2. Kungani “UbuNkulunkulu Obuthathu” kuyisitatimende esiyinhlekisa enkulu?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Ngemva kokuba iqiniso lokuba yinyama kukaJesu libe khona, umuntu wayekholwa yilokhu: Ezulwini akukho kuphela uBaba, kodwa kuneNdodana, kanye noMoya imbala. Abantu bebelokhu bekholelwa, ukuthi kunalo Nkulunkulu ezulwini: uZiqu zintathu okunguYise, iNdodana, noMoya oNgcwele, bamunye. Bonke abantu banalo mbono othi: uNkulunkulu unguNkulunkulu oyedwa, kodwa owakhiwe yizingxenye ezintathu, lo mbono wabantu osugxilile uveza ukuthi kunoYise, iNdodana noMoya oNgcwele. Lezo zingxenye zontathu zakha uNkulunkulu oyedwa. Ngaphandle kukaYise oNgcwele, uNkulunkulu ubengeke aphelele. Ngokufanayo, uNkulunkulu ubengeke aphelele ngaphandle kweNdodana noma uMoya oNgcwele. Ngokwemibono yabo, bakholelwa ukuthi akekho phakathi kukaYise yedwa noma iNdodana yodwa ongaba nguNkulunkulu ozimele. UYise, iNdodana noMoya oNgcwele kuphela onguNkulunkulu Ngokwakhe. Bonke abantu abasontayo, okuhlanganisa nani ngokwenu, niyakukholelwa lokhu. Kepha, mayelana nokuthi le nkolelo iyiqiniso yini akekho owaziyo, kodwa kube kufanele, ngoba ngisho nezindaba eziphathelene noNkulunkulu Ngokwakhe. Nakuba lena kuyimibono, anazi ukuthi ilungile noma ayilungile, ngoba iye yakuthonya kakhulu ukucabanga kwenu. Niye nayamukela le mibono yenkolo futhi lo shevu uye wangena wagxila ezinhliziyweni zenu. Ngakho ngokufanayo, niye nathonywa yile nkolelo nakuba uZiqu Zintathu kuyinto engekho. Okuwukuthi, uZiqu Zintathu onguYise, yiNdodana noMoya oNgcwele yinto engekho. Lena kumane nje kuyimibono ejwayelekile yabantu, nezinkolelo zabantu ezingelona iqiniso. Emakhulwini amaningi eminyaka abantu bebekholelwa kulo Ziqu Zintathu, ngenxa yokudideka okubangelwa yimibono yabantu, eyasungulwa abantu, futhi engakaze ibonwe abantu. Phakathi nayo yonke le minyaka eminingi, kuye kwavela abantu abaqavile abakholwayo, abaye banikeza “izincazelo eziyiqiniso” ngoZiqu Zintathu, kodwa lezo zincazelo zikaZiqu Zintathu ongabantu abathathu abahlukene kodwa besimo sinye azizange ziqondakale futhi azicacanga, futhi bonke abantu badidekile “ngesakhiwo” sikaNkulunkulu. Akekho umuntu oke wakwazi ukusichaza kahle; izincazelo eziningi zidlula obequnga ngokwencazelo nasephepheni, kodwa akekho ngisho noyedwa umuntu oye wayiqonda ngokugcwele le incazelo. Lokhu kubangelwa ukuthi lo Ziqu Zintathu wodumo abantu abawuthanda kangaka awukho.

