” Ngakho-ke washesha wayokhipha izinkomo zakhe waziyisa emadlelweni. Akubanga yisikhathi eside ngemva kokuba esephume endlini kwase kuqala ukuzamazama komhlaba, uMzalwane uYang wahlala ephephile futhi ephila.

10. UMzalwane uHan, oneminyaka yobudala engama-39, wasebandleni laseHanwang. Ngesikhathi kuba nokuzamazama komhlaba, uMzalwane uHan wayesemsebenzini esitezi sesikhombisa semboni. Wayeshanela phansi ngesikhathi isakhiwo siqala ukuntengantenga, wafikelwa ukubona okuphaphamisayo ukuthi lokhu kwakungukuzamazama komhlaba. Walahla phansi umshanelo wakhe wase egijima ehla ngezitebhisi, ememeza uNkulunkulu uSomandla. Kwakukhona owesifazane owayengakholwa owayegijima ehla naye izitebhisi owafa ngenxa yokwethuka maphakathi nezitebhisi; uMzalwane uHan waslala engalimele.

11. UMzalwane uTan, oneminyaka engama-85, ufuna iqiniso futhi ujwayele ukuza emihlanganweni. Ngesikhathi sokuzamazama komhlaba, indlu yakhe yadilika futhi wagqibeka ngaphansi kwemvithi yokudilika kwendlu. Ngemva kwalokho, kwembiwa wakhishwa omakhelwane bakhe futhi, ngaphandle kwemihuzukwana emilenzeni, wayengalimele.

12. UMzalwane uLi, oneminyaka yobudala engama-60, wasebandleni laseHanwang. Ngosuku lokuzamazama komhlaba, abazalwane abayidlanzana babehlangene ekhaya lakhe, elalisesitezi sokuqala. Ngesikhathi isakhiwo siqala ukunyakaza, bonke bazi ukuthi kwabe kungukuzamazama komhlaba, base beguqa egunjini bakhuleka kuNkulunkulu. Ngemva kwesikhathi esithile, indlu yayeka ukunyakaza, base begijima beya phandle. Kungemva kokuthi sebephumile lapho anobabona khona ukuthi yisakhiwo sakhe kanye naleso esiqondene naso kuphela ezingazange zidilike, lapho zonke izakhiwo ezazibazungezile zazidilikile. UMzalwane uLi wathi: “Konke kungenxa yokunakekelwa nokuvikelwa uNkulunkulu. Uma bekudilike isakhiwo esiqondene nathi, ngabe sisigxobe sashona, njengoba kukhona isikhala esingamamitha amahlanu kuphela phakathi kwalezi zakhiwo zombili.”

13. UMzalwane osegugile waseDolobheni iMianzhu, owayesanda kwemukela umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Ngesikhathi sokuzamazama komhlaba, wayesathathe isihlwathi santambama. Izindonga zezimizi yabanye abantu zadilika zase zimvusa ngokwethuka, umzalwane osegugile wabeka umqamelo wakhe ekhanda ngokushesha wase egijima, ememeza ethi: “Nkulunkulu uSomandla, ngethembele Kuwe kuphela, futhi anginakho okunye. Nkulunkulu uSomandla, ngisindise!” Akubanga yisikhathi eside ngemva kokuthi esephumile esakhiweni kwase kudilika izindonga zekhaya lakhe kwa nombhede wakhe.

14. UMzalwane uWang, oneminyaka yobudala engama-70, kanye nomkakhe uMzalwane uWang, oneminyaka yobudala engama-68, bobabili abavela ebandleni laseDolobheni laseDongbei. Njengenjwayelo, ngabe bobabili bebethathe isihlwathi santambama, kodwa ngaleyo ntambama yokuzamazama komhlaba bezwa ezinhliziyweni zabo benokwesaba kanye nokukhathazeka, bezwa sengathi kukhona umuntu obabizayo phandle. Ekuhambeni kwesikhathi, bobabili baphuma baya emasimini bayosebenza ngakho ngenhlanhla basinda kanjalo enhlekeleleni—ngesikhathi befika ekhaya bathola ukuthi indlu yabo yonke yayidilikile.

15. UMzalwane uSu, oneminyaka engama-60, wasebandleni laseQitian. Ngosuku lokuzamazama komhlaba, indlu yakhe yadilika. Ngesikhathi kwenzeka lokho, akazange abe nesikhathi esanele sokugijima aphume phandle wabe esembozwa yimvithi yokudilika kwendlu. Wayazi, kodwa-ke, ukuthi impilo yomuntu isezandleni zikaNkulunkulu, ngakho-ke waqhubeka nokumemeza uNkulunkulu uSomandla enhliziyweni yakhe. Ngemva kwamahora ambalwa kwalokho, wakwazi ukukhasa aphume emvithini engalimalanga nakancane.

