Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso

Okuqukethwe

Baningi Ababiziweyo, Kepha Bayingcosana Abakhethiweyo

Baningi engiye ngabafuna emhlabeni ukuze babe abalandeli Bami. Phakathi kwabo, kunalabo abangabapristi, labo abaholayo, labo abangamadodana, labo abayingxenye yabantu, kanye nalabo abenza umsebenzi. Ngenza lo mehluko mayelana nomuntu oqotho Kimi. Lapho bonke abantu behlukaniswe ngokwezinhlobo, lokho kusho ukuthi, lapho sekucaciswe bonke ubuntu bomuntu, kuyofanele ngibale wonke umuntu ngokohlobo lwakhe olufanele, futhi ngibeke uhlobo ngalunye endaweni yalo efanele ukuze ngibone injongo Yami yokusindisa isintu. Ngiyobe sengibiza amaqembu alabo abafisa ukusindiswa ukuba babuyele endlini Yami, bese ngicela bonke bamukele umsebenzi Wami wezinsuku zokugcina. Ngesikhathi esifanayo, ngihlukanisa umuntu ngokohlobo ayilo, bese nginika umklomelo noma ngijezise ngamunye ngesisekelo sezinto azenza. Lezi izinyathelo ezibandakanya umsebenzi Wami.

Manje ngiphila emhlabeni phakathi kwabantu. Bonke abantu babona umsebenzi Wami nezwi Lami, futhi ngalokhu ngibeka wonke amaqiniso kumlandeli ngamunye wami ukuze bathole ukuphila Kimi, kanjalo babe nendlela abazoyilandela. Ngoba nginguNkulunkulu, Onika ukuphila. Eminyakeni Yami eminingi yomsebenzi, umuntu wamukele okuningi futhi wanikela ngokuningi, kodwa ngisacabanga ukuthi umuntu akakholelwa yini ngeqiniso Kimi. Ngoba umuntu kwethukela eqaphela ukuthi nginguNkulunkulu futhi akavumelani neqiniso engilikhulumayo, ingasaphathwa eyokwenza iqiniso engithi akalenze. Lokho kusho ukuthi, umuntu uqaphela kuphela ukuba khona kukaNkulunkulu, kodwa hhayi iqiniso; umuntu uqaphela kuphela igama likaNkulunkulu, hhayi isiqu Sakhe. Ngenxa yalokho akushisekelayo, umuntu akathandeki Kimi. Ngoba umuntu usebenzisa amagama amnandi endlebeni ukuze angikhohlise, futhi akekho ongikhonza ngenhliziyo eneqiniso. Amazwi akho anesilingo senyoka. Futhi makhulu ngokwedlulele, njengokungathi akhulunywe ingelosi enkulu. Ngaphezu kwalokho, izenzo zenu sezikhathele; nezifiso zenu ezingenasizotha kanye nezinjongo ezinobugovu kunzima ukukulalela. Nonke seniphenduke izimvemvane endlini Yami nezinto engizizondayo futhi engizichithayo. Ngoba akekho kini onothando lweqiniso, kukhona kuphela abantu abafuna izibusiso, abafuna ukwenyukela ezulwini, abajabuliswa ukubona uKristu esebenzisa amandla akhe emhlabeni. Ingabe nake nacabanga ukuthi abantu abakhohlakele njengani, abangakwazi konke uNkulunkulu ayikho, kungenzeka kanjani ukuthi bafaneleke ukulandela uNkulunkulu? Ningenyukela kanjani ezulwini? Ningafaneleka kanjani ukubona ubuhle benkazimulo obungakaze bubonwe? Imilomo yenu igcwele amazwi enkohliso nenzondo, okukhaphela nokuzidla. Anikaze nikhulume amazwi obuqotho nobungcwele Kimi, noma amazwi okulalela izwi Lami noma ukulalela Mina. Kholo luni lolu? Izinhliziyo zenu zigcwele izifiso nengcebo; nezingqondo zenu zigcwele izinto zenyama. Nsuku zonke, nibala indlela eningazuza ngayo kimi, nokuthi mngakanani umcebo nezinto zenyama enikuthole Kimi. Njalo, nilinda nokuthi izibusiso ezengeziwe zehlele kini ukuze nijabulele izinto eziningi nezinto ezinkulu ezijabulisayo. Akumina enimcabangayo ngaso sonke isikhathi futhi akulona iqiniso elivela Kimi, kodwa nicabanga abayeni benu (omkenu), amadodana, amadodakazi, noma ukuthi nizodlani nigqokeni, nokuthi ningayithola kanjani injabulo eyengeziwe. Ngisho noma ningagcwalisa izisu zenu, anibalulekile yini kakhudlwana kunezidumbu? Ngisho noma nihlobisa inyama yenu ikhazimule, anizona yini izidumbu ezihambayo ezingenampilo? Nisebenza kanzima ngenxa yezisu zenu nize nibe mpunga ekhanda, kodwa akekho noyedwa ozimisele ukudela unwele lwakhe olulodwa ngenxa yomsebenzi Wami. Niyahamba, nizikhandle, futhi nicindezele izingqondo zenu ngenxa yenyama yenu, nangenxa yamadodana namadodakazi enu, kodwa akekho okhathazeka noma acabange ngalokho inhliziyo nengqondo Yami eyikho. Yini enifisa ukuyizuza Kimi?

