Okukhethiweyo Kwamazwi KaNkunkulu USomandla

Okukhethiweyo Kwamazwi KaNkunkulu USomandla

Okukhethiwe emazwini kaNkulunkulu uSomandla okumayelana nomsebenzi Wakhe kufakwe kule ncwadi, futhi kufakaza ngokubonakala nangomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla eNkathini Yombuso. Kwenza ukuthi bonke abalangazelela ukubonakala kukaNkulunkulu babone ukuthi iNkosi uJesu kade yabuya ngamafu amhlophe, nokuthi inguNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina—iWundlu elibikezelwe encwadini yesAmbulo elivule umqulu laqaqa izimpawu eziyisikhombisa.

Amazwi kaKristu

Sithinte nge-Whatsapp