16. UMzalwane uLiu, umholi webandla laseQitian, oneminyaka yobudala engama-55, kanye nomkakhe uMzalwane uZhou. Ngokujwayelekile babecambalala njalo ntambama futhi babengavuki kuze kudlule ihora lesi-3 ntambama. Kodwa ngosuku lwangoMeyi 12, uMzalwane uZhou akakwazanga nhlobo ukulala, base bevuka bobabili ngo-1:50 ntambama bayosebenza emasimini. Ngesikhathi kufika ukuzamazama komhlaba, indlu yabo yadilika, kodwa-ke basinda enhlekeleleni.

17. UMzalwane uZhang, oneminyaka engama-70, wasebandleni laseQitian; bobabili yena nomkakhe bangamakholwa. Ngesikhathi kuhlasela ukuzamazama komhlaba, bobabili bagijima baya ngaphandle, kodwa-ke isango legceke labo lalivalwe ngci futhi bangakwazi ukulivula, ngakho-ke yayingekho enye into ababengayenza ngaphandle kokuhlala ngaphakathi egcekeni. Ngenxa yokunyakaza kanye nokudlikiza komhlaba, abakwazanga ukuma ngezinyawo, ngakho babambana base beqhubeka nokumemeza uNkulunkulu uSomandla. Into emangalisayo kwaba ukuthi, noma indlu yabo kanye nezindonga ezizungezile zadilika, izindonga kuphela ezasala zingadilikanga kwaba yilezo ezazizungeze lapho ababemi khona.

18. UMzalwane uYan, wasebandleni laseQitian; ikhaya lakhe laliyindawo yokuhlanganela. NgoMeyi 12, abazalwane babehlanganele emzini wakhe. Ngesikhathi sokuzamazama komhlaba, bonke abantu bagijima baya ngaphandle, bememeza uNkulunkulu uSomandla. Ebantwini abahlanu lapho, akukho noyedwa owashona noma owalimala.

19. Abazalwane abathathu abanesibongo esinguYang basebandleni laseYongle, bonke ababeneminyaka esemashumini amahlanu, babehlala bezungeze igceke ndawonye nomfowabo omdala. Bobathathu abafowethu bonke babekholelwa kuNkulunkulu uSomandla, ngesikhathi umfowabo omdala esakholelwa enkolweni ebizwa ngeThree Redemption. Ngosuku lokuzamazama komhlaba, indlu yabazalwane abathathu ayizange ilimale, futhi akubanga khona muntu owashona noma owalimala. Kodwa indlu yomfowabo omdala yadilika futhi walimala kakhulu.

20. UMzalwane uXiao, oneminyaka yobudala engama-70, kanye nomakoti wakwakhe, uMzalwane uLuo, oneminyaka yobudala engama-30, bobabili basebandleni laseYongle. Ngokujwayelekile, umndeni wonke wawunomkhuba wokuthatha isihlwathi ngemva kwehora leshumi nambili emini. Kodwa ntambama ngoMeyi 12, uMzalwane uXiao akakwazanga ukulala, ngakho-ke wazilungiselela ukuya emasimini ayofutha isibulali zinambuzane, kanti uMzalwane uLuo naye wazilungiselela ukuya emasimini ayokhipha ukhula. Babesanda kufika emasimini ngesikhathi kuqala ukuzamazama komhlaba nendlu yabo yadilika. Umzukulu oyintombazane kaMzalwane uXiao wayeneminyaka eyi-10 kuphela ngaleso sikhathi futhi wayesesikoleni ngalelo langa. Isakhiwo sesikole ayekuso sadilika sonke futhi imvithi yagxoba zonke izingane ezaziseklasini lakhe. Kwasinda ezine kuphela. Lezi ezinye ezintathu zazilimele kakhulu, nguye kuphela owaphuma ephephile futhi ephilile. KwakunguNkulunkulu uSomandla owayevikele izizukulwane zontathu zomndeni wabo.