Angikaze ngixhamazele emsebenzini Wami. Akunandaba ukuthi bangaki abangilandelayo, ngenza umsebenzi Wami ngokwezigaba zawo, ngokwecebo Lami. Ngakho, nakuba ningase nihlubuke ngaleli zinga Kimi, angiwuyeki umsebenzi Wami futhi ngiyaqhubeka ngikhuluma izwi engifisa ukulikhuluma. Ngibizela endlini Yami bonke labo engibikezele ukuthi bazolalela izwi Lami, ngibeka nasesihlalweni Sami sobukhosi bonke labo abalalela futhi balangazelele izwi Lami. Labo abakhaphela izwi Lami, labo abangalaleli futhi abangangithobeli, nalabo abangingcolisayo, bonke kufanele bagcinelwe isijeziso sokugcina. Bonke abantu baphila ngenkohlakalo ngaphansi kwesandla somubi, ngakho ababaningi kwabangilandelayo abalangazelela iqiniso. Lokho kusho ukuthi, abaningi abangilaleli ngenhliziyo eneqiniso noma ngeqiniso, kodwa bazama ngenkohlakalo, ngokuhlubuka, nangenkohliso ukungenza ngibethembe. Yingakho ngithi kini, “Baningi ababiziweyo, kepha bayingcosana abakhethiweyo.” Bonke ababizwayo bonakaliswe kakhulu futhi baphila enkathini eyodwa, kodwa labo abakhethwayo bangabantu abalikholelwayo futhi abalamukelayo iqiniso futhi abalenzayo iqiniso. Laba bantu bayidlanzana, futhi inkazimulo eyengeziwe ngiyoyithola kubo. Ngenxa yala mazwi, ingabe uyazi ukuthi uphakathi kwalaba abakhethiwe yini noma cha? Siyoba yini isiphetho sakho?

Sengishilo kakade ukuthi labo abangilandelayo baningi kodwa abangithanda ngenhliziyo eneqiniso bayidlanzana. Abanye bangase bathi, “Ukube bengingakuthandi, ingabe bengiyodela okuningi kangaka? Ingabe bengiyokulandela ukube bengingakuthandi?” Ngempela ninezizathu eziningi. Ngempela uthando lwenu lukhulu kakhulu, kodwa okukhulu nakakhulu isiqu sothando lwenu ngami? “Uthando” njengoba lubizwa kanjalo, lubhekiselwa kumuzwa ohlanzekile ongenabala, lapho usebenzisa khona inhliziyo yakho ukuze uthande, ube nemizwa futhi ucabangele abanye. Othandweni ayikho imibandela, imingcele, kanye negebe. Othandweni azikho izinsolo, inkohliso kanye namanga. Othandweni alikho igebe futhi akukho okungcolile. Uma unothando, lokho kusho ukuthi awukhohlisi, awukhonondi, awukhapheli, awuhlubuki, awuthathi noma wamukele noma yini noma inani elithile. Uma unothando, uyozinikela ngokuzithandela, ubekezelele ubunzima, futhi uhambisane nami. Uyozinikela ngenxa Yami: umndeni wakho, ikusasa lakho, ubusha bakho, nomshado wakho. Uma kungenjalo uthando lwakho alulona nhlobo uthando, kodwa luyinkohliso nokukhaphela! Unaluphi uhlobo lothando? Ingabe unothando lweqiniso? Ingabe unolwamanga? Kungakanani osunikele ngakho? Kungakanani osukudelile? Lungakanani uthando engiluthole kini? Ingabe niyazi? Izinhliziyo zenu zigcwele ububi, ukukhaphela nenkohliso. Ngakho othandweni lwakho, lungakanani olungcolile? Ukholelwa ukuthi usudele okwanele ngenxa Yami; ukholelwa ukuthi uthando onalo ngami lwanele, kodwa kungani amazwi nezenzo zakho kuhlale kunokuhlubuka nenkohliso? Niyangilandela, kodwa anilenzi izwi Lami. Ingabe lokhu kubhekwa njengeqiniso? Niyangilandela, kodwa ningibekela eceleni. Ingabe lokhu nikubheka njengothando? Niyangilandela, kodwa anithembekile kimi. Ingabe lokhu nikubheka njengothando? Niyangilandela, kodwa anikwamukeli ukuba khona Kwami. Ingabe lokhu nikubheka njengothando? Niyangilandela, kodwa aningiphathi njengofanelwe yilokhu engiyikho futhi ngazo zonke izindlela, nenza izinto zibe nzima kimi. Ingabe lokhu nikubheka njengothando? Niyangilandela, kodwa ningenza isilima ningikhohlisa kuzo zonke izinto. Ingabe lokhu nikubheka njengothando? Niyangikhonza, kodwa aningesabi. Ingabe lokhu nikubheka njengothando? Nimelana Nami kuzo zonke izinto. Ingabe konke lokhu nikubheka njengothando? Nidele okuningi, lokho kuliqiniso, kodwa anikaze nikwenze engikucela kini. Ingabe lokhu kungabhekwa njengothando? Izibalo ezenziwe ngokucophelela zibonisa ukuthi ayikho nencane inhlansi yothando eninayo ngami ngaphakathi kini. Ngemva kwale minyaka eminingi yomsebenzi namazwi amaningi engiwashilo, kungakanani okutholile? Ingabe akudingi ukuba nibheke emumva ngokucophelela? Ngiyanixwayisa: Labo engibabizayo, yilabo abangonakalisiwe, kodwa labo engibakhethayo yilabo abangithanda ngempela. Ngakho, kufanele nizimisile emazwini nasezenzweni zenu, nihlole izinhloso nemicabango yenu ukuze kungaphambuki endleleni. Esikhathini sokugcina, yenza okusemandleni akho ukuze ungibonise uthando onalo, uma kungenjalo, intukuthelo Yami ngeke isuke kuwe!