Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Okukhethiweyo Kwamazwi KaNkunkulu USomandla

Ingxenye Yokuqala

Iziqephu Ezikhethiweyo Zamazwi Avelele KaNkulunkulu Ngevangeli Lombuso

1Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha
2Ukubona Ukubonakala KukaNkulunkulu Ekwahluleleni Nasekusoleni Kwakhe
3UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke
4UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu
5Umuntu Angasindiswa Kuphela Ekuphatheni KukaNkulunkulu
6Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa – Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke
7Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe”
8Ngesikhathi Nibona Umzimba KaJesu KaMoya, UNkulunkulu Uyobe Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha
9Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu
10Baningi Ababiziweyo, Kepha Bayingcosana Abakhethiweyo
11Kufanele Ufune Indlela Yokufanelana NoKristu
12Ingabe Uyikholwa Leqiniso KuNkulunkulu?
13UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso
14Ingabe Uyazi? UNkulunkulu Wenze Into Enkulu Phakathi Kwabantu
15UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade
16Lungisa Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho
17Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje
18Ngabe Umsebenzi KaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga?
19Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu
20Yazi Umsebenzi Wakamuva KaNkulunkulu Bese Ulandela Ezinyathelweni Zakhe
21Umsebenzi ENkathini Yomthetho
22Indaba Eyiqiniso Ngomsebenzi Wenkathi Yokuhlengwa
23Okukhethwe Eziqeshini Ezine Zezwi LikaNkulunkulu Esihlokweni esithi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni”
24Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu
25UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe
26Umuntu Ochaze UNkulunkulu Ngokwemibono Yakhe Angazithola Kanjani Izambulo ZikaNkulunkulu?
27Isintu Esikhohlakele Sidinga Kakhulu Ukusindiswa NguNkulunkulu Osesimweni Somuntu
28Ukuba Semzimbeni Wobuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Semzimbeni Wobuntu
29Umehluko Obalulekile Phakathi KukaNkulunkulu Ongumuntu Kanye Nabantu Abasetshenziswa UNkulunkulu
30Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kanye Nomsebenzi Womuntu
31Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu
32UNkulunkulu UyiNkosi Yayo Yonke Indalo
33Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?

Ingenye Yesibili

Okukhethiwe Kwamazwi Asemqoka KaNkulunkulu Ngevangeli Lombuso