21. UMfowethu uXiao, oneminyaka engama-62, wasebandleni laseZundao. Bobabili yena kanye nonkosikazi wakhe bangamakholwa. Ngesikhathi kuhlasela ukuzamazama komhlaba ngoMeyi 12, uMfowethu uXiao kanye nomkakhe bobabili babesebenza eceleni kwezindonga zomuzi wabo ngesikhathi bezwa ukuduma okukhulu kuqhamuka ngaseningizimu. Kwakhuphuka intuthu ephuzi yabheka phezulu, kodwa ikhaya labo lahlala lembozwe okusantuthu emhlophe. Kwase kunyakaza umhlaba futhi kwazamazama nezintaba, kanti namadwala amakhulu namancane aqala ukudilika ehla engaphezi esuka entabeni eqonde ezinhlangothini zombili zendlu yabo. Ngaleso sikhathi, umzalwane wayelokhu ememeza ethi: “Nkulunkulu uSomandla, ngisindise!” NoMzalwane uXiao wayekhathazeke kakhulu, wacabanga: “Kukhona izincwadi zebandla endlini. Kumele ngenzenjani? Uma zingalimala, ngizophendula ngithini kuNkulunkulu?” Into emangalisayo ukuthi, njengoba amadwala ayeqhubeka nokudilika futhi eginqikela ezansi, ikhaya labo alizange lilimale nakancane. Ngosuku olulandelayo, indodana yabo kanye nomkayo bashesha beza lapho base bebacebisa ukuthi abasuke ekhaya labo, bethi kwakuyingozi kakhulu ukuthi bahlale lapho. Kodwa uMzalwane uXiao wayengeke ahambe noma kwenzakalani. Indodana yabo yabiza ezinye izihlobo ukuthi zizomcebisa ukuthi ahambe, kodwa noma kunjalo akavumanga ukuhamba. Wacabanga enhliziyweni yakhe ukuthi: “Ngizibonele ngamehlo ami isimangaliso kanye namandla kaNkulunkulu. Ngesaba ukuthi ngizolahlekelwa ukuxhumana nebandla uma ngisuka lapha.” Ekugcineni, wathi endodaneni yakhe, “Uma ungicebisa ukuthi ngihambe futhi, ngizozibulala!” Waqhubeka wathi, “Njengoba uNkulunkulu esindise ikhaya lami namhlanje, impela lokhu kumele kube kwenzeke ngentando Yakhe. Ngizolinda lapha ukuthi kufike abazalwane. Uma ngihamba, ngeke ngibe nendlela yokuthinta abazalwane.” Ngemva kwalokho, kwakungasekho lutho olwalungenziwa yindodana yakhe, ngaphandle kokuthi, “Sicela usazise nsuku zonke ukuthi unjani.” UMzalwane uXiao wabe esethi, “Ngingakwenza-ke lokho.”

22. Abantu abane abaneminyaka yobudala elinganiselwa kwengama-70, abanezibongo ezingoXie, Chen noLi, njalonjalo., basebandleni laseZundao. NgoMeyi 12, babenomhlangano ngesikhathi kuba nokuzamazama komhlaba kwase kudilika indlu yabo, yabamboza emvithini yokudilika kwendlu. Kungakapheli sikhathi, abazalwane ababili baphuma emvithini yokudilika kwendlu futhi, bathi uma bebuka isakhiwo esidilikile, bathi, “Hhawu, cishe bashone bonke.” Ngaleso sikhathi, izwi elaliphuma emvithini yokudilika kwendlu lathi, “Asifile. Simemeza uNkulunkulu uSomandla!” Abazalwane ababili bathinteka kakhulu base bephuthuma ukuyosusa izitini base bevula umgodi, basindisa abanye ababili kulowo monakalo. Kubo bobane, umzalwane oyedwa kuphela owaba nokulimala okungatheni ekhoneni leso lakhe, kanti laba abanye abathathu abazange babe ngisho nomhuzuko nje.

23. UMzalwane oneminyaka engama-82 wasebandleni lase-Zundao; wayejwayele ukudla ukudla kwakhe sasemini ngehora lesi-2 ntambama, kodwa ngosuku lwangoMeyi 12, ngenxa yokuthi wayefuna ukuya ekhaya likamakoti wakwakhe, wadla ukudla kwakhe kwasemini ngo-11 emini. Ngesikhathi efika ekhaya likamakoti wakwakhe, wafikelwa umuzwa othile futhi wazizwa enovalo enhliziyweni yakhe. Wayelokhu ezizwa edinga ukuphumela ngaphandle, wafikelwa umuzwa enhliziyweni yakhe wokuthi: “Mhlawumbe ngingasheshe ngiphume ngiyosiza indodana yami ukuthi ivune ama-rapeseed.” Kwakungekudala esukile endlini futhi esephakathi nentaba ngesikhathi kuqala ukuzamazama komhlaba. Kwanyakaza umhlaba futhi kwazamazama nentaba wayesehlala phansi ngokushesha, ememeza ethi “Nkulunkulu uSomandla, ngisindise!” Noma amadwala ayeqhubeka nokuginqika entabeni akazange alimale nakancane. Noma kunjalo-ke, umakoti wakwakhe owayengakholwa, amgxoba washona ekhaya lakhe.