Kucashunwe “Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma kukhona phakathi kwenu othi ikhona ngempela le nto kaZiqu Zintathu, akachaze ukuthi uyini ngempela lo Nkulunkulu oyedwa kubantu abathathu. Ungubani uYise oNgcwele? Ingubani iNdodana? Uyini uMoya oNgcwele? Ingabe uJehova unguYise oNgcwele? Ingabe uJesu uyiNdodana? Ngakho uyini pho uMoya oNgcwele? UYise akawona yini uMoya? Ingabe ingxenye ethile yeNdodana ayiwona yini uMoya? Imisebenzi kaJesu yayingeyona yini imisebenzi yoMoya oNgwele? Imisebenzi kaJehova okwesikhathi esithile yayiqondiswa uMoya ofana noJesu? UNkulunkulu oyedwa angaba nemiMoya emingaki? Ngokwencazelo yakho, la bantu abathathu uYise, iNdodana noMoya oNgcwele bamunye; uma kunjalo, kusho ukuthi kunoMoya omthathu, kodwa ukuze kube noMoya omthathu kusho ukuthi kunoNkulunkulu abathathu. Lokhu kusho ukuthi akekho uNkulunkulu oyedwa weqiniso; lo Nkulunkulu angaqhubeka kanjani abe nemvelo yoqobo kaNkulunkulu kuye? Uma uvuma ukuthi kunoNkulunkulu oyedwa, angaba kanjani nendodana aphinde abe ubaba? Akuyona yini imibono yakho leyo? Kukhona uNkulunkulu oyedwa, noMoya owodwa kaNkulunkulu, njengoba kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi “KunoMoya oNgcwele owodwa noNkulunkulu oyedwa kuphela.” Kungakhathaliseki ukuthi uYise neNdodana okhuluma ngabo bakhona noma cha, kunoNkulunkulu oyedwa, futhi le ngxenye kaYise, iNdodana, noMoya oNgcwele okholelwa kukho kuyingxenye yoMoya oNgcwele. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu unguMoya, kodwa uyakwazi ukuba yinyama aphile phakathi kwabantu, futhi abe ngaphezu kwakho konke. UMoya wakhe uyikho konke futhi uhlale ukhona. Angakwazi ukuba senyameni ngesikhathi esifanayo abe kuyo yonke indawo. Njengoba bonke abantu bethi uNkulunkulu uwukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, kusho ukuthi kunoNkulunkulu oyedwa, okwazi ukuba yikho konke! UNkulunkulu unguMoya owodwa, ungumuntu oyedwa; futhi lowo uMoya kaNkulunkulu. Uma kuya njengokusho kwakho, uYise, iNdodana kanye noMoya oNgcwele, lokho kusho ukuthi ababona oNkulunkulu abathathu, akunjalo? UMoya ungenye into iNdodana ingenye kanjalo noYise ungenye. Bangabantu abathathu abanezimo ezihlukene ezahlukile, ngakho bahlangana kanjani futhi babe yingxenye kaNkulunkulu oyedwa? UMoya oNgcwele unguMoya; kulula ngabantu ukuba baqonde lokho. Uma kunjalo, kusho ukuthi uYise unguMoya nakakhulu. Akakaze ehlele emhlabeni futhi akazange abe yinyama; unguJehova uNkulunkulu osezinhliziyweni zabantu, impela unguMoya. Uma kunjalo, yibuphi ubuhlobo obukhona phakathi Kwakhe noMoya oNgcwele? Ingabe lobu ubuhlobo obufanayo obuphakathi kukaYise neNdodana? Noma ubuhlobo obufanayo noboMoya oNgcwele kanye noMoya kaYise? Ingabe ingxenye ngayinye yoMoya iyefana? Noma ingabe uMoya oNgcwele uyithuluzi likaYise? Yikuphi ngempela okuyikona? Buyini-ke ubuhlobo phakathi kweNdodana noMoya oNgcwele? Ingabe lobu ubuhlobo obuphakathi kwemiMoya imibili noma ubuhlobo obuphakathi komuntu noMoya? Lena yimpicabadala! Uma kuwukuthi kunoMoya owodwa, kusho ukuthi ayikho indaba yabantu abathathu ngoba ngeke bangenwe uMoya owodwa, uma bengabantu abathathu abahlukene, kusho ukuthi amandla oMoya wabo ngeke afane, futhi akukwazi ukuthi kube noMoya owodwa. Le mfundiso kaYise, iNdodana noMoya oNgcwele iwubulima! Lokhu kwahlukanisa uNkulunkulu ahlukane abe abantu abathathu, ngamunye onesiqu noMoya; angaba kanjani futhi uMoya owodwa noNkulunkulu oyedwa?

Kucashunwe “Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Kodwa abanye basangase bathi: “UYise unguYise; iNdodana iyiNdodana; uMoya oNgcwele unguMoya oNgcwele, ekugcineni, bazokwenziwa babe munye.” Kodwa ungabenza kanjani babe munye? UYise noMoya oNgcwele kungenziwa kanjani kube munye? Uma kokubili kuye kwahlanganiswa, kungakhathaliseki ukuthi kuhlanganiswe kanjani, ngeke yini kuqhubeke kuyizingxenye ezimbili? Uma uthi benziwa babe Munye, akukhona yini lokho ukuhlanganisa izinto ezimbili? Kodwa bebengeve yini bebabili ngaphambi nokuhlanganiswa, isimo soMoya ngamunye wehlukile, futhi imiMoya emibili ngeke ihlanganiswe. UMoya awufani nento ephathekayo futhi awufani nalutho olukhona emhlabeni. Abantu bathi, uYise unguMoya, iNdodana nayo ingumoya kanye nawo uMoya bathi ungomunye uMoya, bese bethi lemiMoya iyahlanganiswa engilazini yamanzi kube uMoya owodwa, akukona yini ukuthi lapha kuhlanganiswe izinto ezintathu? Lena yincazelo engamanga ngokusobala! Lo Nkulunkulu akahlukaniswa phakathi? UYise, yiNdodana noMoya kungahlanganiswa kanjani kube kunye? Akuzona yini izingxenye ezintathu zezimo ezehlukene?

Kucashunwe “Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Njengoba ayethandaza, uJesu wabiza uNkulunkulu ezulwini ngokuthi Baba, lokhu wakwenza esesimweni somuntu odaliwe, ngoba kuphela uMoya kaNkulunkulu wawembethe inyama ejwayelekile nevamile futhi embeswe isimo somuntu. Nakuba ngaphakathi wayenoMoya kaNkulunkulu ngaphandle wayengumuntu ovamile; ngamanye amazwi, wayesephenduke “iNdodana yomuntu” okungukuthi futhi bonke abantu bakhuluma, kuhlanganise naye uJesu Uqobo, njengoba ebizwa ngeNdodana yomuntu, ungumuntu (ngabe umuntu wesilisa noma wesifazane, kunoma yikuphi onesimo sangaphandle somuntu) ozalelwe emndenini nakubantu abajwayelekile. Ngakho-ke, ukubiza kukaJesu uNkulunkulu ezulwini ngokuthi Baba, kuyefana nalapho wena umbiza ngokuthi Baba; Lokho wakusho esesimweni somuntu. Uyawukhumbula uMthandazo weNkosi, uJesu akufundisa ukuba uwubambe ngekhanda? “Baba wethu osezulwini….” Kulo mthandazo, uJesu watshela bonke ukuba babize uNkulunkulu osezulwini ngoBaba. Futhi, njengoba naye umbiza ngoBaba, wakusho lokhu ngokombono noma esesimweni sokulingana nani nonke. Njengoba nani nibiza uNkulunkulu ezulwini ngoBaba, lokhu kubonisa ukuthi uJesu wazilinganisa nani, futhi njengomuntu wasemhlabeni owayekhethwe uNkulunkulu (okungukuthi, iNdodana kaNkulunkulu). Uma ubiza uNkulunkulu “ngoBaba,” akukona yini ukuthi umbiza ngoba wena uyisidalwa? Noma kunjalo, naphezu kwegunya uJesu ayenalo ngaphambi kokuba abethelwe, wayemane eyiNdodana yomuntu, eqondiswa uMoya kaNkulunkulu (okungukuthi, uNkulunkulu), njengesinye sezidalwa zasemhlabeni, ngoba wayengakawuqedi umsebenzi wakhe. Ngakho-ke, ukuthobeka nokulalela kuphela okwamgqugquzela ukuba abize uNkulunkulu osezulwini ngoBaba. Nokho, ngokubiza uNkulunkulu (okungukuthi, uMoya osezulwini) ngaleyo ndlela, akusho ukuthi uyiNdodana yoMoya kaNkulunkulu osezulwini. Kunalokho, kumane kusho ukuthi umbono wakhe wehlukile, hhayi kodwa ukuthi ungumuntu owehlukile. Imfundiso yokuthi kunabantu abehlukile ingamanga! Ngaphambi kokuba abethelwe, uJesu wayeseyiNdodana yomuntu ebhekene nokulinganiselwa kwenyama, engenalo igunya eliphelele loMoya. Yingakho ayenza intando kaNkulunkulu uYise ngokombono wesidalwa senyama. Yingakho athandaza kathathu eGetsemane: “Kungabi ngokuthanda Kwami, kodwa ngokuthanda Kwakho.” Ngaphambi kokuba afe esiphambanweni, wayeseyiNkosi, kodwa iNkosi yamaJuda; wayenguKristu, iNdodana yomuntu, kodwa engenawo umzimba wenkazimulo. Yingakho ngokombono womuntu abiza uNkulunkulu ngoBaba. Kodwa, lokhu akusho ukuthi bonke ababiza uNkulunkulu ngoBaba bayiNdodana. Ukube bekunjalo, naningeke yini nonke nibe yiNdodana mhla uJesu enifundisa uMthandazo weNkosi? Uma namanje usakholelwa kule mfundiso, ngitshele, ngubani lo ombiza ngoBaba? Uma uthi uJesu, ungubani uYise noJesu kuwe? Ngemva kokuba uJesu esehambile le ndaba kaBaba neNdodana ayibange isaba khona. Leli cebo lasebenza iminyaka ngesikhathi uJesu eseyinyama; ngaphansi kwezimo zonke, ubudlelwane bomuntu oyisidalwa neNkosi yendalo uma ubiza uNkulunkulu ngoBaba. Asikho isikhathi sokuma kwale mfundiso kaZiqu Zintathu owakhiwa uYise, yiNdodana noMoya oNgcwele; yimfundiso yamanga le eyavela ngokuhamba kwesikhathi futhi iyinto engekho!