24. UMzalwane uZhang, owayeneminyaka yobudala engama-72, wasebandleni laseChengguan, wayehlala esitezi sesihlanu sesakhiwo sakhe. Ngalolo suku, ukuzamazama komhlaba kwafika ngokushesha okwedlulele futhi wayazi ukuthi wayengeke abe nesikhathi sokugijima aphumele ngaphandle, ngakho-ke wavele waguqa phansi wakhuleka kuNkulunkulu uSomandla, ethi: “O, Nkulunkulu uSomandla. Ungiphe umphefumulo wami kanye nempilo yami, futhi manje sengibona isimo Sakho sokulunga!” Ngemva kwalokho, uMzalwane uZhang wabona ngamehlo akhe ukuthi zonke izakhiwo ezazimzungezile zaziyimvithi yokudilika kwesakhiwo, futhi kwakuyisakhiwo ayehlala kuso kuphela esasisele sintenga endaweni engenalutho. Ngemva kwesikhashana ngemva kokuthi esethandazile, wezwa isakhiwo siyeka ukuntengantenga, wase eshesha ephumela ngaphandle. Kungaphelanga sikhathi esingakanani egijime waphumela ngaphandle isakhiwo ayehlala kuso sabhidlika. UMzalwane uZhang ekuqaleni wayecabanga ukuthi kumele kube umzukulu wakhe ongumfana ugxobeke washona esikoleni, kodwa kamuva wathola ukuthi wayengayanga esikoleni ngalelo langa wase ekwazi kanjalo-ke ukusinda enhlekeleleni. Ngesikhathi esefika ekhaya labo, umndeni wonke wabambana wase ukhala ubonga uNkulunkulu uSomandla ngokuwusindisa.

25. UMzalwane uZhang wayengumholi ebandleni laseMawei. Ngo-2:25 ntambama ngoMeyi 12, umkhulu wakhe ongakholwa wathukuthela futhi wadinwa ukubona abanye babazalwane bekhuluma ndawonye endlini kaMzalwane uZhang. Ngakho-ke wahambisa umzukulu wakhe womfana oyisizukulwane sesithathi kuMzalwane uZhang wase eya egunjini lakhe wayolala. Ngesikhathi kufika ukuzamazama komhlaba, wapitshizeka washona kuleyo ndawo; kanti-ke uMzalwane uZhang, umkakhe nengane yabo bonke bamemeza uNkulunkulu uSomandla futhi baphuma bephephile futhi bephilile Ngaleso sikhathi, uMzalwane uBi kanye noMzalwane uZhou babesendlini belokhu bememeza uNkulunkulu uSomandla, futhi baba ngaphansi kokuvikela kukaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi indlu yayintengantenga ngamandla, omunye wabo wawa washayeka ngomlenze wakhe owase uvuvukala, kodwa ngemva kwezinsuku ezine waphinde waba ngcono wonke.

26. UMzalwane uZhang, oneminyaka yobudala engama-45, wasebandleni laseFangquan. NgoMeyi 12, wambozeka ngaphansi kwemvithi yokudilika kwendlu ngesikhathi kudilika indlu yakhe. Ngesikhathi engaphansi kwemvithi yokudilika kwendlu, wayethandaza kuNkulunkulu, ethi: “O, Nkulunkulu uSomandla. Yonke into enginayo isezandleni Zakho futhi ilawulwa Nguwe!” Umyeni wakhe wayengekho ekhaya ngaleso sikhathi. Wafika ekhaya ngemva kwalokho wase ebona ukuthi indlu yakhe yayidilikile wase eqala ukumemeza umkakhe. Waphendula ngaphakathi kwezimvithi umyeni wakhe wase emkhipha; wayengalimalanga nakancane.

27. UMzalwane uZhang, oneminyaka yobudala engama-38, wasebandleni laseDolobheni lase-Dongbei. Wayenza umsebenzi wakhe wokuhola amalungu amasha emihlanganweni. NgoMeyi 12, wabizelwa emhlanganweni, kodwa akazange aye ecabanga ukuthi: “Namhlanje ngizoyotshala izithombo zerayisi, bese kusasa ngihamba ngiyohola amalungu amasha ebandla.” Wayelele ngesikhathi kuba khona ukuzamazama komhlaba okwamnyakazisa wavuka. Into yokuqala emyamfikela kwaba ukuthi kwakunokuzamazama komhlaba nokuthi usuku lukaNkulunkulu lwase lufikile, ngakho-ke wagijima futhi wamemeza uNkulunkulu uSomandla. Wayesanda kugijima angene egunjini lokuphumula ngesikhathi igumbi lokulala lidilika ngemva kwakhe. Futhi ngesikhathi egijima eshona phambili, amagumbi kanye nezindonga ezisemva kwakhe zadilika, futhi wathi eqeda ukugijima aphume esangweni elikhulu, indlu kanye nezindonga zasegcekeni zadilika zonke. Yonke into esendlini yakhe yaphihlika yaba yizingcucu, kodwa yena akalimalanga.

28. UMzalwane uChen, oneminyaka yobudala engama-65, ongumholi wasebandleni laseDolobheni laseDongbei. Ngosuku langoMeyi 12, yena kanye nendodana yakhe yesibili babezikhiphele endaweni yokudla beyodla ukudla kwasemini. Ngemva kokuba indodana yakhe isiqedile ukudla, yabuyela ekhaya yayolala. Ngesikhathi kugadla ukuzamazama komhlaba, izinsika ezimbili eziphase indlu zawela ngaphakathi futhi kwenzeka nje ukuthi ziwele ngapha nangapha kombhede, uhlangothi ngalunye lombhede lwabamba insika ngayinye, okwavimba ukuwa kwezinto phezulu. Ngaphezu kwalokho, izindonga ezinhlangothini zombili zendlu zawela ngaphandle, futhi lokhu kwenzeka nasezindongeni zegceke, nendodana yakhe ayilimalanga. Ngemva kwalokho, indodana kaMzalwane uChen yathi: “Mama, kungenxa kuphela yokuthi ukholwa kakhulu kuNkulunkulu okwenze ukuthi ngibusiseke futhi ngisinde.” Indodana yakhe futhi yayinendodakazi eneminyaka emine. Ngentambama yokuzamazama komhlaba, yavele yaqala yakhala futhi yangafuna ukuya esikoleni, futhi yathi ifuna ukuba nonina. Ngesikhathi sokuzamazama komhlaba, isikole sengane (iWufu School) sadilika, yindokazi yayo kuphela engalimalanga. Ngenxa yalokhu, umakoti wakwaMzalwane uChen naye wabe eseqala ukukholelwa kuNkulunkulu.

29. UMzalwane uZhang, oneminyaka yobudala engama-73, wasebandleni laseDolobheni laseDongbei. Ngemva kuka-2 ntambama ngoMeyi 12, uMzalwane uZhao wayesanda kuqeda ukudla kwasemini esegeza izitsha. Wayesesalelwe yizitsha ezintathu kuphela ayezozigeza ngesikhathi kuba khona umuzwa omfikelayo futhi wazizwa ekhathele kakhulu futhi efuna ukuyolala ngempela. (Ngokujwayelekile wayengenawo umkhuba wokuthi athathe izihlwathi zantambama.) Wacabanga ukuthi: “Kumele ngiye phandle ngiyotshela umzukulu wami womfana ukuthi ngisayolala, ukuze azi ukuthi ngikuphi.” Ngendlela okwenzeka ngayo, uMzalwane uZhao wathi eqeda nje ukuphumela phandle yadilika indlu yakhe.

30. UMzalwane uZhu, wasebandleni laseTumen. Waya emhlanganweni ngoMeyi 12. Ngemva komhlangano, wabuyela ekhaya kwathi, ngesikhathi edudula evula isicabha sendlu yakhe, wezwa sengathi kukhona umuntu ophambi kwakhe omdudulela emuva ngamandla akhe onke. Wabhadazela amagxathu ambalwa ehlehla, futhi wayesanda kuhlehla ngesikhathi kubhidlika umnyango, nezixebeledu zikakhonkolo kanye nefriji kwawela phezu kwawo (kwakuyindlu enezitezi ezimbili). Wayazi ukuthi lokhu kwabe kungukusindiswa nguNkulunkulu ngoba, ukuba wayesendlini, kwakuzokwenzeka okukodwa phakathi kokuthi afe noma alimale kakhulu. Akukho namunye kubantu ababeze emhlanganweni ngalelo langa abafa noma abalimala.

31. UMzalwane uWang, wasebandleni laseTumen. Ngaphambi kokugadla kokuzamazama komhlaba, wayeyolanda ama-CD. Wayesanda kuwathatha ngesikhathi ukuzamazama komhlaba kubhidliza indlu yakhe, kumemboza ngaphakathi. Umzalwane wammemeza wase ephendula ethi: “Ngithandaza kuNkulunkulu uSomandla!” UMzalwane kanye nabanye bagubha base bemkhipha, kodwa-ke wayelimele okungatheni ezindlebeni, futhi ingalo yakhe yakwesokudla yayiphuke kancane. Ngemva kwenyanga wayesebuyele esimweni esijwayelekile.

32. UMzalwane uGu, oneminyaka yobudala engama-70, wasebandleni laseTumen. Bobabili yena kanye nomkakhe bangamakholwa. Ngokujwayelekile, babedla kuphela ukudla kwabo kwasemini ngemva kuka-2 ntambama uma sebeqedile umsebenzi wabo. NgoMeyi-12, ngemva kokuba sebeqedile ukuthwala amasaka ama-rapeseed, uMzalwane uGu wacela umkakhe ukuthi asheshe enze ukudla kwasemini. Ngemva kokuba sebeqede ukudla kwabo kwasemini baya emasimini ukuze basebenze kwathi ngesikhathi kufika ukuzamazama komhlaba, bangalimala bobabili. Manje sebenokholo olukhulu bobabili futhi benza imisebenzi yabo.

33. UMzalwane uLiu wayehlala esitezi sesithupha sesakhiwo eDolobheni iMianzhu. Ikhaya lakhe laliyindawo yokuhlanganela futhi, ngosuku lokuzamazama komhlaba, isakhiwo sakhe sadilika ngaphandle kokumlimaza, futhi nezincwadi ayezigcina ekhaya lakhe zazingalimalanga nhlobo.

34. UMzalwane uLi, oneminyaka yobudala engama-46, wasebandleni laseZundao. Ikhaya lakhe lalisetshenziselwa ukugcina izincwadi, izidlali ma-CD ezincane, kanye nama-CD amabandla amane. Ngokujwayelekile, uMzalwane uLi wayethatha isihlwathi ntambama nsuku zonke. Kodwa ngentambama yangoMeyi-12, wafikelwa enhliziyweni yakhe ukuthi: “Kumele ngihlukanisele izincwadi ezithunyelwe yibandla amabandla ahlukene, ukuze kungathathi isikhathi eside ngesikhathi abazalwane sebezozithatha.” Ngakho-ke akazange athathe isihlwathi ngaleyo ntambama, ngesikhathi kugadla ukuzamazama komhlaba, wagijima waphumela phandle yase idilika indlu yakhe. Kwagxobeka onke amanye amabhokisi ezinto ekhaya lakhe, kodwa yileli bhokisi elilodwa lezincwadi zebandla elingalimalanga. Ngesikhathi esegubhe wakhipha leli bhokisi ngaphansi kwemvithi yokudilika kwendlu, wabona ukuthi izidlali ma-Cd ezine, kanye nama-CD kanye nezincwadi kwakungenalo nothuli oluncane kukho, futhi konke kwakusesimweni esikahle.

35. UMzalwane uYe, oneminyaka yobudala engama-46, wasebandleni laseXinglong. Ngesikhathi kwenzeka ukuzamazama komhlaba, wagijima waphumela phandle ephethe umzukulu wakhe oyintombazane. Ngemva kokuba esegijime waphuma, wabona ikhaya lakhe kanye nezindonga zegceke zonke zidilika. Kodwa into emangazayo kwaba ukuthi igoqo elalilokhu ligcinwe umndeni wakhe lalihlala limahlikihliki, kodwa ngoba wayegcine kulo izincwadi zezwi likaNkulunkulu, wayelokhu ethandaza kuNkulunkulu uSomandla, emcela ukuthi avikele izincwadi, futhi nangempela igoqo alizange lidilike.

36. Ngesikhathi sokuzamazama komhlaba, uMzalwane uLi, umholi webandla, wayehambe wayokwethamela umhlangano futhi akalimalanga; yindlu yakhe kuphela eyadilika. Into emangalisayo ukuthi izindonga zegumbi ayegcina kulo izincwadi zebandla kanye nezidlali ma-cd zawela ngaphandle, futhi yonke into egunjini yayingenalutho futhi yayingalimalanga nhlobo.

37. UMzalwane uLiu, oneminyaka yobudala engama-60, ikhaya lakhe elalisetshenziselwa ukugcina izincwadi zebandla. Ngemva kokuzamazama komhlaba, kwakudilike cishe yonke indlu yakhe futhi yayinethwe nayimvula. Amathayela asophahleni kuphela angaphezu kwekhabethe elalinezincwadi ngaphakathi ayengawanga, futhi izincwadi zazisale zome khweqe.

38. Owesifazane ongakholwa osibongo sakhe singuLi, oneminyaka yobudala engama-40, phambilini wayetshelwe ngevangeli uMzalwane uWu, kodwa akazange alemukele. NgoMeyi 12, uLi wayesekhaya likanina etshala izithombo zelayisi, Ngesikhathi kuba nokuzamazama komhlaba, kwagxobeka umlenze wakhe kwase kusala nenxeba elivulekile. Into exakile ukuthi wayengophi, ekuhambeni kwesikhathi waphila ngaphandle kwanoma yiluphi usizo lwezempilo. Ngemva kwalokho, wakhuthalela ukufuna uMzalwane uWu wase ecela ukuthi akholwe kuNkulunkulu. Ngemva kwalokho wasabalalisela ivangeli kunina, kumfowabo omncane kanye nakumkakhe, futhi bonke balemukela; wathi ufuna ukukholwa kuNkulunkulu ngokuzimisela.

39. UMzalwane osibongo sakhe singuYuan, oneminyaka yobudala engama-40, wasebandleni laseZundao. Ngokujwayelekile wayengakhuthele ekufuneni iqiniso, futhi wayesebenza endaweni yokudlela. Uma kubalwa naye, bane abantu ababesebenza endaweni yokudlela, kanti-ke laba abanye abathathu babengakholwa. UYuan wayethatha isihlwathi santambama nsuku zonke, kodwa ngosuku lwangoMeyi 12, laba abathathu abangakholwa bamcela ukuthi ahambe ayogeza izitsha. Ngesikhathi uYuan eqeda ukugeza izitsha, kwase kungu-2 ntambama futhi sasingasekho isikhathi sokuthi athathe isihlwathi santambama. UYuan wayesanda kuhlala phansi nje ngesikhathi kuba khona ukuzamazama komhlaba. Wagijima waphumela ngaphandle ngesikhathi laba abanye abasebenzi abathathu begxobeka bonke beshona.

Lokhu okungenhla yizibonelo zabantu abavikelwa uNkulunkulu ngendlela emangalisayo futhi basinda phakathi kwenhlekelele enkulu. Kodwa kukhona abanye abantu asebemshiyile uNkulunkulu futhi bamcasula emva kokwemukela umsebenzi Wakhe, futhi bonke laba bantu sebelahlekelwe ukunakekela kanye nokuvikela kukaNkulunkulu.

1. Owesifazane obizwa ngoDeng, oneminyaka yobudala engama-54, wasebandleni laseSuishui. Ngaphambi kokuzamazama komhlaba, wayengazange eze emhlanganweni amasonto amabili. Abazalwane beza bezombheka wayesethi: “Ngilindeni nje ngize ngibe nemali eyanele, ngizobe-ke sengikholelwa kuNkulunkulu ngokuzimisela.” NgoMeyi 12, wayengayanga ukuyokwethamela umhlangano ngalelo langa. Ngesikhathi kugadla ukuzamazama komhlaba, wayegawula izinkuni phezu kwentaba futhi wagxobeka wafa.

2. Owesifazane osibongo sakhe singuZhao, oneminyaka yobudala engama-60, indoda esibongo sayo singuChen, eneminyaka yobudala engama-60, kanye nomkayo, osibongo sakhe singuZhang, oneminyaka yobudala engama-59, bonke basebandleni laseChengguan. Ngenxa yokuthi banamathela ezweni, laba abathathu bayeka ebandleni ngo-Ephreli ngalowo nyaka futhi babengasafuni ukukholwa kuNkulunkulu uSomandla. Abazalwane babahlinzeka ngokubeseka izikhathi eziningi kodwa babengazimisele ukuguquka. Ngesikhathi kufika ukuzamazama komhlaba, izindlu zabo zadilika futhi bonke bagxobeka bafa.

3. Owesifazane osibongo sakhe singuRen, oneminyaka yobudala engama-60, wasebandleni laseChengguan. Ngemva kokuba esemukele umsebenzi omusha, wayelokhu engabaza futhi emanqikanqika. Ngemva kwalokho akazange ethamele imihlangano ngoba wayengafuni ukushiya okomhlaba ngemuva. Ngo-Ephreli 2008, wathola umsebenzi entabeni, kanti-ke ngoMeyi 12 wagxobeka wafa ngesikhathi sokuzamazama komhlaba.

4. Owesifazane osibongo sakhe singuDing, wasebandleni laseZundao. Wayeyikholwa kanye nomyeni wakhe, kodwa akazange agcine ekholwa ngempela kuNkulunkulu. Ngaphambi kokuzamazama komhlaba, waphuka umlenze, wabe esethi kumyeni wakhe: “Sobabili sikholelwa kuNkulunkulu, pho kungani ngiphuke umlenze?” Umyeni wakhe wathi kuye: “Awukholelwa kuNkulunkulu ngeqiniso.” Ngemva kwalokho, akubanga kuphela ukuthi wayengazazi kodwa, ngale kwalokho, imicabango yakhe ngoNkulunkulu yaya ngokuba namandla. Ngesikhathi sokuzamazama komhlaba ngoMeyi 12, indlu yakhe yadilika wapitshizeka wafa, kodwa umyeni wakhe akalimalanga. Umyeni wakhe akazange akhononde ngokushona komkakhe, futhi wathi: “Lokhu okwenziwe uNkulunkulu akukwazi ukuba yinto engafanele, ngoba ubengakholwa kuNkulunkulu ngeqiniso.”

5. Indoda esibongo sayo singuZhao, eneminyaka yobudala engama-54, umdikoni wevangeli wasebandleni laseDayan. Wemukela umsebenzi omusha ngoDisemba 2005. Ngesi sikhathi engumdikoni wevangeli, akazange avune miphumela Noma yinini lapho umholi webandla emcela ukuthi ahambe ayosabalalisa ivangeli, wayehlala ebeka izaba, ekhombisa ukunaka okwenyama futhi wayengazimisele ukuba nobambiswano. Ngesikhathi kuba nokuzamazama komhlaba ngoMeyi 12, idwala eladilika lehla entabeni lagxoba isithuthuthu. Isipringi esasingaphakathi kwesithuthuthu sagxuma kwenzeka-ke ukuthi sishaye uZhao emehlweni, samenza wayimpumputhe. Ngemva kokuba abazalwane bebone lokhu, besaba, futhi abazange baphinda bafise ukunaka okwenyama yabo; kunalokho bonke bafisa ukuqhubekela phambili futhi basabalalise ivangeli.

6. Ikholwa lasebandleni laseYuanmen, elineminyaka eyevile kwengama-50, lemukela umsebenzi omusha ngo-2006, kodwa laliyikholwa ngegama nje kuphela. Alizange lifune iqiniso, alizange lifunde amazwi kaNkulunkulu futhi alizange lenze umsebenzi walo. Umyeni walo wathi kulo: “Sesikholwe kuNkulunkulu isikhathi eside kangaka kodwa asikayenzi imisebenzi yethu. Kungabanjani ukuthi sinikele u-500 yuan ebandleni?” Wathi: “Nginikele imali yami engiyisebenzele kanzima? Ngeke!” Umyeni wakhe akazange amlalele futhi waqhubeka nokunikela imali. Ngemva kokuthola lokhu, wathethisa umyeni wakhe washiya angalazi. Ukuzamazama komhlaba kwanyakazisa indlu yakhe yaba yizingcucu, futhi kwawa isitina odongeni samshaya waba yimpumputhe.

7. Indoda esibongo sayo singuJiao, eneminyaka engama-60, yasebandleni laseYuanmen. Yemukela umsebenzi omusha ngo-2007 kodwa yayiyikholwa nje ngegama kuphela. yayinemvelo yobuntu embi, futhi yadelela uNkulunkulu, yavimba nomkayo ekwenzeni umsebenzi wakhe futhi yaphahlaza yephula isidlali ma-CD sakhe. Ngesikhathi kufika ukuzamazama komhlaba, indlu yayo yadilika futhi yagxobeka yafa.

Bafowethu kanye nodadewethu okwamanje abasaphenya indlela eyiqiniso, njengoba sibhekene nalawa maqiniso, ngabe namanje asikakwazi ukuthi siyikhethe kanjani indlela yethu? “UNkulunkulu uzokwenza labo abamlandelayo nabamkhonzayo ukuthi baphumelele, futhi uzoletha ukuncipha nokubhubha kulabo abamelana Naye nabamalayo.” (“UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke” kwincwadi Izwi Livela Lisenyameni). Lesi yisimo sikaNkulunkulu!

Ekupheleni kuka-2012, uhulumeni weCCP waphinda futhi wenyusa ukuvimbela kanye nokucindezela ngonya iBandla likaNkulunkulu uSomandla. Wadelela ngamandla umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, babopha yonke indawo abazalwane ababesabalalisa ivangeli. Ngemva kokuba sebebabophile, babebesabisa, ngokuthi: “Uma umuntu ekholwa kuNkulunkulu, izizukulwane zakhe ezintathu zizoba secaleni, futhi lokhu kuzoba nomthelela ekuyeni kwazo esikoleni, ekubeni amalungu eQembu, ukungena embuthweni wokuvikela kanye nasekutholeni umsebenzi!” Kodwa-ke esesikubonile ukuthi, uma kwehla inhlekelele, akukhona kuphela ukuthi abazalwane abakholelwa kuNkulunkulu uSomandla baba ngaphansi kokuvikelwa Nguye kuphela, kodwa nemindeni yabo imbala iba ngaphansi kokuvikelwa uNkulunkulu ngezikhathi zenhlekelele (inqobo nje uma bengaphikisani, kodwa bazisa futhi beseka inkolo yamalungu emindeni yabo), futhi sezibe ningi izikhathi lapho izizukulwane ezintathu zemindeni zonke zisindiswe uNkulunkulu! Ekubeni amalungu eQembu lamaKomanisi kanye nezikhulu zikahulumeni zingakwazi nokuzisindisa ngesikhathi sezinhlekelele, pho ubani abangamvikela? Ngikholwa ukuthi lobu bufakazi obuqinile, obungephikiswe buzokwenza ukuthi uninge ngalokhu futhi ucabangisise ngokucophelela, ngakho-ke khetha kahle!

Okuqukethwe Okuhlobene