Kucashunwe “Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Kuningi ukuphikisana ezincazelweni zabantu. Empeleni, lena kumane kuyimibono yabantu; engahlolisisiwe, ningase nicabange ukuthi iyiqiniso. Anazi yini ukuthi le mfundiso kaZiqu Zintathu iwumbono wabantu? Ulwazi lomuntu aluphelele. Umbono wakhe uhlale unganembile, futhi umuntu unemibono eminingi; lokhu kufakazela ukuthi usidalwa esingumuntu ngeke sikwazi ukuchaza imisebenzi kaNkulunkulu. Kuningi okusezingqondweni zabantu, kodwa okuphikisana neqiniso. Ingabe indlela yakho yokucabanga iyakubonisa imisebenzi kaNkulunkulu? Uyayiqonda yini yonke imisebenzi kaJehova? Ingabe nguwe yini njengomuntu okwazi ukukubona konke, noma ingabe nguNkulunkulu okwazi ukubona konke, kusukela phakade kuze kube phakade? Ingabe nguwe okwazi ukubona ezikhathini zakudala kuze kube sesikhathini esizayo, noma ingabe nguNkulunkulu okwazi ukwenza kanjalo? Ngakho-ke uthini? Ungamchaza kanjani uNkulunkulu? Futhi isekelwephi leyo ncazelo yakho Ngaye? Ingabe wena unguNkulunkulu? Amazulu nomhlaba nakho konke okukuwo kwadalwa uNkulunkulu. Akuwena owenza lezi zinto, pho kungani unikeza izincazelo ezingelona iqiniso? Ingabe namanje usakholelwa kuZiqu Zintathu? Awucabangi ukuthi le nkolelo iyinkinga? Kungaba kuhle ukuba manje ukholelwe kuNkulunkulu oyedwa, hhayi kwabathathu. Kuhle ukuba ngukukhanya, ngoba umthwalo weNkosi ulula.

Kucashunwe “Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: 1. Ingabe uNkulunkulu weqiniso owadala izulu nomhlaba nakho konke uyedwa noma muthathu?

Okulandelayo: 3. Ukuchaza uNkulunkulu oyedwa weqiniso “njengoNkulunkulu Wobuthathu” kungukudelela nokuhlambalaza uNkulunkulu.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Xhumana Nathi
Sithinte nge-Whatsapp

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi